EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0500

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/500 av den 21 mars 2017 om erkännande av det frivilliga systemet ”Bonsucro EU” för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

C/2017/1741

EUT L 76, 22.3.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/500/oj

22.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/500

av den 21 mars 2017

om erkännande av det frivilliga systemet ”Bonsucro EU” för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (1), särskilt artikel 7c.4 andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (2), särskilt artikel 18.4 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 7b och 7c i och bilaga IV till direktiv 98/70/EG samt artiklarna 17 och 18 i och bilaga V till direktiv 2009/28/EG fastställs liknande hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen samt liknande förfaranden för kontroll av överensstämmelse med dessa kriterier.

(2)

I de fall biodrivmedel och flytande biobränslen ska beaktas för de syften som anges i artikel 17.1 a, b och c i direktiv 2009/28/EG måste medlemsstaterna kräva att de ekonomiska aktörerna visar att biodrivmedlen och de flytande biobränslena uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.2–17.5 i direktiv 2009/28/EG.

(3)

Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG och/eller visar att leveranserna av biodrivmedel eller flytande biobränsle uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.3, 17.4 och 17.5 och/eller att inga material avsiktligt har manipulerats eller kasserats så att leveranserna eller delar av dem skulle omfattas av bilaga IX. Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis eller uppgifter som erhållits i enlighet med ett frivilligt system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som omfattas av beslutet om erkännande av systemet, får en medlemsstat inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis på överensstämmelse med hållbarhetskriterierna.

(4)

Begäran om erkännande av att det frivilliga ”Bonsucro EU”-systemet påvisar att leveranser av biodrivmedel uppfyller hållbarhetskriterierna i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG överlämnades till kommissionen den 18 oktober 2016. Systemet har säte på 50–52 Wharf Road, London N1 7EU, FÖRENADE KUNGARIKET och omfattar biodrivmedel som framställs ur sockerrör och dess restprodukter. Dokumentationen om det erkända systemet kommer att göras tillgänglig på den öppenhetsplattform som inrättats i enlighet med direktiv 2009/28/EG.

(5)

Bedömningen av det frivilliga ”Bonsucro EU”-systemet visade att det i tillräcklig grad uppfyller hållbarhetskriterierna i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG och tillämpar en massbalansmetod i enlighet med kraven i artikel 7c.1 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG.

(6)

Utvärderingen av det frivilliga ”Bonsucro EU”-systemet visade att det håller godtagbar standard vad gäller tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och även uppfyller metodkraven i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och bilaga V till direktiv 2009/28/EG.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga systemet ”Bonsucro EU” (nedan kallat systemet), för vilket en begäran om erkännande lämnades in till kommissionen den 18 oktober 2016, visar att leveranserna av biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i enlighet med de normer för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen som fastställs i systemet uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 7b.3, 7b.4 och 7b.5 i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3, 17.4 och 17.5 i direktiv 2009/28/EG.

Systemet innehåller också tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG.

Artikel 2

Beslutet gäller i fem år från och med den dag det träder i kraft. Om systemet, så som det överlämnats för erkännande till kommissionen den 18 oktober 2016, innehållsmässigt ändras på ett sätt som kan påverka grunden för beslutet, ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommissionen. Kommissionen ska bedöma de anmälda ändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad uppfyller de hållbarhetskriterier för vilka det är erkänt.

Artikel 3

Kommissionen får besluta om att upphäva detta beslut bland annat i följande fall:

a)

Om det tydligt har visats att man för systemet inte har tillämpat delar som anses vara avgörande för detta beslut eller om dessa delar har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt.

b)

Om inga årliga rapporter om systemet lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 7c.6 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.6 i direktiv 2009/28/EG.

c)

Om systemet inte uppfyller de normer för oberoende granskning som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 7c.5 tredje stycket i direktiv 98/70/EG och artikel 18.5 tredje stycket i direktiv 2009/28/EG eller gör förbättringar av andra delar av systemet som anses vara avgörande för ett fortsatt erkännande.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top