EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1076

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 av den 8 juni 2016 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning)

OJ L 185, 8.7.2016, p. 1–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1076/oj

8.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 185/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1076

av den 8 juni 2016

om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 (3) har ändrats väsentligt flera gånger (4). Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Enligt partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (5), i ändrad lydelse, skulle avtalen om ekonomiskt partnerskap träda i kraft senast den 1 januari 2008.

(3)

Unionen har sedan 2002 förhandlat om avtal om ekonomiskt partnerskap med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) fördelad på sju regioner omfattande Västindien, Centralafrika, östra och södra Afrika, Östafrikanska gemenskapen, länderna i Stillahavsområdet, Södra Afrikas utvecklingsgemenskap och västra Afrika. Sådana avtal om ekonomiskt partnerskap ska vara förenliga med skyldigheterna enligt Världshandelsorganisationen (WTO), stödja regional integration och främja en gradvis integration av AVS-ekonomierna i det regelbaserade världshandelssystemet och på så sätt främja deras hållbara utveckling och bidra till de övergripande insatserna för att utrota fattigdom och förbättra levnadsvillkoren i AVS-staterna. I det första skedet kan förhandlingar slutföras om avtal som leder till att avtal om ekonomiskt partnerskap upprättas som omfattar, som ett minimikrav, varuordningar som är förenliga med WTO:s bestämmelser och med processer för regional ekonomisk och politisk integration, vilka snarast möjligt ska kompletteras med fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap.

(4)

I de avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal, eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, för vilka förhandlingarna har slutförts, finns bestämmelser i vilka det anges att parterna får vidta åtgärder för att i den mån det är möjligt börja tillämpa avtalet redan före perioden för provisorisk ömsesidig tillämpning. Det är lämpligt att vidta åtgärder för att tillämpa avtalen på grundval av de bestämmelserna.

(5)

Ordningarna i denna förordning kommer efter behov att ändras i enlighet med avtalen om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, när dessa undertecknas och ingås i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och antingen tillämpas provisoriskt eller har trätt i kraft. Ordningarna ska i sin helhet eller delvis upphävas om avtalen i fråga inte träder i kraft inom rimlig tid i enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten.

(6)

För import till unionen bör ordningarna i avtalen om ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ge tillträde utan tullar eller tullkvoter för alla produkter utom vapen. För dessa ordningar gäller övergångsperioder och övergångsordningar för vissa känsliga produkter och särskilda ordningar för de franska utomeuropeiska departementen. Med hänsyn till de specifika omständigheterna i fallet med Sydafrika bör produkter med ursprung i Sydafrika även fortsättningsvis omfattas av de relevanta bestämmelserna i avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Sydafrika, å andra sidan (6), i ändrad lydelse (avtalet om handel, utveckling och samarbete), fram till dess att ett avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal, eller som leder till att ett sådant partnerskapsavtal sluts, träder i kraft mellan unionen och Sydafrika.

(7)

Ursprungsreglerna för import enligt denna förordning bör under en övergångsperiod vara de regler som fastställs i bilaga II. Dessa ursprungsregler bör ersättas av motsvarande regler som bifogas eventuella avtal med de regioner eller stater som är förtecknade i bilaga I, när det avtalet antingen börjar tillämpas provisoriskt eller när det träder i kraft, beroende på vilket datum som infaller först.

(8)

Det måste föreskrivas en möjlighet att tillfälligt upphäva ordningarna i denna förordning vid bristande administrativt samarbete, oriktigheter eller bedrägerier. När en medlemsstat underrättar kommissionen om ett eventuellt bedrägeri eller bristande administrativt samarbete bör tillämplig unionslagstiftning gälla, särskilt rådets förordning (EG) nr 515/97 (7).

(9)

Det finns också anledning att fastställa allmänna skyddsåtgärder för de produkter som omfattas av denna förordning.

(10)

Med hänsyn till jordbruksprodukternas särskilda känslighet är det lämpligt att tillåta att skyddsåtgärder antas om importen orsakar eller riskerar att orsaka störningar på marknaderna för sådana produkter eller störningar i de mekanismer som reglerar dessa marknader.

(11)

I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget bör det i all unionspolitik, särskilt i tull- och handelspolitik, tas hänsyn till den särskilda strukturella, sociala och ekonomiska situationen i unionens yttersta randområden.

(12)

Det bör därför tas särskild hänsyn både till jordbruksprodukternas känslighet, särskilt i fråga om socker, och till unionens yttersta randområdens särskilda sårbarhet och intressen när reglerna fastställs för effektiv tillämpning av skyddsåtgärder.

(13)

Artikel 134 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ströks genom Lissabonfördraget utan att ersättas med en motsvarande artikel i fördraget om Europeiska unionen eller EUF-fördraget. Hänvisningen till den artikeln i förordning (EG) nr 1528/2007 bör därför utelämnas.

(14)

I syfte att göra tekniska anpassningar av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i AVS-området, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att göra ändringar av bilaga I till denna förordning för att lägga till eller stryka regioner eller stater och med avseende på införandet av de tekniska ändringar av bilaga II till denna förordning som är nödvändiga till följd av tillämpningen av den bilagan. Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att lägga till en bilaga till förordningen där den ordning fastställs som ska tillämpas på produkter med ursprung i Sydafrika när relevanta handelsbestämmelser i avtalet om handel, utveckling och samarbete har ersatts med bestämmelserna i ett avtal om att sluta ett ekonomiskt partnerskapsavtal eller som leder till att ett sådant partnerskapsavtal sluts. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (8). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(15)

Vissa länder som inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera sina respektive avtal har strukits från bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 (9).

