EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1896

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1896 av den 27 oktober 2016 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden oktober 2016 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUT L 293, 28.10.2016, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1896/oj

28.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1896

av den 27 oktober 2016

om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden oktober 2016 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 (2) innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris, vilka delas upp efter ursprungsland och indelas i flera delperioder i enlighet med bilaga I till nämnda förordning.

(2)

Oktober är den enda delperioden för den kvot med nummer 09.4138 som avses i artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011. Denna kvot består av de återstående outnyttjade kvantiteterna av kvoterna med nummer 09.4127, 09.4128, 09.4129 och 09.4130 från föregående delperiod. Oktober är den sista delperioden för de kvoter som avses i artikel 1.1 b och 1.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som består av de återstående outnyttjade kvantiteterna från föregående delperiod.

(3)

Det framgår av de anmälningar som har gjorts i enlighet med artikel 8 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i den förordningen lämnats in under de tio första arbetsdagarna i oktober 2016 för kvoten med löpnummer 09.4138 avser en kvantitet som överstiger den tillgängliga kvantiteten. Det bör därför fastställas i vilken utsträckning importlicenser kan utfärdas, genom att fastställa den tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på den begärda kvantiteten för den berörda kvoten.

(4)

Av anmälningarna som gjorts framgår också att de ansökningar som i enlighet med artikel 4.1 i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 lämnats in de tio första arbetsdagarna i oktober 2016 för kvoten med löpnummer 09.4148 avser en kvantitet som är mindre än den tillgängliga kvantiteten.

(5)

Det slutliga utnyttjandet i procent under 2016 av de olika kvoter som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 bör också meddelas.

(6)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de ansökningar om importlicenser för ris som omfattas av den kvot med löpnummer 09.4138 som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och som lämnas in under de tio första arbetsdagarna i oktober 2016 ska licenser utfärdas för de begärda kvantiteterna justerade med den tilldelningskoefficient som fastställs i bilagan till denna förordning.

2.   Den slutliga utnyttjandeprocenten under 2016 för varje kvot som avses i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).


BILAGA

Kvantiteter som ska tilldelas för delperioden oktober 2016 i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 och slutlig utnyttjandeprocent för 2016

a)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 a i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden oktober 2016

Slutlig utnyttjandeprocent för tullkvoten under 2016

Förenta staterna

09.4127

 

94,85 %

Thailand

09.4128

 

99,27 %

Australien

09.4129

 

99,21 %

Andra ursprung

09.4130

 

100,00 %

Alla länder

09.4138

0,990060 %

100,00 %

b)

Kvot för råris enligt KN-nummer 1006 20 i enlighet med artikel 1.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden oktober 2016

Slutlig utnyttjandeprocent för tullkvoten under 2016

Alla länder

09.4148

 (1)

64,63 %

c)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 c i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Slutlig utnyttjandeprocent för tullkvoten under 2016

Thailand

09.4149

7,55 %

Australien

09.4150

0,00 %

Guyana

09.4152

0,00 %

Förenta staterna

09.4153

17,96 %

Andra ursprung

09.4154

100,00 %

d)

Kvot för helt eller delvis slipat ris enligt KN-nummer 1006 30 i enlighet med artikel 1.1 d i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Slutlig utnyttjandeprocent för tullkvoten under 2016

Thailand

09.4112

100,00 %

Förenta staterna

09.4116

100,00 %

Indien

09.4117

100,00 %

Pakistan

09.4118

100,00 %

Andra ursprung

09.4119

100,00 %

Alla länder

09.4166

100,00 %

e)

Kvot för brutet ris enligt KN-nummer 1006 40 00 i enlighet med artikel 1.1 e i genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011:

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient för delperioden oktober 2016

Slutlig utnyttjandeprocent för tullkvoten under 2016

Alla länder

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Ingen tillämpning av tilldelningskoefficienten för denna delperiod. Ingen ansökan har lämnats in till kommissionen.

(2)  Ingen tillgänglig kvantitet för denna delperiod.


Top