EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1927

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1927 av den 4 november 2016 om mallar för övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter (Text av betydelse för EES )

C/2016/6948

OJ L 299, 5.11.2016, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1927/oj

5.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1927

av den 4 november 2016

om mallar för övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG (1), särskilt artiklarna 6.5, 12.2 och 17.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 och 6.3 i förordning (EU) 2015/757 är företag skyldiga att lämna in en övervakningsplan med fullständiga och överblickbara uppgifter om den övervakningsmetod som är tillämplig för vart och ett av deras fartyg som omfattas av den förordningen.

(2)

För att säkerställa att dessa övervakningsplaner innehåller standardiserad information som medger att övervaknings- och rapporteringskraven genomförs på ett harmoniserat sätt är det nödvändigt att fastställa mallar med tekniska regler för att de ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt.

(3)

Övervakningsplanen bör åtminstone innehålla de uppgifter som anges i artikel 6.3 i förordning (EU) 2015/757. I planen bör också de enheter för att avgöra om det rör sig om ”last ombord” som specificeras i genomförandeförordning (EU) 2016/1928 (2) utnyttjas. Med tanke på att ro-pax-fartyg kan användas till att utföra två strikt åtskilda transporttjänster måste åtskillnad göras mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp dels för gods, dels för passagerare när det gäller sådana fartyg. Därigenom skulle det bli möjligt att med större säkerhet fastställa deras genomsnittliga operativa indikatorer för energieffektivitet.

(4)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 i förordning (EU) 2015/757, och i enlighet med artikel 10 i den förordningen, bör övervakningsplanen medge övervakning och rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp också på grundval av andra frivilliga kriterier. Därigenom skulle det bli lättare att utläsa den genomsnittliga rapporterade energieffektiviteten. Detta gäller särskilt differentierad övervakning av bränsleförbrukningen för uppvärmning av last och för dynamisk positionering samt för differentierad övervakning av transportresor och när fartyget går genom is.

(5)

För att underlätta för företag med flera fartyg att utarbeta övervakningsplaner är det lämpligt att låta företagen ange vilka av de förfaranden som beskrivs i övervakningsplanen som på ett relevant sätt skulle vara tillämpliga på alla fartyg som företaget ansvarar för.

(6)

När information lämnas om uppgifter och förfaranden som en del av övervakningsplanen i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) 2015/757, bör företagen också kunna hänvisa till förfaranden eller system som utgör och fungerar som en del av deras befintliga förvaltningssystem, såsom den internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) (3), energieffektiviseringsplanen för fartyg (Seemp) (4), eller de system och kontroller som omfattas av harmoniserade kvalitets-, miljö- och energiförvaltningsstandarder, såsom EN ISO 9001:2015 och EN ISO 14001:2015 eller EN ISO 50001:2011.

(7)

För att underlätta kontrollen är det lämpligt att medge användning av standardvärden för osäkerhetsnivån för bränsleövervakning.

(8)

För att göra hela verifieringsgången smidigare (också övervakning, rapportering och verifiering) bör förvaltningsinformation, i synnerhet när det gäller datahantering och kontrollverksamheter, betraktas som användbar information. I ett särskilt avsnitt i övervakningsmallen kan företagen få hjälp att utforma de nödvändiga förvaltningsuppgifterna.

(9)

Det är nödvändigt att fastställa specifikationer för en elektronisk mall för utsläppsrapporter. Detta behövs för att garantera att verifierade utsläppsrapporter lämnas in elektroniskt och att de innehåller fullständig och standardiserad aggregerad årlig information som kan offentliggöras och som gör att kommissionen kan utarbeta de rapporter som krävs enligt artikel 21 i förordning (EU) 2015/757.

(10)

Utsläppsrapporten bör omfatta det minimiinnehåll som fastställs i artikel 11.3 i förordning (EU) 2015/757, inbegripet resultaten av den årliga övervakningen. Detta bör också möjliggöra rapportering av ytterligare information som kan bidra till förståelsen av de genomsnittliga operativa indikatorerna för energieffektivitet på frivillig grund. Detta gäller särskilt uppgifter som används i den frivilliga övervakningen av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, fördelade enligt kriterier som fastställts i övervakningsplanen.

