Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0176

Kommissionens beslut (EU) 2017/176 av den 25 januari 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu [delgivet med nr C(2017) 303] (Text av betydelse för EES. )

C/2017/0303

OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj

2.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/44


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2017/176

av den 25 januari 2017

om fastställande av kriterier för EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu

[delgivet med nr C(2017) 303]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Genom kommissionens beslut 2010/18/EG (2) har ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav fastställts för golvbeläggningar av trä, vilka gäller till och med den 31 december 2016.

(4)

För att bättre återspegla utbudet av golvbeläggningar av trä, kork och bambu på marknaden och beakta den aktuella tekniska nivån på marknaden för denna produktgrupp samt den innovation som har skett på senare år, är det lämpligt att ändra namnet och tillämpningsområdet för produktgruppen, och att fastställa en reviderad uppsättning kriterier för EU-miljömärket.

(5)

De reviderade kriterierna för EU-miljömärket syftar till att främja användning av material som framställts på ett mer hållbart sätt utgående från en livscykelanalys, begränsa energiförbrukningen och användningen av farliga föreningar, nivåerna av farliga restprodukter och golvbeläggningarnas bidrag till förorening av inomhusluften, samt att främja varaktiga och högkvalitativa produkter. Med tanke på innovationscykeln för denna produktgrupp bör de reviderade kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven gälla i sex år från och med den dag då detta beslut anmäls.

(6)

En kod som motsvarar produktgruppen är en integrerad del av registreringsnumret för EU:s miljömärke. För att de behöriga organen ska kunna tilldela ett registreringsnummer för EU-miljömärke för golvbeläggningar av trä, kork och bambu som uppfyller kriterierna för EU-miljömärket är det nödvändigt att ge ett kodnummer till den produktgruppen.

(7)

Beslut 2010/18/EG bör därför upphävas.

(8)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för golvbeläggningar av trä baserat på de ekologiska kriterierna i beslut 2010/18/EG, för att ge dem tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de reviderade kriteriekraven. Tillverkarna bör också tillåtas lämna in ansökningar som grundas på de ekologiska kriterier som anges i beslut 2010/18/EG under en tillräckligt lång tid.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” ska omfatta golvbeläggningar för inomhusbruk, inbegripet trägolv, laminatbeläggningar, golvbeläggningar av kork och bambugolv där mer än 80 viktprocent av den slutliga produkten består av material av, eller baserade på, trä, kork eller bambu eller deras fibrer, inte innehållande syntetiska fibrer i något av de enskilda skikten.

Det ska inte inbegripa väggbeklädningar, beläggningar som är avsedda för utomhusbruk, beläggningar med strukturell funktion eller avjämningsmassor.

Artikel 2

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.    golvbeläggningar av trä : sammansättning av trädelar, förmonterade skivor eller parkettstavar som utgör golvets slityta.

2.    golvbeläggningar av kork : golvbeläggning av granulerad kork blandad med ett bindemedel som fått härda, eller flera skikt av kork, agglomererad eller som faner, som kan pressas samman med lim och är avsedda att användas tillsammans med en beläggning.

3.    beläggning : beredning i den mening som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (3).

4.    golvbeläggningar av bambu : golvbeläggning av stycken av massiv bambu eller av bambuagglomerat blandat med ett bindemedel.

5.    golvbeläggningar av laminat : styva golvbeläggningar vars yta består av ett eller flera fiberhaltiga skikt (i regel papper) som är impregnerade med värmehärdande aminohartser (i regel melamin), pressade eller limmade på ett underlag som i regel förses med en baksida.

6.    halvflyktiga organiska föreningar (SVOC) : samtliga organiska föreningar som i en kapillärkolonn överdragen med 5 % fenylpolysiloxan och 95 % metylpolysiloxan eluerar i retentionsområdet mellan n-hexadecan (exkluderad) och n-dokosan (inkluderad).

7.    R-värde : summan av alla Ri-värden där Ri-värdet är kvoten Ci/LCIi där Ci är förening i:s koncentration i provkammarens luft, och LCIi är förening i:s LCI-värde (Lowest Concentration of Interest – lägsta koncentration av intresse) definierat enligt de senaste uppgifterna i European Collaborative Action ”Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure Reports” (4).

8.    ämne : ämne i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (5).

9.    blandning : en blandning i den mening som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

10.    biocidprodukt : en biocidprodukt i den mening som avses i artikel 3.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (6).

11.    konserveringsmedel : varje produkt som omfattas av produkttyp 8 (Träskyddsmedel) i enlighet med bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012, inklusive produkter som används för konservering av kork och bambu.

12.    verksamt ämne : ett verksamt ämne i den mening som avses i artikel 3.1 c i förordning (EU) nr 528/2012.

13.    återvunnet material : material som har omarbetats från återvunnet material (returmaterial) i en tillverkningsprocess och tillverkats till en slutprodukt eller till en komponent för inbyggnad i en produkt, i enlighet med definitionen i ISO 14021, med undantag för träavfall, spån och fibrer från avverkning och sågning.

14.    träbaserat material : material som tillverkas av träfiber, träflis eller trä genom en eller flera olika processer som kan innefatta användande av höga temperaturer, tryck och bindningshartser eller lim. Träbaserat material omfattar hårda fiberskivor, fiberskivor, MDF-skivor (Medium Density Fibreboard), spånskivor, OSB-skivor (Oriented Strand Board), plywood och paneler av massivt trä. Det kan vara belagt med ett ytskikt under golvbeläggningens tillverkning.

15.    korkbaserat material : material som tillverkas av korkfiber, korkflis eller kork genom en eller flera olika processer som kan innefatta användande av höga temperaturer, tryck och bindningshartser eller lim.

16.    bambubaserat material : material som tillverkas av bambufiber, bambuflis eller bambu genom en eller flera olika processer som kan innefatta användande av höga temperaturer, tryck och bindningshartser eller lim.

17.    syntetiska fibrer : alla polymerfibrer.

18.    förnybar energi : energi från förnybara energikällor i den mening som avses i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (7).

19.    ursprungsgaranti : en ursprungsgaranti i den mening som avses i artikel 2 j i direktiv 2009/28/EG.

Artikel 3

För att en produkt ska tilldelas EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska den ingå i produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla kriterierna för EU:s miljömärke och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för EU:s miljömärke för produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i sex år från och med den dag då detta beslut anmäls.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”golvbeläggningar av trä, kork och bambu” tilldelas kodnummer 035.

Artikel 6

Beslut 2010/18/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 6 får ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”golvbeläggningar av trä” som lämnas in inom två månader från den dag då detta beslut anmäls lämnas in antingen i enlighet med kriterierna i beslut 2010/18/EG eller med kriterierna i det här beslutet.

Licenser för EU-miljömärket som tilldelats enligt kriterierna i beslut 2010/18/EG får användas i tolv månader från och med den dag då det här beslutet anmäls.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 januari 2017.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2010/18/EG av den 26 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för golvbeläggningar av trä (EUT L 8, 13.1.2010, s. 32).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG (EUT L 143, 30.4.2004, s. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).


