EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0028

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2082 av den 22 september 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2017/28)

EUT L 295, 14.11.2017, p. 97–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; tyst upphävande genom 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2082/oj

14.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/97


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2017/2082

av den 22 september 2017

om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2017/28)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första och fjärde strecksatserna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 och artiklarna 17, 18 och 22, och

av följande skäl:

(1)

Den 9 juni 2016 godkände ECB-rådet en harmonisering av avkastningen på de garanterade medlen för finansmarknadsinfrastrukturer som innehas hos Eurosystemet.

(2)

När migrationsplanen för Target2-Securities (T2S) fullbordas i september 2017 kommer den integrerade modellen som används i de relevanta avvecklingsförfarandena för anslutna system inte längre att erbjudas.

(3)

För att stödja framväxten av en heltäckande europeisk lösning för direktbetalningar kommer Target2-Securities (T2S) att utökas med ett nytt avvecklingsförfarande för anslutna system (avvecklingsförfarande 6 realtid).

(4)

Vissa aspekter av riktlinje ECB/2012/27 (1) måste förtydligas.

(5)

Riktlinje ECB/2012/27 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 31 ska ersättas med följande:

”31.    anslutet system (ancillary system): ett system som förvaltas av en enhet som är etablerad inom EES och som är föremål för tillsyn och/eller övervakning av en behörig myndighet samt uppfyller gällande tillsynsregler, som offentliggörs på ECB:s webbplats (*1), avseende den ort där infrastruktur som tillhandahåller tjänster i euro är belägen, där betalningar och/eller finansiella instrument utväxlas och/eller clearas eller bokas dära) de monetära förpliktelserna avvecklas i Target2 och/eller b) medel innehas i Target2 i enlighet med denna riktlinje och ett bilateralt arrangemang mellan det anslutna systemet och den relevanta centralbanken i Eurosystemet,

b)

Följande punkt 74 ska läggas till:

”74.    garantimedel : medel som deltagare i ett anslutet system tillhandahåller, som ska användas om en eller flera deltagare, oavsett orsak, inte uppfyller sina betalningsåtagande i det anslutna systemet.”

2.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande

”Avkastning på garanterade medel”

b)

Punkt 1 ska utgå.

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   För garantifonder utgår ränta motsvarande inlåningsfaciliteten.”

3.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt 3a ska införas:

”3a.   En centralbank i Eurosystemet som har stängt av en deltagare från deltagande i dess delsystem i Target2 i enlighet med punkt 1 a, ska endast verkställa betalningar från den deltagaren efter instruktion från en av dennes företrädare, inklusive sådana som utsetts av en behörig myndighet eller domstol, t.ex. deltagarens insolvensförvaltare, eller enligt ett lagakraftvunnet beslut från en behörig myndighet eller domstol som innehåller anvisningar om hur betalningarna ska verkställas.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   De skyldigheter som gäller för centralbankerna i Eurosystemet enligt punkterna 1–3a ska även tillämpas när anslutna system avstängs eller sägs upp från att använda gränssnittet för det anslutna systemet.”

4.

Bilagorna II, IIa och V ska ändras i enlighet med bilaga I till denna riktlinje.

5.

Bilaga IV ska ersättas med bilaga II till denna riktlinje.

Artikel 2

Verkan och genomförande

Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 13 november 2017. De ska meddela ECB om de texter och medel som är relaterade till sådana åtgärder senast den 20 oktober 2017.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 22 september 2017.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).

(*1)  Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’ av den 20 november 2008, e) The Eurosystem oversight policy framework från juli 2011, med beaktande av domstolens dom av den 4 mars 2015 i mål T-496/11, Förenade konungariket Storbritannien mot Europeiska centralbanken, ECLI:EU:T:2015:496.”


BILAGA I

Bilagorna II, IIa och V till riktlinje ECB/2012/27 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska definitionen av ”anslutet system” ersättas med följande:

anslutet system (ancillary system): ett system som förvaltas av en enhet som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som är föremål för tillsyn och/eller övervakning av en behörig myndighet samt uppfyller gällande tillsynsregler, som offentliggörs på ECB:s webbplats (*1), avseende den ort där infrastruktur som tillhandahåller tjänster i euro är belägen, där betalningar och/eller finansiella instrument utväxlas och/eller clearas eller bokas där antingen a) de monetära förpliktelserna avvecklas i Target2 och/eller b medel innehas i Target2 i enlighet med riktlinje ECB/2012/27 (*2) och ett bilateralt arrangemang mellan det anslutna systemet och den relevanta centralbanken i Eurosystemet,

b)

Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Om en innehavare av ett PM-konto stängs av från Target2-[ange centralbanks-/landsreferens], av andra orsaker än de som framgår av punkt 1 a, ska alla dess ingående betalningar och utgående betalningsuppdrag lagras och endast införas i ingångsprocessen efter det att de uttryckligen har accepterats av centralbanken för den avstängda innehavaren av ett PM-konto.”

ii)

Följande punkt 7 ska läggas till:

”7.   Om en innehavare av ett PM-konto stängs av från Target2-[ange centralbanks-/landsreferens] av någon av de orsaker som framgår av punkt 1 a, ska utgående betalningsuppdrag från den innehavaren av ett PM-konto endast verkställas efter instruktion från en av dennes företrädare, inklusive sådana som utsetts av en behörig myndighet eller domstol, t.ex. insolvensförvaltaren för en sådan innehavare av ett PM-konto, eller enligt ett lagakraftvunnet beslut från en behörig myndighet eller domstol som innehåller anvisningar om hur betalningarna ska verkställas. Alla inkommande betalningar ska verkställas i enlighet med punkt 6.”

c)

Artikel 38 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från punkt 1, samtycker deltagaren till att [ange centralbankens namn] får visa betalning, teknisk eller organisatorisk information avseende deltagaren, deltagare från samma grupp eller deltagarens kunder som erhållits under driften av Target2-[ange centralbanks-/landsreferens] till a) andra centralbanker eller tredje parter som är involverade i driften av Target2-[ange centralbanks-/landsreferens], i den utsträckning detta är nödvändigt för att Target2 ska fungera effektivt eller för övervakningen av deltagarens eller dennes grupps exponeringar, b) andra centralbanker för att utföra analyser nödvändiga för marknadsoperationer, penningpolitiska funktioner, finansiell stabilitet eller finansiell integration, eller c) tillsynsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag. [Ange centralbankens namn] ska inte vara ansvarig för de finansiella och kommersiella följderna av ett sådant offentliggörande.”

ii)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Med avvikelse från punkt 1 och förutsatt att detta inte möjliggör, direkt eller indirekt, att deltagaren eller deltagarens kunder identifieras, får [ange centralbankens namn] använda, röja eller publicera betalningsinformation avseende deltagaren eller deltagarens kunder för statistiska, historiska, vetenskapliga eller andra ändamål vid utövandet av sina offentliga funktioner eller funktionerna för andra offentliga organ till vilka informationen röjs.”