(11)

Det är nödvändigt att fastställa tekniska regler för utarbetandet av en elektronisk mall för dokument om överensstämmelse. Detta skulle garantera att standardiserad, lättbearbetad information kan inkluderas i de dokument om överensstämmelse som kontrollörerna skickat/sänt in i enlighet med deras skyldighet i artikel 17.4 i förordning (EU) 2015/757 att utan dröjsmål upplysa kommissionen och flaggstatens myndigheter om utfärdandet av dokument om överensstämmelse.

(12)

Thetis MRV, som är ett särskilt unionsinformationssystem som har utvecklats och förvaltas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån, bör vara tillgängligt för företag och ackrediterade kontrollörer, så att dessa kan använda det för att i elektronisk form lämna in verifierade utsläppsrapporter och därtill hörande dokument om överensstämmelse till kommissionen och flaggstaten. Systemet bör utformas så flexibelt att det även skulle kunna omfatta ett globalt system för övervakning, rapportering och verifiering av växthusgasutsläpp, om ett sådant infördes.

(13)

Kommissionen har samrått med berörda parter om bästa praxis med avseende på frågor som behandlas i den här förordningen. Samrådet genomfördes i expertgrupperna för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter, som inrättats inom ramen för det europeiska forumet för hållbar sjöfart.

(14)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs mallar och tekniska regler för inlämnande av övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse enligt förordning (EU) 2015/757.

Artikel 2

Mall för övervakningsplanen

1.   Företagen ska, med hjälp av en mall som motsvarar förlagan i bilaga I, upprätta den övervakningsplan som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2015/757.

2.   Företag kan dela upp övervakningsplanen i en företagsspecifik del och en fartygsspecifik del, förutsatt att alla uppgifter som fastställs i bilaga I omfattas.

Informationen i den företagsspecifika delen, som får omfatta tabellerna B.2, B.5, D, E och F.1 i bilaga I, ska vara tillämplig på vart och ett av de fartyg för vilka företaget ska lämna in en övervakningsplan i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2015/757.

Artikel 3

Utsläppsrapportens elektroniska mall

1.   Vid inlämning av utsläppsrapporten i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) 2015/757 ska företagen använda den elektroniska versionen av den mall som finns i unionens automatiserade informationssystem Thetis, som förvaltas av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallat Thetis MRV-system).

2.   Den elektroniska versionen av mallen för den utsläppsrapport som avses i punkt 1 ska innehålla den information som anges i bilaga II.

Artikel 4

Elektronisk mall för dokument om överensstämmelse

1.   För att få ett dokument om överensstämmelse i enlighet med artikel 17.4 i förordning (EU) 2015/757 utfärdat ska kontrollören lämna relevanta uppgifter i den elektroniska versionen av den mall som finns att tillgå i Thetis MRV-system.

2.   Den elektroniska versionen av mallen för det dokument om överensstämmelse som avses i punkt 1 ska innehålla den information som anges i bilaga III.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2015, s. 55.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 om fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter (se sidan 22 i detta nummer av EUT).

(3)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom generalförsamlingens resolution A.741 (18).

(4)  Bestämmelse 22 i bilaga VI till Marpol.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).


BILAGA I

Mall för övervakningsplaner

Del A   Besiktningsregister

Version nr

Referensdatum

Status vid referensdatumet (1)

Hänvisning till kapitlen om revideringar eller ändringar har gjorts och en kort förklaring till ändringarna bifogats

 

 

 

 

Del B   Grundläggande uppgifter

Tabell B.1.   Identifiering av fartyget

Fartygets namn

 

IMO-identifieringsnummer

 

Registreringshamn

 

Hemmahamn (om annan än registreringshamnen)

 

Fartygsägarens namn

 

IMO:s rederiidentifieringsnummer (IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number)

 

Fartygstyp (2)

 

Dödvikt (i ton)

 

Bruttotonnage

 

