Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1545 av den 13 september 2017 om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (Text av betydelse för EES. )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 237/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1545

av den 13 september 2017

om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 167,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU (2) syftar till att värna om och främja kulturernas rikedom och mångfald i Europa och framhäva deras gemensamma inslag samt stärka medborgarnas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde, för att på så vis uppmuntra ömsesidig förståelse och interkulturell dialog och lyfta fram det gemensamma kulturarvet. Det beslutet syftar även till att främja kulturens bidrag till den långsiktiga utvecklingen i städerna, vilket även kan involvera deras omkringliggande områden, i enlighet med deras strategier och prioriteringar, i syfte att stödja smart och hållbar tillväxt för alla.

(2)

Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad bidrar på ett avgörande sätt till att främja unionens värderingar.

(3)

Nätverksarbete mellan städer som tidigare, nu eller i framtiden innehar titeln Europeisk kulturhuvudstad bör uppmuntras ytterligare för att främja utbyte av erfarenheter och god praxis.

(4)

Enligt beslut nr 445/2014/EU är unionsinsatsen för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad (nedan kallad insatsen) endast öppen för städer i en medlemsstat, ett kandidatland, en potentiell kandidat eller, på de villkor som anges i det beslutet, ett anslutande land.

(5)

I syfte att stärka de kulturella banden mellan de länder som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen och som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3) (nedan kallade Eftaländerna i EES) och unionen bör insatsen, på vissa villkor, även vara öppet för städer i dessa länder, i enlighet med det avtalet.

(6)

Under den period som omfattas av beslut nr 445/2014/EU, nämligen 2020–2033, bör dock städer i Eftaländerna i EES ha rätt att delta i endast en tävling om kulturhuvudstadstiteln, för att villkoren ska vara desamma som för städer i medlemsstaterna som deltar i insatsen. För att villkoren ska vara desamma som för medlemsstaterna bör varje Eftaland i EES ha rätt att stå värd för kulturhuvudstadsåret endast en gång under den perioden, vilket även är fallet för kandidatländer och potentiella kandidater.

(7)

Eftersom inbjudan att lämna in ansökningar måste offentliggöras senast sex år före kulturhuvudstadsåret bör ett kandidatland, en potentiell kandidat eller ett Eftaland i EES stå värd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2028 istället för 2027, för att tillåta dessa länder att förhandla om sitt deltagande i det unionsprogram till stöd för kultur som följer på programmet Kreativa Europa under programperioden 2021–2027.

(8)

Beslut nr 445/2014/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 445/2014/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Antalet innehavare av kulturhuvudstadstiteln under ett visst år (nedan kallat kulturhuvudstadsåret) får inte vara större än tre.

Varje år ska högst en stad utses i var och en av de två medlemsstaterna i den kalender som anges i bilagan (nedan kallad kalendern) och, under de år det är aktuellt, en stad i ett land som ingår i Europeiska frihandelssammanslutningen och som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat Eftaland i EES), ett kandidatland eller i en potentiell kandidat eller en stad i ett anslutande land enligt de villkor som anges i punkt 5.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Städer i Eftaländerna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater, som deltar i programmet Kreativa Europa eller i efterföljande unionsprogram till stöd för kultur vid datumet för offentliggörandet av den inbjudan att lämna in ansökningar som avses i artikel 10.2, får ansöka om kulturhuvudstadstiteln för ett år inom ramen för en öppen tävling som anordnas i enlighet med kalendern i bilagan.

Städer i Eftaländerna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater ska ha rätt att delta i endast en tävling under åren 2020–2033.

Varje Eftaland i EES, kandidatland eller potentiell kandidat ska ha rätt att stå värd för kulturhuvudstadsåret bara en gång under åren 2020–2033.”

2.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”Preliminärt urval och urval i Eftaländerna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater”.

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska ansvara för anordnandet av tävlingen mellan städer i Eftaländerna i EES, i kandidatländer och i potentiella kandidater.”

c)

I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

”6.   Juryn ska utfärda en urvalsrapport om ansökningarna från kandidatstäderna på slutlistan tillsammans med en rekommendation om utnämning till europeisk kulturhuvudstad av högst en stad i ett Eftaland i EES, i ett kandidatland eller i en potentiell kandidat.”

3.

I artikel 11 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   I fråga om Eftaländerna i EES, kandidatländer och potentiella kandidater ska kommissionen på grundval av rekommendationerna i juryns urvalsrapport utse en stad till kulturhuvudstad under de relevanta åren, och senast fyra år före kulturhuvudstadsåret underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om den utnämningen.”

4.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den berörda medlemsstaten, det berörda Eftalandet i EES, det berörda kandidatlandet eller den berörda potentiella kandidaten får utse en observatör till dessa möten.”

b)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Juryn ska översända sina övervakningsrapporter till kommissionen, till de utsedda städerna och deras medlemsstater samt till de utsedda städerna och det berörda Eftalandet i EES, det berörda kandidatlandet eller den berörda potentiella kandidaten.”

5.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 13 september 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 juni 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 juli 2017.

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU av den 16 april 2014 om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (EUT L 132, 3.5.2014, s. 1).

(3)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


BILAGA

”KALENDER

2020

Kroatien

Irland

 

2021

Rumänien

Grekland

Kandidatland eller potentiell kandidat

2022

Litauen

Luxemburg

 

2023

Ungern

Förenade kungariket

 

2024

Estland

Österrike

Eftaland i EES, kandidatland eller potentiell kandidat (1)

2025

Slovenien

Tyskland

 

2026

Slovakien

Finland

 

2027

Lettland

Portugal

 

2028

Tjeckien

Frankrike

Eftaland i EES, kandidatland eller potentiell kandidat

2029

Polen

Sverige

 

2030

Cypern

Belgien

Eftaland i EES, kandidatland eller potentiell kandidat

2031

Malta

Spanien

 

2032

Bulgarien

Danmark

 

2033

Nederländerna

Italien

Eftaland i EES, kandidatland eller potentiell kandidat


(1)  Förutsatt att detta beslut träder i kraft före offentliggörandet av inbjudan att ansöka för 2024 års tävling, dvs. sex år före kulturhuvudstadsåret.”


Top