BILAGA

ALLMÄN RAM

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu:

Kriterium 1.

Produktbeskrivning

Kriterium 2.

Trä-, kork- och bambubaserade material

Kriterium 3.

Allmänna krav avseende farliga ämnen och blandningar

Kriterium 4.

Särskilda krav för ämnen

Kriterium 5.

Energiförbrukning vid tillverkning

Kriterium 6.

Utsläpp av flyktiga organiska föreningar från golvbeläggningar

Kriterium 7.

Utsläpp av formaldehyd från golvbeläggningar och lamellträ

Kriterium 8.

Lämplighet för användning

Kriterium 9.

Reparation och utökad garanti

Kriterium 10.

Konsumentinformation

Kriterium 11.

Information på EU-miljömärket

Tillägg I.

Vägledning för beräkning av mängden flyktiga organiska föreningar som använts

Tillägg II.

Vägledning för beräkning av energiförbrukningen vid tillverkning

Tillägg III.

Förteckning över standarder

BEDÖMNING OCH KONTROLL

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er) etc.

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna styrkande handlingar utfärdade av organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för provnings- och kalibreringslaboratorier samt verifikationer från organ som är ackrediterade enligt relevant harmoniserad standard för organ som certifierar produkter, processer och tjänster. Ackreditering ska utföras i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (1).

Där så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och genomföra oberoende kontroller eller besök på plats.

En grundförutsättning är att produkten uppfyller alla tillämpliga rättsliga krav i det land eller de länder där den ska släppas ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

Om en leverantör föredrar att inte lämna ut uppgifter om de ämnen som ingår i en blandning till den sökande, kan leverantören skicka dessa uppgifter direkt till det behöriga organet.

Kriterium 1.   Produktbeskrivning

En teknisk beskrivning av golvbeläggningen inklusive ritningar som visar de delar eller material som utgör den slutliga golvbeläggningen, dess dimensioner och en beskrivning av tillverkningsprocessen ska lämnas till det behöriga organet. Denna beskrivning ska åtföljas av produktens materiallista, som ska innehålla uppgifter om produktens totala vikt och hur denna fördelas mellan de olika material som används.

Överensstämmelse med produktgruppen enligt artikel 1 ska visas.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med en försäkran om överensstämmelse, som ska styrkas av följande uppgifter om golvbeläggningen:

Varumärke eller handelsnamn (2).

En beskrivning av produkten, inklusive tekniska ritningar som visar de delar eller material som använts i den slutliga produkten.

Materiallista: uppgifter om i vilka andelar (i viktprocent) de olika råvarorna, ämnena och blandningarna förekommer i slutprodukten, inbegripet alla relevanta tillsatser/ytbehandlingsmedel.

En förteckning över alla beståndsdelar (3) i produkten och deras respektive vikt.

En redogörelse för tillverkningsprocessen. Leverantörer av råvaror eller ämnen ska anges med namn, produktionsanläggning, kontaktuppgifter och en beskrivning av de produktionssteg som de genomfört eller deltagit i.

Produktdatablad, miljöproduktdeklaration eller motsvarande dokument kan godtas som bevis på överensstämmelse med detta kriterium, förutsatt att de angivna uppgifterna ingår.

Kriterium 2.   Trä-, kork- och bambubaserade material

Detta krav tillämpas på material av, eller baserade på, trä, kork och bambu som utgör mer än 1 viktprocent av slutprodukten.

Material av, eller baserade på, trä, kork och bambu får inte komma från genetiskt modifierade organismer och ska omfattas av spårbarhetscertifiering utfärdad av tredje parts certifieringssystem som FSC, PEFC eller motsvarande.

Allt nytt trä och all ny kork och bambu ska omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Om ett certifieringssystem tillåter blandning av ocertifierad råvara med certifierad och/eller återvunnen råvara i en produkt eller produktserie, ska minst 70 % av trä-, kork- och/eller bamburåvaran vara hållbarhetscertifierad ny råvara och/eller återvunnen råvara.

Ocertifierad råvara ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade eller erkända enligt detta certifieringssystem.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med en försäkran om överensstämmelse kompletterad med giltig och oberoende spårbarhetscertifiering från tillverkaren av alla material av, eller baserade på, trä, kork och bambu som används i produkten eller produktserien, och visa att ingen ny råvara kommer från genetiskt modifierade organismer. Sökanden ska tillhandahålla granskade räkenskaper som visar att minst 70 % av råvarorna kommer från skogar eller arealer som förvaltas enligt principerna för hållbar skogsförvaltning och/eller från återvunnet material som uppfyller de krav som fastställts i relevanta oberoende spårbarhetssystem. FSC, PEFC eller motsvarande ska godtas som oberoende system för tredjepartscertifiering.

Om produkten eller produktserien innehåller ocertifierad råvara ska det styrkas att andelen ocertifierad ny råvara inte överstiger 30 % och att den omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

Kriterium 3.   Allmänna krav avseende farliga ämnen och blandningar

Förekomsten i en produkt och dess komponentdelar av ämnen som har identifierats i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (nedan kallade SVHC-ämnen) eller ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering, märkning och förpackning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (nedan kallad CLP-förordningen) (4), för de faror som förtecknas i tabell 3.1 i detta beslut, ska begränsas i enlighet med punkt 3 a och 3 b. För tillämpningen av detta kriterium anges i tabell 3.1 ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen och faroklassificeringar enligt CLP-förordningen utifrån ämnenas farliga egenskaper.

Tabell 3.1

Grupper av faror som ska begränsas

Grupp 1-faror – SVHC och CLP

Faror som innebär att ett ämne tillhör grupp 1:

Ämnen som finns upptagna i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen.

Ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Grupp 2-faror – CLP

Faror som innebär att ett ämne tillhör grupp 2:

Kategori 2 – CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362.

Kategori 1 – akvatisk toxicitet: H400, H410.

Kategori 1 och 2 – akut toxicitet: H300, H310, H330, H304.

Kategori 1 – aspirationstoxicitet: H304.

Kategori 1 – specifik organtoxicitet (STOT): H370, H372.

Kategori 1 – Hudsensibiliserande: H317.

Grupp 3-faror – CLP

Faror som innebär att ett ämne tillhör grupp 3:

Kategori 2, 3 och 4 – akvatisk toxicitet: H411, H412, H413.

Kategori 3 – akut toxicitet: H301, H311, H331, EUH070.

Kategori 2 – STOT: H371, H373.

3 a   Begränsning av SVHC-ämnen

Produkten och dess beståndsdelar får inte innehålla SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,10 viktprocent.

Inga undantag får medges för ämnen i kandidatförteckningen för SVHC-ämnen som förekommer i produkten eller dess beståndsdelar i koncentrationer över 0,10 viktprocent.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska sammanställa intyg om att produkten och beståndsdelar som används i produkten inte innehåller SVHC-ämnen i koncentrationer över den angivna koncentrationsgränsen. Intygen ska baseras på den senaste versionen av kandidatförteckningen som offentliggjorts av Echa (5).