Klassificeringssällskap (frivilligt)

 

Isklass (frivilligt) (3)

 

Flaggstat (frivilligt)

 

Öppet fält för kompletterande frivillig information om fartygets egenskaper

 


Tabell B.2.   Uppgifter om företaget

Företagets namn

 

Adressrad 1

 

Adressrad 2

 

Ort

 

Stat/provins/region

 

Postnummer

 

Land

 

Kontaktperson

 

Tfn

 

E-postadress

 


Tabell B.3.   Utsläppskällor och bränsletyper som används

Utsläppskälla, referensnummer

Utsläppskälla (namn och typ)

Teknisk beskrivning av utsläppskällan

(prestanda/effekt, specifik oljeförbrukning, installationsår, identifieringsnummer i fall av flera identiska utsläppskällor osv.)

(Potentiella) Bränsletyper som används (4)

 

 

 

 


Tabell B.4.   Utsläppsfaktorer

Bränsletyp

IMO-utsläppsfaktorer

(i ton koldioxid/ton bränsle)

Tung brännolja (referens: ISO 8217 kvaliteterna RME t.o.m. RMK)

3,114

Lätt brännolja (referens: ISO 8217 kvaliteterna RME t.o.m. RMD)

3,151

Diesel/gasolja (referens: ISO 8217 kvaliteterna DMX t.o.m. DMB)

3,206

Gasol (Propan)

3,000

Gasol (Butan)

3,030

Kondenserad naturgas

2,750

Metanol

1,375

Etanol

1,913

Andra bränslen med icke-standardiserad utsläppsfaktor

 

 

 

Vid användning av icke-standardiserade utsläppsfaktorer:

Icke-standardiserat bränsle

Utsläppsfaktor

Metoder för bestämning av utsläppsfaktor (metoder för provtagning och analys, i förekommande fall en beskrivning av de laboratorier som anlitas)

 

 

 


Tabell B.5.   Förfaranden, system och ansvarsområden som utnyttjas för att fullständigt uppdatera utsläppskällorna

Förfarandets benämning

Hanteringen av förteckningen över utsläppskällor och dess fullständighet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del C   Verksamhetsuppgifter

Tabell C.1.   Villkor för undantag med koppling till artikel 9.2

Punkt

Bekräftelsefält

Minsta antal förväntade resor per rapporteringsperiod som omfattas av EU:s förordning om övervakning, rapportering och verifiering enligt fartygets tidsplan

 

Finns det förväntade resor per rapporteringsperiod som inte omfattas av EU:s förordning om övervakning, rapportering och verifiering enligt fartygets tidsplan (5)?

 

Är villkoren i artikel 9.2 uppfyllda (6)?

 

Om ja, ange om ni avser att utnyttja undantaget för att övervaka den mängd bränsle som förbrukas per resa (7)?

 

Tabell C.2.   Övervakning av bränsleförbrukningen

C.2.1   Metoder som tillämpats för fastställande av bränsleförbrukningen per utsläppskälla:

Utsläppskälla (8)

Valda metoder för bränsleförbrukningen (9)

 

 


C.2.2   Förfaranden för fastställande av bunkrat bränsle och bränsle i tankarna:

Förfarandets benämning

Förfaranden för fastställande av bränsle som bunkras och bränsle i tankarna:

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.3   Det genomförs regelbundna dubbelkontroller av den bunkringskvantitet som anges på leveranssedeln för bunkerbränsle och den bunkringskvantitet som framkommer vid mätningar ombord:

Förfarandets benämning

Det genomförs regelbundna dubbelkontroller av den bunkringskvantitet som anges på leveranssedeln för bunkerbränsle och den bunkringskvantitet som framkommer vid mätningar ombord

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 


C.2.4   Beskrivning av de mätinstrument som används:

Mätutrustning

(namn)

Uppgifter som avser (t.ex. utsläppskällor och tankar)

Teknisk beskrivning

(specifikation, ålder, underhåll och intervall)

 

 

 


C.2.5   Förfaranden för att registrera, ta fram, överföra och lagra mätuppgifter:

Förfarandets benämning

Att registrera, ta fram, överföra och lagra mätuppgifter

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.6   Metod för fastställande av densitet:

Bränsletyp/tank:

Metod för fastställande av faktiska densitetsvärden för bränsle i tanken (10)

Metod för att fastställa faktiska densitetsvärden för bränsle i tankar (11)

 

 

 


C.2.7   Osäkerhetsnivå i samband med bränsleövervakningen:

Övervakningsmetod (12)

Tillämpad strategi (13)

Värde

 

 

 


C.2.8   Förfaranden för att kvalitetssäkra mätutrustning:

Förfarandets benämning

Säkerställande av kvalitetssäkring av mätutrustning.

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.9   Metod för fastställande av bränsleförbrukningen uppdelad på gods- och persontransporter (endast för ro-pax-fartyg):

Metodens benämning

Metod för fastställande av bränsleförbrukningen uppdelad på gods- och persontransporter

Fördelningsmetod som tillämpas enligt EN 16258 (14)

 

Beskrivning av metoden för fastställande av massan av gods och passagerare, inbegripet möjligheten att använda standardvärden för vikten av lastenheter/spårmeter (om metoden för massa tillämpas)

 

Beskrivning av metoden för fastställande av däcksyta avsedd för gods och passagerare, inbegripet beräkningen av ytan på hängdäck och ytan för personbilar på lastdäck (om ytmetoden tillämpas)

 

Uppdelning av bränsleförbrukningen (i procent) i gods- och passagerartrafik (om endast ytmetoden tillämpas)

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.10   Förfaranden för fastställande och registrering av bränsleförbrukningen under resor med last (frivillig övervakning):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av bränsleförbrukningen under resor med last

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.11   Förfaranden för fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för uppvärmning av last (frivillig övervakning för kemikalietankfartyg):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för uppvärmning av last

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


C.2.12   Förfaranden för fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för dynamisk positionering (frivillig övervakning för oljetankfartyg och ”andra fartygstyper”):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av bränsleförbrukningen för dynamisk positionering

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Tabell C.3.   Förteckning över resor

Förfarandets benämning

Registrering av och garantier för resornas fullständighet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och övervakning av resor osv.), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell C.4.   Tillryggalagd sträcka

Förfarandets benämning

Registrering och bestämning av sträcka per resa

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om sträckan), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Förfaranden för fastställande och registrering av sträckan vid gång genom is (frivillig övervakning):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av sträckan vid gång genom is

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om sträckan och vinterförhållanden), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell C.5.   Mängden last ombord och antalet passagerare

Förfarandets benämning

Registrering och bestämning av mängden last ombord och/eller antalet passagerare

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och bestämning av mängden last ombord och/eller antalet passagerare och användningen av standardvärden för massa per lastenhet, om tillämpligt) om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Enheten gods/passagerare (15)

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Förfaranden för att fastställa och registrera den transporterade lastens genomsnittliga densitet (frivillig övervakning för kemikalietankfartyg, bulkfartyg och kombinationsfartyg):

Förfarandets benämning

Att fastställa och registrera den transporterade lastens genomsnittliga densitet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om densiteten), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell C.6.   Tidsåtgång till sjöss

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av tidsåtgång till sjöss mellan avresehamnen och kajplatsen i ankomsthamnen

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om avgång och ankomst i hamn), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Förfaranden för fastställande och registrering av tiden till havs vid gång genom is (frivillig övervakning):

Förfarandets benämning

Fastställande och registrering av tiden till havs vid gång genom is

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (inbegripet registrering och förvaltning av information om avgång och ankomst i hamn samt om vinterförhållanden), om en sådan inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Formler och datakällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del D   Dataluckor

Tabell D.1.   Metoder som ska tillämpas för att beräkna bränsleförbrukning

Metodens benämning

Metod för att beräkning av bränsleförbrukning

Metod för säkerhetskopiering av övervakningsresultat (16)

 

Använda formler

 

