EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1705

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/1705 av den 9 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2016/26)

OJ L 257, 23.9.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; upphävd genom 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1705/oj

23.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/10


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2016/1705

av den 9 september 2016

om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2016/26)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 19.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (1), och

av följande skäl:

(1)

När det gäller möjligheten att undanta skulder mellan banker från kassakravsbasen, bör varje schablonavdrag avsett att tillämpas på skulder med löptid på högst två år inom kategorin skuldförbindelser och på penningmarknadsinstrument baseras på makroförhållandet för hela euroområdet mellan a) stocken av relevanta instrument, emitterade av kreditinstitut, vilka innehas av andra kreditinstitut, ECB och deltagande nationella centralbanker, samt b) det totala beloppet av utelöpande sådana instrument, emitterade av kreditinstitut. Metoden för att tillämpa det standardavdrag som framgår av artikel 3.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) (2) bör ytterligare förtydligas.

(2)

Mot bakgrund av detta bör förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Ett instituts kassakravsbas ska omfatta följande skulder, enligt definitionen i ECB:s ramverk för rapportering som framgår av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (*), som uppstått genom mottagande av medel:

a)

inlåning, och

b)

emitterade skuldförbindelser.

Om ett institut har skulder gentemot en filial i samma enhet, eller gentemot enhetens huvudkontor eller det kontor där den har sitt säte, utanför de deltagande medlemsstaterna, skall de räknas in i kassakravsbasen.

2.   Följande skulder ska inte ingå i kassakravsbasen:

a)

skulder gentemot varje annat institut som inte är upptaget på förteckningen över institut som är undantagna från ECB:s kassakravssystem i enlighet med artikel 2.3, och

b)

skulder gentemot ECB eller gentemot en deltagande nationell centralbank.

(*)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).”"

b)

Följande punkt 2a ska införas:

”2a.   För skuldkategorin ”inlåning” som avses i punkt 1 a ska undantaget som avses i punkt 2 genomföras på följande sätt: institutet ska visa den berörda deltagande nationella centralbanken de skuldbelopp som avses enligt punkterna 2 a och b och detta visade belopp ska dras av från kassakravsbasen.

För skuldkategorin ”emitterade skuldförbindelser” som avses i punkt 1 b ska undantaget som avses i punkt 2 genomföras på så sätt att ett belopp dras av från kassakravsbasen på följande sätt:

a)

institutet ska visa den berörda deltagande nationella centralbanken de skuldbelopp som avses enligt punkterna 2 a och b och detta visade belopp ska dras av från kassakravsbasen.

b)

Om institutet inte kan visa den berörda deltagande nationella centralbanken de skuldbelopp som avses enligt punkterna 2 a och 2 b, ska institutet tillämpa det standardavdrag som publiceras på ECB:s webbplats på det utestående beloppet av skuldförbindelser som institutet emitterat och som har en ursprunglig löptid på högst två år.”

2.

I förordingen ska uttrycket ”ECB:s datainsamling för monetär och finansiell statistik i”, ersättas med ”ECB:s ramverk för rapportering enligt”. Uttrycken ”datainsamlingen till ECB:s monetära och finansiella statistik” samt ”ECB:s ramverk för rapportering av monetär och finansiell statistik” ska ersättas med ”ECB:s ramverk för rapportering” (**).

Artikel 2

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 9 september 2016.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (EUT L 250, 2.10.2003, s. 10).

(**)  Denna ändring gäller endast den svenska språkversionen.


Top