EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1823 av den 10 oktober 2016 om upprättande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1823

av den 10 oktober 2016

om upprättande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur (1), särskilt artikel 51, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa korrekt tillämpning av förordning (EU) nr 655/2014 krävs att ett antal formulär upprättas.

(2)

I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Irland i antagandet av förordning (EU) nr 655/2014. Därför deltar Irland i antagandet av denna förordning.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltog Förenade kungariket inte i antagandet av förordning (EU) nr 655/2014. Därför deltar Förenade kungariket inte i antagandet av denna förordning.

(4)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Danmark inte i antagandet av förordning (EU) nr 655/2014. Därför deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska förfarandet för kvarstad på bankmedel som inrättats genom förordning (EU) nr 655/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det formulär som ska användas för att ansöka om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel och som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga I till denna förordning.

2.   Det formulär som ska användas för att meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel och som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga II till denna förordning.

3.   Det formulär som ska användas för att upphäva ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel och som avses i artikel 10.2 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga III till denna förordning.

4.   Det formulär som ska användas för att utfärda en förklaring om bankmedel som belagts med kvarstad, och som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga IV till denna förordning.

5.   Det formulär som ska användas för att ansöka om frigörande av överskjutande belopp och som avses i artikel 27.2 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga V till denna förordning.

6.   Det formulär som ska användas för att bekräfta mottagande av handlingar och som avses i artikel 29.2 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga VI till denna förordning.

7.   Det formulär som ska användas för att ansöka om rättsmedel och som avses i artikel 36.1 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga VII till denna förordning.

8.   Det formulär som ska användas för att översända ett beslut om rättsmedel till den verkställande medlemsstaten och som avses i artikel 36.5 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga VIII till denna förordning.

9.   Det formulär som ska användas för att överklaga ett beslut om rättsmedel och som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 655/2014, ska vara det som fastställs i bilaga IX till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 27.6.2014, s. 59.


BILAGA I

Ansöka om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

(Artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

Fylls i av domstolen

 

Ärendenummer:

 

Inkom till domstolen den

(dd/mm/åååå)

VIKTIG INFORMATION

LÄS ANVISNINGARNA I BÖRJAN AV VARJE AVSNITT – DE KAN VARA TILL HJÄLP NÄR FORMULÄRET SKA FYLLAS I

Språk

Fyll i formuläret på det språk som används av domstolen i den medlemsstat som du skickar din ansökan till. Notera att formuläret finns på 23 av Europeiska unionens officiella språk på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do. Det kan också fyllas i online. Med utgångspunkt i en språkversion som du förstår kan du fylla i formuläret på det språk som ska användas i kontakten med domstolen i den berörda medlemsstaten. På den europeiska e-juridikportalens webbplats finns också information som visar om en viss medlemsstat har angett att den godtar att handlingar till domstolen är skrivna på något annat av Europeiska unionens officiella språk (artikel 50.1 o i förordning (EU) nr 655/2014).

Handlingar som åberopas

Ansökningsformuläret måste åtföljas av alla relevanta handlingar som åberopas. Om du redan har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling, bifoga då en kopia av domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen som uppfyller de villkor som är nödvändiga för att dess äkthet ska kunna fastställas.

Landskoder

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

Vissa delar av formuläret medger tillägg av fri text. Om du fyller i formuläret på papper, använd vid behov extrablad och numrera varje sida.

1.   Domstol

Notera att ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslut om kvarstad) kan göras endast om domstolen är belägen i en medlemsstat där förordning (EU) nr 655/2014 är tillämplig. Detta är för närvarande inte fallet för Danmark och Förenade kungariket.

Ange i detta fält den domstol vid vilken du vill lämna in din ansökan om ett beslut om kvarstad. Vid val av domstol måste grunden för domstolens behörighet beaktas.

Om du ännu inte har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran, ska behörigheten att meddela ett beslut om kvarstad ligga hos domstolarna i den medlemsstat som har behörighet att pröva ärendet i sak i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Dessa bestämmelser finns särskilt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. Närmare uppgifter om domstols behörighet finns på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu. En förteckning över behörighetsgrunder finns i avsnitt 5 i detta formulär.

Vid tillämpningen av förordning (EU) nr 655/2014 omfattar förfarandet för prövning av ärendet i sak alla förfaranden som syftar till att få ett verkställbart avgörande med avseende på din bakomliggande fordran, inbegripet summariska förfaranden rörande betalningsförelägganden och förfaranden såsom procédure de référé i Frankrike.

Om gäldenären är en konsument som ingått ett avtal med dig för ett ändamål som kan anses ligga utanför hans affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, kan endast domstolarna i den medlemsstat där gäldenären har sin hemvist meddela ett beslut om kvarstad.

Om du redan har en dom eller en förlikning inför domstol som ålägger gäldenären att betala din fordran, ligger behörigheten att meddela ett beslut om kvarstad hos domstolarna i den medlemsstat där domen meddelades eller förlikningen godkändes eller ingicks.

Om du redan har en officiell handling, ligger behörigheten att meddela ett beslut om kvarstad för den fordran som anges i den officiella handlingen hos den domstol som har utsetts för det ändamålet i den medlemsstat där handlingen upprättades.

När du har konstaterat i vilken medlemsstat du ska göra dina krav gällande, hittar du namnen på och adresserna till de behöriga domstolarna för ett beslut om kvarstad på europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-sv.do. På den europeiska e-juridikportalen finns också information om betalning av domstolsavgifter i förfaranden för att få beslut om kvarstad i den berörda medlemsstaten.

1.   Domstol till vilken du lämnar in din ansökan

1.1.   Namn:

1.2.   Adress

1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.2.2.

Ort och postnummer:

1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.   Fordringsägare

Notera att du bara kan ansöka om ett beslut om kvarstad om du har din hemvist i en medlemsstat där förordning (EU) nr 655/2014 är tillämplig. Detta är för närvarande inte fallet för Danmark och Förenade kungariket.

I denna ruta ska du både identifiera dig som fordringsägare och uppge ditt juridiska ombud, om du har ett sådant. Notera att det inte är obligatoriskt att företrädas av en advokat eller annan jurist.

I vissa länder är det inte tillräckligt att lämna enbart en postbox som adress (när sådan finns) och därför bör även gatuadress anges tillsammans med postnummer.

2.   Uppgifter om fordringsägaren

2.1.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

2.2.   Adress

2.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.2.2.

Ort och postnummer:

2.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Fax (*)

2.5.   E-post: (om tillgänglig):

2.6.   Fordringsägarens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter

2.6.1.

För- och efternamn:

2.6.2.

Adress

2.6.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.6.2.2.

Ort och postnummer:

2.6.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.6.3.

E-post: (om tillgänglig):

2.7.   Om fordringsägaren är en fysisk person:

2.7.1.

Födelsedatum:

2.7.2.

Personnummer eller passnummer (om informationen finns tillgänglig):

2.8.   Om fordringsägaren är en juridisk person eller en annan enhet med rättskapacitet enligt en medlemsstats nationella rätt:

2.8.1.

Den stat där stiftandet, bildandet eller registreringen gjorts (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.8.2.

Identifikations- eller registreringsnummer eller, om sådant nummer saknas, datum och ort för dess stiftande, bildande eller registrering:

3.   Gäldenär

I detta fält lämnas identitetsuppgifter om gäldenären och, om känt, dennes ombud. Notera att det inte är obligatoriskt för gäldenären att företrädas av advokat eller annan jurist.

I vissa länder är det inte tillräckligt att lämna enbart en postbox som adress (när sådan finns) och därför bör även gatuadress anges tillsammans med postnummer.

3.   Uppgifter om gäldenären

3.1.   Efternamn, förnamn (eventuella mellannamn, om de är kända) och företagets eller organisationens namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Fax (*)

3.5.   E-post: (om tillgänglig):

3.6.   Gäldenärens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig

3.6.1.

För- och efternamn:

3.6.2.

Adress

3.6.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.6.2.2.

Ort och postnummer:

3.6.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.6.3.

E-post:

3.7.   Om gäldenären är en fysisk person, och om denna information är tillgänglig:

3.7.1.

Födelsedatum:

3.7.2.

Personnummer eller passnummer:

3.8.   Om gäldenären är en juridisk person eller en annan enhet med rättskapacitet enligt en medlemsstats nationella rätt:

3.8.1.

Landet där stiftandet, bildandet eller registreringen gjorts (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.8.2.

Identifikations- eller registreringsnummer eller, om sådant nummer saknas, datum och ort för dess stiftande, bildande eller registrering:

4.   Ärendets gränsöverskridande karaktär

För att förfarandet för beslut om kvarstad ska kunna utnyttjas, måste ärendet ha en gränsöverskridande karaktär. Vid tillämpning av förordning (EU) nr 655/2014 ska ett ärende anses vara gränsöverskridande enligt artikel 3 i den förordningen om bankkontot eller bankkontona, på vilka de bankmedel som ska beläggas med kvarstad finns, förs i en annan medlemsstat än a) den medlemsstat där den domstol som mottagit ansökan om ett beslut om kvarstad finns, eller b) den medlemsstat där fordringsägaren har sin hemvist.

4.   Ärendets gränsöverskridande karaktär

4.1.   Medlemsstat där fordringsägaren har sin hemvist (ange landskod):

4.2.   Medlemsstat(er) där bankkontot/bankkontona förs (ange landskod):

4.3.   Medlemsstat där den domstol som mottagit ansökan om ett beslut om kvarstad finns (ange landskod):

5.   Behörighet

Detta avsnitt ska fyllas i endast om du ännu inte har fått en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling mot gäldenären som ålägger gäldenären att betala fordran. Gå till avsnitt 6 om du har fått någon av dessa.

I detta avsnitt lämnas uppgifter om varför den domstol till vilken du inger din ansökan om ett beslut om kvarstad ska anses ha behörighet att pröva målet. Såsom anges i avsnitt 1 är en domstol behörig att meddela ett beslut om kvarstad om den har behörighet att pröva ärendet i sak. Nedan följer en förteckning över tänkbara behörighetsgrunder.