Beskrivning av metoden för beräkning av bränsleförbrukningen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell D.2.   Metoder för hantering av luckor i uppgifterna när det gäller den tillryggalagda sträckan

Metodens benämning

Metod för hantering av luckor i uppgifterna när det gäller den tillryggalagda sträckan

Använda formler

 

Beskrivning av den metod som tillämpas för att hantera luckor i uppgifterna

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell D.3.   Metoder för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller last ombord

Metodens benämning

Metod för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller last ombord

Använda formler

 

Beskrivning av den metod som tillämpas för att hantera luckor i uppgifterna

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell D.4.   Metoder för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller tiden till havs

Metodens benämning

Metoder för att hantera luckor i uppgifterna när det gäller tiden till havs

Använda formler

 

Beskrivning av den metod som tillämpas för att hantera luckor i uppgifterna

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för denna metod

 

Uppgiftskällor

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del E   Förvaltning

Tabell E.1.   Regelbunden kontroll av övervakningsplanens lämplighet

Förfarandets benämning

Regelbunden kontroll av övervakningsplanens lämplighet

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.2.   Kontrollverksamhet: Kvalitetssäkring och tillförlitlighet med avseende på informationsteknik

Förfarandets benämning

Informationsteknik (t.ex. tillträdeskontroll, säkerhetskopiering, återställning och säkerhet)

Referens för förfarandet

 

Kortfattad beskrivning av förfarandet

 

Namn på den person eller post som är ansvarig för uppgiftslagringen

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på det system som används (i förekommande fall).

 

Förteckning över relevanta befintliga ledningssystem

 


Tabell E.3.   Kontrollverksamhet: Intern granskning och validering av uppgifter som berörs av EU:s övervakning, rapportering och verifiering

Förfarandets benämning

Intern granskning och validering av uppgifter som berörs av EU:s övervakning, rapportering och verifiering

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.4.   Kontrollverksamhet: Korrigeringar och korrigerande åtgärder

Förfarandets benämning

Korrigeringar och korrigerande åtgärder

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.5.   Kontrollverksamhet: Verksamhet som lagts ut på entreprenad (i förekommande fall)

Förfarandets benämning

Verksamhet som lagts ut på entreprenad

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 


Tabell E.6.   Kontrollverksamhet: Dokumentation

Förfarandets benämning

Dokumentation

Hänvisning till befintligt förfarande

 

Version av befintligt förfarande

 

Beskrivning av EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering, om ett sådant inte redan finns utanför övervakningsplanen

 

Namn på den person eller befattning som är ansvarig för detta förfarande

 

Plats där dokumentationen sparas

 

Namn på använt it-system (om tillämpligt)

 

Del F   Läs mer

Tabell F.1.   Definitioner och förkortningar

Förkortningar, akronymer och definitioner

Förklaring

 

 

Tabell F.2.

Kompletterande information

(1)  Välj en av följande kategorier: ”Preliminärt utkast”, ”Slutligt utkast som överlämnats till kontrollören”, ”Bedömning gjord” och ”Ändring som inte kräver ny bedömning”.

(2)  Välj en av följande kategorier: ”Passagerarfartyg”, ”Ro-ro-fartyg”, ”Containerfartyg”, ”Oljetankfartyg”, ”Kemikalietankfartyg”, ”LNG-fartyg”, ”Gastankfartyg”, ”Bulkfartyg”, ”Fartyg för styckegods”, ”Kyllastfartyg”, ”Biltransportfartyg”, ”Ro-pax-fartyg”, ”Container-/ro-ro-fartyg” och ”Andra fartygstyper”.

(3)  Välj en av polarklasserna PC 1–PC 7 eller en av de finsk-svenska isklasserna (IC, IB, IA, eller IA Super).

(4)  Välj en av följande kategorier: ”Tung brännolja”, ”Lätt brännolja”, ”Diesel-/gasolja”, ”Gasol (Propan, LPG)”, ”Gasol (Butan, LPG)”, ”Flytande naturgas (LNG)”, ”Metanol”, ”Etanol”, ”Annat bränsle med icke-standardiserad utsläppsfaktor”

(5)  Välj ”Ja” eller ”Nej”.

