EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0164

Kommissionens direktiv (EU) 2017/164 av den 31 januari 2017 om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU (Text av betydelse för EES. )

C/2017/0396

OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj

1.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/115


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2017/164

av den 31 januari 2017

om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (1) (nedan kallat direktiv 98/24/EG), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 98/24/EG ska kommissionen föreslå unionsmål i form av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som ska fastställas på unionsnivå för att skydda arbetstagarna mot risker som härrör från exponering för farliga kemikalier.

(2)

I artikel 3.2 i direktiv 98/24/EG ges kommissionen befogenhet att fastställa eller revidera de indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena, varvid den ska ta hänsyn till tillgänglig mätteknik genom åtgärder antagna i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG (2).

(3)

Kommissionen bistås i detta arbete av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, inrättad genom kommissionens beslut 2014/113/EU (3).

(4)

I enlighet med direktiv 98/24/EG betyder yrkeshygieniskt gränsvärde, om inte annat anges, gränsen för det tidsvägda medelvärdet av koncentrationen av en kemisk agens i arbetstagarens inandningszon i förhållande till en angiven referensperiod.

(5)

De indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena är kopplade till arbetstagarnas hälsa och hämtas från de senaste vetenskapliga uppgifterna av vetenskapliga kommittén, varefter de antas av kommissionen som tar hänsyn till tillgänglig mätteknik. De är gränsvärden för exponering, under vilka allmänt sett inga skadeverkningar förväntas för en viss kemisk agens efter kortvarig eller daglig exponering under ett helt yrkesliv. De utgör unionsmål och syftar till att göra det lättare för arbetsgivaren att fastställa och bedöma risker och vidta förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder i enlighet med direktiv 98/24/EG.

(6)

I enlighet med vetenskapliga kommitténs rekommendationer fastställs de indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt medelvärde (gränsvärden för långvarig exponering) och för vissa kemiska agenser kortare referensperioder på i allmänhet femton minuter tidsvägt medelvärde (gränsvärden för kortvarig exponering) för att beakta effekterna av kortvarig exponering.

(7)

För varje kemisk agens som har ett indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde fastställt på unionsnivå ska medlemsstaterna fastställa ett nationellt yrkeshygieniskt gränsvärde. När de fastställer det nationella gränsvärdet ska de beakta unionsgränsvärdet och bestämma det nationella värdets karaktär i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

(8)

De indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena är en viktig del av det allmänna skyddet för arbetstagare mot hälsorisker som orsakas av exponering för farliga kemikalier.

(9)

Med tillämpning av artikel 3 i direktiv 98/24/EG har vetenskapliga kommittén bedömt hur de kemiska agenser som förtecknas i 31 poster i bilagan till detta direktiv påverkar hälsan vid olika yrkeshygienisk exponeringsnivå och rekommenderar att alla dessa kemiska agenser förses med indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för exponering genom inandning i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt medelvärde. Det är därför lämpligt att fastställa gränsvärden för långvarig exponering för alla agenserna i bilagan till detta direktiv.

(10)

För vissa av dessa kemiska agenser rekommenderar vetenskapliga kommittén också att sådana gränsvärden fastställs för kortare referensperioder och/eller för exponering via huden.

(11)

Fyra av de kemiska agenserna, kvävemonoxid, kalciumdihydroxid, litiumhydrid och ättiksyra, förtecknas i bilagan till kommissionens direktiv 91/322/EEG (4).

(12)

En av de kemiska agenserna, 1,4-diklorbensen, förtecknas i bilagan till kommissionens direktiv 2000/39/EG (5).

(13)

Ett annat, bisfenol A, förtecknas i bilagan till kommissionens direktiv 2009/161/EU (6).

(14)

För de agenserna rekommenderar vetenskapliga kommittén att det fastställs nya indikativa yrkeshygieniska gränsvärden. Det är därför lämpligt att ange reviderade gränsvärden för dessa sex kemiska agenser i bilagan till detta direktiv samt att stryka uppgifterna om dessa kemiska agenser från bilagorna till direktiven 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU.