5.   På vilken grund anser du att denna domstol är behörig?

gäldenärens hemvist, eller en av gäldenärernas hemvist om flera gäldenärer är solidariskt ansvariga

ort där skyldigheten ska fullgöras

ort där skadan inträffade

val av domstol som parterna har enats om

den underhållsberättigades hemvist

den ort där filialen, agenturen eller annat driftställe är beläget i fall där fordran uppkommit till följd av verksamhet vid en filial, agentur eller annat driftställe

trustens hemvist

vid tvist som uppkommit om bärgarlön för bärgning av skeppslast eller för frakt – ort där den domstol är belägen som har behörighet att besluta om säkerhetsåtgärd för lasten eller frakten

hemvist för försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren i försäkringsärenden

konsumentens hemvist

ort där den anställde arbetar

ort där det företag som anställt arbetstagaren är beläget

ort där fastigheten är belägen

annat

Beskriv relevanta faktorer som styrker den behörighetsgrund som valts i punkterna 5.1–5.14:

Har du redan inlett ett förfarande mot gäldenären för prövning av ärendet i sak?

Ja. Ange domstolens namn och adress (gatuadress/postbox, ort och postnummer samt medlemsstat) och, om tillgängligt, telefonnummer och e-postadress till domstolen, samt ärendenummer:

Nej

Notera att om du ansöker om ett beslut om kvarstad innan förfarande för prövning av ärendet i sak inleds, måste du inleda detta förfarande och redovisa att förfarandet har inletts inom 30 dagar från den dag då ansökan gavs in, eller inom 14 dagar från den dag då beslutet om kvarstad meddelades, om denna dag infaller senare.

6.   Uppgifter om gäldenärens bankkonto

Av tids- och kostnadsbesparande skäl är det viktigt att du lämnar all information som du har om gäldenärens bankkonto. Om du inte har gäldenärens (olika) kontonummer räcker det med att lämna namn på och adress till den bank där gäldenären har ett eller flera konton eller till exempel ett BIC-nummer som gör att banken kan identifieras. Om du har uppgifter om gäldenärens bankkonto(n) (t.ex. kontonummer eller IBAN), ska dessa uppgifter lämnas in. Detta för att undvika risken för att banken inte kan genomföra beslutet om kvarstad därför att den inte med säkerhet kan identifiera gäldenärens bankkonto(n). Om du kan uppge endast ett av gäldenärens konton, men ändå vill belägga gäldenärens andra konton i samma bank med kvarstad (t.ex. om du bara har uppgifter om gäldenärens löpande konto, men dessutom vill belägga eventuella sparkonton som gäldenären har samma bank med kvarstad), kryssa då i rutan i punkt 6.7.

Om du inte känner till i vilken bank gäldenären har ett bankkonto men det kan antas att gäldenären har ett eller flera konton i en särskild medlemsstat och du redan har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran, kan du begära att den domstol till vilken du lämnar in ansökan om beslut om kvarstad uppmanar informationsmyndigheten i den eller de medlemsstat/er där kontot finns inhämtar den information som behövs för att identifiera banken och gäldenärens konto eller konton i medlemsstaten. Gå i sådana fall till avsnitt 7 där närmare uppgifter om villkoren för att framställa en sådan begäran anges.

Om du redan har information om ett eller flera av gäldenärens bankkonto(n) men det kan antas att gäldenären också har ett eller flera andra konton i en viss medlemsstat, om vilka du saknar uppgifter, är det möjligt att – i en och samma ansökan om beslut om kvarstad – lämna de närmare uppgifter om gäldenärens bankkonto som du har (fyll i sådana fall i avsnitt 6) och samtidigt lämna in en begäran om kontoinformation för andra konto(n) i en viss medlemsstat (fyll i sådana fall även i avsnitt 7).

Notera att förordning (EU) nr 655/2014 inte är tillämplig på kvarstad på bankkonton som innehåller finansiella instrument (artikel 4.3 i förordningen).

Om du vill att konton i flera banker ska beläggas med kvarstad, lämna nedanstående information för varje berörd bank. Om formuläret fylls i på papper, använd separata blad för varje bankkonto och numrera varje sida.

6.   Uppgifter om gäldenärens bankkonto

6.1.   Medlemsstat där kontot förs (ange landskoden):

6.2.   Ett nummer som gör att banken kan identifieras, till exempel

IBAN-kod:

eller

BIC-kod:

och/eller namn på och adress till banken (gatuadress/postbox, ort och postnummer):

6.3.   Bankens telefonnummer: (**)

6.4.   Bankens faxnummer: (**)

6.5.   Bankens e-postadress (om tillgänglig):

6.6.   Det/de kontonummer som ska beläggas med kvarstad, om känt/kända:

6.7.   Ska andra konton som gäldenären har i samma bank också beläggas med kvarstad?

Ja

Nej

6.8.   Övriga uppgifter om typen av konto, om tillgängliga:

7.   Begäran om inhämtande av kontoinformation

Om du inte har några uppgifter om den bank där gäldenären har ett eller flera konton, och heller inte något kontonummer, och du i en medlemsstat redan fått en verkställbar dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling, enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran, kan du begära att domstolen anmodar informationsmyndigheten i den medlemsstat där det kan antas att gäldenären har ett eller flera konton att söka inhämta nödvändiga uppgifter.

Notera att en ansökan om att kontoinformation ska inhämtas endast kan göras om kontona förs i en medlemsstat där förordning (EU) nr 655/2014 är tillämplig. Detta är för närvarande inte fallet för Danmark och Förenade kungariket.

Enligt huvudregeln kan en begäran om inhämtande av kontoinformation göras i fråga om domar, förlikningar inför domstol eller officiella handlingar som redan är verkställbara.

Om domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen ännu inte är verkställbar, kan en begäran om inhämtande av kontoinformation endast göras om ytterligare villkor uppfylls. Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 655/2014 är dessa villkor följande: det belopp som ska beläggas med kvarstad är betydande med hänsyn till relevanta omständigheter och fordringsägaren har lagt fram tillräcklig bevisning för att övertyga domstolen om att det föreligger ett brådskande behov av sådan kontoinformation, eftersom det utan kontoinformation finns en risk för att verkställigheten av fordringsägarens fordran mot gäldenären kan äventyras och detta i sin tur leda till en betydande försämring av fordringsägarens ekonomiska situation. Om du uppfyller dessa villkor, lämna relevant information i punkt 10.2.

Det är viktigt att du i ansökan motiverar varför det kan antas att gäldenären har konto(n) i en viss medlemsstat och att du förser domstolen med all relevant information om gäldenären och det bankkonto eller de bankkonton som ska beläggas med kvarstad. Notera att detta förfarande kan vara tidskrävande och att uppgifterna kan vara avgiftsbelagda.

Om du vill att konton i flera medlemsstater beläggs med kvarstad, lämnanedanstående information för varje berörd medlemsstat (använd separata blad om formuläret fylls i på papper och numrera varje sida).

7.   Begäran om inhämtande av kontoinformation

Jag har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala min fordran, och jag begär att informationsmyndigheten i den medlemsstat där bankkontot finns försöker erhålla de uppgifter som krävs för att banken/bankerna och gäldenärens konto(n) ska kunna identifieras.

7.2.   Medlemsstat där gäldenärens konto(n) antas finnas (ange landskod):

7.3.   Förklara varför det finns anledning att tro att gäldenären har ett eller flera konton i den medlemsstaten (sätt ett kryss i lämplig(a) ruta/rutor):

Gäldenären har sin stadigvarande viselseort i den medlemsstaten. Lämna alla relevanta uppgifter.

Gäldenären arbetar eller utövar yrkesverksamhet i den medlemsstaten. Lämna alla relevanta uppgifter.

Gäldenären har egendom i den medlemsstaten. Lämna alla relevanta uppgifter.

Annat. Förklara närmare:

7.4.   Den dom, förlikning inför domstol eller officiella handling som visar att gäldenären är skyldig att betala mina fordringar är verkställbar:

Ja

Nej. Lämna ytterligare information i punkt 10.2 som styrker att det föreligger ett brådskande behov av kontoinformation.

8.   Befintlig dom, förlikning inför domstol eller officiell handling

Detta avsnitt ska fyllas i endast om du redan har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling som innebär att gäldenären är skyldig att betala fordran. I annat fall, gå vidare till avsnitt 9.

Notera att det belopp som avses i punkt 8.8 normalt ska vara det belopp som fastställs i domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen. Om gäldenären redan har betalat en del av sin skuld och fordran endast gäller det överskjutande beloppet, är det detta belopp och, i förekommande fall, ränta på detta belopp, som ska anges i punkt 8.8. Om gäldenären redan har betalat en del av sin skuld och fordran endast gäller det återstående beloppet, bekräfta – genom att kryssa för den passande rutan i punkt 8.9.2.1. – huruvida du också gör anspråk på den obetalda räntan på den del av skulden som redan betalats av gäldenären (om formuläret fylls i på papper, använd ett separat blad för räntekraven på den del av skulden som redan betalats av gäldenären (punkt 8.8.1) och numrera varje sida).

Bifoga en kopia av domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen som uppfyller de villkor som är nödvändiga för att dess äkthet ska kunna fastställas.

8.   Uppgifter rörande en befintlig dom, förlikning inför domstol eller officiell handling

8.1.   Namnet på domstolen/annan myndighet:

8.2.   Adress

8.2.1.

Gatuadress/postbox:

8.2.2.

Ort och postnummer:

8.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

8.3.   Telefon: (***)

8.4.   Fax (***)

8.5.   E-post: (***)

8.6.   Domens, förlikningens eller den officiella handlingens datum

(dd/mm/åååå)

8.7.   Valuta i vilken det fastställda beloppet i domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen anges:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

8.8.   Belopp:

8.8.1.

Kapitalbelopp som fastställs i domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen:

8.8.1.1.

Om tillämpligt (1), ange den obetalda delen av det kapitalbelopp som fastställts:

8.8.1.2.

Om tillämpligt (1), ange den betalda delen av det kapitalbelopp som fastställts:

8.8.2.

Ränta, i förekommande fall:

8.8.2.1.

Ränta:

8.8.2.1.1

Anges inte i domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen:

8.8.2.1.2.

Anges i domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen enligt följande:

8.8.2.1.2.1.

Räntan ska beräknas från och med:

(datum (dd/mm/åååå) eller händelse) till och med:

(datum (dd/mm/åååå) eller händelse) (2)

8.8.2.1.2.2.

Slutligt belopp:

eller

8.8.2.1.2.3.