(6)  Välj ”Ja” eller ”Nej”.

(7)  Välj ”Ja”, ”Nej” eller ”Ej tillämpligt”.

(8)  Välj en av följande kategorier: ”Samtliga källor”, ”Huvudmotorer”, ”Hjälpmotorer”, ”Gasturbiner”, ”Pannor” eller ”Inertgasgeneratorer”.

(9)  Välj en eller flera av följande kategorier: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser” eller ”Metod D: Direkta koldioxidutsläppsmätningar.”

(10)  Välj en av följande kategorier: ”Mätutrustning ombord”, ”Bränsleleverantör” och ”Laboratorietest”.

(11)  Välj en av följande kategorier: ”Mätutrustning”, ”Bränsleleverantör” och ”Laboratorietest”.

(12)  Välj en eller flera av följande kategorier: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser” eller ”Metod D: Direkta koldioxidutsläppsmätningar.”

(13)  Välj en av följande kategorier: ”Standardvärde” eller ”Fartygsspecifik uppskattning”

(14)  Välj antingen ”Metoden för massa” eller ”Ytmetoden”.

(15)  För passagerarfartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges som ”passagerare”.

För ro-ro-fartyg och containerfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg, kyllastfartyg och kombinationsfartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges i ”ton”.

För LNG-fartyg, container-/ro-ro-fartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges i ”kubikmeter”.

För fartyg för styckegods ska ”Enheten last/passagerare” anges med någon av följande kategorier: ”ton dödvikt ombord”, ”ton dödvikt ombord och ton”.

För biltransportfartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges med någon av följande kategorier: ”ton”, ”ton och ton dödvikt ombord”.

För ro-pax-fartyg ska ”Enheten last/passagerare” anges i ”ton” och i ”passagerare”.

För andra fartygstyper ska ”Enheten last/passagerare” anges med någon av följande kategorier: ”ton”, ”ton dödvikt ombord”.

(16)  Välj en av följande kategorier: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser,””Metod D: Mätning av direkta koldioxidutsläpp” eller ”Ej tillämpligt”. Den valda kategorin måste skilja sig från den kategori som valts under ”Valda metoder för bränsleförbrukning” i tabell C.2. (Övervakning av bränsleförbrukningen – Metoder som tillämpats för fastställande av bränsleförbrukningen per utsläppskälla).


BILAGA II

Mall för utsläppsrapporter

Del A   Uppgifter för att definiera fartyget och företaget

1)

Fartygets namn

2)

IMO-identifieringsnummer

3)

a)

Registreringshamn OR

b)

Hemmahamn

4)

Fartygskategori [rullgardinsmeny: ”Passagerarfartyg”, ”Ro-ro-fartyg”, ”Containerfartyg”, ”Oljetankfartyg”, ”Kemikalietankfartyg”, ”LNG-fartyg”, ”Gastankfartyg”, ”Bulkfartyg”, ”Fartyg för styckegods”, ”Kyllastfartyg”, ”Biltransportfartyg”, ”Ro-pax-fartyg”, ”Container-/ro-ro-fartyg” och ”Andra fartygstyper”

5)

Isklass (frivilligt – endast om den anges i övervakningsplanen) [rullgardinsmeny: Polklass PC 1–PC 7, finsk-svensk isklass IC, IB, IA eller IA Super]

6)

Fartygets tekniska effektivitet

a)

Energieffektivitetsindex, när så krävs enligt bestämmelserna 19 och 20 i kapitel 4 i bilaga VI till Marpol, i gram koldioxid per tonsjömil, ELLER

b)

Estimated Index Value (EIV) i enlighet med IMO:s resolution MEPC.215 (63), i gram koldioxid per tonsjömil

7)

Fartygsägarens namn

8)

Fartygsägarens adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

9)

Företagets namn (endast om det inte är fartygsägaren),

10)

Företagets adress (endast om det inte är fartygsägarens adress) och huvudsakliga verksamhetsort, adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

11)

Kontaktperson

a)