3 b   Begränsning av CLP-klassificerade ämnen eller blandningar som används i golvbeläggningar

Ämnen eller blandningar som används av golvbeläggningstillverkaren eller dennes underleverantörer under beredning av råvaror, tillverkning, montering eller annan behandling av golvbeläggning får inte vara klassificerade i någon av de CLP-kategorier som anges i tabell 3.1. Ämnen och blandningar som omfattas av begränsningar ska inbegripa lim, färger, grundfärger, lacker, färgämnen, hartser, biocidprodukter, fyllmedel, vaxer, oljor, fogmassa, färgämnen och tätningsmedel.

Användningen av sådana ämnen som omfattas av begränsningar ska emellertid vara tillåten om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

Ämnet eller blandningen som omfattas av begränsningar används i kvantiteter som uppgår till mindre än 0,10 viktprocent av den totala vikten av golvbeläggningen eller en beståndsdel därav.

Ämnet eller blandningen som omfattas av begränsningar ändrar sina egenskaper vid bearbetning (t.ex. upphör att vara biotillgängligt eller genomgår kemisk reaktion) så att den begränsande faroklassificeringen enligt CLP-förordningen inte längre är tillämplig, och det eventuella oreagerade restinnehållet av ämnet som omfattas av begränsningar är mindre än 0,10 viktprocent av den totala vikten av golvbeläggningen eller en beståndsdel därav.

Bedömning och kontroll

Sökanden och/eller dennes leverantör ska tillhandahålla det behöriga organet intyg om överensstämmelse med kriterium 3 b, i tillämpliga fall med en förteckning över de relevanta ämnen eller blandningar som används, tillsammans med intyg om faroklassificering eller avsaknad av faroklassificering, tillsatt mängd och, i förekommande fall, rapporter om huruvida ämnenas eller blandningarnas egenskaper förändras under tillverkningen så att den begränsande faroklassificeringen enligt CLP-förordningen inte längre är tillämplig. Om så är fallet ska mängden oreagerat restinnehåll av ämnen som omfattas av begränsningar anges.

Följande information ska lämnas för varje ämnes eller blandnings faroklassificering eller avsaknad av klassificering:

i)

Ämnets CAS-nummer (Chemical Abstract Service) (6), eller nummer enligt Europeiska gemenskapens (EG) förteckning (7) eller annan förteckning (i förekommande fall för blandningar).

ii)

Fysikalisk form och tillstånd som ämnet eller blandningen används i.

iii)

Harmoniserade CLP-faroklassificeringar.

iv)

Egenklassificerade poster i Echas databas över Reach-registrerade ämnen (8) (ämnen som inte har en harmoniserad klassificering).

v)

Klassificeringar av blandningar i enlighet med kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008.

Vid beaktande av egenklassificerade poster i databasen över Reach-registrerade ämnen ska poster som härrör från gemensamma inlämningar prioriteras.

Om en klassificering betecknas som data-lacking eller inconclusive enligt databasen över Reach-registrerade ämnen eller om ett ämne ännu inte har registrerats enligt Reach-systemet, ska det lämnas toxikologiska data som uppfyller kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006 och som är tillräckliga för att styrka rimliga egenklassificeringar i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 och Echas stödjande vägledning. För poster med uppgiften data-lacking eller inconclusive ska egenklassificeringarna verifieras. För det ändamålet ska följande informationskällor godtas:

i)

Toxikologiska studier och farlighetsbedömningar utförda av tillsynsmyndigheter (9) på samma nivå som Echa, medlemsstaternas tillsynsmyndigheter eller mellanstatliga organ.

ii)

Ett fullständigt ifyllt säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

iii)

En dokumenterad expertbedömning utfärdad av en professionell toxikolog. Bedömningen ska grundas på en genomgång av den vetenskapliga litteraturen och befintliga provningsdata, vid behov kompletterat av resultat från nya provningar utförda av oberoende laboratorier med användning av metoder som godkänts av Echa.

iv)

Ett intyg, där så är lämpligt baserat på en expertbedömning, som utfärdats av ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse som utför farlighetsbedömningar enligt det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) eller enligt CLP-förordningens faroklassificeringssystem.

Information om ämnens farliga egenskaper får i enlighet med bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006 tas fram på annat sätt än genom tester, till exempel genom användning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, modeller för kvantitativa struktur-/aktivitetssamband eller genom gruppering eller jämförelse med strukturlika ämnen.

Kriterium 4.   Särskilda krav för ämnen

4 a   Föroreningar i återvunnet trä, kork och bambu

Återvunna träfibrer eller träflis som används som råvara vid produktion av den slutliga golvbeläggningen ska provas i enlighet med branschorganisationen EPF:s standard om leveransvillkor för återvunnet trä (10), eller någon annan motsvarande standard med likvärdiga eller strängare gränsvärden, och uppfylla de gränsvärden för föroreningar som anges i tabell 4.1.

Tabell 4.1

Gränsvärden för främmande ämnen i återvunnet trä, kork, bambu, samt fibrer eller flis av dessa material (mg/kg torrsubstans återvunnet material)

Främmande ämnen

Gränsvärden

Främmande ämnen

Gränsvärden

Arsenik (As)

25

Kvicksilver (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Krom (Cr)

25

Klor (Cl)

1 000

Koppar (Cu)

40

Pentaklorfenol (PCP)

5

Bly (Pb)

90

Tjäroljor (bens(a)pyren)

0,5

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med följande:

En förklaring från tillverkaren eller leverantören om att golvbeläggningen inte innehåller återvunnet trä, kork eller bambu eller fibrer/flis av dessa material, eller

en förklaring från tillverkaren eller, i förekommande fall, leverantören om att allt återvunnet trä, kork eller bambu eller fibrer/flis av dessa material som används har provats i enlighet med EPF:s standard om leveransbestämmelser för återvunnet trä eller någon annan motsvarande standard som har likvärdiga eller strängare gränsvärden, med stöd av provningsrapporter som visar att prover av det återvunna materialet överensstämmer med de gränsvärden som anges i tabell 4.1.

4 b   Biocidprodukter

Behandling av golvbeläggningsmaterial av trä, kork eller bambu med biocidprodukter får inte tillåtas.

Följande verksamma ämnen ska inte tillåtas som konserveringsmedel för burkförpackade vattenbaserade blandningar som lack eller lim:

blandning (3:1) av klormetylisotiazolinon och metylisotiazolinon (CMIT/MIT CAS-nr 55965-84-9) i koncentrationer som överstiger 15 ppm.

Metylisotiazolinon får ingå i en koncentration upp till 200 ppm.

Koncentrationen av andra isotiazolinoner får inte överstiga 500 ppm.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med en försäkran om att biocidprodukter inte använts eller, i förekommande fall, med en försäkran styrkt av ett säkerhetsdatablad från leverantören av de vattenbaserade blandningarna om vilka verksamma ämnen som har använts som konserveringsmedel för burkförpackade vattenbaserade blandningar.

