EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0017

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/937 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; upphävd genom 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/28


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/937

av den 23 maj 2017

om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att fatta delegerade beslut om huruvida enheter som står under tillsyn är betydande (ECB/2017/17)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) (1), särskilt artiklarna 4 och 5,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/934 av den 16 november 2016 om delegeringen av beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn (ECB/2016/41) (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (3), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

För att bättre kunna hantera det stora antal beslut som Europeiska centralbanken (ECB) måste fatta inom ramen för utförandet av sina tillsynsuppgifter har man inrättat ett förfarande för att anta specifika delegerade beslut.

(2)

Ett delegeringsbeslut får verkan när direktionen antar ett beslut om att uppdra åt en eller flera chefer för organisationsenheter att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut.

(3)

Delegeringsbeslutets betydelse och antalet adressater till vilka delegerade beslut måste skickas bör beaktas när direktionen utser chefer för organisationsenheter.

(4)

Tillsynsnämndens ordförande har hörts om de chefer för organisationsenheter till vilka befogenheten att fatta beslut om betydelsen av enheter som står under tillsyn ska delegeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerade beslut som klassificerar (eller upphör att klassificera) en enhet som står under tillsyn som betydande inom en betydande grupp som står under tillsyn eller ändrar namnet på en betydande enhet som står under tillsyn

Delegerade beslut enligt artikel 3.1, 3.2 eller 3.4 i beslut (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) ska antas av en av nedanstående chefer för en organisationsenhet:

a)

Generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn I, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn I.

b)

Generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn II, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn II, eller

c)

i en generaldirektörs frånvaro, dennes biträdande generaldirektör.

Artikel 2

Delegerade beslut som upphör att klassificera en betydande enhet eller betydande grupp som står under tillsyn som betydande

Delegerade beslut enligt artikel 3.3 i beslut (EU) 2017/934 (ECB/2016/41) ska antas av generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn III eller, i generaldirektörens frånvaro, den biträdande generaldirektören och en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a)

Generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn I, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn I.

b)

Generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn II, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn II, eller

c)

i en generaldirektörs frånvaro, dennes biträdande generaldirektör.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 maj 2017.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Se sidan 14 i detta nummer av EUT.

(2)  Se sidan 18 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top