EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1010

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/1010 av den 13 mars 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel (Text av betydelse för EES. )

C/2017/1521

OJ L 153, 16.6.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1010/oj

16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/23


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1010

av den 13 mars 2017

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Bly används i lager i kylkompressorer som är hermetiskt slutna för att förhindra läckage av kylmedel. Bly ger låg friktion i lagret eftersom det fungerar som ett solitt smörjmedel om smörjningen skulle vara otillräcklig.

(3)

Även om blyfria lager är bärkraftiga, kan de ändå inte tillförlitligt ersätta blylager i kompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre.

(4)

Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel motsvarande 9 kW eller mindre för användningar inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning bör därför undantas till och med den 21 juli 2019. I fråga om innovationscyklerna för användningar inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning har övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 6 juli 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 juli 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 9.b ersättas med följande:

”9.b

Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

Tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11; löper ut

den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik,

den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för kategori 11,

den 21 juli 2021 för övriga underkategorier av kategorierna 8 och 9.

9.b.I

Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning

Tillämpligt på kategori 1; löper ut den 21 juli 2019.”


Top