(16)

I syfte att se till att dessa länder snabbt kan återinföras i bilaga I till denna förordning, i väntan på avtalens ikraftträdande, så snart de vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera respektive avtal, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på återinförande av de länder som strukits från bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 genom förordning (EU) nr 527/2013.

(17)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (10).

(18)

Det rådgivande förfarandet bör användas vid upphävandet av tullfriheten på grund av dessa upphävandens art. Det bör också användas vid antagandet av kontrollåtgärder och provisoriska skyddsåtgärder, med hänsyn till dessa åtgärders effekter. Om ett dröjsmål med att införa åtgärder skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, är det nödvändigt att kommissionen ges befogenhet att anta provisoriska åtgärder med omedelbar verkan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MARKNADSTILLTRÄDE

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning tillämpas de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig på produkter med ursprung i de regioner och stater som förtecknas i bilaga I.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 för att ändra bilaga I genom att lägga till regioner och stater från AVS-gruppen av stater som har slutfört förhandlingar om ett avtal med unionen som åtminstone uppfyller kraven i artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994).

3.   En region eller stat ska finnas kvar i förteckningen i bilaga I om inte kommissionen i enlighet med artikel 22 antar en delegerad akt om ändring av bilaga I i syfte att stryka den regionen eller staten från den bilagan, särskilt i de fall då

a)

regionen eller staten tillkännager att den har för avsikt att inte ratificera ett avtal som har gett den rätt att tas upp i bilaga I,

b)

ratificering av ett avtal som gett en region eller stat rätt att tas upp i bilaga I inte har skett inom rimlig tid, så att avtalets ikraftträdande otillbörligen har fördröjts, eller

c)

avtalet sägs upp, eller regionen eller staten avsäger sig sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter, samtidigt som avtalet i övrigt fortsätter att gälla.

Artikel 3

Delegering av befogenhet

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 för att ändra bilaga I till denna förordning genom att återinföra de regioner eller stater i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som enligt förordning (EU) nr 527/2013 strukits från bilaga I till förordning (EG) nr 1528/2007 och som efter det att de strukits från bilagan har vidtagit nödvändiga åtgärder för att ratificera sina respektive avtal.

Artikel 4

Marknadstillträde

1.   Importtullar ska avskaffas på alla de produkter i kapitlen 1–97, med undantag av kapitel 93, i Harmoniserade systemet som har sitt ursprung i en region eller stat som förtecknas i bilaga I. Avskaffandet ska omfattas av den allmänna skyddsmekanism som föreskrivs i artiklarna 9–20.

2.   När det gäller produkter som förtecknas i kapitel 93 i Harmoniserade systemet med ursprung i regioner eller stater som förtecknas i bilaga I ska de tillämpliga tullarna för mest gynnad nation vara kvar.

3.   Punkt 1 ska inte tillämpas på produkter med ursprung i Sydafrika. De produkterna ska omfattas av relevanta bestämmelser i avtalet om handel, utveckling och samarbete. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 för att till denna förordning lägga till en bilaga där den ordning fastställs som ska tillämpas på produkter med ursprung i Sydafrika när relevanta handelsbestämmelser i avtalet om handel, utveckling och samarbete har ersatts med relevanta bestämmelser i ett avtal om att sluta ett ekonomiskt partnerskapsavtal eller som leder till att ett sådant partnerskapsavtal sluts.

4.   Punkt 1 ska inte tillämpas på produkter med KN-nummer 0803 00 19 med ursprung i en region eller stat som förtecknas i bilaga I vilka övergått till fri omsättning i unionens yttersta randområden före den 1 januari 2018. Punkt 1 i denna artikel och artikel 8 ska inte tillämpas på produkter med KN-nummer 1701 med ursprung i en region eller stat som förtecknas i bilaga I vilka övergått till fri omsättning i de franska utomeuropeiska departementen före den 1 januari 2018. Dessa perioder ska förlängas till den 1 januari 2028, om inte annat avtalas mellan parterna i berörda avtal. Kommissionen ska genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning underrätta berörda parter om denna bestämmelse upphör att gälla.

KAPITEL II

URSPRUNGSREGLER OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 5

Ursprungsregler

1.   Ursprungsreglerna i bilaga II ska tillämpas vid fastställandet av om en produkt har sitt ursprung i de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I.

2.   Ursprungsreglerna i bilaga II ska i varje enskilt fall ersättas av de ursprungsregler som bifogas ett avtal med de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I, antingen när avtalet börjar tillämpas provisoriskt eller när det träder i kraft, beroende på vilket datum som infaller först. Kommissionen ska genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning underrätta aktörerna om vilket datum avtalet börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, från och med vilket avtalets ursprungsregler ska börja tillämpas på produkter med ursprung i de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I.

3.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 med avseende på tekniska ändringar av bilaga II när detta krävs för att beakta ändringar av annan unionslagstiftning på tullområdet.

4.   Beslut om förvaltningen av bilaga II ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.5.

Artikel 6

Administrativt samarbete

1.   Om kommissionen på grundval av objektiv information har konstaterat bristande administrativt samarbete eller oriktigheter eller bedrägerier får kommissionen tillfälligt upphäva tullfriheten enligt artiklarna 4, 7 och 8 (nedan kallad den relevanta behandlingen) i enlighet med den här artikeln.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel avses med bristande administrativt samarbete bl.a. följande:

a)

Att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger.

b)

Upprepad vägran eller otillbörligt dröjsmål med att utföra kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller att meddela resultaten av en sådan kontroll.

c)

Upprepad vägran eller otillbörligt dröjsmål med att inhämta tillstånd att inom ramen för det administrativa samarbetet på plats kontrollera att handlingar är äkta, eller att sådana uppgifter är korrekta som är av betydelse för medgivandet av den relevanta behandlingen.

Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oriktigheter eller bedrägeri föreligger bl.a. om varuimporten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så, att den överstiger den berörda regionens eller statens normala produktionsnivå och exportkapacitet.

3.   Om kommissionen på grundval av information som tillhandahålls av en medlemsstat eller på eget initiativ konstaterar att de villkor som fastställs i punkterna 1 och 2 är uppfyllda, får den relevanta behandlingen upphävas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.4, om kommissionen först har

a)

underrättat den kommitté som avses i artikel 19.2,

b)

meddelat den berörda regionen eller staten i enlighet med eventuella förfaranden som ska tillämpas mellan unionen och den staten eller regionen, och

c)

offentliggjort ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning av att bristande administrativt samarbete, oegentligheter eller bedrägerier har konstaterats.

4.   Tidsperioden för upphävanden enligt denna artikel ska begränsas till den period som är nödvändig för att skydda unionens ekonomiska intressen. Den får inte överstiga sex månader, men får förlängas. Vid slutet av den perioden ska kommissionen besluta att antingen avsluta det tillfälliga upphävandet eller att förlänga upphävandet i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.4.

5.   Förfarandena för tillfälligt upphävande i punkterna 2, 3 och 4 ska ersättas av förfarandena enligt avtal med de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I, antingen när avtalet börjar tillämpas provisoriskt eller när det träder i kraft, beroende på vilket datum som infaller först. Kommissionen ska genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning underrätta aktörerna om detta. I tillkännagivandet ska anges det datum då avtalet börjar tillämpas provisoriskt eller träder i kraft, från och med vilket förfarandena för tillfälligt upphävande i avtalet ska börja tillämpas på produkter som omfattas av denna förordning.

6.   För att genomföra det tillfälliga upphävandet enligt ett avtal med en region eller stat som förtecknas i bilaga I ska kommissionen utan otillbörligt dröjsmål

a)

underrätta den kommitté som avses i artikel 19.2 om att bristande samarbete, oriktigheter eller bedrägerier har konstaterats, och

b)

i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra tillkännagivandet av att bristande samarbete, oriktigheter eller bedrägerier har konstaterats.

Beslutet att upphäva den relevanta behandlingen ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.4.

KAPITEL III

ÖVERGÅNGSORDNINGAR

AVSNITT 1

Ris

Artikel 7

Tullkvoter med nolltullsats

Inga importtullar ska införas på produkter med HS-nummer 1006.

AVSNITT 2

Socker

Artikel 8

Tullkvoter med nolltullsats

Inga importtullar ska införas på produkter med HS-nummer 1701.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA SKYDDSBESTÄMMELSER

Artikel 9

Definitioner

I detta kapitel avses med

a)    unionsindustrin : alla unionsproducenter av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag inom unionens territorium eller de unionsproducenter vars sammanlagda produktion av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag utgör en övervägande del av unionens totala produktion av dessa produkter,

b)    allvarlig skada : en betydande allmän försämring för unionsindustrin,

c)    hot om allvarlig skada : allvarlig skada som är klart överhängande,

d)    störningar : störningar i en sektor eller bransch,

e)    hot om störningar : störningar som är klart överhängande.

Artikel 10

Principer

1.   En skyddsåtgärd får införas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel om produkter med ursprung i de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I importeras till unionen i sådana ökade kvantiteter och under sådana förhållanden att det får eller riskerar att medföra

a)

allvarlig skada för unionsindustrin,

b)

störningar i en sektor av ekonomin, särskilt om dessa störningar orsakar betydande samhällsproblem eller svårigheter som skulle kunna leda till en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen i unionen, eller

c)

störningar på de marknader för jordbruksprodukter som omfattas av bilaga I till WTO-avtalet om jordbruk eller i mekanismer som reglerar dessa marknader.

2.   Om produkter med ursprung i de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I importeras till unionen i sådana ökade kvantiteter och under sådana förhållanden att det uppstår störningar eller hot om störningar i ett eller flera av unionens yttersta randområden, får en skyddsåtgärd införas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

Artikel 11

Fastställande av villkoren för införande av skyddsåtgärder

1.   För fastställande av om allvarlig skada eller hot om allvarlig skada föreligger ska bland annat följande faktorer beaktas:

a)

Importvolymen, särskilt om den har ökat avsevärt, antingen i absoluta tal eller i förhållande till produktionen eller konsumtionen i unionen.

b)

Importpriserna, särskilt om ett avsevärt lägre pris erbjuds jämfört med priset på samma slags produkt inom unionen.

c)

Konsekvenserna för unionsindustrin som de visar sig genom tendenser i ekonomiska faktorer som produktion, kapacitetsutnyttjande, lager, försäljning, marknadsandelar, prissänkningar eller uteblivna prishöjningar som normalt skulle ha ägt rum, vinster, avkastning på sysselsatt kapital, kassaflöden och sysselsättning.

d)

Andra faktorer än importutvecklingen som orsakar skada eller kan ha orsakat skada för den berörda unionsindustrin.

2.   Fastställandet av om det föreligger störningar eller hot om störningar ska grunda sig på objektiva faktorer, inbegripet följande omständigheter:

a)

Ökningen av importvolymen i absoluta tal eller i förhållande till produktionen i unionen och importen från andra källor, och

b)

effekten av denna import på priserna, eller

c)

effekten av denna import på unionsindustrin eller den berörda ekonomiska sektorn, i förhållande till bland annat försäljningsnivåer, produktion, den ekonomiska situationen och sysselsättningen.

