EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/274 av den 10 februari 2017 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; upphävd genom 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/72


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/274

av den 10 februari 2017

om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare och om upphävande av beslut (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 6.1 och 6.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 är det är Europeiska centralbankens (ECB) ansvar att säkerställa att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. Enligt skäl 79 i den förordningen kräver en effektiv tillsyn välmotiverad, välutbildad och opartisk personal.

(2)

I enlighet med artiklarna 3–6 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (2) ska ECB ansvara för inrättande och sammansättning av de gemensamma tillsynsgrupperna, som ska bestå av personal från ECB och från de nationella behöriga myndigheterna. Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, biträdd av en eller flera delsamordnare vid de nationella behöriga myndigheterna, säkerställer samordningen av arbetet inom den gemensamma tillsynsgruppen.

(3)

Eftersom de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare har en viktig funktion för att samordna den gemensamma tillsynsgruppens medlemmar från sin nationella behöriga myndighet, är det nödvändigt och proportionellt att införa en enhetlig process för att tillhandahålla feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna. Feedbacken kan bidra till kontinuerliga förbättringar av det arbete som de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare utför och kan därför vara ett medel för att säkerställa att de gemensamma tillsynsgrupperna fungerar på rätt sätt.

(4)

De nationella myndigheterna är ensamt ansvariga för prestationsbedömningen av sin personal, och ECB är ensamt ansvarig för prestationsbedömningen av sin personal. Detta till trots får de nationella behöriga myndigheterna använda den feedback som tillhandahålls i enlighet med detta beslut för att leda sin personal och den får användas som input i de interna prestationsbedömningssystemen, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.

(5)

Feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare gavs från början under en försöksperiod i enlighet med de principer som framgår av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3). I slutet av försöksperioden konstaterades att det beslutet bör upphävas av rättssäkerhetsskäl.

(6)

Erfarenheterna under försöksperioden visar att en feedbackmekanism för det arbete som nationella behöriga myndigheters delsamordnare utför kan vara värdefull för att säkerställa att de gemensamma tillsynsgrupperna fungerar på ett effektivt sätt. Det krävs dock ytterligare utvärdering. Feedbackmekanismen bör därför användas under ytterligare en försöksperiod om ett år. Därefter bör en ny utvärdering göras för att bedöma huruvida feedbackmekanismen bör permanentas.

(7)

Slutsatserna från utvärderingen bör rapporteras till tillsynsnämnden. Baserat på slutsatserna från utvärderingen bör man sedan lämna ett förslag till ECB-rådet om huruvida feedbackmekanismen bör användas även i framtiden.

(8)

Europeiska datatillsynsmannen som har hörts i enlighet med artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) lämnade sitt yttrande den 7 april 2015 och bekräftade där att feedback av det utförda arbetet är nödvändig för att leda de gemensamma tillsynsgrupperna, varför datatillsynsmannen godkände feedbackmekanismen för arbetet, men rekommenderade att dess närmare funktionssätt fastställs i ett lämpligt rättsligt instrument.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) nr 1024/2013 samt artikel 2 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla.

Artikel 2

Feedback om arbetet

1.   De gemensamma tillsynsgruppernas samordnare ska ge feedback till de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare om hur både de själva och arbetsgruppen har utfört sina uppgifter och nått sina mål inom den gemensamma tillsynsgruppen, i enlighet med de principer som framgår i bilaga I och ska beakta de kompetenser som framgår av bilaga II.

2.   De gemensamma tillsynsgruppernas samordnare ska, efter samråd med de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare, fastställa de väsentliga uppgifterna och målen för de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare.

3.   De gemensamma tillsynsgruppernas samordnare ska ge feedback avseende den feedbackcykel som inleds samma dag då detta beslut träder i kraft och upphör tolv månader senare.

Artikel 3

Översyn

Efter utgången av den första feedbackcykeln ska ECB tillsammans med de nationella behöriga myndigheterna utvärdera feedbackmekanismen för arbetet och rapportera sina slutsatser till tillsynsnämnden. Rapporten ska innehålla ett förslag om huruvida feedbackmekanismen bör användas även i framtiden.

Artikel 4

Upphävande

Beslut (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 2017.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 februari 2017.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/3 av den 18 november 2015 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen (ECB/2015/36) (EUT L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

Principer för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i gemensamma tillsynsgrupper inom den gemensamma tillsynsmekanismen

Princip 1

Tillämpningsområde för feedback

De nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i en gemensam tillsynsgrupp inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) omfattas av feedback om arbetet, förutsatt att de är verksamma i den gemensamma tillsynsgruppen motsvarande minst 25 procent av en heltidstjänst enligt definitionen i den berörda nationella behöriga myndighetens tjänsteföreskrifter.

Princip 2

Målet med feedback

För att stödja och förbättra funktionssättet för hela SSM ska feedbackmekanismen för arbetet bedöma det arbete som de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare utför inom ramen för sina uppgifter, med syftet att ytterligare öka deras förståelse för SSM:s mål och kompetenser som nationella behöriga myndigheters delsamordnare, för att på så sätt bidra till en förbättring av de gemensamma tillsynsgruppernas resultat och integrering.