Metod för beräkning av räntan (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Räntesats: ☐ … %, beräknad som (sätt kryss i lämplig ruta) ☐ daglig ☐ månatlig ☐ årlig ☐ annan (precisera):

8.8.2.1.2.3.2.

Räntesats: … % över den referensränta (vid ECB/nationell centralbank: …), beräknad som (sätt kryss i lämplig ruta) ☐ daglig ☐ månatlig ☐ årlig ☐ annan (precisera):

som gällde den:

(datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

8.8.2.2.

Lagstadgad ränta som (om tillämplig) ska beräknas i enlighet med (ange gällande lagstiftning):

8.8.2.2.1.

Räntan ska beräknas från och med:

(datum (dd/mm/åååå) eller händelse) till och med:

(datum (dd/mm/åååå) eller händelse) (4)

8.8.2.2.2.

Metod för beräkning av räntan (5)

8.8.2.2.2.1.

Räntesats: … %

8.8.2.2.2.2.

Räntesats: … % över den referensränta (vid ECB/nationell centralbank: …)

som gällde den:

(datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

8.8.2.2.2.2.1.

Första dagen i den halvårsperiod då fordran förföll till betalning

8.8.2.2.2.2.2.

Annan händelse (precisera)

8.8.2.3.

Räntekapitalisering (om räntekapitalisering förekommer, ange närmare uppgifter):

8.8.3.

Kostnader för domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen, i den mån det har fastställts att dessa kostnader ska bäras av gäldenären:

Nej

Ja. Specificera vilka kostnader det rör sig om och ange beloppet:

Domstolsavgifter:

Ombudsarvoden:

Kostnader för delgivning av dokument:

Annat. Förklara närmare:

8.8.3.1.

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

8.9.   Härmed försäkrar jag att domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen:

8.9.1.

ännu inte har följts av gäldenären

8.9.2.

bara delvis har följts av gäldenären och att det belopp som anges i punkt 8.8 är det utestående beloppet (i detta fall, fyll även i punkt 8.9.2.1 nedan).

8.9.2.1.

I fall där gäldenären redan har betalat en del av sin skuld och fordran endast gäller det återstående beloppet, ange om du också har fordringar på obetald ränta på den del av skulden som redan har betalats av gäldenären.

Nej, jag gör inte anspråk på ränta på den del av skulden som redan har betalats av gäldenären.

Ja, jag gör även anspråk på ränta på den del av skulden som redan har betalats av gäldenären. Om formuläret fylls i på papper, använd ett separat blad för räntekraven på den del av skulden som redan betalats av gäldenären (punkt 8.8.1) och numrera varje sida.

9.   Fordrans belopp och grund (ska inte fyllas i om avsnitt 8 fyllts i)

Om du ännu inte har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran, kan beslut om kvarstad endast beviljas om du lägger fram relevanta fakta som underbyggs av tillräcklig bevisning för att övertyga domstolen om att det är sannolikt att din talan i ärendet mot gäldenären kommer att bifallas till det belopp som ansökan om ett beslut om kvarstad avser (artikel 7.2 i förordning (EU) nr 655/2014). Ange bevisningen i punkt 12 i detta formulär.

Observera att om du begär att kvarstad ska beviljas till ett belopp som är lägre än det som kapitalbeloppet i fordran gäller, t.ex. för att du redan har en annan säkerhet för en del av fordran, är det detta lägre belopp (och, i förekommande fall, ränta på det beloppet), som ska anges i punkt 9.1.

9.   Fordrans belopp och grund:

9.1.   Kapitalbeloppets del av fordran:

9.2.   Ställs räntekrav?

Nej

Ja

Om svaret är ja, är räntan:

Ränta enligt avtal (om ja, gå till punkt 9.2.1.)

Lagstadgad ränta (om ja, gå till punkt 9.2.2.)

9.2.1.   Om räntan är avtalad:

1)

Räntesatsen är

… %, beräknad som (sätt kryss i lämplig ruta) ☐ daglig ☐ månatlig ☐ årlig ☐ annan (precisera):

… % över referensräntan (vid ECB/nationell centralbank: ), beräknad som (sätt kryss i lämplig ruta) ☐ daglig ☐ månatlig ☐ årlig ☐ annan (precisera):

Annan. Precisera:

2)

Upplupen ränta från och med

(datum (dd/mm/åååå))

9.2.2.   Om räntan är lagstadgad:

Upplupen ränta från och med

(datum (dd/mm/åååå))

som beräknas i enlighet med (ange tillämplig regel):

9.3.   Belopp som avser avtalsenliga påföljder:

9.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

9.5.   Beskriv de relevanta omständigheter på vilka fordran mot gäldenären grundas (inbegripet i förekommande fall den ränta som begärs):

10.   Skäl att begära beslut om kvarstad

Beslut om kvarstad kan beviljas endast om du lägger fram fakta som visar att din fordran skyndsamt behöver rättsligt skydd och att det utan ett beslut om kvarstad kan bli omöjligt eller betydligt svårare att verkställa den befintliga eller framtida domen eller annat verkställbart beslut, eftersom det finns en verklig risk för att gäldenären, när fordringsägaren väl har möjlighet att få den befintliga eller framtida domen eller det andra verkställbara beslutet verkställt, kan ha förbrukat, gömt eller förstört sina tillgångar som finns på det bankkonto eller de bankkonton som ska omfattas av kvarstaden eller avyttrat dem till ett pris som understiger deras värde, i onormal omfattning eller genom onormala åtgärder (skäl 14 jämfört med artikel 7 i förordning (EU) nr 655/2014).

10.   Skäl att begära beslut om kvarstad

10.1.   Förklara varför det föreligger ett brådskande behov av ett beslut om kvarstad och i synnerhet en reell risk för att det, utan en sådan åtgärd, inte kommer att gå att verkställa din fordran mot gäldenären eller bli betydligt svårare att göra detta (artikel 7.1 i förordning (EU) nr 655/2014):

10.2.   Om en begäran om inhämtande av kontoinformation görs (avsnitt 7), då domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen ännu inte är verkställbar och det belopp som ska beläggas med kvarstad är betydande med hänsyn till relevanta omständigheter, förklara i sådana fall varför det föreligger en risk för att verkställigheten av din fordran mot gäldenären kan äventyras och detta i sin tur kan leda till en betydande försämring av din ekonomiska situation (artikel 14.1 i förordning (EU) nr 655/2014):

11.   Säkerhet

Detta avsnitt ska fyllas i om du ännu inte har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran och du har skäl att ansöka om befrielse från ställande av säkerhet.

Observera att innan domstolen fattar ett beslut om kvarstad i ett fall där fordringsägaren ännu inte har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling, begär den att fordringsägaren ska ställa säkerhet för ett belopp som är tillräckligt för att hindra missbruk av förfarandet och trygga ersättning för skada som gäldenären kan komma att lida till följd av beslutet om kvarstad. I undantagsfall får domstolen medge undantag från kravet på säkerhet om den anser att ställandet av säkerhet är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i ärendet (artikel 12.1 i förordning (EU) nr 655/2014).

Om fordringsägaren redan har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling, får domstolen innan den meddelar ett beslut om kvarstad, förelägga fordringsägaren att ställa säkerhet, om den anser att det är nödvändigt och lämpligt med hänsyn till omständigheterna i ärendet, till exempel när domen ännu inte är verkställbar eller endast är provisoriskt verkställbar på grund av ett pågående överklagandeförfarande (artikel 12.2 i förordning (EU) nr 655/2014).

11.   Skäl till undantag från ställande av säkerhet

Om du anser dig vara berättigad till undantag från skyldigheten att ställa säkerhet enligt artikel 12.1 i förordning (EU) nr 655/2014, ange skälen:

12.   Bevisning

I detta avsnitt ska all bevisning som åberopas för att styrka din ansökan om ett beslut om kvarstad förtecknas.

Notera att du måste tillhandahålla tillräcklig bevisning för att övertyga den domstol som du vänt dig till med din ansökan om ett beslut om kvarstad om att det föreligger ett brådskande behov av en säkerhetsåtgärd i form av kvarstad, eftersom det finns reell risk för att det, utan en sådan åtgärd, inte kommer att gå att verkställa din fordran mot gäldenären eller bli betydligt svårare att göra detta (artikel 7.1 i förordning (EU) nr 655/2014).

Notera vidare att om du ännu inte har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran, måste du enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 655/2014 även lägga fram tillräcklig bevisning för att övertyga domstolen om att det är sannolikt att din talan i ärendet i sak mot gäldenären kommer att bifallas (se avsnitt 9 i detta formulär).

12.   Förteckning över bevis

Ange all bevisning till stöd för din ansökan om ett beslut om kvarstad, inbegripet bevis för din fordran mot gäldenären (om du ännu inte har en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling enligt vilken gäldenären är skyldig att betala din fordran) och för det brådskande behovet av ett beslut om kvarstad:

13.   Andra domstolar till vilka ansökningar om säkerhetsåtgärder har lämnats in

I detta fält ska du ange om du har ansökt om eller har beviljats någon säkerhetsåtgärd enligt nationell rätt med motsvarande verkan som det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel. Notera att enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 655/2014 ska du för den domstol som mottagit din ansökan uppge om du beviljas en likvärdig nationell säkerhetsåtgärd senare under förfarandet för meddelande av ett beslut om kvarstad.

13.   Uppgifter om eventuella nationella skyddsåtgärder som erhållits eller begärts

13.1.   Har du ansökt om ett likvärdigt nationellt beslut gentemot samma gäldenär och för samma fordran?

Nej

Ja. Ange i punkterna 13.2–13.6 närmare uppgifter om ansökan och dess status.

13.2.   Namnet på domstolen eller annan myndighet:

13.3.   Adressen till domstolen eller annan myndighet:

13.3.1.

Gatuadress/postbox:

13.3.2.

Ort och postnummer:

13.3.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

13.4.   Referensnummer för den ansökan:

13.5.   Har du redan fått det nationella beslutet?

Ja. Ange i vilken utsträckning det har genomförts:

Nej

13.6.   Har din ansökan avslagits som otillåten eller ogrundad?

Ja. Lämna alla relevanta uppgifter:

Nej

14.   Fordringsägarens bankkonto

Här kan du lämna uppgift om ditt bankkonto, som kan användas av gäldenären vid frivillig betalning av fordran (artikel 8.2 n i förordning (EU) nr 655/2014).