d)

I tillägg I ska punkt 8.8 c ersättas med följande:

”c)

från PM-kontot till det tekniska kontot som förvaltas av ett anslutet system med hjälp av avvecklingsförfarande 6 realtid, och”

e)

Tillägg IV ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 6 a ska ersättas med följande:

”a)

Vid behov ska [ange centralbankens namn] påbörja verkställande av betalningsuppdrag med hjälp av reservrutiner i SSP:s reservrutinsmodul eller på annat sätt. I sådana fall ska deltagarna endast ges ett minimum av service. [Ange centralbankens namn] ska informera sina deltagare om att verkställande med hjälp av reservrutiner påbörjats med hjälp av något tillgängligt kommunikationsmedel.”

ii)

Punkt 8 b ska ersättas med följande:

”b)

Om ett fel uppstår hos [ange centralbankens namn] kan vissa eller alla dess tekniska funktioner som har ett samband med Target2-[ange centralbanks-/landsreferens] utföras av andra centralbanker i Eurosystemet eller SSP.”

f)

I tillägg V ska tabellen i punkt 3 ersättas med följande:

”Tid

Beskrivning

6.45-7.00

Affärsfönster för förberedning av dagens verksamhet (*3)

7.00-18.00

Den dagliga överföringsfasen

17.00

Överföringsstopp för kundbetalningar, dvs. betalningar där betalaren och/eller mottagaren inte är direkta eller indirekta deltagare, enligt identifikationen i systemet genom användning av ett MT 103 eller MT 103+-meddelande

18.00

Överföringsstopp för interbankbetalningar, dvs. andra betalningar än kundbetalningar

18.00-18.45 (*4)

Överföringar vid dagens slut

18.15 (*4)

Generellt stopp för utnyttjandet av stående faciliteter

(Strax efter)

18.30 (*5)

Uppgifter för att uppdatera redovisningssystem finns tillgängliga för centralbankerna

18.45-19.30 (*5)

Dagens verksamhet påbörjas (ny affärsdag)

19.00 (*5)-19.30 (*4)

Tillhandahållande av likviditet på PM-kontot

19.30 (*5)

Meddelande om att förfarandet påbörjas och avveckling av stående uppdrag om likviditetsöverföring från PM-konton till underkonto(n)/tekniskt konto (avveckling relaterad till anslutna system)

19.30 (*5)-22.00

Verkställande av ytterligare likviditetsöverföringar via ICM för avvecklingsförfarande 6 realtid; verkställande av ytterligare likviditetsöverföringar via ICM innan det anslutna systemet skickar sitt meddelande om att cykeln påbörjas för avvecklingsförfarande 6 gränssnitt; avvecklingsperiod för anslutna systems verksamhet över natten (endast för anslutna systems avvecklingsförfarande 6 realtid och avvecklingsförfarande 6 gränssnitt)

22.00-1.00

Period för tekniskt underhåll

1.00-7.00

Avvecklingsperiod för anslutna systems verksamhet över natten (endast för anslutna systems avvecklingsförfarande 6 realtid och avvecklingsförfarande 6 gränssnitt)

g)

I tillägg VI, ska punkt 14 ersättas med följande:

”14.

För direkta deltagare gäller följande faktureringsregler. Den direkta deltagaren (AL-gruppen eller CAI-gruppledaren om AL- eller CAI-funktionerna används) ska erhålla fakturan för föregående månad med alla uppgifter om de avgifter som ska betalas, senast den nionde affärsdagen under påföljande månad. Betalning ska erläggas senast den fjortonde affärsdagen den månaden till det konto som anges av [ange namnet på centralbanken] och ska debiteras den deltagarens PM-konto.”

2.

Bilaga IIa ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Om en DCA-kontoinnehavare stängs av från Target2-[ange centralbanks-/landsreferens], av andra orsaker än de som framgår av punkt 1 a, ska alla dess ingående och utgående betalningsuppdrag endast läggas fram för avveckling efter det att de uttryckligen har accepterats av centralbanken för den avstängda DCA-kontoinnehavaren.”

ii)

Följande punkt 7 ska läggas till:

”7.   Om en DCA-kontoinnehavare stängs av från Target2-[ange centralbanks-/landsreferens] av någon av de orsaker som framgår av punkt 1 a, ska utgående betalningsuppdrag från den DCA-kontoinnehavaren endast verkställas efter instruktion från en av dennes företrädare, inklusive sådana som utsetts av en behörig myndighet eller domstol, t.ex. DCA-kontoinnehavarens insolvensförvaltare, eller enligt ett lagakraftvunnet beslut från behörig myndighet eller domstol som innehåller anvisningar om hur betalningarna ska verkställas. Alla inkommande betalningar ska verkställas i enlighet med punkt 6.”

b)

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från punkt 1, samtycker DCA-kontoinnehavaren till att [ange centralbankens namn] får visa betalningsorder-, teknisk eller organisatorisk information avseende DCA-kontoinnehavare, andra DCA som innehas av DCA-kontoinnehavare från samma grupp eller DCA-kontoinnehavarens kunder som erhållits under driften av Target2-[ange centralbanks-/landsreferens] till a) andra centralbanker eller tredje parter som är involverade i driften av Target2-[ange centralbanks-/landsreferens], i den utsträckning detta är nödvändigt för att Target2 ska fungera effektivt eller för övervakningen av DCA-kontoinnehavarens eller dennes grupps exponeringar, b) andra centralbanker för att utföra analyser nödvändiga för marknadsoperationer, penningpolitiska funktioner, finansiell stabilitet eller finansiell integration, eller c) tillsynsmyndigheter eller övervakande myndigheter i medlemsstater och unionen, inklusive centralbanker, i den utsträckning som detta behövs för att de ska kunna uppfylla sina offentliga uppgifter och förutsatt i alla sådana fall att offentliggörandet inte strider mot tillämplig lag. [Ange centralbankens namn] ska inte vara ansvarig för de finansiella och kommersiella följderna av ett sådant offentliggörande.”

ii)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3   Med avvikelse från punkt 1 och förutsatt att detta inte möjliggör, direkt eller indirekt, att DCA-kontoinnehavaren eller dennes kunder identifieras, får [ange centralbankens namn] använda, röja eller publicera betalningsinformation avseende DCA-kontoinnehavaren eller dennes kunder för statistiska, historiska, vetenskapliga eller andra ändamål vid utövandet av sina offentliga funktioner eller funktionerna för andra offentliga organ till vilka informationen röjs.”