Princip 3

Förfarandet för feedback om arbetet

1.

I början av feedbackcykeln fastställer den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, efter samråd med de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare, de väsentliga uppgifterna och målen för varje nationell behörig myndighets delsamordnare som omfattas av feedback i enlighet med princip 1. Dessa uppgifter och mål noteras i formuläret för SSM-feedback.

2.

Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare ger varje nationell behörig myndighets delsamordnare vägledning och informell feedback under hela feedbackcykeln. När feedbackcykeln är slut ger den gemensamma tillsynsgruppens samordnare varje nationell behörig myndighets delsamordnare slutfeedback, både muntligen och skriftligen i formuläret för SSM-feedback. Innan formuläret färdigställs ges delsamordnaren möjlighet att formellt kommentera den feedback som getts.

3.

För både den informella feedbacken och slutfeedbacken ska hänsyn tas till de väsentliga uppgifterna och målen för den nationella behöriga myndighetens delsamordnare, de SSM-kompetenser som framgår av bilaga II samt arbetsgruppens bidrag till hela den gemensamma tillsynsgruppens funktion.

Princip 4

Tillgång till feedback om arbetet

1.

Om den den berörda nationella behöriga myndigheten så önskar kommer slutfeedbacken om arbetet att göras tillgänglig för, och får användas av, den berörda nationella behöriga myndigheten i syfte att underlätta dess sedvanliga personalledning, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.

2.

De nationella behöriga myndigheterna får använda feedback om arbetet som en del av underlaget för sina interna bedömningssystem, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.

3.

De nationella behöriga myndigheterna ska få tillgång till feedback om arbetet, vilket också inbegriper överföring av denna feedback, i enlighet med artikel 8 a i förordning (EG) nr 45/2001.

Princip 5

Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för feedback av arbetet

1.

ECB ska behandla uppgifter om feedback av arbetet i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

2.

Uppgifter som rör feedback av det arbete som utförts får endast användas för de syften som anges i principerna 2 och 4 samt får lagras i högst fem år.


BILAGA II

Förteckning över kompetenser som är särskilt relevanta för SSM-personal (SSM-kompetenser)

Fackkunskaper : Ha kännedom om tillsynspolitik, metoder och regelverk, särskilt vad gäller SSM, samt om finansinstitutens funktion. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom dessa områden och tillämpa dessa kunskaper på relevanta arbetsområden.

Kommunikation : Förmedla information till grupper eller enskilda personer på ett klart och tydligt sätt, antingen i muntlig eller skriftlig form, så att informationen och budskapet säkert går fram. Kunna lyssna på andra och ge lämplig respons.

Samarbete och samverkan : Skapa och upprätthålla varaktiga, samarbetsinriktade arbetsrelationer med medarbetare i syfte att uppnå de europeiska mål som uppställts för gruppen. Utveckla och upprätthålla effektiva relationer med andra i syfte att uppmuntra och stödja teamarbete. Proaktivt arbeta för att uppgifter, information och kunskaper utbyts inom gruppen.

Målmedvetenhet : Arbeta målinriktat och fokuserat, eftersträva framgångsrika lösningar genom att anpassa sitt eget agerande för att uppnå en lämplig lösning och uppnå ett framgångsrikt resultat.

Omdömesförmåga och enträgenhet : Analysera och bedöma situationer, uppgifter och information för att utveckla lämpliga strategier, planer och riktlinjer. Förstå och formulera olika och motsatta synsätt på en viss fråga, vid behov anpassa strategierna efterhand som förutsättningarna för en viss situation förändras, se frågeställningar utifrån nya perspektiv och kunna vidareutveckla andras tankegångar eller lösningar. Eftersträva att vara helt insatt i en fråga innan några rekommendationer utfärdas eller slutsatser dras, se till att samla in information som är så fullständig och exakt som krävs, nå fram till välgrundade bedömningar genom respektfulla, men ändå påträngande frågor och hela tiden vara uppmärksam på potentiella problem och uppgifter.

Brett fokus samt förmåga att tänka framåt : Se verksamheten ur ett vidare perspektiv än enbart till sin egen roll, genom att ha full förståelse för olika funktioner/områden, vara medveten om olika kulturella sammanhang och synsätt samt bedöma vilka konsekvenser som de egna besluten får för andra. Blicka framåt och förutse framtida möjligheter och hot, vidta åtgärder i syfte att skapa möjligheter eller förhindra att framtida problem uppstår.

Objektivt agerande, integritet och oberoende : Agera självständigt och objektivt för hela unionens bästa i enlighet med SSM:s verksamhetsstandarder samt kontrollera omständigheterna för att få en fullständig och realistisk bild av situationen. Eftersträva att minska eller eliminera förutfattade meningar, fördomar eller subjektiva bedömningar genom att utgå från kontrollerbara uppgifter och fakta.

Ledning av SSM-grupper (gäller endast personer i arbetsledande ställning) : Leda grupper (virtuellt/på distans) och vägleda dem mot gruppens mål. Samordna gruppens verksamhet över gränserna genom att leda gruppen och använda dess kompetens och mångfald så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Arbeta för att minska och hantera oklarheter samt finna möjligheter att leda och leverera även under oklara förhållanden.


Top