14.   Uppgifter om fordringsägarens bankkonto

14.1.   Fordringsägarens bankkontonummer:

14.2.   Ange bankens namn och adress (gatuadress/postbox, ort och postnummer samt land (ange landskoden om det är en medlemsstat):

15.   Datum och namnteckning

Skriv ditt namn tydligt, underteckna och datera din ansökan längst ned.

Härmed begär jag att domstolen på grundval av min ansökan meddelar ett beslut om kvarstad mot gäldenären.

Härmed försäkrar jag att den information som lämnas i denna ansökan, såvitt jag vet, är sann och fullständig och att jag inser att varje avsiktlig falsk eller ofullständig förklaring kan leda till rättsliga följder enligt nationell rätt i den medlemsstat där ansökan inges eller till skadeståndsansvar enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 655/2014.

Härmed begär jag att information om gäldenärens bankkonto ska inhämtas (kryssa i rutan endast om du begär att kontoinformation ska inhämtas och därför har fyllt i avsnitt 7 i detta formulär).

Om ytterligare sidor bilagts, ange det sammanlagda antalet sidor och numrera varje sida:

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Namn, namnteckning och/eller stämpel:


(*)  Valfritt

(**)  Valfritt

(***)  Valfritt

(1)  Fylls i om fordringsägaren, i fall där gäldenären redan har betalat en del av sin skuld och fordran endast gäller det återstående beloppet, också har fordringar på obetald ränta på den del av skulden som betalats av gäldenären.

(2)  För in uppgifter för samtliga perioder, om de är flera till antalet.

(3)  Om formuläret fylls i på papper, använd separata blad om olika räntesatser tillämpas på olika perioder och numrera varje sida.

(4)  För in uppgifter för samtliga perioder, om de är flera till antalet.

(5)  Om formuläret fylls i på papper, använd separata blad om olika räntesatser tillämpas på olika perioder och numrera varje sida.


BILAGA II

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel – Del A

(Artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

Land

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

Notera att denna del av formuläret ska översändas till banken/bankerna, gäldenären och fordringsägaren.

Om det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad) avser konton i mer än en bank, ska ett separat exemplar av del A i beslutet om kvarstad fyllas i för varje bank. I sådana fall ska uppgifter om samtliga de berörda bankerna lämnas i avsnitt 5 i de exemplar av del A i beslutet om kvarstad som ska överlämnas till gäldenären och fordringsägaren.

1.   Beslutande domstol

1.1.   Namn:

1.2.   Adress

1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.2.2.

Ort och postnummer:

1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

1.3.   Telefon:

1.4.   Fax

1.5.   E-post:

2.   Fordringsägare

2.1.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

2.2.   Adress

2.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.2.2.

Ort och postnummer:

2.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.3.   Telefon (om tillgängligt):

2.4.   Fax (om tillgängligt):

2.5.   E-post: (om tillgänglig):

2.6.   Fordringsägarens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen finns tillgänglig

2.6.1.

För- och efternamn:

2.6.2.

Adress

2.6.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.6.2.2.

Ort och postnummer:

2.6.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.6.3.

E-post:

2.7.   Om fordringsägaren är en fysisk person:

2.7.1.

Födelsedatum:

2.7.2.

Personnummer eller passnummer (om informationen finns tillgänglig):

2.8.   Om fordringsägaren är en juridisk person eller en annan enhet med rättskapacitet enligt en medlemsstats nationella rätt:

2.8.1.

Landet där stiftandet, bildandet eller registreringen gjorts (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.8.2.

Identifikations- eller registreringsnummer eller, om sådant nummer saknas, datum och ort för stiftandet, bildandet eller registreringen:

3.   Gäldenär

3.1.   Efternamn, förnamn (eventuella mellannamn)/företagets eller organisationens namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.3.   Telefon (om tillgängligt):

3.4.   Fax (om tillgängligt):

3.5.   E-post: (om tillgänglig):

3.6.   Gäldenärens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig:

3.6.1.

För- och efternamn:

3.6.2.

Adress

3.6.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.6.2.2.

Ort och postnummer:

3.6.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.6.3.

E-post:

3.7.   Om gäldenären är en fysisk person och om denna information finns tillgänglig:

3.7.1.

Födelsedatum:

3.7.2.

Personnummer eller passnummer:

3.8.   Om gäldenären är en juridisk person eller annan enhet med rättskapacitet enligt en medlemsstats nationella rätt och om denna information finns tillgänglig:

3.8.1.

Landet där stiftandet, bildandet eller registreringen gjorts (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.8.2.

Identifikations- eller registreringsnummer eller, om sådant nummer saknas, datum och ort för stiftandet, bildandet eller registreringen:

4.   Datum och referens för beslutet om kvarstad

4.1.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

4.2.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

5.   Bankkonton som ska beläggas med kvarstad  (1)

5.1.   Namnet på den bank som berörs av beslutet om kvarstad:

5.2.   Bankens adress

5.2.1.

Gatuadress/postbox:

5.2.2.

Ort och postnummer:

5.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

5.3.   Kontonummer (ange IBAN-kod, om tillgänglig):

5.3.1.

Har fordringsägaren lämnat kontonummer i ansökan?

Ja, följande bankkonton har uppgetts:

Nej

5.3.1.1.

Om fordringsägaren har uppgett kontonummer i sin ansökan, ska då eventuella andra konton som gäldenären har i samma bank också beläggas med kvarstad?

Ja

Nej

5.3.2.

Har kontonumret erhållits genom en begäran enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 655/2014 och kan det vid behov erhållas från informationsmyndigheten i verkställighetsmedlemsstaten enligt artikel 24.4 a i den förordningen?

Ja. Informationsmyndighetens kontaktuppgifter:

Nej

6.   Belopp som ska beläggas med kvarstad

6.1.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad:

6.2.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

Den bank som avses i avsnitt 5 ovan föreläggs härmed att genomföra beslutet om kvarstad i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 655/2014.

Den elektroniska versionen av det formulär som ska användas för förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad, vilken måste utfärdas efter genomförandet av beslutet om kvarstad (artikel 25 i förordningen), finns på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do och kan också fyllas i online. Ytterligare riktlinjer om förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad lämnas i det formuläret.

(Fylls i om tillämpligt) På begäran av gäldenären och om det är tillåtet enligt verkställighetsmedlemsstatens lagstiftning och det inte föreligger några konkurrerande beslut med avseende på det berörda kontot (artikel 24.3 i förordning (EU) nr 655/2014), tillåts banken härmed att frigöra bankmedel som har belagts med kvarstad med ett belopp som motsvarar högst det belopp som anges i avsnitt 6 ovan och överföra dem till följande konto som anvisats av fordringsägaren:

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Stämpel, underskrift och/eller annan autentisering som används av domstolen.

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel – Del B

(Artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

OBS! Del B av formuläret får inte översändas till banken/bankerna. Den ska endast bifogas den version av det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad) som översänds till gäldenären och fordringsägaren. Endast ett exemplar av del B ska fyllas i, oberoende av antalet banker.

7.   Beskrivning av sakfrågan i målet och domstolens skäl för att meddela ett beslut om kvarstad:

8.   Närmare uppgifter om det belopp som ska beläggas med kvarstad (komplettering till avsnitt 6 i Del A i beslutet om kvarstad)

8.1.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad:

8.1.1.

Kapitalbelopp:

8.1.2.

Ränta:

8.1.3.

Kostnaden för att få en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling, om dessa ska bäras av gäldenären (artikel 15.2 i förordning (EU) nr 655/2014):

8.2.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

9.   Säkerhet som ställts av fordringsägaren

9.1.   Uppmanades fordringsägaren av domstolen att ställa säkerhet?

Ja. Ange beloppet och beskriv den säkerhet som fordringsägaren ställt:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

Nej. Om beslutet om kvarstad på bankmedel inte beviljas på grundval av en dom, en förlikning inför domstol eller en officiell handling ska skälen till att fordringsägaren har fått undantag från ställande av säkerhet anges:

10.   Inledande av rättsliga förfaranden om ärendet i sak (fylls i om tillämpligt)

Fordringsägaren har ansökt om ett beslut om kvarstad på bankmedel innan det rättsliga förfarandet för prövning av ärendet i sak inletts. I enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 655/2014 ska beslutet om kvarstad på bankmedel upphävas eller förfalla, om inte fordringsägaren inleder ett förfarande för prövning av ärendet i sak eller lägger fram bevis för att så har skett till denna domstol den

(dd/mm/åååå).

På gäldenärens begäran får tidsfristen förlängas av domstolen, t.ex. för att parterna ska kunna reglera fordran.

11.   Översättningar (fylls i om tillämpligt)

Ange vilka av de handlingar som fordringsägaren lämnat in till domstolen för att få ett beslut om kvarstad som måste åtföljas av en översättning eller translitterering enligt artikel 49.1 andra meningen i förordning (EU) nr 655/2014 när de delges gäldenären:

12.   Kostnader  (*)

12.1.   Gäldenären ska bära följande kostnader i förfarandet för att erhålla ett beslut om kvarstad:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

13.   Viktig information för fordringsägaren (sätt kryss i lämplig(a) ruta/rutor om tillämpligt)

Enligt lagen i den medlemsstat där den beslutande domstolen är belägen är fordringsägaren ansvarig för följande:

Inledande av verkställighet av beslutet om kvarstad.

Översändande av beslutet om kvarstad (del A) och ett tomt formulär för förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 655/2014 till den behöriga myndigheten i verkställighetsmedlemsstaten enligt artikel 23.3 i den förordningen.

Inledande av delgivningen av gäldenären enligt artikel 28.2, 28.3 eller 28.4 i förordning (EU) nr 655/2014.

14.   Viktiga upplysningar till gäldenären

Om du anser att det inte finns skäl för detta beslut om kvarstad eller för dess verkställighet, finns flera olika rättsmedel att tillgå (se förteckningen i punkterna 14.1–14.5). Notera att det formulär som ska användas för att ansöka om rättsmedel finns på 23 av Europeiska unionens officiella språk på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do. Det kan också fyllas i online. I det formuläret finns också ytterligare riktlinjer om rättsmedlen.

