Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2080

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2080 av den 25 november 2016 om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran

C/2016/7817

OJ L 321, 29.11.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2080/oj

29.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2080

av den 25 november 2016

om inledande av försäljning av skummjölkspulver genom anbudsinfordran

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (2), särskilt artikel 28 och artikel 31.1,

av följande skäl:

(1)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för skummjölkspulver när det gäller prisåterhämtningen och den höga nivån på interventionslagren är det lämpligt att inleda försäljning av skummjölkspulver från offentlig intervention genom ett anbudsförfarande i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

(2)

För att hantera försäljningen från intervention på lämpligt sätt är det nödvändigt att specificera det datum före vilket den kvantitet skummjölkspulver som är till salu ska ha tagits upp i offentlig intervention.

(3)

Enligt artikel 28.4 b, c och d i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 är det nödvändigt att fastställa de perioder som omfattas (anbudsperioderna), de minimikvantiteter för vilka anbud får lämnas och storleken på den säkerhet som ska ställas vid inlämnandet av ett anbud.

(4)

Vid tillämpning av artikel 31.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 är det nödvändigt att fastställa tidsfrister inom vilka medlemsstaterna ska anmäla alla giltiga anbud till kommissionen.

(5)

För en effektiv förvaltning bör medlemsstaterna göra sina anmälningar till kommissionen i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (3).

(6)

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket har inte avgivit något yttrande inom den tidsfrist som beslutades av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Försäljning genom anbudsförfarande av skummjölkspulver som har inlagrats före den 1 november 2015 inleds enligt de villkor som fastställs i avdelning II kapitel III i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Artikel 2

Inlämnande av anbud

1.   Anbud för den första delanbudsinfordran ska lämnas in senast den 13 december 2016 kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel).

2.   Anbudsperioden inom den andra och de därpå följande delanbudsinfordringarna ska inledas den första arbetsdagen efter föregående periods slut. Anbudsperioderna ska löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den första och tredje tisdagen i varje månad. I augusti ska den emellertid löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den fjärde tisdagen och i december kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) den andra tisdagen. Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 11.00 (lokal tid, Bryssel) närmast föregående arbetsdag.

3.   Anbuden ska lämnas in till de utbetalande organ som medlemsstaterna godkänt (4).

Artikel 3

Kvantitet per anbud och måttenhet

Den minsta kvantitet skummjölkspulver för vilka anbud får lämnas in ska vara 20 ton.

Det föreslagna priset ska vara pris per 100 kg produkt.

Artikel 4

Säkerhet

När ett anbud som avser försäljning av skummjölkspulver lämnas in ska en säkerhet på 50 euro/ton lämnas in till det utbetalande organet där anbudet lämnas in.

Artikel 5

Anmälan till kommissionen

Den anmälan som avses i artikel 31.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ska göras i enlighet med förordning (EG) nr 792/2009 senast kl. 16.00 (lokal tid, Bryssel) den dag som avses i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 november 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).

(4)  De utbetalande organens adresser finns på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


Top