EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2030

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/2030 av den 26 oktober 2016 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

OJ L 317, 23.11.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2030/oj

23.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2016/2030

av den 26 oktober 2016

om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 325,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (3) har övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad Olaf) till uppgift att regelbundet övervaka hur Olaf genomför sitt utredningsarbete med syftet att förstärka Olafs oberoende.

(2)

Ramen för genomförandet av budgetanslagen avseende ledamöterna i övervakningskommittén bör fastställas på så sätt att man undviker varje intryck av att Olaf eventuellt hindras under utförandet av sitt uppdrag. Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 bör anpassas för att göra en sådan ram möjlig, samtidigt som man säkerställer samma insyn i anslagen för övervakningskommitténs verksamhet som tidigare.

(3)

För att säkerställa att övervakningskommittén fungerar effektivt och ändamålsenligt bör dess sekretariat tillhandahållas direkt av kommissionen, oberoende av Olaf, och kommissionen bör tillhandahålla sekretariatet lämpliga medel för att det ska kunna utöva sin funktion. För att trygga övervakningskommitténs oberoende bör kommissionen avstå från att ingripa i övervakningskommitténs övervakningsuppdrag.

(4)

Om Olaf utser ett uppgiftsskyddsombud i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 bör uppgiftsskyddsombudet fortsätta att vara behörigt avseende övervakningskommitténs sekretariats behandling av uppgifter.

(5)

Personalen vid övervakningskommitténs sekretariat bör även i fortsättningen vara bunden av sekretesskrav.

(6)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) och beslutade den 18 mars 2016 att inte avge något yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”Uppgiftsskyddsombudet ska vara behörigt avseende Olafs och övervakningskommitténs sekretariats behandling av uppgifter.”

b)

I punkt 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”I enlighet med tjänsteföreskrifterna får anställda vid Olaf och personal vid övervakningskommitténs sekretariat inte utan tillstånd lämna ut information som de mottagit under sin tjänsteutövning, om inte denna information redan lagligen har offentliggjorts eller är tillgänglig för allmänheten, och denna skyldighet åligger dem även efter det att de har lämnat tjänsten.

Övervakningskommitténs ledamöter ska omfattas av samma tystnadsplikt under sin tjänsteutövning, och denna skyldighet åligger dem även efter det att deras mandatperiod löpt ut.”

2.

Artikel 15.8 ska ersättas med följande:

”8.   Övervakningskommittén ska utse sin ordförande. Den ska anta sin arbetsordning, som innan den antas ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen för kännedom. Övervakningskommitténs sammanträden ska sammankallas på initiativ av dess ordförande eller generaldirektören. Övervakningskommittén ska hålla minst tio möten per år. Övervakningskommittén ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Dess sekretariat ska tillhandahållas av kommissionen, oberoende av Olaf och i nära samarbete med övervakningskommittén. Innan personal till sekretariatet utses ska övervakningskommittén höras och dess synpunkter beaktas. Sekretariatet ska handla enligt övervakningskommitténs anvisningar och oberoende av kommissionen. Utan att det påverkar kommissionens kontroll över budgeten för övervakningskommittén och dess sekretariat, får kommissionen inte ingripa i övervakningskommitténs övervakningsuppdrag.

Tjänstemän som avdelas till övervakningskommitténs sekretariat får varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering eller någon institution, något organ eller någon byrå i samband med utövandet av övervakningskommitténs övervakningsuppdrag.”

3.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Finansiering

De totala anslagen för Olaf ska tas upp som ett samlat belopp under en särskild budgetrubrik inom kommissionens avsnitt i Europeiska unionens allmänna budget, och preciseras i en bilaga till detta avsnitt. Anslagen för övervakningskommittén och dess sekretariat ska tas upp inom kommissionens avsnitt i Europeiska unionens allmänna budget.

Olafs tjänsteförteckning ska bifogas kommissionens tjänsteförteckning. Kommissionens tjänsteförteckning ska omfatta övervakningskommitténs sekretariat.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 26 oktober 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

I. LESAY

Ordförande


(1)  EUT C 150, 27.4.2016, s. 1.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 september 2016.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top