3.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

i)

I tillägg IA ska punkt 8.8 c ersättas med följande:

”c)

från PM-kontot till det tekniska kontot som förvaltas av ett anslutet system med hjälp av avvecklingsförfarande 6 realtid.”

ii)

I tillägg IIA ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

För direkta deltagare gäller följande faktureringsregler. Den direkta deltagaren ska erhålla fakturan för föregående månad med alla uppgifter om de avgifter som ska betalas, senast den nionde affärsdagen under påföljande månad. Betalning ska erläggas senast den fjortonde affärsdagen den månaden till det konto som anges av [ange namnet på centralbanken] och ska debiteras den deltagarens PM-konto.”


(*1)  Eurosystemets aktuella principer för lokalisering av infrastruktur framgår av följande dokument på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area av den 3 november 1998, b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing av den 27 september 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions av den 19 juli 2007, d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ’legally and operationally located in the euro area’ av den 20 november 2008, e) the Eurosystem oversight policy framework från juli 2011, med beaktande av domstolens dom av den 4 mars 2015 i mål T-496/11, Förenade konungariket Storbritannien mot Europeiska centralbanken, ECLI:EU:T:2015:496.

(*2)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/27 av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (EUT L 30, 30.1.2013, s. 1).”

(*3)  Dagens verksamhet betyder den dagliga överföringsfasen och överföringar vid dagens slut.

(*4)  Avslutas 15 minuter senare under den sista dagen av Eurosystemets uppfyllandeperiod för kassakravet.

(*5)  Påbörjas 15 minuter senare under den sista dagen av Eurosystemets uppfyllandeperiod för kassakravet.”


BILAGA II

Bilaga IV till riktlinje ECB/2012/27 ska ersättas med följande:

BILAGA IV

AVVECKLINGSFÖRFARANDEN FÖR ANSLUTNA SYSTEM

1.   Definitioner

I denna bilaga, och utöver definitionerna i artikel 2, avses med

1.    kreditinstruktion : en betalningsinstruktion som lämnas av ett anslutet system och som är riktad till ASCB om att debitera ett av de konton som hålls och/eller hanteras av det anslutna systemet i PM, och att kreditera en likvidbanks PM-konto eller underkonto med det belopp som anges däri,

2.    debiteringsinstruktion : en betalningsinstruktion som är riktad till SCB och som inlämnats av ett anslutet system om att debitera en likvidbanks PM-konto eller underkonto med det angivna beloppet, med utgångspunkt i ett debiteringsmandat, och att kreditera något av det anslutna systemets konton i PM eller en annan likvidbanks PM-konto eller underkonto,

3.    betalningsinstruktion eller ett anslutet systems betalningsinstruktion : en instruktion om att kreditera eller debitera,

4.    centralbank för ett anslutet system (ASCB) : den centralbank i Eurosystemet med vilken det berörda anslutna systemet har ett bilateralt arrangemang för avvecklingen av det anslutna systemets betalningsinstruktioner i PM,

5.    likvidcentralbank (SCB) : en centralbank i Eurosystemet som har ett PM-konto för likvidbanker,

6.    likvidbank : en deltagare vars PM-konto eller underkonto används för att avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner,

7.    informations- och kontrollmodul (ICM) : den SSP-modul som ger innehavare av ett PM-konto tillgång till online-information och ger dem möjlighet att lämna likviditetsöverföringsuppdrag, hantering av likviditet och initiering av betalningsuppdrag enligt reservrutiner,

8.    sändningsmeddelande via ICM : information som samtidigt görs tillgänglig för alla eller en utvald grupp av innehavare av PM-konton i Target2 via ICM.

9.    debiteringsmandat : en auktorisation av en likvidbank i den form som tillhandahålls av centralbankerna i Eurosystemet i de formulär för basdata som är riktade till både dess anslutna system och SCB, som ger det anslutna systemet befogenhet att inlämna debiteringsinstruktioner, och instruera SCB att debitera likvidbankens PM-konto eller underkonto som resultat av debiteringsinstruktioner,

10.    kort : att ha en skuld under avvecklingen av det anslutna systemet betalningsinstruktioner,

11.    lång : att ha en fordran under avvecklingen av det anslutna systemets betalningsinstruktioner,

12.    systemöverskridande avveckling : avveckling i realtid av debiteringsinstruktioner där betalningar görs från en likvidbank i ett anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6 till en likvidbank i ett annat anslutet system som använder avvecklingsförfarande 6.

13.    Modulen för Basdata (Hantering) : SSP-modulen där basdata insamlas och registreras.

14.    tekniskt konto : ett särskilt konto inom PM som innehas av ett anslutet system, eller innehas av ASCB för ett anslutet systems räkning i sitt delsystem i Target2 som det anslutna systemet kan nyttja.

2.   SCB:s roll

Varje centralbank i Eurosystemet ska agera som SCB i förhållande till varje likvidbank för vilken den innehar ett PM-konto.

3.   Hantering av förhållandet mellan centralbanker, anslutna system och likvidbanker

1.

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang tar fram en förteckning över likvidbanker som innehåller uppgifter om likvidbankernas PM-konton, som ASCB ska lagra i Modulen för Basdata (Hantering) hos SSP. Varje anslutet system får tillgång till förteckningen över sina respektive likvidbanker via ICM.

2.

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang omedelbart informerar dem om eventuella förändringar i förteckningen över likvidbanker. ASCB ska informera de berörda SCB om varje sådan förändring genom ett sändningsmeddelande via ICM.

3.

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang samlar in debiteringsmandaten och andra relevanta dokument från sina likvidbanker och översänder dem till ASCB. Sådana dokument ska tillhandahållas på det engelska språket och/eller för ASCB relevanta nationella språk. Om det/de nationella språket/en hos en ASCB inte är identiskt med det/de nationella språket/en för SCB, ska de nödvändiga dokumenten tillhandahållas endast på engelska eller både på engelska och det/de för ASCB relevanta nationella språket/en. Om anslutna system avvecklar via Target2-ECB ska dokumenten tillhandahållas på engelska.

4.

Om en likvidbank är en deltagare i den berörda ASCB:s delsystem i Target2, ska ASCB verifiera huruvida det debiteringsmandat som givits av likvidbanken är giltigt och föra in alla nödvändiga poster i Modulen för Basdata (förvaltning). Om en likvidbank inte är en deltagare i den berörda ASCB:s delsystem i Target2, ska ASCB översända debiteringsmandatet (eller en elektronisk kopia av detta, om så överenskommits mellan ASCB och SCB) till den relevanta SCB för att verifiera dess giltighet. SCB ska utföra sådan verifikation och ska informera den berörda ASCB om resultatet av verifikationen inom fem affärsdagar efter mottagandet av en sådan framställan. Efter verifikationen ska ASCB uppdatera förteckningen över likvidbanker i ICM.

5.

Den verifikation som genomförs av ASCB ska inte påverka det anslutna systemets ansvar att begränsa betalningsinstruktioner till förteckningen över likvidbanker som avses i punkt 1.

6.

Förutom i fall då de är en och samma, ska ASCB och SCB utbyta information om varje betydelsefull händelse under avvecklingsprocessen.

