EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/760 av den 24 april 2017 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/52


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/760

av den 24 april 2017

om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 (ECB/2017/11)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 30,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (2), särskilt artiklarna 3.1 och 9.2, och

av följande skäl:

(1)

De årliga tillsynsavgifterna, som tas ut med stöd av artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41), bör sammanlagt uppgå till ett belopp som täcker men inte överstiger de utgifter som Europeiska centralbanken (ECB) ådrar sig i samband med sina tillsynsutgifter under den relevanta avgiftsperioden. Dessa utgifter består främst av kostnader som är direkt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. tillsynen över betydande enheter, övervakningen av tillsynen över mindre betydande enheter samt genomförandet av horisontella uppgifter och specialiserade tjänster. De inkluderar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. tjänster som tillhandahålls av ECB:s supportenheter, inklusive lokaler, HR-management, administrativa tjänster, budget och controlling, redovisning, juridiska tjänster, kommunikations- och översättningstjänster, internredovisning samt statistik- och IT-tjänster.

(2)

För beräkningen av de årliga tillsynsavgifter som betalas avseende betydande enheter och betydande grupper som står under tillsyn samt mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn, bör totalkostnaderna delas upp utifrån kostnadsfördelningen mellan de relevanta funktionerna som utför den direkta tillsynen över betydande enheter och betydande grupper som står under tillsyn och den indirekta tillsynen över mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn.

(3)

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 bör beräknas som summan av a) de beräknade årliga kostnaderna för tillsynsuppgifter under 2017, baserade på ECB:s godkända budget för 2017, med beaktande av den förväntade utvecklingen av ECB:s beräknade årliga kostnader som var känd vid den tidpunkt då detta beslut antogs, samt b) över- eller underskottet från 2016.

(4)

Över- eller underskottet bör beräknas genom att de faktiska årliga kostnaderna för tillsynsuppgifter som uppstått under 2016, enligt vad som framgår av ECB:s årsredovisning för 2016 (3), subtraheras från de skattade årliga kostnaderna som tagits ut för 2016 i enlighet med bilagan i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/661 (ECB/2016/7) (4).

(5)

I enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas, räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14 och belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3 i den förordningen, i förekommande fall tas med i de beräknade årliga utgifterna för tillsynsuppgifter för 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (5) och förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) gälla.

Artikel 2

Totalt årligt tillsynsavgiftsbelopp för 2017

1.   Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017 ska vara 424 957 652 euro enligt beräkningen i bilaga I.

2.   Varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn ska betala nedanstående totala årliga tillsynsavgiftsbelopp:

a)

Betydande enheter och grupper som står under tillsyn: 391 279 654 euro.

b)

Mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn: 33 677 998 euro.

Fördelningen av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet avseende 2017 på de olika kategorierna framgår av bilaga II.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 24 april 2017.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Publicerad på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu) i februari 2017.

(4)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/661 av den 15 april 2016 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2016 (ECB/2016/7) (EUT L 114, 28.4.2016, s. 14).

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).


BILAGA I

Beräkning av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017

(euro)

Beräknad årlig kostnad för 2017

464 676 594

Löner och förmåner

208 621 881

Hyra och underhåll byggnader

54 990 329

Andra driftskostnader

201 064 384

Överskott/underskott från 2016

– 41 089 798

Belopp som ska beaktas i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 370 856

Avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat drivas in

0

Räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14 i ovannämnda förordning

– 23 761

Belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3 i ovannämnda förordning

1 394 617

TOTALT

424 957 652


BILAGA II

Fördelningen av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2017

(euro)

 

Betydande enheter och grupper som står under tillsyn

Mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn

Totalt

Beräknad årlig kostnad för 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Överskott/underskott från 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Belopp som ska beaktas i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat drivas in

0

0

0

Räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14 i ovannämnda förordning

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3 i ovannämnda förordning

1 181 297

213 320

1 394 617

TOTALT

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top