4 c   Tungmetaller i färg, primer och lack

Färg, primer och lack som används på material av, eller baserade på trä, kork eller bambu får inte innehålla ämnen baserade på följande metaller: kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik eller selen i koncentrationer som överstiger 0,010 viktprocent för varje enskild metall i den burkförpackade färgen, primern eller lacken.

Bedömning och kontroll

Sökanden eller dennes leverantör, beroende på vad som är tillämpligt, ska till det behöriga organet lämna ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium och tillhandahålla säkerhetsdatablad från respektive leverantör av de färger, primer eller lacker som använts.

4 d   VOC-halten i ytbehandlingsmedel

Ytbehandlingsmedel som används på material av, eller baserade på, trä, kork och bambu ska ha antingen

en total VOC-halt på högst 5 viktprocent (koncentrationen för burkförpackade produkter) eller

en total VOC-halt på över 5 viktprocent, förutsatt att det kan visas att de används i kvantiteter under 10 g/m2 behandlad yta.

Kriteriet hänför sig till den totala VOC-halten i ytbehandlingsprodukter, med den kemiska sammansättning produkterna har i våt form. Om produkten kräver utspädning före användning ska beräkningen grundas på innehållet i den utspädda produkten.

För tillämpningen av detta kriterium ska VOC avse flyktiga organiska föreningar enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2004/42/EG.

Detta kriterium gäller inte för blandningar som används för reparation (t.ex. av kvistar, sprickor eller stötskador) under tillverkningen.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium med stöd av säkerhetsblad för alla eventuella ytbehandlingsämnen eller -blandningar som använts på material av, eller baserade på, trä, kork och bambu. Om det i säkerhetsdatabladet anges att VOC-halten i de ytbehandlingsämnen eller -blandningar som används är högst 5 viktprocent är inga ytterligare kontroller nödvändiga.

Om inga uppgifter om VOC-halten ingår i säkerhetsdatabladet ska halten av flyktiga organiska föreningar beräknas utifrån förteckningen över ämnen i ytbehandlingsblandningen. Koncentrationen av varje enskild VOC ska anges i viktprocent.

Om VOC-halten är högre än 5 viktprocent ska sökanden tillhandahålla en beräkning som visar att den faktiska mängden VOC som appliceras per m2 av den behandlade ytan på golv är mindre än 10 g/m2 i enlighet med riktlinjerna i tillägg I.

4 e   VOC-halten i andra ämnen och blandningar som används

VOC-halten ska vara mindre än:

3 viktprocent i både konserveringsmedel för burkförpackat lim och hartser som används i tillverkningen av golvbeläggningarna.

1 viktprocent i andra ämnen med undantag för konserveringsmedel för burkförpackat lim, hartser och ytbehandlingsmedel (kriterium 4 d) som används för tillverkningen av golvbeläggningarna.

Halten av fri formaldehyd i flytande aminoplasthartser som används för tillverkningen av golvbeläggningarna ska vara mindre än 0,2 viktprocent.

Kriteriet hänför sig till den totala VOC-halten i ämnena med den kemiska sammansättning de har i våt form. Om blandningarna kräver utspädning före användning, ska beräkningen grundas på innehållet i den utspädda produkten.

För tillämpningen av detta kriterium ska VOC avse flyktiga organiska föreningar enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2004/42/EG.

Detta kriterium gäller inte för blandningar som används för reparation (t.ex. av kvistar, sprickor eller stötskador) under tillverkningen.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse med kriteriet, styrkt av säkerhetsdatabladet, för alla burkförpackade lim, hartser eller andra ämnen som används, eller likvärdig dokumentation som styrker förklaringen om överensstämmelse, tillsammans med en fullständig redovisning av produktens sammansättning med angivande av kvantiteter och CAS-nummer.

Om det i säkerhetsdatabladet anges att VOC-halten är mindre än 3 viktprocent av burkförpackade lim och hartser eller mindre än 1 viktprocent av andra ämnen som används, krävs ingen ytterligare kontroll.

Om uppgifter om VOC-halten inte ingår i säkerhetsdatabladet ska VOC-halten beräknas utifrån förteckningen över ämnen. Koncentrationen av varje enskild VOC ska anges i viktprocent.

Sökanden ska tillhandahålla testrapporter som visar att andelen fri formaldehyd i de flytande aminoplasthartserna är mindre än 0,2 viktprocent i enlighet med standarden EN 1243.

4 f   Mjukgörare

Lim, hartser och ämnen eller blandningar som används vid ytbehandling får inte innehålla några ftalatmjukgörare enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006. Frånvaro av sådana ftalater ska anses föreligga om summan av de förtecknade ftalaterna uppgår till mindre än 0,10 % av vikten av limmet, hartsen eller ämnena/blandningarna som används vid ytbehandling (1 000 mg/kg).

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med

antingen ett intyg om överensstämmelse från leverantören eller tillverkaren av golvbeläggningen om att inga ftalatmjukgörare har använts, eller

ett intyg om överensstämmelse från leverantören eller tillverkaren av golvbeläggningen om att ftalatmjukgörare använts och att ingen av de ftalater som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 har använts, i ämnen eller blandningar, som lim, harts eller ytbehandling. I avsaknad av en lämplig förklaring ska lim, hartser och ämnen eller blandningar som används vid ytbehandling testas för förekomsten av dessa ftalater i enlighet med standarden ISO 8214-6.

4 g   Halogenerade organiska föreningar

Organiska halogenföreningar får inte användas i ämnen som används vid tillverkning av golvbeläggningar (t.ex. bindemedel, lim och beläggningar etc.).

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med ett intyg från tillverkaren om att inga organiska halogenföreningar använts. Dessutom ska ämnenas säkerhetsdatablad tillhandahållas.

4 h   Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel får inte användas i ämnen som används vid tillverkning av golvbeläggningar.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med ett intyg från tillverkaren om att inga flamskyddsmedel använts. Dessutom ska ämnenas säkerhetsdatablad tillhandahållas.

4 i   Aziridin och polyaziridin

Aziridin och polyaziridin får inte användas i ämnen som används vid tillverkning av golvbeläggningar (t.ex. ytbehandling, beläggningar etc.).

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med ett intyg från tillverkaren om att aziridin och polyaziridin inte har använts. Dessutom ska ämnenas säkerhetsdatablad tillhandahållas.

Kriterium 5.   Energiförbrukning vid tillverkning

Den genomsnittliga årliga energiförbrukningen under tillverkningen av golvbeläggningarna ska beräknas enligt tabell 5.1 och tillägg II, och ska överskrida följande gränser (E-poäng):

Produkt

E-poäng

Massiva trägolv

> 11,0

Golv av flerskiktsträ

Golvbeläggningar av träfaner

Golvbeläggningar av kork och korkplattor

Golvbeläggningar av bambu

Golvbeläggningar av laminat

> 8,0


Tabell 5.1

Beräkning av E-poäng

Formel

 

Miljöparameter

Maximikrav

Formula

A

Andel förnybar energi i den totala årliga energiförbrukningen

%

B

Årlig inköpt el

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Årlig bränsleförbrukning

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Där A = förhållandet mellan den energi som kommer från förnybara energikällor och den totala energin.