7.

ASCB ska säkerställa att de anslutna system med vilka de har bilaterala arrangemang lämnar uppgifter om namn och BIC för de anslutna system med vilka de avser att genomföra systemöverskridande avveckling samt det datum från vilket systemöverskridande avveckling med ett visst anslutet system ska inledas eller upphöra. Denna information ska registreras i Modulen för Basdata (Hantering).

4.   Initiering av betalningsinstruktioner via ASI

1.

Alla betalningsinstruktioner som lämnas av ett anslutet system via ASI ska ske i form av XML-meddelanden.

2.

Alla betalningsinstruktioner som lämnas av ett anslutet system via ASI ska anses vara 'mycket brådskande' och ska avvecklas i enlighet med bilaga II.

3.

En betalningsinstruktion ska anses ha accepterats om

a)

betalningsinstruktionen överensstämmer med de regler som uppställts av Target2 leverantören av nätverkstjänster,

b)

betalningsinstruktionen överensstämmer med formateringsreglerna och villkoren för ASCB:s delsystem i Target2,

c)

likvidbanken är upptagen på förteckningen över likvidbanker som avses i punkt 3.1 ovan,

d)

för det fall att det rör sig om systemöverskridande avveckling, det berörda anslutna systemet är upptaget på förteckningen över anslutna system med vilka systemöverskridande avveckling får utföras,

e)

för det fall att en likvidbanks deltagande i Target2 har avstängts, SCB:s uttryckliga medgivande av den avstängda likvidbanken har inhämtats.

5.   Införande av betalningsinstruktioner i systemet och deras oåterkallelighet

1.

Kreditinstruktioner ska anses ha införts i det relevanta delsystemet i Target2, och vara oåterkalleliga, vid den tidpunkt då de har accepterats av ASCB. Debiteringsinstruktioner ska anses ha införts i det relevanta delsystemet i Target2, och vara oåterkalleliga, vid den tidpunkt då de har accepterats av SCB.

2.

Tillämpningen av punkt 1 ska inte ha någon effekt på anslutna systems regler som fastställer en tidpunkt då betalningsöverföringar införs i det anslutna systemet och/eller oåterkalleligheten av överföringsuppdrag som lämnas in till ett sådant anslutet system vid en tidpunkt som är tidigare än då respektive betalningsinstruktion införs i det relevanta delsystemet i Target2.

6.   Avvecklingsförfaranden

1.

Om ett anslutet system ansöker om att använda ett avvecklingsförfarande, ska den berörda ASCB erbjuda ett eller flera av nedanstående avvecklingsförfaranden:

a)

Avvecklingsförfarande 2

('avveckling i realtid').

b)

Avvecklingsförfarande 3

('bilateral avveckling').

c)

Avvecklingsförfarande 4

('multilateral standardavveckling').

d)

Avvecklingsförfarande 5

('samtidig multilateral avveckling').

e)

Avvecklingsförfarande 6

('reserverad likviditet, realtids- och systemöverskridande avveckling').

2.

Avvecklingsförfarande 1 ('likviditetsöverföring') erbjuds inte längre.

3.

SCB ska stödja avvecklingen av det anslutna systemets betalningsinstruktioner i enlighet med valet av avvecklingsmetod som beskrivs i punkt 1 genom att bl.a. avveckla betalningsinstruktioner på likvidbankernas PM-konton eller underkonton.

4.

Ytterligare detaljer om de avvecklingsförfaranden som beskrivs i underpunkt 1 återfinns i punkterna 10 till 14.

7.   Ingen skyldighet att öppna ett PM-konto

De anslutna systemen ska inte vara skyldiga att bli direkta deltagare i ett delsystem i Target2 eller att upprätthålla ett PM-konto medan ASI används.

8.   Konton till stöd för avvecklingsförfaranden

1.

Utöver PM-konton kan följande typer av konton öppnas i PM och användas av ASCB, de anslutna systemen och likvidbanker avseende de avvecklingsförfaranden som beskrivs i punkt 6.1:

a)

Tekniska konton.

b)

Garantifondskonton.

c)

Underkonton.

2.

När ASCB tillhandahåller avvecklingsförfarande 4, 5 eller 6 för gränssnittsmodeller, ska den öppna ett tekniskt konto i dess delsystem i Target2 för det berörda anslutna systemet. Sådana konton kan erbjudas av ASCB som ett alternativ till avvecklingsförfarandena 2 och 3. Separata tekniska konton ska öppnas avseende avvecklingsförfarandena 4 och 5. För avvecklingsförfarande 3, 4, 5 eller 6 för gränssnittsmodeller, ska saldot på tekniska konton vara noll eller positivt vid slutet av den berörda avvecklingsprocessen för det berörda anslutna systemet och saldot vid dagens slut ska vara noll. Tekniska konton identifieras antingen genom BIC-koden för det anslutna systemet eller för den relevanta ASCB:n.

3.

När avvecklingsförfarande 6 realtid tillhandahålls ska en ASCB öppna ett tekniskt konto i sitt delsystem i Target2. Tekniska konton för avvecklingsförfarande 6 realtid kan endast ha saldo noll eller positivt saldo under dagen och kan ha ett positivt saldo över natten. Ett saldo över natten på kontot ska förräntas på samma sätt som garanterade medel i enlighet med artikel 11 i denna riktlinje.

4.

När avvecklingsförfarandena 4 eller 5 tillhandahålls kan en ASCB öppna ett garantifondskonto i sitt delsystem i Target2 för de anslutna systemen. Saldot på dessa konton ska användas för att avveckla de anslutna systemens betalningsinstruktioner om det inte finns någon likviditet tillgänglig på likvidbankens PM-konto. ASCB, anslutna system eller borgensmän kan inneha garantimedelskonton. Garantimedelskonton identifieras med hjälp av den berörda kontoinnehavarens BIC.

5.

När ASCB erbjuder avvecklingsförfarande 6 för gränssnittsmodeller ska SCB öppna ett eller flera underkonton i deras delsystem i Target2 för likvidbanker, som ska användas för att ställa likviditet till förfogande samt, i tillämpliga fall, systemöverskridande avveckling. Underkonton ska identifieras, i kombination med ett kontonummer som är specifikt för det berörda underkontot, med hjälp av den BIC som hör till det PM-konto till vilket de hör. Kontonumret består av landskoden plus upp till 32 tecken (beroende på strukturen för det berörda nationella bankkontot).

6.

De konton som avses i punkterna 1 a–c ska inte publiceras i Target2-katalogen. Om så önskas av en innehavare av ett PM-konto får de berörda kontoutdragen (MT 940 och MT 950) för alla sådana konton tillhandahållas kontoinnehavaren vid varje affärsdags slut.

7.

De detaljerade reglerna om öppnande av de typer av konton som nämns i denna punkt och deras tillämpning som stöd för avvecklingsförfarandena kan specificeras ytterligare i bilaterala arrangemang mellan de anslutna systemen och ASCB.