Namn: titel, förnamn, efternamn och befattning

b)

Adress: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

c)

Tfn

d)

E-post:

Del B   Verifiering

1)

Kontrollörens namn,

2)

Kontrollörens adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

3)

Ackrediteringsnummer

4)

Kontrollörens utlåtande

Del C   Information om den övervakningsmetod som tillämpas och vilken osäkerhetsnivå som därav följer

1)

Utsläppskälla [rullgardinsmeny: ”Samtliga källor”, ”Huvudmotorer”, ”Hjälpmotorer”, ”Gasturbiner”, ”Pannor”, ”Inertgasgeneratorer”]

2)

Övervakningsmetod(er) som används (per utsläppskälla) [rullgardinsmeny: ”Metod A: Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avstämningar av bränsletankar”, ”Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord”, ”Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser,””Metod D: Mätning av direkta koldioxidutsläpp”]

3)

Relevant osäkerhetsnivå, i procent (per övervakningsmetod som används)

Del D   Resultatet av den årliga övervakningen av parametrarna i enlighet med artikel 10

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP

1)

Mängd och utsläppsfaktor för varje typ av bränsle som sammanlagt förbrukas:

a)

Bränsletyp [rullgardinsmeny: ”Tung brännolja”, ”Lätt brännolja”, ”Diesel-/gasolja”, ”Gasol (propan, LPG)”, ”Gasol (butan, LPG)”, ”Flytande naturgas (LNG)”, ”Metanol”, ”Etanol”, ”Annat bränsle med icke-standardiserad utsläppsfaktor”]

b)

utsläppsfaktor, i ton koldioxid/ton bränsle

c)

Sammanlagd bränsleförbrukning, i ton bränsle

2)

Sammanlagda aggregerade koldioxidutsläpp inom denna förordnings tillämpningsområde, i ton koldioxid

3)

Sammanlagda koldioxidutsläpp från alla resor mellan hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

4)

Sammanlagda koldioxidutsläpp från alla resor som utgick från hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

5)

Sammanlagda koldioxidutsläpp från alla resor till hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

6)

Koldioxidutsläpp som uppstått vid kajplats i hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion, i ton koldioxid

7)

Sammanlagd bränsleförbrukning och aggregerade koldioxidutsläpp för persontransporter (för ro-pax-fartyg), i ton och i ton koldioxid

8)

Sammanlagd bränsleförbrukning och sammanlagd mängd aggregerade koldioxidutsläpp från godstransporter (för ro-pax-fartyg), i ton och i ton koldioxid

9)

Sammanlagd bränsleförbrukning och sammanlagda aggregerade koldioxidutsläpp under resor med last (frivilligt), i ton och i ton koldioxid

10)

Sammanlagd bränsleförbrukning för uppvärmning av last (frivilligt för kemikalietankfartyg), i ton

11)

Sammanlagd bränsleförbrukning för dynamisk positionering (frivilligt för oljetankfartyg och ”andra fartygstyper”), i ton

TILLRYGGALAGD STRÄCKA, TIDSÅTGÅNG TILL SJÖSS OCH TRANSPORTARBETE

1)

Tillryggalagd sträcka, i sjömil

2)

Sammanlagd tillryggalagd sträcka vid gång genom is (frivilligt), i sjömil

3)

Sammanlagd tidsåtgång till sjöss, i timmar

4)

Sammanlagd tidsåtgång till sjöss vid gång genom is (frivilligt), i timmar

5)

Sammanlagt transportarbete, i

 

passagerarsjömil (för passagerarfartyg)

 

tonsjömil (ro-ro-fartyg, containerfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg, kyllastfartyg, biltransportfartyg, kombinationsfartyg)

 

kubikmetersjömil, (för LNG-fartyg, container-/ro-ro-fartyg)

 

sjömil per dödviktston ombord (för fartyg för styckegods)

 

passagerarsjömil OCH tonsjömil (för ro-pax-fartyg)

 

tonsjömil ELLER sjömil per dödviktston ombord (för andra fartygstyper)

6)