I täljaren för A-andelen ska den inköpta mängden bränsle från förnybara energikällor (RES) vara (bränslemängd × standardvärdet) plus den värme som genereras på plats från andra förnybara energikällor än bränsle, plus 2,5 × el som producerats på plats från andra förnybara energikällor än bränsle plus 2,5 × inköpt el från förnybara energikällor.

Nämnaren för A ska motsvara den inköpta mängden bränsle från förnybara energikällor (bränslemängd × standardvärdet) plus inköpta bränslen från icke-förnybara energikällor (bränslemängd × standardvärde), plus den värme som genereras på plats från andra förnybara energikällor än bränsle, plus 2,5 × el som producerats på plats från andra förnybara energikällor än bränsle, plus 2,5 × inköpt el från förnybara energikällor, plus 2,5 × inköpt el från icke-förnybara energikällor.

 

B = årlig inköpt el: summan av den el som köps in från en extern leverantör. Om den inköpta elen är från förnybara energikällor ska en faktor på 0,8 tillämpas.

 

C = årlig bränsleförbrukning, dvs. summan av alla bränslen som köps in eller erhålls som biprodukt vid tillverkning av golvbeläggningarna och används för att generera energi på plats.

 

E E-poängsättningen ska beräknas per m2 producerad golvbeläggning och beakta den energi som förbrukats direkt vid tillverkningen av golvet. Den indirekta energiförbrukningen beaktas inte.

Nedan anges en vägledande förteckning över verksamheter som ska tas med och inte tas med i beräkningarna av energiförbrukningen. Verksamheten ska påbörjas vid mottagandet av det avverkade virket (trädstammar), korken och bambun i tillverkarens eller leverantörens anläggningar och pågå till och med slutet av tillverkningsprocessen.

Produkt

Villkor för förbrukningen av el och bränsle (vägledande förteckning)

Ingår

Ingår inte

Massiva trägolv

Torkning, slipning, sågning.

Tillskärning och putsning.

Slipning.

Beläggning (ytbehandling).

Förpackning.

Annan verksamhet i samband med tillverkningen.

Tillverkning av lacker eller andra konserveringsmedel för burkförpackade produkter.

Energi som förbrukas i samband med kvalitetskontroll.

Indirekt energiförbrukning (t.ex. uppvärmning, belysning, interna transportkostnader etc.).

Golv av flerskiktsträ

Torkning, slipning, sågning.

Tillskärning och putsning.

Slipning.

Pressning.

Beläggning (ytbehandling).

Förpackning.

Annan verksamhet i samband med tillverkningen.

Korkgolv och korkplattor

Torkning, slipning, sågning.

Tillskärning och putsning.

Slipning.

Pressning.

Tillverkning av lamellträkärnan om sådan ingår i produkten.

Beläggning (ytbehandling).

Förpackning.

Annan verksamhet i samband med tillverkningen.

Golvbeläggningar av bambu

Golvbeläggningar av laminat

Tillverkning av lamellträkärnan.

Impregnering av dekor, beklädnadsfolie och beklädnadspapper

Pressning.

Tillskärning.

Förpackning.

Annan verksamhet i samband med tillverkningen.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska ange och visa följande:

Typ och mängd el som i genomsnitt har köpts från en extern leverantör per år. Om el från förnybara energikällor har köpts ska ursprungsgarantier i enlighet med direktiv 2009/28/EG tillhandahållas. Om direktiv 2009/28/EG inte är tillämpligt i det land där golvbeläggningen tillverkas ska ett likvärdigt bevis tillhandahållas.

Typ(er) av bränslen och kvantiteter som har använts vid tillverkningen av golvbeläggningarna, genom avtal, fakturor eller motsvarande dokumentation som omfattar uppgifter om datum, levererad/köpt kvantitet och bränslets specifikationer (t.ex. fysikalisk-kemiska egenskaper, lägre värmevärde [LHV] etc.). En förklaring om vilka av dessa bränslen som kommer från förnybara energikällor i enlighet med direktiv 2009/28/EG ska ingå.

Den mängd energi som använts vid de tillverkningssteg som ingår i beräkningen av E-poäng, med styrkande handlingar (t.ex. energimätning vid olika tillverkningssteg, utrustningens energiförbrukning enligt produktbladen etc.).

Typ och kvantitet av energi som har sålts. Beräkningarna ska inbegripa typ och kvantitet för det bränsle som, i förekommande fall, används för att producera den el som sålts, samt datum eller tidsperioder då elen genererades, och försäljningsdatum.

En deklaration med uppgift om hur stor mängd (i m2) golvbeläggning för vilken EU-miljömärket söks som i genomsnitt produceras årligen.

De dokument som används för att informera om energiförbrukning, bränsleinköp och energiproduktion och de handlingar som används för att kommunicera golvbeläggningsproduktionen till de nationella myndigheterna får användas för att demonstrera överensstämmelse med detta kriterium.

Kriterium 6.   Utsläpp av flyktiga organiska föreningar från golvbeläggningar

Utsläppen från golvbeläggningarna får inte överstiga de utsläppsvärden som anges i tabell 6.1, mätt i ett provrum enligt provningsstandarden CEN/TS 16516. Förpackning och leverans av prover som skickas in för provning, liksom hantering och konditionering av proverna, ska följa de förfaranden som beskrivs i CEN/TS 16516.

Tabell 6.1

Utsläppskrav

Produkter

Utsläppskrav

Förening

Gränsvärde efter 28 dagars lagring i en ventilerad provkammare (se CEN/TS 16516) i mg/m3 luft (d).

Massiva trägolv

Golv av flerskiktsträ

Golvbeläggningar av träfaner

Total mängd VOC minus ättiksyra

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Golvbeläggningar av kork

Golvbeläggningar av bambu

Totalvärdet för VOC

Golvbeläggningar av laminat

Totalvärdet för VOC

< 0,16

Samtliga golvbeläggningar

Totalvärdet för SVOC

< 0,1

Massiva trägolv

Golv av flerskiktsträ

Golvbeläggningar av träfaner

R-värdet för LCI-ämnen (Lowest Concentration of Interest – lägsta koncentration av intresse) minus ättiksyra (CAS 64-19-7)

≤ 1

Golvbeläggningar av kork

Golvbeläggningar av bambu

Golvbeläggningar av laminat

R-värde för LCI-ämnen

≤ 1

Samtliga golvbeläggningar

Cancerframkallande ämnen

< 0,001

För tillämpningen av detta kriterium ska VOC avse flyktiga organiska föreningar som eluerar mellan och inkluderar n-hexan och n-hexadekan på en gaskromatografisk kolonn, och med en kokpunkt som ligger mellan ungefär 68 °C och 287 °C, om mätningen utförs med hjälp av en kapillärkolonn överdragen med 5 % fenylpolysiloxan och 95 % metylpolysiloxan.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse kompletterat med provningsrapporter från provning enligt kammarmetod genomförd i enlighet med CEN/TS 16516 eller likvärdig metod som visar att gränsvärdena i tabell 6.1 respekteras. Provningsrapporterna ska innehålla följande uppgifter:

Den provningsmetod som tillämpats.