9.   Avvecklingsförfarande 1 – Likviditetsöverföring

Detta förfarande erbjuds inte längre.

10.   Avvecklingsförfarande 2 – Avveckling i realtid

1.

När avvecklingsförfarande 2 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av likviditetsledet i transaktioner relaterade till anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av anslutna system i individualiserad form hellre än i batchform. Om en betalningsinstruktion att debitera ett PM-konto hos en kort likvidbank placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbanken genom ett sändningsmeddelande via ICM.

2.

Avvecklingsförfarande 2 får också tillhandahållas det anslutna systemet för avveckling av multilaterala saldon och i sådana fall ska ASCB öppna tekniska konton för sådana anslutna system. Därutöver ska ASCB inte erbjuda det anslutna systemet tjänsten att på ett korrekt sätt hantera ordningsföljden av de inkommande och utgående betalningarna som kan vara nödvändiga för sådan multilateral avveckling. Det anslutna systemet ska självt bära ansvaret för att organisera den nödvändiga ordningsföljden.

3.

ASCB får erbjuda avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som ska fastställas av det anslutna systemet, såsom avses i punkterna 15.2 och 15.3.

4.

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas via ett meddelande i ICM. Om de så önskar ska likvidbanker som har tillgång till Target2 via Target2-leverantören av nätverkstjänster informeras om att avvecklingen fullbordats via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande. Innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

11.   Avvecklingsförfarande 3 – Bilateral avveckling

1.

När avvecklingsförfarande 3 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av likviditetsledet i transaktioner relaterade till anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av anslutna system i batchform. Om en betalningsinstruktion att debitera ett PM-konto hos en kort likvidbank placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbanken genom ett sändningsmeddelande via ICM.

2.

Avvecklingsförfarande 3 får också tillhandahållas det anslutna systemet för avveckling av multilaterala saldon. Punkt 10.2 ska i tillämpliga delar gälla, med förbehåll för ändringarna att

a)

betalningsinstruktioner: i) för att debitera det anslutna systemets tekniska konto och kreditera de långa likvidbankernas PM-konton, och ii) för att kreditera långa likvidbankers konton och debitera anslutna systems tekniska konto inlämnas i en gemensam fil; och

b)

de långa likvidbankernas PM-konton ska krediteras endast efter det att alla korta likvidbankers PM-konton debiterats.

3.

Om multilateral avveckling misslyckas (t.ex. om inte alla insamlingar från korta likvidbankers konton lyckas) ska det anslutna systemet lämna betalningsinstruktioner för att upphäva debettransaktioner som redan avvecklats.

4.

ASCB får tillhandahålla

a)

avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som fastställs av det anslutna systemet, såsom avses i punkt 15.3, och/eller

b)

funktionen 'informationsperiod' enligt beskrivningen i punkt 15.1.

5.

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas beroende på vilket alternativ som har valts – en enstaka eller global underrättelse. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande. Innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

12.   Avvecklingsförfarande 4 – Multilateral standardavveckling

1.

När avvecklingsförfarande 4 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av multilaterala likvidtillgodohavanden av transaktioner i anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av de anslutna systemen i batchform. ASCB ska öppna ett specifikt tekniskt konto för ett sådant anslutet system.

2.

ASCB och SCB ska säkerställa att betalningsinstruktioner bearbetas i den ordningsföljd som krävs. De ska endast genomföra krediteringar om alla debiteringar har genomförts framgångsrikt. Betalningsinstruktioner: a) att debitera korta likvidbankers konton och kreditera det anslutna systemets tekniska konto; och b) att kreditera långa likvidbankers konton och debitera anslutna systems tekniska konto inlämnas i en gemensam fil.

3.

Betalningsinstruktioner om att debitera PM-kontot för korta likvidbanker och att kreditera det anslutna systemets tekniska konto kommer att avvecklas först; endast när alla sådana betalningsinstruktioner har avvecklats (inklusive eventuell överföring av medel till det tekniska kontot genom en garantifondsmekanism), kommer PM-kontona för de långa likvidbankerna att krediteras.

4.

Om en betalningsinstruktion att debitera ett PM-konto hos en kort likvidbank placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbanken genom ett sändningsmeddelande via ICM.

5.

Om en kort likvidbank inte har tillräckliga medel på sitt PM-konto kommer en garantifondsmekanism att aktiveras av ASCB om detta har avtalats i det bilaterala arrangemanget mellan ASCB och det anslutna systemet.

6.

Om en sådan garantifondsmekanism inte tillhandahålls och hela avvecklingen misslyckas, ska ASCB och SCB anses ha erhållit instruktionen att returnera alla betalningsinstruktioner i filen och ska upphäva betalningsinstruktioner som redan har avvecklats.

7.

ASCB ska informera likvidbankerna om att avvecklingen misslyckats genom ett sändningsmeddelande via ICM.

8.

ASCB får tillhandahålla

a)

avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som fastställs av det anslutna systemet, såsom avses i punkt 15.3,

b)

funktionen 'informationsperiod' enligt beskrivningen i punkt 15.1,

c)

en garantifondsmekanism, såsom avses i punkt 15.4.

9.

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande. Innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

13.   Avvecklingsförfarande 5 – Samtidig multilateral avveckling

1.

När avvecklingsförfarande 5 tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av multilaterala likvidtillgodohavanden av transaktioner relaterade till anslutna system genom att avveckla betalningsinstruktioner som inlämnats av de anslutna systemen. För att avveckla relevanta betalningsinstruktioner ska algoritm 4 användas (se tillägg I till bilaga II). Till skillnad från avvecklingsförfarande 4 fungerar avvecklingsförfarande 5 enligt principen 'allt eller inget'. I detta förfarande ska debiteringen av de korta likvidbankernas PM-konton och krediteringen av de långa likvidbankernas PM-konton göras samtidigt (och ej i ordningsföljd, såsom sker i avvecklingsförfarande 4). Punkt 12 ska gälla i tillämpliga delar med förbehåll för följande ändring. Om en eller flera betalningsinstruktioner inte kan avvecklas ska alla betalningsinstruktioner placeras i kö och algoritm 4, så som beskrivs i punkt 16.1, ska upprepas för att avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner i kön.

2.

ASCB får tillhandahålla

a)

avveckling av betalningsinstruktioner inom vissa tidsfrister som fastställs av det anslutna systemet, såsom avses i punkt 15.3,

b)

funktionen 'informationsperiod' enligt beskrivningen i punkt 15.1,

c)

en garantifondsmekanism, såsom avses i punkt 15.4.

3.

Likvidbankerna och de anslutna systemen ska ha tillgång till information via ICM. De anslutna systemen ska informeras när avvecklingen fullbordats eller om avvecklingen misslyckas. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande. Innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

4.

