EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1712

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1712 av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar den information om finansiella avtal som de detaljerade registren minst bör innehålla och under vilka omständigheter kravet bör ställas (Text av betydelse för EES)

C/2016/3356

OJ L 258, 24.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1712/oj

24.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1712

av den 7 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar den information om finansiella avtal som de detaljerade registren minst bör innehålla och under vilka omständigheter kravet bör ställas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 71.8, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa att behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter lätt kan komma åt data om finansiella avtal enligt definitionen i artikel 2.1.100 i direktiv 2014/59/EU, där man i den tillämpliga resolutionsplanen eller koncernresolutionsplanen planerar att vidta resolutionsåtgärder gentemot ett institut eller en enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU, bör dessa myndigheter kräva att instituten eller enheterna på löpande basis upprätthåller en minimiuppsättning information om sådana avtal. Detta bör ske utan att det påverkar möjligheten för behöriga myndigheter eller resolutionsmyndigheter att kräva att ytterligare information förs i detaljerade register över finansiella avtal och att ställa sådana krav på andra institut eller enheter som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU när detta behövs för att säkerställa en övergripande och effektiv planering.

(2)

Det bör tydligt fastställas vilken minimiuppsättning information som berörda institut eller enheter ska tillhandahålla i detaljerade register över finansiella avtal. Detta torde inte påverka rätten för behöriga myndigheters och resolutionsmyndigheters rätt att använda den som en mall eller att ange i vilket format den begärda informationen bör lämnas inom den tidsfrist som anges i begäran.

(3)

För att undvika tveksamheter bör det krav som ställs på berörda institut eller enheter att upprätthålla detaljerade register över finansiella avtal inte påverka behöriga myndigheters och resolutionsmyndigheters rätt att begära nödvändig information från transaktionsregister i enlighet med artikel 81 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (2) och artikel 71.7 i direktiv 2014/59/EU.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(5)

Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de därmed sammanhängande potentiella kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Krav på att upprätthålla detaljerade register över finansiella avtal

1.   Ett institut eller en enhet som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU ska på begäran av den behöriga myndigheten eller resolutionsmyndigheten upprätthålla detaljerade register över finansiella avtal där man i resolutionsplanen eller koncernresolutionsplanen planerar att vidta resolutionsåtgärder för det berörda institutet eller den berörda enheten om villkoren för resolution är uppfyllda.

2.   När så är nödvändigt för att säkerställa en övergripande och effektiv planering får behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter tillämpa de krav som avses i punkt 1 på institut eller enheter som avses i artikel 1.1 b, c eller d i direktiv 2014/59/EU som inte omfattas av punkt 1 i den artikeln.

Artikel 2

Minimiuppsättning information om finansiella avtal som ska föras i detaljerade register

1.   Ett institut eller en enhet som är skyldig att upprätthålla detaljerade register över finansiella avtal i enlighet med artikel 1, ska på löpande basis behålla den minimiuppsättning information som förtecknas i bilagan för varje finansiellt avtal i sina register.

2.   Det institut eller den enhet som avses i punkt 1 ska, på begäran av en behörig myndighet eller resolutionsmyndighet, tillhandahålla och överföra den begärda informationen om finansiella avtal till den myndighet som begärt informationen inom den tidsfrist som anges i begäran.

3.   Om ett informationsfält som förtecknas i bilagan inte är tillämpligt på en viss typ av finansiella avtal och det institut eller den enhet som avses i punkt 1 kan påvisa detta för den behöriga myndigheten eller resolutionsmyndigheten, ska den information som är relevant på detta område undantas från kravet i artikel 1.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


BILAGA

Minimiuppsättning information om finansiella avtal som ska inbegripas i de detaljerade registren

 

Fält

Beskrivning av information som ska upprätthållas i detaljerade register över finansiella avtal

Avsnitt 1 – Parterna i det finansiella avtalet

1

Tidsangivelse för registerföring

Datum och tidpunkt för införandet i registren.

2

Den rapporterande motpartens typ av ID

Typ av kod som används för att identifiera den rapporterande motparten.

3

Den rapporterande motpartens ID

Unik kod (identifieringskod för juridiska personer, om tillgänglig) som identifierar den rapporterande motparten.

4

Den andra motpartens typ av ID

Typ av kod som används för att identifiera den andra motparten.