Testresultaten och nödvändiga beräkningar som visar gränsvärdena i tabell 6.1.

Om de gränsvärden för provkammarkoncentrationer som anges för 28 dagar kan uppnås 3 dagar efter att provet har placerats i provkammaren eller vid en annan tidpunkt mellan 3 och 27 dagar efter att provet har placerats i provkammaren, kan kravet anses vara uppfyllt och provningen får avbrytas i förtid.

Provningsdata från upp till 12 månader före ansökan om EU-miljömärkning ska vara giltiga för produkter såvida inga ändringar har gjorts av produktionsprocessen eller de kemiska sammansättningar som används som kan anses öka VOC-utsläppen från slutprodukten.

Ett giltigt certifikat från relevanta system för mätning av inomhusklimat får även användas som bevis om överensstämmelse om inomhusklimatmärkningen uppfyller kraven i detta kriterium, och om det bedöms vara likvärdigt av det behöriga organet.

Kriterium 7.   Utsläpp av formaldehyd från golvbeläggningar och lamellträ

För golvbeläggningar som tillverkats med formaldehydbaserade lamellträkärnor, lim, hartser eller appreturmedel och, i förekommande fall, obehandlade lamellträkärnor som tillverkats med formaldehydbaserade lim eller hartser ska något av följande gälla:

Formaldehydutsläppen ska vara lägre än 50 % av det gränsvärde som gör att de kan klassificeras som E1 enligt definitionen i bilaga B till EN 13986+A1 (gäller för alla golvbeläggningar och lamellträkärnor av icke-MDF/icke-HDF-skivor).

Formaldehydutsläppen ska vara lägre än 65 % av det gränsvärde som gör att de kan klassificeras som E1 enligt definitionen i bilaga B till EN 13986+A1 och som gäller obehandlade torrtillverkade träfiberskivor (MDF/HDF).

Formaldehydutsläppen ska vara lägre än de gränsvärden som anges i California Air Resources Board (CARB) fas II eller de japanska standarderna F-3 star och F-4 star.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska lämna ett intyg till det behöriga organet om att produkten uppfyller detta kriterium. Bedömning och kontroll av golvbeläggningar och lamellträkärnor med låga utsläpp av formaldehyd ska bero på vilket certifieringssystem de omfattas av. Den kontrolldokumentation som krävs för varje system beskrivs i tabell 7.1.

Tabell 7.1

Kontrolldokumentation för golvbeläggningar med låga formaldehydutsläpp

Certifieringssystem

Bedömning och kontroll

E1

(enligt definitionen i bilaga B till EN 13986+A1)

Ett intyg från tillverkaren och, i förekommande fall, leverantören av lamellträkärnan om att golvbeläggningen och den obehandlade icke-MDF/HDF-skivan klarar 50 % av gränsvärdena för utsläpp enligt E1 så som de definieras i bilaga B till EN 13986+A1 (11), eller, för obehandlade MDF/HDF-skivor, 65 % av gränsvärdena för utsläpp enligt E1 såsom de definieras i bilaga B till EN 13986+A1, styrkt av rapporter från provningar som utförts enligt antingen EN 120, EN 717-2 eller EN 717-1, eller likvärdiga metoder.

CARB: gränsvärden, fas II

Ett intyg från tillverkaren och, i förekommande fall, leverantören av lamellträkärnan, styrkt av provningsresultat enligt ASTM E1333 eller ASTM D6007, som visar att golvbeläggningens utsläpp av formaldehyd överensstämmer med de gränsvärden för fas II som anges i California Composite Wood Products Regulation 93120 (12).

Golvbeläggningen och, i förekommande fall, lamellträkärnan får vara märkta i enlighet med avsnitt 93120.3 e med uppgifter om tillverkarens namn, produktens parti- eller produktionsnummer samt det tilldelade CARB-numret för tredjepartcertifieraren (detta är inte obligatoriskt om produkten säljs utanför Kalifornien eller om produkten tillverkats utan tillsats av formaldehyd eller vissa ultralågemitterande formaldehydbaserade hartser).

Gränsvärden enligt F-3 star eller F-4 star

Ett intyg från tillverkaren och, i förekommande fall, leverantören av lamellträkärnan om överensstämmelse med gränsvärdena för utsläpp av formaldehyd enligt JIS A 5905 (för fiberskivor) eller JIS A 5908:2003 (för spånskivor och plywood), styrkt av provningsrapporter enligt desickatormetoden i JIS A 1460.

Kriterium 8.   Lämplighet för användning

Endast de krav som är knutna till den specifika golvbeläggningstypen behöver vara uppfyllda.

Golvbeläggningarna ska provas och klassificeras i enlighet med de senaste versionerna av standarderna och de beteckningar som ingår i tabell 8.1.

Tabell 8.1

Standarder för testning och klassificering av golvbeläggningar

Golv

Provningsmetod

Klassificering

Träfaner Golvbeläggningar (13)

EN 1534 för motståndskraft mot intryckning

EN 13329 för tjocklekssvällning

Lämplig provningsmetod för motståndskraft mot yttre påverkan (14)

Lämplig provningsmetod för slitstyrka (14)

ISO 24334 för låshållfasthet

EN ISO 10874 (1)

Fabrikslackerade massiva trägolv och flerskiktsträgolv

Tjockleken på det översta skiktet

Ytskiktets trähårdhet (2)

EN 685 (2) CTBA

Fabriksoljade, obestrukna massiva trägolv och flerskiktsträgolv

Golvbeläggningar av korkplattor

EN 12104

EN ISO 10874

Golvbeläggningar av kork

EN 660-1 för slitstyrkegrupp

EN 425 för verkan av rullande stolshjul

EN 425 för att simulera rörelse av möbelben

ISO 24343-1 för intrycksbeständighet

Golvbeläggningar av bambu

EN 1534 för motståndskraft mot intryckning

EN 13696 för övre skiktets eller slitskiktets tjocklek

Golvbeläggning av laminat

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Golvbeläggningar ska uppnå minst:

Golv

Gränsvärden

Träfanergolv

användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk

användningsgrad i klass 32 för golv avsedda för kommersiellt bruk

Fabrikslackerade massiva trägolv och flerskiktsträgolv

användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk och för kommersiellt bruk

Fabriksoljade, obestrukna massiva trägolv och flerskiktsträgolv

Golvbeläggningar av korkplattor

användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk

användningsgrad i klass 32 för golv avsedda för kommersiellt bruk

Golvbeläggningar av kork

Golvbeläggningar av bambu

Jämviktsfuktkvot: 8 % vid 20 °C och 50 % relativ fuktighet

Motståndskraft mot intryckning:

≥ 4 kg/mm2 för enkla och sidopressade golvbeläggningar

≥ 9,5 kg/mm2 för golvbeläggningar med hög densitet

Golvbeläggning av laminat

användningsgrad i klass 23 för golv avsedda för privat bruk

användningsgrad i klass 32 för golv avsedda för kommersiellt bruk

Bedömning och kontroll

Sökanden ska intyga till det behöriga organet att produkten uppfyller detta kriterium. Förklaringen ska åtföljas av provningsrapporter som ska innehålla följande uppgifter:

Golvbeläggningstyp.

