Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0342

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/342 av den 14 december 2016 om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen

OJ L 50, 28.2.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/342/oj

28.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/53


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2017/342

av den 14 december 2016

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart fastställda utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)

Det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen har ett tak på 471 miljoner EUR (i 2011 års priser) i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (2).

(3)

På grund av de akuta behoven är det nödvändigt att mobilisera betydande ytterligare anslag för att motverka den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen.

(4)

Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) förefaller det nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i unionens allmänna budget för budgetåret 2017 med 530,0 miljoner EUR utöver taket i rubrik 3 för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

(5)

På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen fördelas över flera budgetår, och beloppen uppskattas till 238,3 miljoner EUR för år 2017, 91,0 miljoner EUR för år 2018, 141,9 miljoner EUR för år 2019 och 58,8 miljoner EUR för år 2020.

(6)

För att minimera den tid det tar att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 530,0 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

Beloppet ska användas för att finansiera åtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen.

2.   På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen vara följande:

a)

238,3 miljoner EUR år 2017,

b)

91,0 miljoner EUR år 2018,

c)

141,9 miljoner EUR år 2019,

d)

58,8 miljoner EUR år 2020.

De specifika beloppen för varje budgetår ska godkännas i enlighet med det årliga budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

I. KORČOK

Ordförande


(1)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top