3.   För fastställande av om importen sker under sådana förhållanden att den orsakar störningar eller hot om störningar på marknaden för jordbruksprodukter eller de mekanismer som reglerar denna marknad, bland annat förordningarna om gemensam organisation av marknaden, ska alla relevanta objektiva faktorer beaktas, inbegripet en eller flera av följande omständigheter:

a)

Importvolymen jämförd med importvolymen under tidigare kalenderår eller regleringsår, beroende på vilket som tillämpas, intern produktion och konsumtion samt framtida nivåer som planeras i enlighet med reformen av den gemensamma organisationen av marknaderna.

b)

Nivån på de interna priserna jämfört med referens- eller riktpriserna, om detta är tillämpligt, och i annat fall jämfört med de genomsnittliga interna marknadspriserna under samma period under tidigare regleringsår.

c)

På marknaderna för produkter med HS-nummer 1701, situationer där det genomsnittliga priset på vitt socker på unionsmarknaden under en sammanhängande tvåmånadersperiod faller under 80 % av det genomsnittliga priset på vitt socker på unionsmarknaden under det föregående regleringsåret.

4.   För fastställande av om villkoren i punkterna 1, 2 och 3 är uppfyllda för unionens yttersta randområden ska analyserna begränsas till det eller de berörda yttersta randområdenas territorium. Särskild uppmärksamhet ska ägnas den lokala industrins storlek, dess ekonomiska situation och sysselsättningen.

Artikel 12

Inledande av förfaranden

1.   En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen att det föreligger tillräcklig bevisning för att motivera att en undersökning inleds.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tendenserna i importen från någon av de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I förefaller att påkalla skyddsåtgärder. Dessa underrättelser ska omfatta tillgängliga bevis enligt kriterierna i artikel 11. Kommissionen ska inom tre arbetsdagar från mottagandet av en underrättelse vidarebefordra denna till alla medlemsstater.

3.   Om det är uppenbart att bevisningen räcker till för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Förfarandet ska inledas inom en månad från dagen för mottagandet av medlemsstatens underrättelse.

Kommissionen ska, normalt inom 21 dagar från den dag då den fick underrättelsen, informera medlemsstaterna om sin analys av underrättelsen.

4.   Om kommissionen anser att någon av de omständigheter som anges i artikel 10 föreligger, ska den omedelbart underrätta den berörda region eller stat som förtecknas i bilaga I om sin avsikt att inleda en undersökning. Underrättelsen kan åtföljas av en kallelse till samråd för att klargöra situationen och nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

Artikel 13

Undersökning

1.   När förfarandet inletts ska kommissionen påbörja en undersökning.

2.   Kommissionen får begära att medlemsstaterna tillhandahåller den uppgifter, och medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterkomma en sådan begäran. Om uppgifterna är av allmänt intresse eller om en medlemsstat begär det, ska kommissionen vidarebefordra uppgifterna till alla medlemsstater förutsatt att uppgifterna inte är konfidentiella; om så är fallet ska kommissionen vidarebefordra en icke-konfidentiell sammanfattning.

3.   Om en undersökning begränsar sig till ett av unionens yttersta randområden får kommissionen via den berörda medlemsstaten anmoda de behöriga lokala myndigheterna att tillhandahålla den de uppgifter som avses i punkt 2.

4.   Undersökningen ska om möjligt slutföras inom sex månader efter det att den inleddes. Om exceptionella omständigheter föreligger får denna frist förlängas med ytterligare tre månader.

Artikel 14

Införande av provisoriska skyddsåtgärder

1.   Under kritiska omständigheter där ett dröjsmål skulle orsaka skada som är svår att avhjälpa, ska provisoriska skyddsåtgärder tillämpas sedan det preliminärt fastställts att någon av omständigheterna i artikel 10 föreligger. Sådana provisoriska skyddsåtgärder ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.4 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 19.6.

2.   Med hänsyn till den särskilda situationen i unionens yttersta randområden och deras sårbarhet för varje kraftig ökning av importen ska provisoriska skyddsåtgärder tillgripas i förfaranden som gäller dessa områden, om det preliminärt har fastställts att importen har ökat. De provisoriska skyddsåtgärderna ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.4 eller, i brådskande fall, i enlighet med artikel 19.6.

3.   Om en medlemsstat begär att kommissionen ska vidta omedelbara åtgärder och om villkoren i punkt 1 eller 2 är uppfyllda, ska kommissionen fatta ett beslut inom fem arbetsdagar efter mottagandet av begäran.

4.   Provisoriska skyddsåtgärder kan bestå i antingen en höjning av tullen på den berörda produkten upp till nivån för den tull som gäller för andra WTO-medlemmar eller tullkvoter.

5.   Provisoriska skyddsåtgärder får gälla under högst 180 dagar. Provisoriska åtgärder som är begränsade till de yttersta randområdena får gälla under högst 200 dagar.

6.   Om de provisoriska skyddsåtgärderna upphävs därför att undersökningen visar att de villkor som fastställs i artiklarna 10 och 11 inte är uppfyllda, ska den eventuella tull som tagits ut till följd av dessa åtgärder automatiskt återbetalas.

Artikel 15

Avslutande av förfarandet och undersökning utan åtgärder

Om skyddsåtgärder inte anses nödvändiga, ska förfarandet och undersökningarna avslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.5.