De(n) provningsmetod(er) som tillämpats.

Provresultat och klassificering av golvbeläggningen enligt dessa resultat, och, i tillämpliga fall, lämplig standard.

Om golvbeläggningen har provats i enlighet med en annan provningsmetod än vad som anges ovan kan detta vara godtagbart om det behöriga organet anser att provmetoderna är jämförbara.

Kriterium 9.   Reparation och utökad garanti

Endast de krav som är knutna till den specifika golvbeläggningstypen behöver vara uppfyllda.

För reparation och utbyte av utslitna delar ska golvbeläggningar uppfylla följande krav:

Reparation: I bruksanvisningen eller på tillverkarens webbplats ska information tillhandahållas så att den är tillgängligt för användare och installatörer.

a)

Konstruktion för reparationer och reparationsdokument: Golvbeläggningar som inte limmas fast ska vara utformade så att de lätt kan tas isär för att underlätta reparation, återanvändning och återvinning. Enkla och illustrerade instruktioner om isärtagning och utbyte av skadade delar ska tillhandahållas. Isärtagning och utbyte av delar ska kunna utföras med vanliga handverktyg. Information/rekommendationer om att bevara extra golvbeläggningselement på lager för eventuella reparationer.

Utökad produktgaranti

b)

Sökande ska utan extra kostnad lämna minst fem års garanti från och med den dag produkten levereras. Garantin ska tillhandahållas utan att det påverkar tillverkarens och säljarens skyldigheter enligt nationell lagstiftning.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse till det behöriga organet, styrkt av:

En kopia av reparationsdokumentet eller annan dokumentation där information om konstruktion för reparation tillhandahålls.

En kopia av garantin som anger villkoren för den utökade produktgarantin som lämnas i informationen till konsumenten och som uppfyller minimikraven enligt detta kriterium.

Kriterium 10.   Konsumentinformation

Produkten ska säljas med relevant konsumentinformation på förpackningen eller med någon annan dokumentation som medföljer produkten. Endast de krav som är knutna till den specifika golvbeläggningstypen behöver vara uppfyllda.

Instruktioner avseende följande aspekter ska vara läsliga och avfattade på det språk som talas i det land där produkten släpps ut på marknaden och/eller omfatta grafiska illustrationer eller ikoner:

Information om den underkategori som produkten tillhör (massiva trägolv eller flerskiktsträgolv, korkgolv, korkplattor, bambugolv, laminat osv.), mängden trä, kork eller bambu i slutprodukten uttryckt i viktprocent och huruvida ytbehandling måste anbringas hos användaren.

Rekommendationer för installation. Alla relevanta instruktioner avseende miljömässigt bästa installation ska ingå.

Flytande installation rekommenderas när det är möjligt. En hänvisning ska göras till de nödvändiga förberedelserna av den underliggande ytan och de insatsvaror som behövs.

Om limning rekommenderas på grund av eventuell längre varaktighet ska en rekommendation om att använda klister/lim som certifierats med miljömärke av typ I eller utsläppssnålt lim som överensstämmer med EMICODE EC1 eller motsvarande ingå.

Illustrerade instruktioner för montering och isärtagning enligt kraven i kriterium 9 a (om tillämpligt).

Rekommendation för ytbehandling för obelagda golvbeläggningsmaterial och golvbeläggningar som behöver oljas.

Relevant information om typ och kvantitet av de produkter som behövs för bestrykningsändamål (t.ex. olja eller lack) för att uppnå den avsedda varaktigheten.

Relevant information om ytbehandling av golvbeläggningar med produkter med låga utsläpp i enlighet med direktiv 2004/42/EG.

Information om hur golvbeläggningens livslängd kan förlängas genom renovering, t.ex. slipning och ytbehandling.

Rekommendationer om hur produkten ska användas, rengöras och underhållas.

Relevant information om normal rengöring ska ingå om det gäller för den berörda typen av golvbeläggning, med omnämnande av rengöringsprodukter med miljömärke av typ I.

Skötselföreskrifter, inklusive underhållsprodukter och produkter för renovering eller intensiv rengöring. Om möjligt ska underhållsprodukter med miljömärke av typ I rekommenderas.

En tydlig redogörelse för golvens användningsområden och en försäkran om överensstämmelse med produktens relevanta EN-standard enligt kriterium 8.

Information om reparation:

En entydig förklaring om beställning av reservdelar enligt kraven i kriterium 9 a.

Relevant information om villkoren för produktgarantin enligt kraven i kriterium 9 b.

Uppgifter om produktens livscykel:

En detaljerad beskrivning av de bästa sätten för bortskaffning av produkten (dvs. återanvändning, återvinning, energiproduktion), rangordnade enligt inverkan på miljön.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse som styrks av en kopia av informationen till konsumenten vilken ska medfölja produkten. Kopian ska visa överensstämmelse med var och en av de punkter som anges i kriteriet, i tillämpliga fall.

Kriterium 11.   Information på EU-miljömärket

Logotypen ska vara synlig och läsbar. EU-miljömärkets registrerings- eller licensnummer ska också anges på produkten. Numret ska vara läsbart och väl synligt.

Den valfria etiketten med textruta ska innehålla följande text:

Trä-, kork- eller bambumaterial från hållbart brukade skogar.

Lägre energiförbrukning vid tillverkning.

Produkt med låga utsläpp.

Bedömning och kontroll

Sökanden ska förse det behöriga organet med ett intyg om överensstämmelse som styrks av en kopia av den information som anges på EU-miljömärket.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Handelsnamn: samtliga namn under vilka ämnet saluförs på unionsmarknaden.

(3)  Beståndsdel: varje skikt i golvbeläggningen vars material och form fyller en särskild funktion. Det omfattar till exempel slitskikt, mönster- eller fanerskikt, underlag eller stabilitetsskikt och undersida.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Echa, kandidatförteckningen över SVHC-ämnen för godkännande, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(6)  CAS-registret: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  EG-inventering: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  Echas databas över Reach-registrerade ämnen: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  Echa, samarbete med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, http://echa.europa.eu/sv/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  EPF Standard for delivery conditions of recycled wood, oktober 2002. Se http://europanels.org/site/upload/57d9467eac5f3.pdf

(d)  Provning enligt kammarmetod måste genomföras 28 dagar efter det att ytbehandlingen slutförts. Fram till denna tidpunkt ska provet förvaras i en förseglad förpackning på produktionsplatsen och levereras i detta skick till provningslaboratoriet.