5

Den andra motpartens ID

Unik kod (identifieringskod för juridiska personer, om tillgänglig) som identifierar den andra motparten i det finansiella avtalet. Fältet ska fyllas i av den rapporterande motparten. Om denne är en enskild person, ska en kundkod användas på ett konsekvent sätt.

6

Den rapporterande motpartens namn.

Den rapporterande motpartens företagsnamn.

Detta fält kan lämnas tomt om identifieringskoden för juridiska personer används för att identifiera den rapporterande motparten.

7

Den rapporterande motpartens hemvist.

Information om den rapporterande motpartens säte, bestående av fullständig adress, ort och land.

Detta fält kan lämnas tomt om identifieringskoden för juridiska personer används för att identifiera den rapporterande motparten.

8

Den andra motpartens land

Landskoden för det land där den andra motparten har sitt säte eller, om den andra motparten är en fysisk person, det land där den har sin hemvist.

9

Tillämplig lag

Identifiera den lag som reglerar det finansiella avtalet.

10

Avtalsenligt erkännande – Nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter (endast för avtal som lyder under lagstiftningen i ett tredjeland och som omfattas av det avtalsvillkor som krävs i enlighet med artikel 55.1 första stycket i direktiv 2014/59/EU).

Det avtalsvillkor som krävs i enlighet med artikel 55.1 i direktiv 2014/59/EU.

När detta avtalsvillkor ingår i ett ramavtal och tillämpas på samtliga transaktioner som omfattas av det ramavtalet, kan det registreras på ramavtalsnivå.

11

Avtalsenligt erkännande – Tillfälligt avbrytande av uppsägningsrättigheterna (endast för avtal som lyder under lagstiftningen i ett tredjeland)

Det avtalsvillkor enligt vilket den borgenär eller avtalspart i ett avtal som upprättar skulden medger befogenheten för en medlemsstats resolutionsmyndighet att tillfälligt avbryta uppsägningsrättigheterna.

När detta avtalsvillkor ingår i ett ramavtal och tillämpas på samtliga transaktioner som omfattas av det ramavtalet, kan det registreras på ramavtalsnivå.

12

Avtalsenligt erkännande – Resolutionsbefogenheter (endast för avtal som lyder under lagstiftningen i ett tredjeland).

Det eventuella avtalsvillkor, enligt vilket den borgenär eller part i det avtal som upprättar skulden medger befogenheten för en medlemsstats resolutionsmyndighet att tillämpa andra resolutionsbefogenheter än dem som identifierats i fält 10 och 11.

När detta avtalsvillkor ingår i ett ramavtal och tillämpas på samtliga transaktioner som omfattas av det ramavtalet, kan det registreras på ramavtalsnivå.

13

Kärnaffärsområden

Identifiera vilket kärnaffärsområde eller eventuella kärnaffärsområden det finansiella avtalet avser.

14

Avtalets värde

Marknadsvärdering av det finansiella avtalet, eller modellvärdering som används i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) nr 648/2012 och som rapporteras i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 och delegerade förordningar och genomförandeförordningar som antagits med stöd av denna. Den centrala motpartens värdering ska användas för en clearad transaktion.

15

Värdets valuta

Den valuta som används för värdering av det finansiella avtalet.

16

Tidsangivelse för värdering

Datum och tidpunkt för den senaste värderingen.

Vid marknadsvärdering ska datum och tidpunkt för offentliggörande av referenspriser rapporteras.

17

Värderingstyp

Ange om värderingen gjorts genom marknadsvärdering, modellvärdering eller har tillhandahållits av den centrala motparten.

18

Ställande av säkerhet

Ange om ett avtal om säkerheter mellan motparterna föreligger. Om det finansiella avtalet omfattas av rapporteringskraven i artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 och delegerade förordningar och genomförandeförordningar som antagits med stöd av denna, ska information om säkerheter tillhandahållas i enlighet med dessa krav.

19

Säkerhetsportfölj

Ange om säkerheten ställts på portföljbasis. Med portfölj menas att säkerheten beräknats på nettopositioner för en uppsättning avtal i stället för per transaktion.

20

Kod för säkerhetsportfölj

Om säkerheten rapporteras på portföljbasis, ska portföljen identifieras med en unik kod som fastställts av den rapporterande motparten.

21

Ställande av initialsäkerhet

Värdet på den initialsäkerhet som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.