Artikel 16

Införande av slutgiltiga skyddsåtgärder

1.   Om det av de faktiska omständigheter som slutligen fastställs framgår att någon av omständigheterna i artikel 10 föreligger, ska kommissionen begära samråd med den berörda regionen eller staten, vilket ska genomföras inom de lämpliga institutionella ramar som fastlagts i de relevanta avtal som ger regionen eller staten rätt att tas upp i bilaga I, för att försöka nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

2.   Om samrådet i punkt 1 inte leder fram till en ömsesidigt tillfredsställande lösning inom 30 dagar efter det att frågan har anmälts till den berörda regionen eller staten, ska ett beslut om att införa slutgiltiga skyddsåtgärder fattas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.5 inom 20 arbetsdagar efter samrådstidens utgång.

3.   Slutgiltiga skyddsåtgärder kan utgöras av

a)

ett upphävande av en tidigare sänkning av importtullen för den berörda produkten med ursprung i den berörda staten eller regionen,

b)

en höjning av tullen på den berörda produkten upp till en nivå som inte överstiger den tull som tillämpas på andra WTO-medlemmar,

c)

en tullkvot.

4.   För en och samma produkt från samma region eller stat får en slutgiltig skyddsåtgärd inte tillämpas förrän tidigast ett år efter det att tidigare sådana tillämpade åtgärder har löpt ut eller upphävts.

Artikel 17

Varaktighet och översyn av skyddsåtgärder

1.   En skyddsåtgärd ska vara i kraft endast så länge som det krävs för att förhindra eller avhjälpa den allvarliga skadan eller störningen. Tidsperioden får inte överstiga två år, inberäknat den tid eventuella provisoriska åtgärder tillämpats, såvida den inte förlängs i enlighet med punkt 2. Om åtgärden är begränsad till en eller flera av unionens yttersta randområden får tiden för tillämpning av åtgärden inte överstiga fyra år.

2.   Den ursprungliga varaktigheten för en skyddsåtgärd får i undantagsfall förlängas om det fastställs att skyddsåtgärden även fortsättningsvis behövs för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada eller störningar.

3.   En förlängning ska antas i enlighet med de förfaranden som enligt denna förordning ska tillämpas för undersökningar, och samma förfaranden ska följas som för de ursprungliga åtgärderna.

En skyddsåtgärds totala varaktighet får, inbegripet eventuella provisoriska skyddsåtgärder, inte överstiga fyra år. För åtgärder som är begränsade till ett eller flera av unionens yttersta randområden ska denna tidsgräns vara åtta år.

4.   Om en skyddsåtgärd varar under mer än ett år ska den successivt avvecklas med regelbundna mellanrum under tillämpningstiden, inbegripet eventuell förlängning.

Samråd ska regelbundet hållas med den berörda regionen eller staten inom de behöriga institutionella organ som inrättats genom relevanta avtal, i syfte att fastställa en tidtabell för upphävande av skyddsåtgärderna så snart omständigheterna medger detta.

Artikel 18

Kontrollåtgärder

1.   Om utvecklingen av importen av en produkt med ursprung i en AVS-stat är sådan att importen skulle kunna leda till en av de situationer som beskrivs i artikel 10, kan importen av den produkten bli föremål för förhandskontroll från unionens sida.

2.   Beslutet att införa sådan kontroll ska fattas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.4.

3.   Kontrollåtgärderna ska ha begränsad giltighetstid. Om inte annat anges ska de upphöra att gälla vid slutet av den andra sexmånadersperiod som följer på den första sexmånadersperioden efter det att de infördes.

4.   Kontrollåtgärder kan vid behov begränsas till ett eller flera av unionens yttersta randområdens territorium.

5.   Beslutet att införa kontrollåtgärder ska omedelbart meddelas det behöriga institutionella organ som inrättats genom de relevanta avtal som ger en region eller en stat rätt att tas upp i bilaga I.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 14, 15, 16 och 18 i denna förordning ska kommissionen biträdas av kommittén för skyddsåtgärder, som inrättats genom artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 (11). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   Vid tillämpningen av artiklarna 5 och 6 i denna förordning och vid tillämpningen av artiklarna 6.11, 6.13 och 36.4 i bilaga II till denna förordning ska kommissionen biträdas av tullkodexkommittén, som inrättats genom artikel 285.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (12). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3.   Vid tillämpningen av artiklarna 7 och 8 i denna förordning ska kommissionen biträdas av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket, som inrättats genom artikel 229.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (13). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

6.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 4 i den förordningen tillämpas.

Artikel 20

Undantagsåtgärder med begränsad territoriell tillämpning

Om det visar sig att villkoren för antagande av skyddsåtgärder är uppfyllda i en eller flera medlemsstater, får kommissionen efter att ha granskat alternativa lösningar i undantagsfall tillåta kontroll- eller skyddsåtgärder som är begränsade till den eller de berörda medlemsstaterna, om den anser att det är lämpligare med sådana åtgärder på den nivån än med åtgärder som tillämpas i hela unionen. Åtgärderna måste vara av strikt begränsad varaktighet och får inte, i den mån detta är möjligt, störa den inre marknaden.

KAPITEL V

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 21

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 med avseende på de tekniska ändringar av artikel 6 samt artiklarna 9–20 som kan krävas till följd av skillnader mellan denna förordning och avtal som undertecknas med provisorisk tillämpning eller ingås i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget med de regioner eller stater som förtecknas i bilaga I.