Om en betalningsinstruktion att debitera ett PM-konto hos en kort likvidbank placeras i kö i enlighet med bilaga II, ska den berörda SCB informera likvidbankerna genom ett sändningsmeddelande via ICM.

14.   Avvecklingsförfarande 6 – reserverad likviditet, realtids- och systemöverskridande avveckling

1.

Avvecklingsförfarande 6 kan användas både för gränssnittsmodellen och för realtidsmodellen, såsom framgår av styckena 4–12 respektive 13–16 nedan. När det gäller realtidsmodellen ska det berörda anslutna systemet använda ett tekniskt konto för att insamla nödvändig likviditet som ställts till förfogande av dess likvidbanker för finansiering av deras positioner. När det gäller gränssnittsmodellen ska likvidbanken öppna minst ett underkonto avseende ett specifikt anslutet system.

2.

Om de så önskar ska likvidbankerna informeras via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande och innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM om krediteringen och debiteringen av deras PM-konton och, i förekommande fall, deras underkonton.

3.

När ASCB och SCB erbjuder systemöverskridande avveckling inom ramen för avvecklingsförfarande 6, ska de stödja betalningar avseende systemöverskridande avveckling om dessa betalningar har initierats av de berörda anslutna systemen. För avvecklingsförfarande 6 gränssnitt, kan ett anslutet system endast initiera systemöverskridande avveckling under sin behandlingscykel, och avvecklingsförfarande 6 måste pågå i det anslutna system som tar emot betalningsinstruktionen. För avvecklingsförfarande 6 realtid, kan ett anslutet system initiera systemöverskridande avveckling när som helst under den dagliga överföringsfasen av Target2 och för transaktioner i det anslutna systemet nattetid. Möjligheten att genomföra systemöverskridande avveckling mellan två olika anslutna system ska registreras i Modulen för Basdata (Hantering).

A)    Gränssnittsmodellen

4.

När avvecklingsförfarande 6 gränssnitt tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja avvecklingen av bilaterala och/eller multilaterala likvidtillgodohavanden från det anslutna systemets transaktioner genom att

a)

göra det möjligt för en likvidbank att förfinansiera sina förväntade skyldigheter från avvecklingen genom likviditetsöverföringar från sitt PM-konto till sitt underkonto (reserverad likviditet) före behandlingen i det anslutna systemet, och

b)

avveckla det anslutna systemets betalningsinstruktioner efter avslutad behandling i det anslutna systemet: när det gäller korta likvidbanker genom att debitera deras underkonton (inom de gränser för de medel som finns på sådana konton) och kreditera det anslutna systemets tekniska konto, och när det gäller långa likvidbanker genom att kreditera deras underkonton och debitera det anslutna systemets tekniska konto.

5.

När avvecklingsförfarande 6 gränssnitt tillhandahålls

a)

ska SCB öppna minst ett underkonto i förhållande till ett enskilt anslutet system för varje likvidbank, och

b)

ASCB ska öppna ett tekniskt konto för det anslutna systemet för att: i) kreditera medel som insamlats från underkontona hos de korta likvidbankerna, och ii) debitera medel vid kreditering av de markerade underkontona hos de långa likvidbankerna.

6.

Avvecklingsförfarande 6 gränssnitt ska tillhandahållas när som helst under den dagliga överföringsfasen av Target2 och för transaktioner i det anslutna systemet nattetid. Den nya affärsdagen ska starta direkt efter det att kassakraven har uppfyllts; all debitering eller kreditering som därefter görs på de relevanta kontona därefter ska valuteras den nya affärsdagen.

7.

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 gränssnitt ska ASCB och SCB tillhandahålla följande typer av likviditetsöverföringstjänster till och från underkontot:

a)

Stående uppdrag som likvidbanker kan lämna eller ändra när som helst under affärsdagen via ICM (när detta står till förfogande). Stående uppdrag som lämnas efter det att ett meddelande om att proceduren påbörjas sänts på en given affärsdag ska endast vara giltiga för nästa affärsdag. Om det finns flera stående uppdrag att kreditera olika underkonton och/eller det anslutna systemets tekniska konto, ska de avvecklas efter storleksordningen på beloppet, och börja med det högsta. Vid transaktioner i anslutna system över natten ska, om det finns stående uppdrag för vilka det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot, sådana uppdrag avvecklas genom en proportionerlig minskning av alla uppdrag.

b)

Pågående uppdrag, som endast får lämnas in av antingen en likvidbank (via ICM) eller det berörda anslutna systemet via ett XML-meddelande under ett pågående avvecklingsförfarande 6 gränssnitt (som är tidsperioden mellan meddelande om att förfarandet påbörjas och meddelande om att förfarandet avslutas) och som endast avvecklas förutsatt att behandlingscykeln i det anslutna systemet ännu ej påbörjats. Om det finns ett pågående uppdrag som lämnas till det anslutna systemet för vilken det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana uppdrag delvis avvecklas.

c)

SWIFT-uppdrag som går via ett MT 202-meddelande, eller via automatisk mappning till ett MT202-meddelande från skärmarna för de innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst, vilket endast får lämnas in under ett pågående avvecklingsförfarande 6 gränssnitt och endast under behandlingen under dagtid. Sådana uppdrag ska avvecklas omedelbart.

8.

Avvecklingsförfarande 6 gränssnitt påbörjas genom ett meddelande om att förfarandet påbörjas och avslutas med ett meddelande om att förfarandet avslutas, som båda ska sändas av det anslutna systemet (eller ASCB å dess vägnar). Vid meddelanden om att förfarandet påbörjas ska avvecklingen av stående uppdrag för överföring av likviditet ske till underkonton. Meddelande om att förfarandet avslutas medför en automatisk återföring av likviditet från underkontot till PM-kontot.

9.

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 gränssnitt ska reserverad likviditet på underkonton frysas så länge det anslutna systemets behandlingscykel pågår (som startar med ett meddelande om att cykeln påbörjas och slutar med ett meddelande om att cykeln avslutas och som båda sänds av det anslutna systemet) för att därefter frisläppas. Det frysta saldot kan ändras under behandlingscykeln till följd av betalningar avseende systemöverskridande avveckling eller om en likvidbank överför likviditet från sitt PM-konto. ASCB ska underrätta det anslutna systemet om likviditetsminskningen eller likviditetsökningen på underkontot till följd av betalningar avseende systemöverskridande avveckling. Om det anslutna systemet så önskar ska ASCB även underrätta det om sådan likviditetsökning på underkontot som har uppstått till följd av likviditetsöverföring av likvidbanken.

10.

Inom varje behandlingscykel i det anslutna systemet enligt avvecklingsförfarande 6 gränssnitt ska betalningsinstruktioner avvecklas med markerad likviditet varigenom algoritm 5 (enligt hänvisningen i tillägg I till bilaga II) ska användas som en regel.

11.