Om initialsäkerheten ställts på portföljbasis, ska detta fält innehålla värdet av alla initialsäkerheter som ställts för portföljen.

22

Valutan på den initialsäkerhet som ställts.

Ange valutan för den initialsäkerhet som ställts.

23

Ställd marginalsäkerhet

Värdet på den marginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.

Om marginalsäkerheter ställts på portföljbasis, ska detta fält innehålla värdet av alla marginalsäkerheter som ställts för portföljen.

24

Valuta på den marginalsäkerhet som ställts.

Ange valutan för den marginalsäkerhet som ställts.

25

Initialsäkerhet som erhållits

Värdet för den initialsäkerhet som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten.

Om initialsäkerhet erhålls på portföljbasis, bör detta fält innehålla värdet av alla initialsäkerheter som erhållits för portföljen.

26

Valuta på den initialsäkerhet som erhållits

Ange valutan på den initialsäkerhet som erhållits.

27

Marginalsäkerhet som erhållits

Värdet på marginalsäkerheten, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten erhållit från den andra motparten.

Om marginalsäkerheten ställts på portföljbasis, bör detta fält innehålla värdet av alla marginalsäkerheter som erhållits för portföljen.

28

Valutan på den erhållna marginalsäkerheten

Ange valutan på den marginalsäkerhet som erhållits

Avsnitt 2a – Finansiell avtalstyp

29

Typ av finansiellt avtal

Klassificera det finansiella avtalet i enlighet med artikel 2.1.100 i direktiv 2014/59/EU.

30

Finansiellt avtals-ID

Unikt handels-ID där det finansiella avtalet omfattas av rapporteringskraven i artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 och delegerade förordningar och genomförandeförordningar som antagits med stöd av denna. För alla andra finansiella avtal, ID utdelat av den rapporterande motparten.

Avsnitt 2b – Detaljerade uppgifter om transaktionen

31

Ikraftträdande

Datum då skyldigheterna i det finansiella avtalet träder i kraft.

32

Förfallodag

Det rapporterade finansiella avtalets ursprungliga förfallodag. Förtida avslut ska inte rapporteras i detta fält.

33

Datum för avslutande

Slutdatum i fråga om förtida avslut av det rapporterade finansiella avtalet.

Om denna dag inte skiljer sig från förfallodagen, ska fältet lämnas tomt.

34

Uppsägningsrätt

Ange om den andra motpartens uppsägningsrätt enligt det rapporterade finansiella avtalet baseras på insolvens eller finansiell ställning för institutet under resolution.

När detta avtalsvillkor ingår i ett ramavtal och tillämpas på samtliga transaktioner som omfattas av det ramavtalet, kan det registreras på ramavtalsnivå.

35

Ramavtalstyp

Referens till namnet på det aktuella ramavtalet, om det används för det rapporterade finansiella avtalet (exempelvis ISDA-ramavtal, Master Power Purchase and Sale Agreement, Internationella ForEx-ramavtal, Europeiska ramavtal eller lokala ramavtal).

36

Ramavtalsversion

Referens till årsversionen av det ramavtal som använts för den rapporterade transaktionen, om tillämpligt (exempelvis 1992, 2002,…).

37

Nettningsavtal

Om det finansiella avtalet är en del av ett nettningsavtal enligt definitionen i artikel 2.1.98 i direktiv 2014/59/EU, ska nettningsavtalet ges ett unikt referensnummer.

38

Typ av skuld/fordran

Ange om skulder som härrör från det finansiella avtalet är följande:

Helt undantagna från skuldnedskrivning i enlighet med artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU.

Delvis undantagna från skuldnedskrivning i enlighet med artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU.

Inte undantagna från skuldnedskrivning i enlighet med artikel 44.2 i direktiv 2014/59/EU.

Avsnitt 2c – Clearing

39

Krav på clearing

Ange om det rapporterade finansiella avtalet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing och båda motparterna till avtalet omfattas av kravet på clearing enligt förordning (EU) nr 648/2012 från och med tidpunkten för genomförandet av det finansiella avtalet.

40

Clearad

Ange om clearing har ägt rum.

41

Tidsangivelse för clearing

Tidpunkt och dag när clearingen ägde rum.

42

Central motpart

För clearade avtal: ange den unika koden för den centrala motpart som clearat avtalet.

43

Koncerninternt

Ange om avtalet ingicks som en koncernintern transaktion i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012.


Top