Artikel 22

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 21 juni 2013 och den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 2.3, 4.3, 5.3 och 21 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 2.3, 3, 4.3, 5.3 och 21 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3, 4.3, 5.3 eller 21 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

7.   En delegerad akt som antas enligt artikel 2.2 och 2.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 23

Rapport

Kommissionen ska inkludera information om genomförandet av denna förordning i den årsrapport om tillämpningen och genomförandet av handelspolitiska skyddsåtgärder som ska föreläggas Europaparlamentet och rådet enligt artikel 22a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (14).

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24

Upphävande

Förordning (EG) nr 1528/2007 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 25

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 8 juni 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  EUT C 32, 28.1.2016, s. 23.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 25 maj 2016.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (EUT L 348, 31.12.2007, s. 1).

(4)  Se bilaga III.

(5)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(6)  EGT L 311, 4.12.1999, s. 3.

(7)  Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

(8)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (EUT L 165, 18.6.2013, s. 59).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER REGIONER ELLER STATER SOM SLUTFÖRT FÖRHANDLINGAR I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 2.2

 

ANTIGUA OCH BARBUDA

 

SAMVÄLDET BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

REPUBLIKEN BOTSWANA

 

SAMVÄLDET DOMINICA

 

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

 

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTEN

 

REPUBLIKEN FIJI

 

REPUBLIKEN GHANA

 

GRENADA

 

REPUBLIKEN GUYANA

 

JAMAICA

 

REPUBLIKEN KAMERUN

 

REPUBLIKEN KENYA

 

REPUBLIKEN MADAGASKAR

 

REPUBLIKEN MAURITIUS

 

REPUBLIKEN NAMIBIA

 

DEN OBEROENDE STATEN PAPUA NYA GUINEA

 

SAINT KITTS OCH NEVIS

 

SAINT LUCIA

 

SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA

 

REPUBLIKEN SEYCHELLERNA

 

REPUBLIKEN SURINAM

 

KONUNGARIKET SWAZILAND

 

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGO

 

REPUBLIKEN ZIMBABWE


BILAGA II

Ursprungsregler

ANGÅENDE DEFINITIONEN AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

AVDELNING I:

Allmänna bestämmelser

Artiklar

1.

Definitioner

AVDELNING II:

Definition av begreppet ursprungsprodukter

Artiklar

2.

Allmänna villkor

3.

Helt framställda produkter

4.

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

5.

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder

6.

Ursprungskumulation

7.

Bedömningsenhet

8.

Tillbehör, reservdelar och verktyg

9.

Satser

10.

Neutrala element

AVDELNING III:

Territoriella villkor

Artiklar

11.

Territorialprincip

12.

Direkttransport

13.

Utställningar

AVDELNING IV:

Ursprungsintyg

Artiklar

14.

Allmänna villkor

15.

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

16.

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

17.

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

18.

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

19.

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

20.

Godkänd exportör

21.

Ursprungsintygs giltighet

22.

Transiteringsförfarande

23.

Uppvisande av ursprungsintyg

24.

Import i delleveranser

25.

Undantag från krav på ursprungsintyg

26.

Informationsförfarande för kumulationsändamål

27.

Styrkande handlingar

28.

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

29.

Avvikelser och formella fel

30.

Belopp i euro

AVDELNING V:

Bestämmelser om administrativt samarbete

Artiklar

31.

Ömsesidigt bistånd

32.

Kontroll av ursprungsintyg

33.

Kontroll av leverantörsdeklarationer

34.

Sanktioner

35.

Frizoner

36.

Undantag

AVDELNING VI:

Ceuta och Melilla

Artiklar

37.

Särskilda villkor

AVDELNING VII:

Slutbestämmelse

Artiklar

38.

Tillägg

INNEHÅLL

TILLÄGG

TILLÄGG 1:

Inledande anmärkningar till förteckningen i tillägg 2

TILLÄGG 2:

Förteckning över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska kunna erhålla ursprungsstatus

TILLÄGG 2A:

Undantag från förteckningen över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska kunna erhålla ursprungsstatus, i enlighet med artikel 4 i denna bilaga

TILLÄGG 3:

Formulär för varucertifikat EUR.1

TILLÄGG 4:

Fakturadeklaration

TILLÄGG 5A:

Leverantörsdeklaration för produkter som har förmånsursprungsstatus

TILLÄGG 5B:

Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus

TILLÄGG 6:

Informationscertifikat

TILLÄGG 7:

Produkter på vilka artikel 6.5 i denna bilaga inte ska tillämpas

TILLÄGG 8:

Fiskeriprodukter på vilka artikel 6.5 i denna bilaga tillfälligtvis inte ska tillämpas

TILLÄGG 9:

Angränsande utvecklingsländer

TILLÄGG 10:

Produkter för vilka de bestämmelser om kumulation som avses i artiklarna 2.2, 6.1 och 6.2 i denna bilaga ska tillämpas efter den 1 oktober 2015 och för vilka bestämmelserna i artiklarna 6.5, 6.9 och 6.12 i denna bilaga inte ska tillämpas

TILLÄGG 11:

Produkter för vilka bestämmelserna i artiklarna 6.5, 6.9 och 6.12 i denna bilaga inte ska tillämpas

TILLÄGG 12:

Utomeuropeiska länder och territorier

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna bilaga avses med

a)    tillverkning : alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder,

b)    material : alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt,

c)    produkt : den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess,

d)    varor : både material och produkter,

e)    tullvärde : det värde som fastställs i enlighet med avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning),

f)    pris fritt fabrik : det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras,

g)    värdet av material : tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om detta värde inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i det berörda territoriet,

h)    värdet av ursprungsmaterial : värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i led g,

i)    mervärde : priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av material som importerats till antingen unionen eller AVS-staterna,

j)    kapitel och tulltaxenummer : de kapitel och nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i denna bilaga kallat Harmoniserade systemet eller HS,

k)    klassificering : klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer,

l)    sändning : produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura,

m)    territorier : territorier, inbegripet territorialvatten,

n)    ULT : utomeuropeiska länder och territorier enligt definitionen i tillägg 12.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska följande produkter anses ha ursprung i de AVS-stater som förtecknas i bilaga I (i denna bilaga kallade AVS-staterna):

a)

Produkter som helt framställts i AVS-staterna i den mening som avses i artikel 3 i denna bilaga.

b)

Produkter som framställts i AVS-staterna och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i AVS-staterna i den mening som avses i artikel 4 i denna bilaga.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska AVS-staternas territorier betraktas som ett enda territorium.

Ursprungsprodukter av material som helt framställts eller genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i två eller flera AVS-stater ska anses ha ursprung i den AVS-stat där den senaste bearbetningen eller behandlingen ägde rum, förutsatt att denna bearbetning eller behandling är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 5 i denna bilaga.

3.   För produkterna i tillägg 10 ska punkt 2 inte tillämpas förrän efter den 1 oktober 2015.

Artikel 3

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter ska anses som helt framställda i AVS-staterna eller i unionen:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c)

Levande djur som är födda och uppfödda där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

f)

Produkter från vattenbruk, inklusive havsbruk, om fisken fötts och uppfötts där.

g)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför territorialvattnen av deras fartyg.

h)

Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av sådana produkter som avses i led g.

i)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

j)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

k)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

l)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som anges i leden a–k.

2.   Med deras fartyg och deras fabriksfartyg i punkt 1 g och h avses endast fartyg och fabriksfartyg som

a)

är registrerade i en medlemsstat eller i en AVS-stat,

b)

för en medlemsstats eller en AVS-stats flagg,

c)

uppfyller något av villkoren att

i)

de ägs till minst 50 % av medborgare i AVS-staten eller medlemsstaten, eller

ii)

de ägs av företag som

har sitt huvudkontor och huvudsakliga verksamhetsställe i AVS-staten eller i en medlemsstat, och

ägs till minst 50 % av AVS-staten, offentliga organ i den staten, medborgare i den staten eller i en medlemsstat.

3.   Trots vad som sägs i punkt 2 ska unionen, på begäran av en AVS-stat, erkänna att fartyg som befraktas eller hyrs av den AVS-staten har rätt att bedriva fiske i dess exklusiva ekonomiska zon som deras fartyg, om följande villkor är uppfyllda:

a)

AVS-staten har erbjudit unionen möjligheten att förhandla fram ett fiskeavtal men unionen har avvisat erbjudandet.

b)

Befraktnings- eller hyreskontraktet har godkänts av kommissionen i och med att det anses ge AVS-staten tillräckliga möjligheter att utveckla sin förmåga att fiska för egen räkning och, framför allt, innebära att AVS-staten ges ansvaret för den sjöfartsmässiga och kommersiella förvaltningen av det fartyg som har ställts till dess förfogande för en betydande tidsperiod.

Artikel 4

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpningen av denna bilaga ska produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade i AVS-staterna eller unionen om villkoren i förteckningen i tillägg 2 eller i tillägg 2A är uppfyllda. I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av denna förordning vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen ska genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har erhållit ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn ska tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i tilläggen 2 och 2A inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

inget av de procenttal som anges i förteckningen över icke-ursprungsmaterials högsta värde överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt ska inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

3.

a)

Trots vad som sägs i punkt 1 och efter att en AVS-stat i Stillahavsområdet förhandsanmält detta till kommissionen ska bearbetade fiskeriprodukter enligt nummer 1604 och 1605 som bearbetats eller framställts i anläggningar på land i den staten från icke-ursprungsmaterial enligt nummer 0302 eller 0303 som har landats i en hamn i staten anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade för att artikel 2 ska tillämpas. Anmälan till kommissionen ska innehålla uppgifter om utvecklingsfördelar för fiskerinäringen i den staten samt nödvändiga upplysningar om vilka arter som berörs, vilka produkter som framställs och vilka mängder det rör sig om.

b)

AVS-staten i Stillahavsområdet ska sammanställa en rapport till unionen om genomförandet av led a senast tre år efter anmälan.

c)

Tillämpningen av led a ska inte påverka gällande sanitära och fytosanitära åtgärder i unionen, det faktiska skyddet och den hållbara förvaltningen av fiskeresurser eller stöd för att bekämpa illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske i området.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska tillämpas utom i de fall som anges i artikel 5.

Artikel 5

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 4 är uppfyllda:

a)

Bevarandeåtgärder som vidtas för att säkerställa att produkten bibehålls i gott skick under transport och lagring (ventilering, utspridning, torkning, kylning, lagring i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra vattenlösningar samt borttagande av skadade delar och liknande åtgärder).

b)

Enklare åtgärder bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inbegripet sammansättning av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning.

c)

Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.

d)

Enklare förpackning i flaskor, säckar, fodral, askar, uppsättning på kartor, skivor m.m. samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

e)

Anbringande av varumärken, etiketter eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

f)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag; blandning av socker med något annat material.

g)

Enklare sammansättning av delar i avsikt att framställa en komplett produkt.

h)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges i leden a–g.

i)

Slakt av djur.

j)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

k)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av socker.

l)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

2.   Alla åtgärder som vidtagits i antingen AVS-staterna eller unionen i fråga om en viss produkt ska beaktas tillsammans när man fastställer om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått ska anses vara otillräcklig enligt punkt 1.