Notera att enligt artikel 38.1 a i förordning (EU) nr 655/2014 har du rätt att ansöka om att de medel som belagts med kvarstad frigörs, om en lämplig alternativ säkerhet kan ställas (t.ex. i form av säkerhetsgaranti, bankgaranti eller ett hypotek). Enligt artikel 38.1 b i förordningen har du också rätt att ansöka om att avbryta verkställigheten av beslutet om kvarstad, om en lämplig alternativ säkerhet kan ställas.

Notera att enligt artikel 33.2 i förordning (EU) nr 655/2014, efter din ansökan till domstolen i den medlemsstat där beslutet om kvarstad meddelades, kan beslutet om den säkerhet som fordringsägaren ska ställa enligt artikel 12 i förordningen omprövas på den grunden att förutsättningarna eller kraven i den artikeln inte har uppfyllts.

14.1.   Du kan ansöka hos den behöriga domstolen i den medlemsstat där beslutet om kvarstad meddelades för att få beslutet upphävt eller ändrat om du anser att

förutsättningarna eller kraven för att meddela beslutet om kvarstad i förordning (EU) nr 655/2014 inte var uppfyllda (artikel 33.1 a).

14.2.   Du kan lämna in en ansökan till den behöriga domstolen i den medlemsstat där beslutet om kvarstad meddelades för att få beslutet om kvarstad upphävt eller ändrat eller lämna in en ansökan till den behöriga domstolen eller, om det följer av nationell rätt, till behörig verkställande myndighet i den medlemsstat där ditt bankkonto har belagts med kvarstad om att verkställigheten av beslutet om kvarstad ska avbrytas om du anseratt någon av följande situationer föreligger (artiklarna 33 och 34 i förordning (EU) nr 655/2014):

Beslutet om kvarstad, förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 655/2014 och/eller övriga handlingar som avses i artikel 28.5 i den förordningen har inte delgetts dig inom 14 dagar från den dag då ditt eller dina konton belades med kvarstad.

De handlingar som delgetts dig i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 655/2014 uppfyller inte de språkkrav som fastställs i artikel 49.1 i den förordningen.

Belopp som belagts med kvarstad och som överstiger det belopp som anges i beslutet om kvarstad har inte frigjorts i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 655/2014).

Fordran som fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad har helt eller delvis betalats.

Det har meddelats en dom i ärendet i sak, i vilken den fordran som fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad har ogillats.

Domen i ärendet i sak, eller förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen, vars verkställighet fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad, har upphävts eller ogiltigförklarats.

14.3.   Du kan hos den domstol som meddelat beslutet om kvarstad ansöka om att beslutet om kvarstad ska upphävas eller ändras på den grunden att de omständigheter som låg till grund för beslutet om kvarstad när det meddelades har ändrats (artikel 35.1 i förordning (EU) nr 655/2014).

14.4.   Du kan göra en ansökan vid behörig domstol eller, om det följer av nationell rätt, vid behörig verkställande myndighet i den medlemsstat där ditt bankkonto har belagts med kvarstad om att verkställigheten av beslutet om kvarstad ska begränsas eller avbrytas, om du anser att någon av följande situationer föreligger (artikel 34 i förordning (EU) nr 655/2014):

Verkställigheten av beslutet om kvarstad ska begränsas, eftersom vissa bankmedel som belagts med kvarstad på kontot ska undantas från utmätning i enlighet med artikel 31.3 i förordning (EU) nr 655/2014, eller belopp som ska vara undantagna från utmätning har inte alls eller inte på ett korrekt sätt beaktats vid genomförandet av beslutet om kvarstad i enlighet med artikel 31.2 i den förordningen.

Verkställigheten av beslutet om kvarstad ska avbrytas, eftersom det konto som belagts med kvarstad inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 655/2014.

Verkställigheten av beslutet om kvarstad ska avbrytas, eftersom verkställigheten av domen eller förlikningen inför domstol eller den officiella handling vars verkställighet fordringsägaren försökt säkra genom beslutet om kvarstad har vägrats i verkställighetsmedlemsstaten.

Verkställigheten av beslutet om kvarstad ska avbrytas, eftersom verkställbarheten för domen, vars verkställighet fordringsägaren försökt säkra genom beslutet, har vilandeförklarats i den medlemsstat där domen meddelades.

Verkställigheten av beslutet om kvarstad ska avbrytas, eftersom det uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i verkställighetsmedlemsstaten (notera att en ansökan om detta rättsmedel endast kan göras vid domstolen).

14.5.   Du kan tillsammans med fordringsägaren ansöka hos den domstol som meddelade beslutet om kvarstad om att beslutet om kvarstad ska upphävas eller ändras, eller hos behörig domstol i verkställighetsmedlemsstaten eller, om det följer av nationell rätt, hos den behöriga verkställande myndigheten i den medlemsstaten, om att verkställigheten av beslutet om kvarstad ska begränsas eller avbrytas, om du kommit överens med fordringsägaren om att fordran ska regleras (artikel 35.3 i förordning (EU) nr 655/2014).

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Stämpel, underskrift och/eller annan autentisering som används av domstolen.


(1)  Fylls i om fordringsägaren, i fall där gäldenären redan har betalat en del av sin skuld och fordran endast gäller det återstående beloppet, också har fordringar på obetald ränta på den del av skulden som betalats av gäldenären.

(*)  Valfritt


BILAGA III

Upphävande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

(Artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

Land

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

Ärendenummer:

Bifoga även en kopia av det europeiska beslut om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslut om kvarstad) som upphävs.

1.   Domstol som upphäver beslutet om kvarstad

1.1.   Namn:

1.2.   Adress

1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.2.2.

Ort och postnummer:

1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

1.3.   Telefon:

1.4.   Fax

1.5.   E-post:

2.   Datum och referens för beslutet om kvarstad

2.1.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

2.2.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

3.   Fordringsägare

3.1.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

3.3.   Telefon (om tillgängligt):

3.4.   Fax (om tillgängligt):

3.5.   E-post: (om tillgänglig):

3.6.   Fordringsägarens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig

3.6.1.

För- och efternamn:

3.6.2.

Adress

3.6.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.6.2.2.

Ort och postnummer:

3.6.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.6.3.

E-post:

4.   Gäldenär

4.1.   Efternamn, förnamn (eventuella mellannamn) och företagets eller organisationens namn:

4.2.   Adress

4.2.1.

Gatuadress/postbox:

4.2.2.

Ort och postnummer:

4.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

4.3.   Telefon (om tillgängligt):

4.4.   Fax (om tillgängligt):

4.5.   E-post: (om tillgänglig):

4.6.   Gäldenärens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig

4.6.1.

För- och efternamn:

4.6.2.

Adress

4.6.2.1.

Gatuadress/postbox:

4.6.2.2.

Ort och postnummer:

4.6.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

4.6.3.

E-post:

5.   Beslutet om kvarstad upphävs eller förfaller

Domstolen förklarar härmed att det bifogade beslutet om kvarstad upphävs/förfaller i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 655/2014, eftersom domstolen inte har fått en redovisning om att förfarandet i ärendet i sak har inletts inom följande tidsfrist som fastställts av domstolen:

(dd/mm/åååå).

Beslutet om kvarstad förfaller med verkan från och med den

(dd/mm/åååå).

Den behöriga myndigheten i verkställighetsmedlemsstaten för beslutet om kvarstad uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra beslutet om att kvarstadenupphävs/förfaller).

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Stämpel, underskrift och/eller annan autentisering som används av domstolen.


BILAGA IV

Förklaring om bankmedel som belagts med kvarstad

(Artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

VIKTIG INFORMATION

Denna förklaring ska översändas till den domstol som meddelat beslutet om kvarstad och till fordringsägaren i enlighet med artikel 25.2 i förordning (EU) nr 655/2014 eller till den behöriga myndigheten i verkställighetsmedlemsstaten, (såvida den inte utfärdats av den myndigheten) i enlighet med artikel 25.3 i den förordningen. Förklaringen ska utfärdas före utgången av den tredje arbetsdagen efter genomförandet av det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad). Om banken eller den andra enheten, på grund av exceptionella omständigheter, inte kan utfärda förklaringen inom tre arbetsdagar, ska den utfärdas så snart som möjligt, dock senast före utgången av den åttonde arbetsdagen efter att beslutet om kvarstad genomförts.

Enligt artikel 27 i förordning (EU) nr 655/2014 är fordringsägaren skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att belopp som efter genomförandet av beslutet om kvarstad överstiger det belopp som anges i beslutet om kvarstad frigörs. Den elektroniska versionen av det formulär som ska användas till att ansöka om frigörande av överskjutande belopp finns på 23 av Europeiska unionens officiella språk på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do. Det kan också fyllas i online.

Om denna förklaring inte utfärdas av banken utan av den enhet som är ansvarig för genomförandet av beslutet om kvarstad, ska namn, adress och andra kontaktuppgifter som avser denna anges i slutet av formuläret (punkt 5.11).

Landskoder

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

Vissa delar av formuläret medger tillägg av fri text. Om du fyller i formuläret på papper, använd vid behov extrablad och numrera varje sida.

1.   Domstol som meddelade beslutet om kvarstad

1.1.   Namn:

1.2.   Adress

1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.2.2.

Ort och postnummer:

1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

1.3.   Telefon: (*)

1.4.   Fax (*)

1.5.   E-post: (om tillgänglig):

2.   Beslutet om kvarstad

2.1.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

2.2.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

2.3.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad enligt beslutet:

2.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

3.   Fordringsägare

3.1.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Fax (*)

3.5.   E-post: (om tillgänglig):

4.   Gäldenär

4.1.   Efternamn, förnamn (eventuella mellannamn) och företagets eller organisationens namn:

4.2.   Adress

4.2.1.

Gatuadresspost box:

4.2.2.

Ort och postnummer:

4.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

4.3.   Telefon: (*)

4.4.   Fax (*)

4.5.   E-post: (om tillgänglig):

5.   Bankmedel som belagts med kvarstad

5.1.   Bankens namn:

5.2.   Bankens adress

5.2.1.

Gatuadress/postbox:

5.2.2.

Ort och postnummer:

5.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

5.3.   Telefon:

5.4.   Fax

5.5.   E-post:

5.6.   Har bankmedel belagts med kvarstad på grundval av det beslut om kvarstad som avses i avsnitt 2 ovan?

Ja. Gå vidare till punkterna 5.7.–5.10.

