Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2079

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2079 av den 10 november 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av taxifolinrikt extrakt som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 7418]

C/2017/7418

OJ L 295, 14.11.2017, p. 81–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2079/oj

14.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/81


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2079

av den 10 november 2017

om tillstånd för utsläppande på marknaden av taxifolinrikt extrakt som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2017) 7418]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 augusti 2010 ansökte företaget Ametis JSC hos den behöriga myndigheten i Förenade kungariket om att få släppa ut taxifolinrikt extrakt från trä av dahurisk lärk (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) på unionsmarknaden som en ny livsmedelsingrediens i den mening som avses i artikel 1.2 e i förordning (EG) nr 258/97. I ansökan begärs tillstånd för användning av taxifolinrikt extrakt i kosttillskott för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn, småbarn, barn och ungdomar som är yngre än fjorton år.

(2)

Den 2 september 2011 utfärdade den behöriga myndigheten i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att taxifolinrikt extrakt uppfyller kriterierna för nya livsmedelsingredienser i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 20 september 2011.

(4)

Motiverade invändningar framfördes av de andra medlemsstaterna inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97.

(5)

Den 5 december 2012 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att göra en kompletterande utvärdering av taxifolinrikt extrakt som ny livsmedelsingrediens i enlighet med förordning (EG) nr 258/97.

(6)

Den 14 februari 2017 konstaterade Efsa i sitt yttrande ”Scientific Opinion on the safety of taxifolin-rich extract as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97 (2) att taxifolinrikt extrakt är säkert när det gäller den användning och de mängder som föreslagits.

(7)

Yttrandet ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att taxifolinrikt extrakt vid föreslagen användning och i de föreslagna mängderna uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (3) fastställs krav för kosttillskott. Användningen av taxifolinrikt extrakt bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av det direktivet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Taxifolinrikt extrakt enligt specifikationen i bilaga I till detta beslut får, utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2002/46/EG, släppas ut på unionsmarknaden som en ny livsmedelsingrediens för användning i kosttillskott för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn, småbarn, barn och ungdomar som är yngre än 14 år, i de högsta mängder som anges i bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Taxifolinrikt extrakt som tillåts genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel benämnas ”taxifolinrikt extrakt”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Ametis JSC, 68, Naberezhnaya, Blagoveshchensk, Amur District, Ryssland 675000.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal, vol. 15(2017):2, artikelnr 4682.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).


BILAGA I

SPECIFIKATIONER FÖR TAXIFOLINRIKT EXTRAKT

Definitioner

Kemiskt namn

[(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxifenyl)-3,5,7-trihydroxi-2,3-dihydrokrom-4-on, även kallad (+) trans-(2R,3R)-dihydroquercetin]

Kemisk formel

C15H12O7

Molekylmassa

304,25 Da

CAS-nr

480-18-2

Beskrivning: Taxifolinrikt extrakt från trä av dahurisk lärk (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) är ett vitt till blekgult pulver som kristalliseras av varma vattenlösningar.

Specifikationer

Specifikationsparameter

Gränsvärden

Fysisk parameter

Fukt

≤ 10 %

Analys av föreningen

Taxifolin (m/m)

≥ 90,0 % av torrsubstansen

Tungmetaller, bekämpningsmedel

Bly

≤ 0,5 mg/kg

Arsenik

≤ 0,02 mg/kg

Kadmium

≤ 0,5 mg/kg

Kvicksilver

≤ 0,1 mg/kg

Diklordifenyltrikloetan (DDT)

≤ 0,05 mg/kg

Lösningsmedelsrester

Etanol

≤ 5 000 mg/kg

Mikrobiologiska parametrar

Mikroorganismer totalt (TPC)

≤ 104 CFU (1)/g

Enterobakterier

≤ 100/g

Jäst och mögel

≤ 100 CFU/g

Escherichia coli

Negativ/(1 g)

Salmonella spp.

Negativ/(10 g)

Staphylococcus aureus

Negativ/(1 g)

Pseudomonas spp.

Negativ/(1 g)

Normala mängder av beståndsdelar i taxifolinrikt extrakt (torrsubstans)

Beståndsdel

Innehåll, normal mängd (%)

Taxifolin

90 – 93

Aromadendrin

2,5 – 3,5

Eriodiktyol

0,1 – 0,3

Quercetin

0,3 – 0,5

Naringenin

0,2 – 0,3

Kaempferol

0,01 – 0,1

Pinocembrin

0,05 – 0,12

Oidentifierade flavonoider

1 – 3

Vatten (2)

1,5


(1)  CFU: Kolonibildande enhet.

(2)  Taxifolin är en kristall i sin hydratiserade form och under torkningen. Detta resulterar i att 1,5 volymprocent kristallvatten ingår.


BILAGA II

TILLÅTEN ANVÄNDNING AV TAXIFOLINRIKT EXTRAKT

Livsmedelskategori

Högsta tillåtna mängder

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn, småbarn, barn och ungdomar som är yngre än 14 år

100 mg/dag


Top