Inom varje behandlingscykel i det anslutna systemet enligt avvecklingsförfarande 6 gränssnitt ska en likvidbanks markerade likviditet ökas via kreditering av vissa inkommande betalningar direkt till dess underkonton, dvs. kupongbetalningar och inlösen. I sådana fall ska likviditeten först krediteras det tekniska kontot, sedan debiteras sådant konto innan likviditeten krediteras underkontot (eller på PM-kontot).

12.

Systemövergripande avveckling mellan två anslutna system som använder gränssnittsmodellen kan endast initieras av ett anslutet system (eller dess ASCB som agerar för dess räkning) vars deltagares underkonto debiteras. Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras en deltagares underkonto i det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras en deltagares underkonto i ett annat anslutet system.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande. Innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

B)    Realtidsmodellen

13.

När avvecklingsförfarande 6 realtid tillhandahålls ska ASCB och SCB stödja sådan avveckling.

14.

Inom ramen för avvecklingsförfarande 6 realtid ska ASCB och SCB tillhandahålla följande typer av likviditetsöverföringstjänster till och från ett tekniskt konto:

a)

Stående uppdrag (för transaktioner i det anslutna systemet nattetid) som likvidbanker kan lämna eller ändra när som helst under en affärsdag via ICM (när detta står till förfogande). Stående uppdrag som lämnas efter det att dagens procedur påbörjats ska endast vara giltiga för nästa affärsdag. Om det finns flera stående uppdrag, ska de avvecklas efter storleksordningen på beloppet, och börja med det högsta. Vid transaktioner i anslutna system över natten ska, om det finns stående uppdrag för vilka det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot, sådana uppdrag avvecklas genom en proportionerlig minskning av alla uppdrag.

b)

Pågående uppdrag, att krediterad ett PM-konto, som endast får lämnas in av antingen en likvidbank (via ICM) eller av det berörda anslutna systemet å dess vägnar (via ett XML-meddelande). Om det finns ett pågående uppdrag som lämnats av det anslutna systemet för likvidbankens räkning för vilken det inte finns tillräckliga medel på PM-kontot ska sådana uppdrag delvis avvecklas.

c)

Pågående uppdrag att debitera det tekniska kontot, som endast kan lämnas av det berörda anslutna systemet (via ett XML-meddelande).

d)

SWIFT-uppdrag som går via ett MT 202-meddelande som endast får lämnas in av en likvidbank under den dagliga överföringsfasen. Sådana uppdrag ska avvecklas omedelbart.

15.

Meddelandena om att ett förfarande påbörjas respektive avslutas skickas automatiskt när dagens verksamhet påbörjas respektive vid överföringarna vid dagens slut.

16.

Systemövergripande avveckling mellan två anslutna system som använder realtidsmodellen sker utan inblandning av det anslutna systemet vars tekniska konto kommer att krediteras. Betalningsinstruktionen avvecklas genom att det belopp som anges i betalningsinstruktionen debiteras det tekniska konto som används av det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen samt krediteras det tekniska konto som används av ett annat anslutet system. Betalningsinstruktionen kan inte initieras av det anslutna system vars tekniska konto kommer att krediteras.

Det anslutna system som initierar betalningsinstruktionen och det andra anslutna systemet ska underrättas när avvecklingen fullbordats. Om de så önskar ska likvidbanker informeras om att avvecklingen fullbordats via ett SWIFT MT 900- eller MT 910-meddelande. Innehavare av ett PM-konto som använder internetbaserad åtkomst ska informeras via ett meddelande i ICM.

15.   Fakultativa anslutna mekanismer

1.

Den fakultativa anslutna mekanismen 'informationsperiod' får tillhandahållas av ASCB för avvecklingsförfarandena 3, 4 och 5. Om det anslutna systemet (eller dess ASCB å dess vägnar) har angett en fakultativ 'informationsperiod' ska likvidbanken få ett sändningsmeddelande via ICM som anger den tidpunkt fram till vilken likvidbanken kan begära att den berörda betalningsinstruktionen ska upphävas. En sådan begäran ska beaktas av SCB endast om den meddelats via, och godkänts av det anslutna systemet. Avvecklingen ska påbörjas om SCB inte erhåller någon sådan begäran före 'informationsperiodens' utgång. Om SCB erhåller en sådan begäran före 'informationsperiodens' utgång

a)

då avvecklingsförfarande 3 används för bilateral avveckling, ska den berörda betalningsinstruktionen upphävas, och

b)

då avvecklingsförfarande 3 används för avveckling av multilaterala saldon eller om i avvecklingsförfarande 4 hela avvecklingen misslyckas, ska alla betalningsinstruktioner i filen upphävas och alla likvidbanker och anslutna system informeras genom ett sändningsmeddelande via ICM.

2.

Om ett anslutet system skickar avvecklingsinstruktioner före den utsatta avvecklingstiden ('från'), ska instruktionerna sparas till utsatt avvecklingstid. I detta fall lämnas endast betalningsinstruktionerna till ingångsprocessen när 'från'-tiden inträffar. Denna fakultativa mekanism kan användas vid avvecklingsförfarande 2.

3.

Avvecklingsperioden ('till') gör det möjligt att allokera en begränsad tid för avveckling i anslutna system för att inte förhindra eller försena avvecklingen av andra transaktioner relaterade till anslutna system eller Target2-transaktioner. Om en betalningsinstruktion inte avvecklas före 'till'-tiden eller inom den fastställda avvecklingsperioden, ska dessa betalningsinstruktioner antingen returneras eller, när det gäller avvecklingsförfarandena 4 och 5, kan garantifondsmekanismen aktiveras. Avvecklingsperioden ('till') kan anges för avvecklingsförfarandena 2–5.

4.

Garantifondsmekanismen får användas om en likvidbanks likviditet är otillräcklig för att täcka dess skyldigheter från avveckling i anslutna system. För att möjliggöra en avveckling av alla betalningsinstruktioner involverade i en avveckling i anslutna system används denna mekanism för att vid behov tillhandahålla extra likviditet. Denna mekanism får användas vid avvecklingsförfarandena 4 och 5. Om garantifondsmekanismen används är det viktigt att föra ett särskilt konto för garantifondsmekanismen där 'nödfallslikviditet' finns att tillgå eller görs tillgänglig vid behov.

16.   Använda algoritmer

1.

Algoritm 4 stöder avvecklingsförfarande 5. För att underlätta avvecklingen och för att minska behovet av likviditet, inkluderas alla betalningsinstruktioner i anslutna system (oavsett prioritet). Betalningsinstruktioner i anslutna system som ska avvecklas enligt avvecklingsförfarande 5 kringgår ingångsprocessen och hålls avskilda i PM fram till slutet på det aktuella optimeringsförfarandet. I samma körning av algoritm 4 kommer flera anslutna system som använder avvecklingsförfarande 5 att inkluderas om de avser att avveckla samtidigt.