Nej. Ange varför medlen inte har belagts med kvarstad (sätt ett kryss i lämplig(a) ruta/rutor):

Det var inte möjligt att med säkerhet fastställa bankkontot.

Det var inte möjligt att fastställa vilket bankkonto som kan beläggas med kvarstad enligt förordning (EU) nr 655/2014.

Det finns inga medel på kontot/kontona.

Det berörda kontot är ett gemensamt konto eller ett förvaltarkonto och omfattas inte av kvarstad enligt lagstiftningen i verkställighetsmedlemsstaten.

Beloppen på bankkontot är undantagna från utmätning enligt nationell lagstiftning.

Beloppen på bankkontot är belagda med kvarstad i enlighet med andra skyddsåtgärder. Förklara närmare:

Annat. Förklara närmare:

5.7.   Belopp som belagts med kvarstad (om detta belopp belagts med kvarstad i flera valutor, ange vilka belopp som belagts med kvarstad för varje valuta):

5.8.   Valutan (välj flera alternativ, om tillämpligt):

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

5.9.   Om, vid genomförande av det beslut om kvarstad som avses i avsnitt 2 ovan, ett belopp som är lägre än det som anges i kvarstadsbeslutet har belagts med kvarstad, lämna då information om varför hela beloppet inte har belagts med kvarstad (sätt ett kryss i lämplig/a ruta/rutor):

Det saknas tillräckliga medel på kontot/kontona.

Det berörda kontot är ett gemensamt konto eller ett förvaltarkonto och verkställighetsmedlemsstatens lagstiftning begränsar i vilken utsträckning sådana konton kan omfattas av kvarstad.

Vissa belopp på bankkontot är undantagna från utmätning enligt nationell lagstiftning.

Vissa belopp på bankkontot har belagts med kvarstad i enlighet med andra skyddsåtgärder. Förklara närmare:

Annat. Förklara närmare:

5.10.   Datum för genomförandet av det beslutet om kvarstad

(dd/mm/åååå).

5.11.   (Fylls i om tillämpligt) Om denna förklaring inte utfärdas av banken utan av den enhet som ansvarar för genomförandet av beslutet om kvarstad, ange då enhetens namn och adress (gatuadress eller postbox, ort och postnummer samt medlemsstat) och telefonnummer, faxnummer och e-postadress:

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Namnteckning och/eller stämpel:


(*)  Valfritt


BILAGA V

Ansökan om frigörande av överskjutande belopp

(Artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

VIKTIG INFORMATION

Fordringsägaren måste så snart som möjligt överlämna begäran till den behöriga myndigheten i den verkställighetsmedlemsstat där det överskjutande beloppet uppstått. Förteckningen över behöriga myndigheter enligt förordning (EU) nr 655/2014 finns på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-sv.do. Ansökan ska lämnas in före utgången av den tredje arbetsdagen efter mottagandet av en förklaring enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 655/2014 som visar att det finns överskjutande belopp.

Språk

Fyll i formuläret på det språk som används av den behöriga myndighet till vilken du sänder din ansökan. Notera att formuläret finns på 23 av Europeiska unionens officiella språk på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do. Det kan också fyllas i online. Med utgångspunkt i en språkversion som du förstår kan du fylla i formuläret på det begärda språket. På den europeiska e-juridikportalens webbplats finns också information som visar om en viss medlemsstat har angett att den godtar att handlingar till den behöriga myndigheten är skrivna på något annat av Europeiska unionens officiella språk (artikel 50.1 o i förordning (EU) nr 655/2014).

Landskoder

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

1.   Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

1.1.   Domstol som utfärdat det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad)

1.1.1.

Namn:

1.1.2.

Adress

1.1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.1.2.2.

Ort och postnummer:

1.1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

1.2.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

1.3.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

1.4.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad enligt beslutet:

1.5.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

2.   Fordringsägare

2.1.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

2.2.   Adress

2.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.2.2.

Ort och postnummer:

2.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Fax (*)

2.5.   E-post: (om tillgänglig):

3.   Gäldenär

3.1.   Efternamn, förnamn (eventuella mellannamn) och företagets eller organisationens namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Fax (*)

3.5.   E-post: (om tillgänglig):

4.   Den behöriga myndighet i verkställighetsmedlemsstaten, till vilken ansökan riktas

4.1.   Namn:

4.2.   Adress

4.2.1.

Gatuadress/postbox:

4.2.2.

Ort och postnummer:

4.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

5.   Ansökan om frigörande av överskjutande belopp

5.1.   Den förklaring, utfärdad i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) nr 655/2014, som visar att det belopp som belagts med kvarstad överstiger det belopp som anges i beslutet om kvarstad (punkt 1.4), mottogs den

(dd/mm/åååå).

5.2.   Förklaringen visar att överskjutande belopp har belagts med kvarstad i nedan angivna bank

5.2.1.

Namnet på den bank som berörs av beslutet om kvarstad:

5.2.2.

Bankens adress

5.2.2.1.

Gatuadress/postbox:

5.2.2.2.

Ort och postnummer:

5.2.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

5.2.3.

Telefon: (**)

5.2.4.

Fax (**)

5.2.5.

E-post: (om tillgänglig):

5.3.   Härmed ansöker jag om att den myndighet som anges i avsnitt 4 ovan vidtar åtgärder för att frigöra följande belopp som överskrider det belopp som anges i beslutet om kvarstad:

5.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Namn, underskrift och/eller stämpel:


(*)  Valfritt

(**)  Valfritt


BILAGA VI

Bekräftelse av mottagande av handlingar

(Artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

VIKTIG INFORMATION

Denna bekräftelse ska skickas till den myndighet, fordringsägare eller bank som översände handlingarna. Den ska skickas på snabbast möjliga sätt och senast i slutet av den arbetsdag som följer på dagen för mottagandet av handlingarna

Vad gäller det språk som används i de översända handlingarna, notera de krav som anges i förordning (EU) nr 655/2014, särskilt artiklarna 10.2, 23.4 och 49.

Land

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

1.   Den domstol eller myndighet som mottagit handlingen/handlingarna

1.1.   Namn:

1.2.   Adress

1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.2.2.

Ort och postnummer:

1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

1.3.   Telefon:

1.4.   Fax

1.5.   E-post:

1.6.   Handlingens/handlingarnas referensnummer, om sådant finns, som tilldelats av den domstol eller myndighet som mottagit handlingen/handlingarna:

2.   Följande handling(ar) har tagits emot i enlighet med förordning (EU) nr 655/2014 den

(dd/mm/åååå) av den domstol eller myndighet som anges i avsnitt 1 ovan (ange den inkommande handlingens referensnummer, om ett sådant finns):

Formulär för beslut om upphävande (artikel 10.2 i förordningen)

Begäran om information (artikel 14.3 i förordningen)

Kontoinformation (artikel 14.6 i förordningen)

Del A av det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad) och tomt standardformulär för förklaringen (artikel 23.3 i förordningen)

Förklaring om bankmedel som belagts med kvarstad (artikel 25.2 eller 25.3 i förordningen)

Beslut om kvarstad och andra handlingar enligt artikel 28.3 i förordningen (precisera):

Beslut om rättsmedel (artikel 36.5 i förordningen)

3.   Den myndighet, fordringsägare eller bank som översände handlingen/handlingarna

3.1.   Namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

4.   (Fylls i om tillämpligt) Språket i den handling / de handlingar som mottagits är felaktigt.

Följande handling(ar):

ska översättas till följande språk:

☐ bulgariska ☐ spanska ☐ tjeckiska ☐ tyska ☐ estniska ☐ grekiska ☐ engelska ☐ franska ☐ iriska ☐ kroatiska ☐ italienska ☐ lettiska ☐ litauiska ☐ ungerska ☐ maltesiska ☐ nederländska ☐ polska ☐ portugisiska ☐ rumänska ☐ slovakiska ☐ slovenska ☐ finska ☐ svenska

5.   (Fylls i om tillämpligt) Andra skäl till att handlingen/handlingarna inte kan läggas till grund för prövning (t.ex. att handlingen är oläslig). Förklara varför:

Utfärdat i:

Datum:

(dd/mm/åååå)

Namnteckning och/eller stämpel:


BILAGA VII

Ansökan om rättsmedel

(Artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

Fylls i av domstolen

 

Ärendenummer:

 

Inkom till domstolen den:

(dd/mm/åååå)

VIKTIG INFORMATION

Språk

Fyll i formuläret på det språk som används av den domstol eller myndighet till vilken du sänder ansökan. Notera att formuläret finns på 23 av Europeiska unionens officiella språk på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do. Det kan också fyllas i online. Med utgångspunkt i en språkversion som du förstår kan du fylla i formuläret på det begärda språket. På den europeiska e-juridikportalens webbplats finns också information som visar om en viss berörd medlemsstat har angett att den godtar att handlingar till domstolen eller den behöriga myndigheten är skrivna på något annat av Europeiska unionens officiella språk (artikel 50.1 o i förordning (EU) nr 655/2014).

Handlingar som åberopas

Ansökningsformuläret måste åtföljas av alla relevanta handlingar som åberopas. Bifoga även en kopia av det ifrågavarande europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad).

Landskoder

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

Ansökan om rättsmedel

Artiklarna 33 och 34 i förordning (EU) nr 655/2014 innehåller bestämmelser om de rättsmedel som gäldenären har tillgång till. I artikel 35 i förordningen föreskrivs andra rättsmedel som är tillgängliga både för gäldenären och för fordringsägaren.

Om du vill göra invändningar mot utfärdandet av beslutet om kvarstad, måste du rikta din ansökan till den behöriga domstolen i den medlemsstat där beslutet om kvarstad meddelades.

Om du vill göra invändningar mot genomförandet av beslutet om kvarstad, måste du rikta din ansökan till domstolen eller, om detta föreskrivs i nationell lagstiftning, till den behöriga verkställande myndigheten i den verkställighetsmedlemsstat där det konto som belagts med kvarstad finns.

På den europeiska e-juridikportalens webbplats finns information om betalning av domstolsavgifter i förfaranden för rättsmedel mot beslut om kvarstad i den berörda medlemsstaten.

Vissa delar av formuläret medger tillägg av fri text. Om du fyller i formuläret på papper, använd vid behov extrablad och numrera varje sida.

1.   Domstol eller myndighet till vilken ansökan om rättsmedel lämnas in

1.2.   Namn:

1.3.   Adress

1.3.1.

