EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2170

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/2170 av den 15 november 2017 om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

OJ L 306, 22.11.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2170/oj

22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/19


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2170

av den 15 november 2017

om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen (1), särskilt artikel 8.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

En riskbedömningsrapport om det nya psykoaktiva ämnet N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) har utarbetats i enlighet med beslut 2005/387/RIF vid ett extra sammanträde med den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), och lades därefter fram för kommissionen och rådet den 24 maj 2017.

(2)

Furanylfentanyl är en syntetisk opioid som till strukturen liknar fentanyl, ett kontrollerat ämne som används i stor utsträckning i läkemedel och för narkos och smärtlindring. Furanylfentanyl är också strukturellt besläktat med acetylfentanyl och akryloylfentanyl, som båda var föremål för en gemensam rapport från ECNN och Europol i december 2015 respektive november 2016.

(3)

Furanylfentanyl har varit tillgängligt i unionen sedan åtminstone juni 2015 och har påträffats i 16 medlemsstater. I de flesta fall beslagtogs det i pulverform men även i flytande form och i form av tabletter. De upptäckta volymerna är relativt små. Sådana kvantiteter bör dock ses mot bakgrund av ämnets kraftiga verkan.

(4)

22 dödsfall relaterade till furanylfentanyl har rapporterats från fem medlemsstater. I minst tio av dessa dödsfall var furanylfentanyl dödsorsaken eller förmodas ha bidragit till dödfallet. Dessutom har elva akuta förgiftningar utan dödlig utgång som förknippas med furanylfentanyl rapporterades från tre medlemsstater.

(5)

Det finns hittills inga uppgifter om att organiserad brottslighet varit inblandad i framställning, distribution (olaglig handel) eller tillhandahållande av furanylfentanyl inom unionen. Tillgängliga uppgifter tyder på att furanylfentanyl framställs av kemikalieföretag baserade i Kina.

(6)

Furanylfentanyl säljs via internet i små volymer och i grossistvolymer som en ”forskningskemikalie”, vanligtvis i form av pulver eller som bruksfärdiga nässprayer. Begränsad information från de beslag som gjorts tyder på att furanylfentanyl också kan ha sålts på den illegala marknaden för opioider.

(7)

Furanylfentanyl har ingen erkänd användning som humanläkemedel eller veterinärmedicinskt läkemedel i unionen. Det finns inget som tyder på att furanylfentanyl kan användas för andra ändamål än som referensstandard vid analys och inom vetenskaplig forskning.

(8)

Riskbedömningsrapporten visar att många av de frågor som rör furanylfentanyl beror på bristen på uppgifter om riskerna för enskilda personers hälsa, hälsorisker och sociala risker, och skulle kunna besvaras genom ytterligare forskning. De tillgängliga bevisen på och uppgifterna om de hälsorisker och sociala risker som ämnet ger upphov till, också med tanke på dess likheter med fentanyl, utgör dock tillräckliga skäl för att underställa furanylfentanyl kontrollåtgärder i hela unionen.

(9)

Furanylfentanyl finns inte med på förteckningen över ämnen som omfattas av kontroll enligt FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961 eller i 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen. Ämnet är inte för närvarande under bedömning inom Förenta nationernas system.

(10)

Med tanke på att tio medlemsstater underställer furanylfentanyl narkotikakontroll enligt nationell lagstiftning och tre medlemsstater använder annan lagstiftning för att kontrollera ämnet, skulle man genom att underställa ämnet kontrollåtgärder i hela unionen kunna undvika hinder för gränsöverskridande brottsbekämpning och rättsligt samarbete, och bidra till att skydda unionen mot de risker som följer med att ämnet är tillgängligt och används.

(11)

Genom beslut 2005/387/RIF tilldelas rådet genomförandebefogenheter för att snabbt och baserat på sakkunskap på unionsnivå kunna åtgärda uppkomsten av nya psykoaktiva ämnen som upptäcks och rapporteras av medlemsstaterna genom att ämnena i fråga underställs kontrollåtgärder i hela unionen. Eftersom villkoren och förfarandet för att börja utöva sådana genomförandebefogenheter är uppfyllda, bör det antas ett genomförandebeslut som innebär att furanylfentanyl underställs kontroll i hela unionen.

(12)

Danmark är bundet av beslut 2005/387/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, varigenom beslut 2005/387/RIF genomförs.

(13)

Irland är bundet av beslut 2005/387/RIF och deltar därför i antagandet och tillämpningen av det här beslutet, varigenom beslut 2005/387/RIF genomförs.

(14)

Förenade kungariket är inte bundet av beslut 2005/387/RIF och deltar därför inte i antagandet av det här beslutet, varigenom beslut 2005/387/RIF genomförs, och det är varken bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det nya psykoaktiva ämnet N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) ska underställas kontrollåtgärder i hela unionen.

Artikel 2

Senast den 19 november 2018 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs, i enlighet med deras nationella rätt, för att underställa det nya psykoaktiva ämne som avses i artikel 1 kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder såsom föreskrivs i deras lagstiftning i enlighet med deras förpliktelser enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2017.

På rådets vägnar

J. AAB

Ordförande


(1)  EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Yttrande av den 24 oktober 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT).


Top