(11)  Kraven gäller för golvbeläggningar med en vattenhalt på H = 6,5 %.

(12)  Regulation 93120 Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products, California Code of Regulations.

(13)  Golvbeläggning av träfaner är styva golvbeläggningar bestående av ett underlag av en träbaserad skiva, med ett ytskikt av träfaner och eventuellt en beklädnad på undersidan.

(14)  När det gäller överensstämmelse ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor och parametrar som anges i användarhandboken för tillämpningen av kriterierna.

(1)  En analysmetod som används för att mäta motståndskraft mot nötning ska anges liksom det översta lagrets tjocklek, om så är lämpligt.

(2)  Klassificering av träslag efter hårdhet och korrelationer mellan användningsklasserna i EN 685 och tjockleken på slitskiktet och träslaget återfinns i CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

TILLÄGG I

Vägledning för beräkning av mängden flyktiga organiska föreningar som använts

Kravet hänför sig till den totala VOC-halten i ytbehandlingsprodukter, med den kemiska sammansättning produkterna uppvisar i våt form. Om produkten kräver utspädning före användning, ska beräkningen grundas på innehållet i den utspädda produkten.

Denna metod baseras på en appliceringsmetod som beräknar de anbringade kvantiteterna per m2 yta. Den fastställer innehållet av organiska lösningsmedel i procent av mängden ytbehandlingsmedel som appliceras.

Den applicerade mängden av VOC ska beräknas med hjälp av följande formel.

Formula

Formeln omfattar:

Mängd ytbehandlingsprodukt: för varje skikt som anbringas ska mängden ytbehandlingsmedel som matas in i systemet anges i g/m2.

Andelen VOC i ytbehandlingsprodukten: koncentrationen anges i viktprocent.

Ytbehandlingens effektivitet beror på vilken appliceringsmetod som används. Effektiviteten anges i enlighet med branschens bästa ytbehandling enligt tabell 4.2.

Summan av alla ytskikt (beläggningar).

Tabell 4.2

Ytbehandlingens effektivitet

Ytbehandling

Effektivitet (%)

Ytbehandling

Effektivitet (%)

Automatisk sprutapplicering, ingen materialåtervinning

50

Valslackering

95

Automatisk sprutapplicering med återvinning

70

Ridålackering

95

Sprutapplicering, elektrostatisk

65

Vakuumlackering

95

Sprutning, klocka/skiva

80

 

 

TILLÄGG II

Vägledning för beräkning av energiförbrukningen vid tillverkning

Energiförbrukning per m2 golv beräknas som ett genomsnitt av de senaste tre åren. Om företaget inte har dessa uppgifter kommer det behöriga organet att bedöma huruvida likvärdiga uppgifter kan godtas.

Om tillverkaren har ett energiöverskott som säljs i form av el, ånga eller värme kan den sålda mängden dras av från bränsleförbrukningen. Endast det bränsle som faktiskt förbrukas vid tillverkning av golvbeläggning ska tas med i beräkningen.

Energiförbrukningen anges i kWh/m2, men beräkningarna kan också göras i MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Energiinnehållet i bränslena beräknas utifrån tabell 5.2. Om elektrisk energi produceras på plats kan en av följande metoder användas för att beräkna bränsleförbrukningen:

Den faktiska årliga förbrukningen av bränsle.

Förbrukningen av el som produceras på plats, multiplicerat med 2,5, om ursprunget är en icke-brännbar förnybar energikälla.

Värden för energiförbrukningen ska beräknas med hjälp av standarvärdena för bränslet. Energiinnehållet hos olika bränslen anges i tabell 5.2.

Tabell 5.2

Standardbränslevärden  (1)

Bränsle

MJ/kg

Bränsle

MJ/kg

Bensin

44,0

Pellets (7 viktprocent)

16,8

Diesel

 

Torv

7,8–13,8

Motorgas

45,2

Halm (15 viktprocent)

 

Eo1 olja

42,3

Biogas

 

Eo5 olja

44,0

Flis (25 viktprocent)

13,8

Naturgas

47,2

Träavfall

 

Energikol

28,5

GJ/ton motsvarar MJ/kg

Formeln för beräkning av energiinnehållet i träflis beror på dess vatteninnehåll. Det krävs energi för att förånga vatten i träet. Denna energi minskar träflisens värmevärde. Energiinnehållet kan beräknas enligt följande:

Formula

Faktorn 21,442 är summan av vattnets avdunstningsvärme (2,442 MJ/kg) och energiinnehållet i torrt trä (19,0 MJ/kg). Om sökanden har laboratorieanalyser som visar ett bränsles värmevärde kan de behöriga organen överväga att använda detta värde vid beräkningen av energiinnehållet.


(1)  De värden som anges i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Viktprocent är viktprocentandelen vatten i bränslet och betecknas med bokstaven f i formlerna nedan. Om inte annat anges är f = 0 % W och askhalten är medelhög.

TILLÄGG III

Förteckning över standarder

Tabell III.1

Förteckning över standarder och andra tekniska specifikationer

Standard

Benämning

Definitioner av golvbeläggningar

EN 12466

Resilient floor coverings – Vocabulary

EN 13329

Laminate flooring. Specifications, requirements and test methods

ISO 14021

Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC)

CEN/TS 16516

Construction products – Assessment and release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air

EN 717-1

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Formaldehyde emission by the chamber method

EN 717-2

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Formaldehyde release by the gas analysis method

EN 120

Wood-based panels – Determination of formaldehyde content – Extraction method called the perforator method

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Råmaterial

EPF

EPF Standard for delivery conditions of recycled wood, oktober 2002 http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Adhesives. Determination of free formaldehyde in amino and amidoformaldehyde condensates

ISO 8214-6

Leksaker – Säkerhetsregler – Del 6: Certain phthalate esters in toys and children's products

Lämplighet för användning

EN 425

Resilient and laminate floor coverings. Test med rullande stolshjul

EN 660-1

Resilient floor coverings. Bestämning av slitstyrka. Stuttgart-test

EN 685

Resilient, textile and laminate floor coverings. Klassificering

EN 1534

Wood and parquet flooring – Determination of resistance to indentation (Brinell) – test methods

EN ISO 10874

Resilient, textile and laminate floor coverings – Classification

EN 12104

Resilient floor coverings. Cork floor tiles. Specification

EN 13329

Laminate floor coverings. Specifications, requirements and test methods

EN 13696

Wood flooring – Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resistance

EN 14978

Laminate floor coverings – Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured – Specifications, requirements and test methods

EN 15468

Laminate floor coverings – Elements with directly applied printing and resin surface layer. Specifications, requirements and test methods

ISO 24343-1

Resilient and laminate floor coverings – Determination of indentation and residual indentation – Part 1: Residual indentation


Top