(15)

För en av de kemiska agenser som förtecknas i de 31 posterna i bilagan till detta direktiv, akrylsyra, rekommenderar vetenskapliga kommittén ett gränsvärde för kortvarig exponering i förhållande till en referensperiod på en minut. Det är därför lämpligt att fastställa ett gränsvärde för kortvarig exponering för den kemiska agensen i bilagan till detta direktiv.

(16)

För vissa ämnen är det nödvändigt att även beakta möjligheten av upptag genom huden för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå. Bland de kemiska agenser som förtecknas i de 31 posterna i bilagan till detta direktiv konstaterade vetenskapliga kommittén en möjlighet till betydande upptag via huden hos glyceroltrinitrat, koltetraklorid, vätecyanid, metylenklorid, nitroetan, 1,4-diklorbensen, metylformiat, tetrakloretylen, natriumcyanid och kaliumcyanid. Det är därför lämpligt att bilagan till detta direktiv omfattar anmärkningar som anger möjligheten till betydande upptag via huden för de kemiska agenserna, utöver de indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena.

(17)

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (7), som har hörts i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 98/24/EG, uttrycker tveksamhet när det gäller praktisk mätbarhet för de föreslagna indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för kvävemonoxid och kvävedioxid i gruvgångar och tunnlar samt för kolmonoxid i gruvgångar. Kommittén konstaterar också att det för närvarande knappast finns mätmetoder som kan användas till att visa överensstämmelse med det föreslagna gränsvärdet för kvävedioxid i gruvgångar och tunnlar. Det är därför lämpligt att ge medlemsstaterna en övergångsperiod när det gäller tillämpningen i gruvgångar och tunnlar av gränsvärdena för kvävemonoxid, kvävedioxid och kolmonoxid i bilagan till detta direktiv och att låta kommissionen se över de ovannämnda frågorna före utgången av övergångsperioden. Under övergångsperioden får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa de nuvarande gränsvärdena i stället för dem som fastställs i bilagan till detta direktiv.

(18)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (8) har medlemsstaterna åtagit sig att, i motiverade fall, låta anmälan om införlivandeåtgärder åtföljas av en eller flera handlingar som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande.

(19)

När det gäller detta direktiv anser kommissionen det motiverat att översända sådana handlingar i form av en jämförelsetabell över de nationella bestämmelserna och detta direktiv, eftersom dels vissa nationella yrkeshygieniska gränsvärden redan finns i nationell lagstiftning, dels de nationella rättsakter där yrkeshygieniska gränsvärden fastställs är av varierande typ och teknisk karaktär.

(20)

Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor avgav sina yttranden den 27 november 2014 och den 21 maj 2015.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed fastställs en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agenser som förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska med beaktande av unionsgränsvärdena fastställa nationella yrkeshygieniska gränsvärden för de kemiska agenser som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

I bilagan till direktiv 91/322/EEG ska posterna för ättiksyra, kalciumdihydroxid, litiumhydrid och kvävemonoxid utgå från och med den 21 augusti 2018, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 6.2 a.

Artikel 4

I bilagan till direktiv 2000/39/EG ska posten för 1,4-diklorbensen utgå från och med den 21 augusti 2018.

Artikel 5

I bilagan till direktiv 2009/161/EU ska posten för bisfenol A utgå från och med den 21 augusti 2018.

Artikel 6

1.   När det gäller gränsvärden för kvävemonoxid, kvävedioxid och kolmonoxid får medlemsstaterna tillämpa en övergångsperiod i gruvgångar och tunnlar, vilken löper ut senast den 21 augusti 2023.