Gatuadress/postbox:

1.3.2.

Ort och postnummer:

1.3.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.   Sökanden

2.1.   Den eller de som ansöker om rättsmedel i det förfarande som lett till utfärdandet av beslutet om kvarstad är (kryssa i lämplig ruta): (1)

Fordringsägaren

Gäldenären

2.2.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

2.3.   Adress

2.3.1.

Gatuadress/postbox:

2.3.2.

Ort och postnummer:

2.3.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.4.   Telefon: (*)

2.5.   Fax (*)

2.6.   E-post: (om tillgänglig):

2.7.   Partens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter:

2.7.1.

För- och efternamn:

2.7.2.

Adress

2.7.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.7.2.2.

Ort och postnummer:

2.7.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.7.3.

E-post: (om tillgänglig):

3.   Motparten  (2)

3.1.   Motpart i det förfarande som ledde till utfärdandet av beslutet om kvarstad är (kryssa i lämplig ruta):

Fordringsägaren

Gäldenären

3.2.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

3.3.   Adress

3.3.1.

Gatuadress/postbox:

3.3.2.

Ort och postnummer:

3.3.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.4.   Telefon: (**)

3.5.   Fax (**)

3.6.   E-post: (om tillgänglig):

3.7.   Partens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig

3.7.1.

För- och efternamn:

3.7.2.

Adress

3.7.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.7.2.2.

Ort och postnummer:

3.7.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.7.3.

E-post:

4.   Domstol som meddelade beslutet om kvarstad (fylls i endast om den är en annan än den domstol till vilken ansökan om rättsmedel lämnats in enligt avsnitt 1)

4.1.   Namn:

4.2.   Adress

4.2.1.

Gatuadress/postbox:

4.2.2.

Ort och postnummer:

4.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

4.3.   Telefon: (**)

4.4.   Fax (**)

4.5.   E-post: (om tillgänglig):

5.   Beslutet om kvarstad

5.1.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

5.2.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

5.3.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad enligt beslutet:

5.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

6.   Ansökan om rättsmedel i ursprungsmedlemsstaten

6.1.   Härmed ansöker jag om att få ett beslut om kvarstad (kryssa i lämplig ruta):

ändrat

upphävt

på följande grund (kryssa i lämplig/a ruta/rutor nedan: om du begär en ändring av beslutet om kvarstad ska du också i tillämpligt fält ange den särskilda ändring som begärs):

6.1.1.

Villkoren eller kraven för att meddela beslut om kvarstad enligt förordning (EU) nr 655/2014 var inte uppfyllda, av följande skäl:

6.1.1.1.

Förordning (EU) nr 655/2014 är inte tillämplig (artikel 2). Precisera:

6.1.1.2.

Fallet är inte gränsöverskridande (artikel 3). Precisera:

6.1.1.3.

Den domstol som meddelade beslutet om kvarstad har inte behörighet (artikel 6). Precisera:

6.1.1.4.

Det föreligger inget brådskande behov av ett beslut om kvarstad, eftersom det inte finns någon reell risk för att det inte kommer att gå att verkställa fordringsägarens fordran mot mig eller för att det bli betydligt svårare att göra detta (artikel 7.1). Precisera:

6.1.1.5.

Fordringsägaren har inte lagt fram tillräcklig bevisning för att styrka att det är sannolikt att hans eller hennes talan i ärendet i sak mot mig kommer att bifallas (artikel 7.2). Precisera:

6.1.1.6.

Fordringsägaren har inte inlett ett förfarande för prövning av ärendet i sak inom de tidsfrister som angivits av domstolen (artikel 10).

6.1.1.7.

Fordringsägaren borde ha förelagts att ställa säkerhet eller en större säkerhet än den som beslutats av domstolen (artikel 12). Precisera:

6.1.2.

Beslutet om kvarstad, förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad och/eller andra handlingar som avses i artikel 28.5 i förordning (EU) nr 655/2014, det vill säga den ansökan om beslut om kvarstad som fordringsägaren ingett till domstolen och kopior av de handlingar som fordringsägaren ingett till domstolen till stöd för ansökan, delgavs mig inte inom 14 dagar från den dag då mitt eller mina konton belades med kvarstad.

Ange en adress till vilken handlingarna och översättningarna kan sändas:

eller

markera att du är villig att hämta dessa handlingar vid domstolen i ursprungsmedlemsstaten genom att kryssa i rutan.

6.1.3.

De handlingar som delgetts mig i enlighet med artikel 28 uppfyller inte de språkkrav som fastställs i förordning (EU) nr 655/2014. I artikel 49.1 i förordningen föreskrivs särskilt att beslutet om kvarstad och ansökan om beslut om kvarstad som fordringsägaren sänder till domstolen ska översättas till det officiella språket i den medlemsstat där gäldenären har sin hemvist eller till ett annat språk som gäldenären förstår.

Om tillämpligt, ange ett annat språk som du förstår:

Ange en adress till vilken handlingarna och översättningarna kan översändas:

eller

markera att du är villig att hämta dessa handlingar vid domstolen i ursprungsmedlemsstaten genom att kryssa i rutan.

6.1.4.

Belopp som belagts med kvarstad och som överstiger det belopp som anges i beslutet om kvarstad har inte frigjorts i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 655/2014. Precisera:

6.1.5.

Fordran som fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad har helt eller delvis betalats. Precisera:

6.1.6.

Det har meddelats dom i ärendet i sak, i vilken den fordran som fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad har ogillats. Precisera:

6.1.7.

Domen i ärendet i sak, eller förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen, vars verkställighet fordringsägaren försökte säkra med stöd av beslutet om kvarstad, har upphävts eller ogiltigförklarats. Precisera:

6.1.8.

De omständigheter som låg till grund för beslutet om kvarstad när detta meddelades har ändrats. Precisera:

6.1.9.

Vi (gäldenären och fordringsägaren) har enats om att reglera fordran. I detta fall ska formuläret undertecknas av både fordringsägaren och gäldenären.

7.   Ansökan om rättsmedel i verkställighetsmedlemsstaten

7.1.   Härmed ansöker jag om att verkställigheten av beslutet om kvarstad ska (kryssa i lämplig ruta):

begränsas

ändras

förfalla

på följande grund (kryssa i lämplig/a ruta/rutor i punkt 7.1.1. nedan: om du begär en begränsning eller ändring ska du också i tillämpligt fält ange den särskilda begränsning eller ändring som begärs):

7.1.1

Beslutet om kvarstad har inte verkställts i enlighet med förordning (EU) nr 655/2014 av följande skäl:

7.1.1.1.

Vissa bankmedel som belagts med kvarstad ska undantas från utmätning i enlighet med artikel 31.3 i förordning (EU) nr 655/2014, eller belopp som ska vara undantagna från utmätning har inte alls eller inte på ett korrekt sätt beaktats vid genomförandet av beslutet om kvarstad i enlighet med artikel 31.2 i den förordningen. Precisera:

7.1.1.2.

Det konto som belagts med kvarstad omfattas inte av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 655/2014 (artikel 2 i förordningen). Precisera:

7.1.1.3.

Verkställigheten av domen eller förlikningen inför domstol eller den officiella handling vars verkställighet fordringsägaren försökt säkra genom beslutet om kvarstad har avslagits i verkställighetsmedlemsstaten,

7.1.1.4.

Möjligheten att verkställa den dom vars verkställighet fordringsägaren försökte säkerställa med hjälp av beslutet om kvarstad har vilandeförklarats i ursprungsmedlemsstaten.

7.1.1.5.

Beslutet om kvarstad, förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad och/eller övriga handlingar som avses i artikel 28.5 i förordning (EU) nr 655/2014 delgavs mig inte inom 14 dagar från den dag då mitt eller mina konton belades med kvarstad.

Ange en adress till vilken handlingarna och översättningarna kan sändas:

eller

markera att du är villig att hämta dessa handlingar vid domstolen i ursprungsmedlemsstaten genom att kryssa i rutan.

7.1.1.6.

De handlingar som delgetts mig i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 655/2014 uppfyller inte de språkkrav som fastställs i förordningen. I artikel 49.1 i förordningen föreskrivs i synnerhet att beslut om kvarstad och ansökan om beslut om kvarstad som fordringsägaren sänt till domstolen ska översättas till det officiella språket i den medlemsstat där gäldenären har sin hemvist eller till ett annat språk som gäldenären förstår.

Om tillämpligt, ange ett annat språk som du förstår:

Ange en adress till vilken handlingarna och översättningarna kan sändas:

eller

markera att du är villig att hämta dessa handlingar vid domstolen i ursprungsmedlemsstaten genom att kryssa i rutan.

7.1.1.7.

Det belopp som belagts med kvarstad och som överstiger det belopp som anges i beslutet om kvarstad har inte frigjorts i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 655/2014. Precisera:

7.1.1.8.

Fordran som fordringsägaren försöker säkra med stöd av beslutet om kvarstad har helt eller delvis betalats. Precisera:

7.1.1.9.

Det har meddelats dom i ärendet i sak, i vilken fordran som fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad har ogillats.

7.1.1.10.

Domen i ärendet i sak, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen, vars verkställighet fordringsägaren försökt säkra med stöd av beslutet om kvarstad, har upphävts eller, i tillämpliga fall, ogiltigförklarats. Precisera:

7.1.1.11.

Verkställighet av beslutet om kvarstad strider uppenbart mot grunderna för rättsordningen i verkställighetsmedlemsstaten. Precisera:

7.1.1.12.

Vi (gäldenären och fordringsägaren) har enats om att reglera fordran. I detta fall ska blanketten undertecknas av både fordringsägaren och gäldenären.

7.1.1.13.

De belopp som är undantagna från kvarstad måste justeras. Precisera:

8.   Bevisning

Ange den bevisning som styrker din ansökan om rättsmedel:

Jag försäkrar att ovan angivna uppgifter såvitt jag vet är riktiga och att de har lämnats i god tro.

Om ytterligare sidor bilagts, ange det sammanlagda antalet sidor och numrera varje sida:

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Namn, underskrift och/eller stämpel:


(1)  Om fordringsägaren och gäldenären (för att upphäva eller ändra beslutet om kvarstad eller för att avbryta eller begränsa verkställigheten av det) lämnar in en gemensam ansökan med motiveringen att de enats om att reglera fordran, ska detta avsnitt fyllas i av båda parter. Om formuläret fylls i på papper, använd ett separat blad för vardera parten och numrera varje sida.