Andra parameter för det sammanlagda transportarbetet, i

 

tonsjömil (för fartyg för styckegods)

 

sjömil och dödviktston ombord (för biltransportfartyg)

7)

Genomsnittlig densitet för de laster som transporterades under rapporteringsperioden (frivilligt för kemikalietankfartyg, bulkfartyg och kombinationsfartyg), i ton per kubikmeter

ENERGIEFFEKTIVITET

1)

Genomsnittlig energieffektivitet

a)

Bränsleförbrukning per sträcka, i kilogram per sjömil

b)

Bränsleförbrukning per transportarbete i gram per passagerarsjömil, gram per tonsjömil, gram per kubikmetersjömil, gram per sjömil och dödviktston ombord eller gram per passagerarsjömil OCH gram per tonsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

c)

Koldioxidutsläpp per sträcka, i kilogram koldioxidutsläpp per sjömil

d)

Koldioxidutsläpp per transportarbete i gram koldioxid per passagerarsjömil, gram koldioxid per tonsjömil, gram koldioxid per kubikmetersjömil, gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord eller gram koldioxid per passagerarsjömil OCH gram per tonsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

2)

Andra parameter för genomsnittlig energieffektivitet per transportarbete (frivilligt), i

 

gram per tonsjömil och gram koldioxid per tonsjömil (för fartyg för styckegods)

 

gram per sjömil och dödviktston ombord och gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord (för biltransportfartyg)

3)

Uppdelad genomsnittlig energieffektivitet (bränsleförbrukning och utsläppt mängd koldioxid) för resor med last (frivilligt), i

 

kilogram per sjömil

 

gram koldioxid per tonsjömil, gram koldioxid per kubikmetersjömil, gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord eller gram koldioxid per passagerarsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

 

kilogram koldioxid per sjömil

 

gram koldioxid per tonsjömil, gram koldioxid per kubikmetersjömil, gram koldioxid per sjömil och dödviktston ombord eller gram koldioxid per passagerarsjömil, beroende på vad som är tillämpligt på berörd fartygstyp

4)

Kompletterande information för att underlätta förståelsen av de rapporterade genomsnittliga operativa indikatorerna för fartygets energieffektivitet (frivilligt)


BILAGA III

Mall för dokument om överensstämmelse

Härmed intygas att fartyget ”NAMN:s” utsläppsrapport som omfattar rapporteringsperioden ”ÅR N-1” anses tillfredsställande i fråga om kraven i förordning (EU) 2015/757.

Detta dokument om överensstämmelse utfärdades den ”DAG/MÅNAD/ÅR N”

Detta dokument om överensstämmelse är kopplat till utsläppsrapport nr ”NUMMER” och är giltigt till och med den 30 JUNI ”ÅR N+1.”

I)   Uppgifter om fartyget

1)

Fartygets namn

2)

IMO-identifieringsnummer

3)

a)

Registreringshamn ELLER

b)

Hemmahamn

4)

Fartygskategori [rullgardinsmeny: ”Passagerarfartyg”, ”Ro-ro-fartyg”, ”Containerfartyg”, ”Oljetankfartyg”, ”Kemikalietankfartyg”, ”LNG-fartyg”, ”Gastankfartyg”, ”Bulkfartyg”, ”Fartyg för styckegods”, ”Kyllastfartyg”, ”Biltransportfartyg”, ”Ro-pax-fartyg”, ”Container-/ro-ro-fartyg” och ”Andra fartygstyper”]

5)

Flaggstat/register

6)

Bruttodräktighet

II)   Uppgifter om fartygets ägare

1)

Fartygsägarens namn

2)

Fartygsägarens adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

III)   Uppgifter om företag som uppfyller skyldigheterna enligt förordning (EU) 2015/757 (frivilligt fält)

1)

Företagets namn

2)

Företagets adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,

IV)   Kontrollör

1)

Ackrediteringsnummer

2)

Kontrollörens namn

3)

Företagets adress och huvudsakliga verksamhetsort: adressrad 1, adressrad 2, postort, stat/provins/region, postnummer, land,


Top