2.   Under den övergångsperiod som avses i punkt 1 får medlemsstaterna, i stället för att tillämpa de gränsvärden som fastställs i bilagan, fortsätta att tillämpa följande:

a)

Kvävemonoxid – nuvarande gränsvärden i enlighet med bilagan till direktiv 91/322/EEG.

b)

Kvävedioxid och kolmonoxid – nationella gränsvärden i kraft den 1 februari 2017.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna ska senast den 21 augusti 2018 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser och låta anmälan åtföljas av en eller flera förklarande handlingar i form av tabeller som visar överensstämmelsen mellan bestämmelserna och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2014/113/EU av den 3 mars 2014 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och om upphävande av beslut 95/320/EG (EUT L 62, 4.3.2014, s. 18).

(4)  Kommissionens direktiv 91/322/EEG av den 29 maj 1991 om fastställande av indikativa gränsvärden vid genomförande av rådets direktiv 80/1107/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (EGT L 177, 5.7.1991, s. 22).

(5)  Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agens i arbetet (EGT L 142, 16.6.2000, s. 47).

(6)  Kommissionens direktiv 2009/161/EU av den 17 december 2009 om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om en ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG (EUT L 338, 19.12.2009, s. 87).

(7)  Rådets beslut 2003/C 218/01 av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 218, 13.9.2003, s. 1).

(8)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

EG-nr (1)

CAS-nr (2)

NAMN PÅ KEMISK AGENS

GRÄNSVÄRDEN

Anmärkning (3)

8 timmar (4)

Kortvarig (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Mangan och oorganiska manganföreningar

(uttryckt som mangan)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Glyceroltrinitrat

0,095

0,01

0,19

0,02

Hud

200-262-8

56-23-5

Koltetraklorid, tetraklormetan

6,4

1

32

5

Hud

200-521-5

61-82-5

Amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

Ättiksyra

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Vätecyanid

(uttryckt som cyanid)

1

0,9

5

4,5

Hud

200-838-9

75-09-2

Metylenklorid, diklormetan

353

100

706

200

Hud

200-864-0

75-35-4

Vinylidenklorid, 1,1-dikloretylen

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Tetraetylortosilikat

44

5

201-177-9

79-10-7

Akrylsyra, prop-2-ensyra

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetan

62

20

312

100

Hud

201-245-8

80-05-7

Bisfenol A, 4,4′-isopropylidendifenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Difenyleter

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etylhexanol-1

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diklorbensen, p-diklorbensen

12

2

60

10

Hud

203-453-4

107-02-8

Akrolein, akrylaldehyd, prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Metylformiat

125

50

250

100

Hud

203-788-6

110-65-6

2-butyn-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetrakloretylen

138

20

275

40

Hud

205-500-4

141-78-6

Etylacetat

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Natriumcyanid

(uttryckt som cyanid)

1

5

Hud

205-792-3

151-50-8

Kaliumcyanid

(uttryckt som cyanid)

1

5

Hud

207-069-8

431-03-8

Diacetyl, butandion

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Kolmonoxid

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Kalciumdihydroxid

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Kalciumoxid

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Svaveldioxid

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Litiumhydrid

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Kvävemonoxid

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Kvävedioxid

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terfenyl, hydrerad

19

2

48

5


(1)  

EG-nr: Europeiska gemenskapens (EG) nummer, identifieringskod för ämnen inom Europeiska unionen.

(2)  

CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

(3)  En hudanmärkning som hänför sig till det yrkeshygieniska gränsvärdet för exponering anger möjligheten till betydande upptag via huden.

(4)  Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt.

(5)  Korttidsgränsvärde (KGV). Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

(6)  

mg/m3 : milligram per kubikmeter luft. För kemikalier i gas- eller ångfas uttrycks gränsvärdet vid 20 °C och 101,3 kPa.

(7)  

ppm : parts per million i luftvolymen (ml/m3).

(8)  Inhalerbar fraktion.

(9)  Respirabel fraktion.

(10)  Korttidsgränsvärde för en referensperiod på 1 minut.


Top