2.

I avvecklingsförfarande 6 gränssnitt kan likvidbanken reservera likviditet för att avveckla saldon som uppstår i ett specifikt anslutet system. Reservering sker genom att nödvändig likviditet placeras på ett angivet underkonto (gränssnittsmodellen). Algoritm 5 används både för transaktioner under natten i anslutna system och för den dagliga överföringsfasen. Avvecklingsförfarandet sker genom debitering av de korta likvidbankernas underkonton till förmån för det anslutna systemets tekniska konto och därefter debitering av det anslutna systemets tekniska konto till förmån för de långa likvidbankernas underkonton. När det gäller kreditsaldon kan bokningen ske direkt – om detta anges av det anslutna systemet inom den relevanta transaktionen – på likvidbankens PM-konto. Om avvecklingen av en eller flera debiteringsinstruktioner misslyckas (t.ex. på grund av ett fel hos ett anslutet system) ska den aktuella betalningen placeras i kö på underkontot. Avvecklingsförfarande 6 gränssnitt kan använda algoritm 5 löpande på underkonton. Därutöver behöver algoritm 5 inte beakta några gränser eller reserveringar. För varje likvidbank beräknas den sammanlagda positionen och, om det finns täckning för alla sammanlagda positioner, kommer alla transaktioner att avvecklas. Transaktioner för vilka det inte finns någon täckning kommer åter att placeras i kö.

17.   Verkan av avstängning eller upphörande

Om ett anslutet systems avstängning eller uppsägning från användning av ASI blir gällande under avvecklingscykeln av det anslutna systemets betalningsinstruktioner, ska ASCB anses vara befogad att avsluta avvecklingscykeln för det anslutna systemets räkning.

18.   Avgiftsstruktur och fakturering

1.

Ett anslutet system som använder ASI eller deltagargränssnittet, ska oavsett antalet konton det kan inneha hos ASCB och/eller SCB omfattas av avgiftsstrukturen som består av nedanstående element.

a)

En fast månadsavgift på 1 000 euro som debiteras varje anslutet system ('fast avgift I').

b)

En andra fast månadsavgift på mellan 417 euro och 8 334 euro, i förhållande till det underliggande bruttovärdet av det anslutna systemets avvecklingstransaktioner i euro ('fast avgift II'):

Intervall

Från (miljoner EUR/dag)

Till (miljoner EUR/dag)

Årsavgift (EUR)

Månadsavgift (EUR)

1

0

under 1 000

5 000

417

2

1 000

under 2 500

10 000

833

3

2 500

under 5 000

20 000

1 667

4

5 000

under 10 000

30 000

2 500

5

10 000

under 50 000

40 000

3 333

6

50 000

under 500 000

50 000

4 167

7

500 000 eller högre

100 000

8 334

Bruttovärdet av det anslutna systemets avvecklingstransaktioner i euro ska beräknas av ASCB en gång per år med utgångspunkt i föregående års bruttobelopp, och det beräknade bruttobeloppet ska användas för att beräkna avgiften från och med den 1 januari varje kalenderår. Bruttovärdet beräknas exklusive transaktioner som avvecklas på DCA-konton.

c)

En transaktionsavgift beräknas enligt samma struktur som tagits fram för innehavare av PM-konton i tillägg VI till bilaga II. Det anslutna systemet får välja mellan två olika varianter – antingen betalar det en fast avgift per transaktion på 0,80 euro per betalningsinstruktion (variant A) eller en avgift som beräknas degressivt (variant B), med beaktande av följande ändringar:

i)

för variant B, delas de gränser för de intervaller som avser volymen av betalningsinstruktioner i två, och

ii)

en månadsavgift på 150 euro (för variant A) eller 1 875 euro (för variant B) ska utgå utöver fast avgift I och fast avgift II.

d)

Utöver de avgifter som framgår av punkterna a–c ska ett anslutet system som använder ASI eller deltagargränssnittet också betala följande avgifter:

i)

om det anslutna systemet använder tilläggstjänster i Target2 för T2S, ska månadsavgiften för att använda tilläggstjänsterna vara 50 euro för de system som valt variant A och 625 euro för de system som valt variant B. Avgiften ska tas ut för varje konto som det anslutna systemet innehar som använder tjänsterna.

ii)

om det anslutna systemet innehar ett PM-huvudkonto som är kopplat till ett eller flera DCA, är månadsavgiften för varje tillkopplat DCA 250 euro, och

iii)

det anslutna systemet som PM-huvudkontoinnehavare ska erlägga följande avgifter för T2S-tjänster som hör till de sammankopplade DCA-kontona. Följande poster ska faktureras separat:

Avgiftsposter

Pris (eurocent)

Förklaring

Avvecklingstjänster

Likviditetsöverföringsuppdrag från ett DCA-konto till ett DCA-konto

9

per överföring

Intern förändring av saldot (dvs. frysning, avbruten frysning, reservering av likviditet etc.)

6

per transaktion

Informationstjänster

A2A-rapporter

0,4

Per affärshändelse i en genererad A2A-rapport

A2A-frågor

0,7

Per efterfrågad affärshändelse i en genererad A2A-förfrågan

U2A-frågor

10

Per verkställd sökfunktion

Nedladdade U2A-frågor

0,7

Per efterfrågad affärshändelse i en genererad U2A-förfrågan samt nedladdning

Meddelanden samlade i en fil

0,4

Per meddelande i en fil

Överföringar

1,2

Per överföring

2.

Varje avgift som ska betalas i förhållande till en betalningsinstruktion som inlämnas eller betalning som tas emot av ett anslutet system, antingen via deltagargränssnittet eller ASI ska uteslutande faktureras detta anslutna system. ECB-rådet får fastställa mer detaljerade regler för avgörandet av fakturerbara transaktioner som avvecklas via ASI.

3.

Varje anslutet system ska från sin ASCB erhålla en faktura för föregående månad baserad på de avgifter som framgår av punkt 1 ovan, senast den nionde affärsdagen under påföljande månad. Betalning ska erläggas senast den fjortonde affärsdagen den månaden till det konto som anges av ASCB eller ska debiteras från ett konto som angetts av det anslutna systemet.

4.

Inom ramen för denna punkt ska varje anslutet system som har betecknats enligt direktiv 98/26/EG behandlas separat, även om två eller fler bedrivs av samma juridiska enhet. Denna regel ska även tillämpas på de anslutna system som inte har betecknats enligt direktiv 98/26/EG, i vilket fall de anslutna systemen ska identifieras genom referens till följande kriterier: a) ett formellt arrangemang, baserat på avtal eller lagstiftning, t.ex. en överenskommelse bland deltagarna och systemoperatören, b) med multipelt medlemskap, c) med gemensamma regler och standardiserade arrangemang, samt d) för clearing, nettning och/eller avveckling av betalningar och/eller säkerheter mellan deltagarna.


Top