(*)  Valfritt

(2)  Detta avsnitt fylls inte i om uppgifter redan lämnats i avsnitt 2 gällande både fordringsägaren och gäldenären, när en gemensam ansökan gjorts med motiveringen att de enats om att reglera fordran.

(**)  Valfritt


BILAGA VIII

Översändande av ett beslut om rättsmedel till verkställighetsmedlemsstaten

(Artikel 36.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

Landskoder

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

1.   Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslut om kvarstad):

1.1.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

1.2.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

1.3.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad enligt beslutet:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

2.   Domstol som meddelade beslutet om kvarstad

2.1.   Namn:

2.2.   Adress

2.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.2.2.

Ort och postnummer:

2.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Fax (*)

2.5.   E-post: (om tillgänglig):

3.   Domstol som meddelade beslutet om rättsmedel (fylls i endast om den är en annan än den domstol (som avses i avsnitt 2) som utfärdade beslutet om kvarstad)

3.1.   Namn:

3.2.   Adress

3.2.1.

Gatuadress/postbox:

3.2.2.

Ort och postnummer:

3.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

3.3.   Telefon:

3.4.   Fax

3.5.   E-post:

4.   Sökanden

4.1.   Den/de som ansöker om rättsmedel i det förfarande som lett till utfärdandet av beslutet om kvarstad är (kryssa i lämplig ruta): (1)

Fordringsägaren

Gäldenären

4.2.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

4.3.   Adress

4.3.1.

Gatuadress/postbox:

4.3.2.

Ort och postnummer:

4.3.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

4.4.   Telefon (om tillgängligt):

4.5.   Fax (om tillgängligt):

4.6.   E-post: (om tillgänglig):

4.7.   Partens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig

4.7.1.

För- och efternamn:

4.7.2.

Adress

4.7.2.1.

Gatuadress/postbox:

4.7.2.2.

Ort och postnummer:

4.7.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

4.7.3.

E-post:

5.   Motparten  (2)

5.1.   Motpart i det förfarande som lett till utfärdandet av beslutet om kvarstad är (kryssa i lämplig ruta):

Fordringsägaren

Gäldenären

5.2.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

5.3.   Adress

5.3.1.

Gatuadress/postbox:

5.3.2.

Ort och postnummer:

5.3.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

5.4.   Telefon (om tillgängligt):

5.5.   Fax (om tillgängligt):

5.6.   E-post: (om tillgänglig):

5.7.   Partens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen finns tillgänglig

5.7.1.

För- och efternamn:

5.7.2.

Adress

5.7.2.1.

Gatuadress/postbox:

5.7.2.2.

Ort och postnummer:

5.7.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

5.7.3.

E-post:

6.   Domstolens beslut om rättsmedel

6.1.   Datum (dd/mm/åååå) då beslutet meddelades:

6.2.   Beslutets ärendenummer:

6.3.   I beslutet meddelas följande:

Beslutet om kvarstad upphävs

Beslutet om kvarstad ändras på följande sätt:

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten för verkställighet av beslutet om kvarstad uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att beslutet om rättsmedel genomförs.

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Stämpel, underskrift och/eller annan autentisering som används av domstolen.


(*)  Valfritt

(1)  Om ett beslut om rättsmedel har utfärdats i samband med en gemensam ansökan som gjorts av fordringsägaren och gäldenären (om upphävande eller ändring av beslutet om kvarstad) med motiveringen att de enats om att reglera fordran, ska båda parterna anges i detta avsnitt. Om formuläret fylls i på papper, använd separata blad för vardera parten och numrera varje sida.

(2)  Fylls inte i om uppgifter redan lämnats i avsnitt 4 för både fordringsägaren och gäldenären, när en gemensam ansökan om rättsmedel gjorts med motiveringen att de enats om att reglera fordran.


BILAGA IX

Överklagande av ett beslut om rättsmedel

(Artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur)

Fylls i av domstolen

 

Ärendenummer:

 

Inkom till domstolen den

(dd/mm/åååå)

VIKTIG INFORMATION

Språk

Fyll i formuläret på det språk som används av den domstol som du skickar din ansökan till. Notera att formuläret finns på 23 av Europeiska unionens officiella språk på den europeiska e-juridikportalens webbplats https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sv.do. Det kan också fyllas i online. Med utgångspunkt i en språkversion som du förstår kan du fylla iformuläret på det begärda språket. På den europeiska e-juridikportalens webbplats finns också information som visar om en viss medlemsstat har har angett att den godtar att handlingar till den behöriga myndigheten är skrivna på något annat av Europeiska unionens officiella språk (artikel 50.1 o i förordning (EU) nr 655/2014).

Förteckningen över domstolar som är behöriga att pröva överklaganden enligt förordning (EU) nr 655/2014 finns på den europeiska e-juridikportalens webbplats: https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-sv.do.

Handlingar som åberopas

Notera att detta formulär ska åtföljas av alla relevanta handlingar som åberopas. Bifoga även en kopia av det beslut som överklagas.

Landskoder

Följande landskoder kan användas vid hänvisning till medlemsstater i formuläret:

AT

Österrike

EL

Grekland

IT

Italien

PT

Portugal

BE

Belgien

ES

Spanien

LT

Litauen

RO

Rumänien

BG

Bulgarien

FI

Finland

LU

Luxemburg

SE

Sverige

CY

Cypern

FR

Frankrike

LV

Lettland

SI

Slovenien

CZ

Tjeckien

HR

Kroatien

MT

Malta

SK

Slovakien

DE

Tyskland

HU

Ungern

NL

Nederländerna

 

 

EE

Estland

IE

Irland

PL

Polen

 

 

På den europeiska e-juridikportalens webbplats finns information om betalning av domstolsavgifter i de ifrågavarande förfarandena i den berörda medlemsstaten.

Vissa delar av formuläret medger tillägg av fri text. Om du fyller i formuläret på papper, använd vid behov extrablad och numrera varje sida.

1.   Domstol vid vilken överklagandet görs

1.1.   Namn:

1.2.   Adress

1.2.1.

Gatuadress/postbox:

1.2.2.

Ort och postnummer:

1.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

2.   Klaganden

2.1.   Den som ger in ett överklagande i det förfarande som lett till utfärdandet av det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel (nedan även kallat beslutet om kvarstad) är (kryssa i lämplig ruta):

Fordringsägaren

Gäldenären

2.2.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

2.3.   Adress

2.3.1.

Gatuadress/postbox:

2.3.2.

Ort och postnummer:

2.3.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.4.   Telefon: (*)

2.5.   Fax (*)

2.6.   E-post: (om tillgänglig):

2.7.   Partens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter

2.7.1.

För- och efternamn:

2.7.2.

Adress

2.7.2.1.

Gatuadress/postbox:

2.7.2.2.

Ort och postnummer:

2.7.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

2.7.3.

E-post:

3.   Motparten

3.1.   Motpart i det förfarande som lett till utfärdandet av beslutet om kvarstad är (kryssa i lämplig ruta):

Fordringsägaren

Gäldenären

3.2.   Efternamn och förnamn/företagets eller organisationens namn:

3.3.   Adress

3.3.1.

Gatuadress/postbox:

3.3.2.

Ort och postnummer:

3.3.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.4.   Telefon: (**)

3.5.   Fax (**)

3.6.   E-post: (om tillgänglig):

3.7.   Partens ombud, i förekommande fall, och kontaktuppgifter, om informationen är tillgänglig

3.7.1.

För- och efternamn:

3.7.2.

Adress

3.7.2.1.

Gatuadress/box:

3.7.2.2.

Ort och postnummer:

3.7.2.3.

Land (ange landskoden, om det är fråga om en medlemsstat):

3.7.3.

E-post:

4.   Domstol som beslutade om kvarstad

4.1.   Namn:

4.2.   Adress

4.2.1.

Gatuadress/postbox:

4.2.2.

Ort och postnummer:

4.2.3.

Medlemsstat (ange landskoden):

4.3.   Telefon: (**)

4.4.   Fax (**)

4.5.   E-post: (om tillgänglig):

5.   Beslutet om kvarstad

5.1.   Datum (dd/mm/åååå) för beslutet om kvarstad:

5.2.   Ärendenummer för beslutet om kvarstad:

5.3.   Totalt belopp som ska beläggas med kvarstad enligt beslutet:

5.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bulgarisk lev (BGN) ☐ tjeckisk koruna (CZK) ☐ kroatisk kuna (HRK) ☐ ungersk forint (HUF) ☐ polsk zloty (PLN) ☐ rumänsk leu (RON) ☐ svensk krona (SEK) ☐ annan (ange med uppgivande av ISO-kod):

6.   Domstol eller behörig verkställande myndighet som meddelat beslutet om rättsmedel (fylls i endast om den är en annan än den domstol som beslutade om kvarstad (och som avses i avsnitt 4))

6.1.   Namn:

6.2.   Adress

6.2.1.

Gatuadress/postbox:

6.2.2.

Ort och postnummer:

6.2.3.

Medlemsstat (ange landskod):

6.3.   Telefon: (***)

6.4.   Fax (***)

6.5.   E-post: (om tillgänglig):

7.   Beslutet om rättsmedel:

7.1.   Datum (dd/mm/åååå) då beslutet meddelades:

7.2.   Beslutets referensnummer:

7.3.   Beslutet om rättsmedel utfärdades efter en ansökan om rättsmedel från (kryssa i lämplig ruta):

fordringsägare i det förfarande som ledde till utfärdandet av beslutet om kvarstad.

gäldenär i det förfarande som ledde till utfärdandet av beslutet om kvarstad

8.   Ansökan om att överklaga beslutet om rättsmedel

Härmed överklagar jag det beslut som avses i avsnitt 7 av följande skäl:

9.   Bevisning

Ange de bevis som styrker din ansökan om överklagande:

Jag försäkrar att ovan angivna uppgifter såvitt jag vet är riktiga och att de har lämnats i god tro.

Om ytterligare sidor bilagts, ange det sammanlagda antalet sidor och numrera varje sida:

Utfärdat i

Datum:

(dd/mm/åååå)

Namn, underskrift och/eller stämpel:


(*)  Valfritt

(**)  Valfritt

(***)  Valfritt


Top