Artikel 6

Ursprungskumulation

1.   Material med ursprung i unionen eller ULT ska anses som material med ursprung i AVS-staterna när det ingår i en produkt som framställts där. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än vad som anges i artikel 5.

2.   Bearbetning eller behandling i unionen eller ULT ska anses ha ägt rum i AVS-staterna om materialet genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i AVS-staterna än vad som avses i artikel 5.

3.   Vid fastställandet av om produkterna har ursprung i ULT ska bestämmelserna i denna bilaga tillämpas med nödvändiga ändringar.

4.   För produkterna i tillägg 10 ska bestämmelserna i denna artikel inte tillämpas förrän efter den 1 oktober 2015.

5.   Om inte annat följer av punkterna 6, 7, 8 och 11 ska material med ursprung i Sydafrika anses ha ursprung i AVS-staterna när det ingår i en produkt som framställts där, förutsatt att det genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än vad som anges i artikel 5. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

6.   Produkter som erhållit ursprungsstatus enligt punkt 5 ska fortsätta att anses som produkter med ursprung i AVS-staterna endast om det mervärde som tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i Sydafrika. Om så inte är fallet, ska de berörda produkterna anses ha ursprung i Sydafrika. Vid fastställandet av ursprung ska sådant material med ursprung i Sydafrika som inte genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i AVS-staterna inte beaktas.

7.   Kumulation enligt punkt 5 ska inte tillämpas på de produkter som förtecknas i tilläggen 7, 10 och 11.

8.   Kumulation enligt punkt 5 ska tillämpas på de produkter som förtecknas i tillägg 8 först när tullarna på dessa produkter har avskaffats inom ramen för avtalet om handel, utveckling och samarbete. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) offentliggöra uppgift om vilken dag villkoren i denna punkt uppfyllts.

9.   Trots vad som sägs i punkterna 7 och 8 ska bearbetning och behandling som äger rum i Sydafrika anses ha ägt rum i en annan medlemsstat i Södra Afrikas tullunion, i egenskap av AVS-stat, om materialet genomgår efterföljande bearbetning eller behandling i denna andra medlemsstat.

10.   Trots vad som sägs i punkterna 7 och 8 ska på begäran av AVS-staterna bearbetning och behandling som äger rum i Sydafrika anses ha ägt rum i AVS-staterna om materialet genomgår efterföljande bearbetning eller behandling i en AVS-stat inom ramen för ett avtal om regional ekonomisk integration.

11.   Beslut om AVS-staternas ansökningar ska fattas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.5 i denna förordning.

12.   Kumulation enligt punkt 5 får endast tillämpas om det använda sydafrikanska materialet har erhållit status som ursprungsprodukt genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med de ursprungsregler som anges i denna bilaga. Kumulation enligt punkterna 9 och 10 får endast tillämpas genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med de ursprungsregler som anges i denna bilaga.

13.   På begäran av AVS-staterna ska material med ursprung i ett angränsande utvecklingsland som inte är en AVS-stat och som är en del av en sammanhängande geografisk enhet anses ha ursprung i AVS-staterna om materialet ingår i en produkt som framställts där. Om följande förutsättningar är uppfyllda behöver materialet inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling:

Den bearbetning eller behandling som äger rum i AVS-staten ska vara mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 5.

AVS-staterna, unionen och övriga berörda länder ska ha ingått en överenskommelse om tillfredsställande administrativa förfaranden genom vilken det kan säkerställas att denna punkt genomförs på ett riktigt sätt.

Denna punkt ska inte tillämpas på produkter av tonfisk enligt kapitlen 3 eller 16 i Harmoniserade systemet eller på risprodukter enligt HS-nummer 1006.

Vid fastställandet av om produkterna har ursprung i det angränsande utvecklingslandet ska bestämmelserna i denna bilaga gälla.

Beslut om AVS-staternas ansökningar ska fattas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.5 i denna förordning. I sådana beslut ska även anges för vilka produkter kumulation enligt denna punkt inte är tillåten.

Artikel 7

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av denna bilaga ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Detta innebär att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, ska helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, ska varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av denna bilaga.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 9

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 10

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 11

Territorialprincip

1.   Om inte annat fastställs i artikel 6, ska villkoren i avdelning II i denna bilaga för erhållande av ursprungsstatus, vara uppfyllda i AVS-staterna utan avbrott.

2.   Om inte annat fastställs i artikel 6, ska ursprungsvaror som exporterats från AVS-staterna, unionen eller ULT till ett annat land och senare återinförs inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävdes för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

Artikel 12

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i denna förordning ska endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i denna bilaga och som transporteras direkt mellan AVS-staternas, unionens, ULT:s eller för tillämpningen av artikel 6 Sydafrikas territorium utan att något annat territorium passeras. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än en AVS-stats eller unionens.

2.   För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

ett enda transportdokument som gäller transporten från det exporterande landet genom transitlandet, eller

b)

ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i)

en exakt beskrivning av produkterna,

ii)

datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts, och

iii)

uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet,

eller

c)

om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 13

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts från en AVS-stat till en utställning i ett annat land eller territorium än de som avses i artikel 6 och som efter utställningen sålts för att importeras till unionen ska vid importen omfattas av bestämmelserna i denna förordning, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från en AVS-stat till utställningslandet eller utställningsterritoriet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i unionen,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i, och

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg ska utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress ska anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

URSPRUNGSINTYG

Artikel 14

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i AVS-staterna som importeras till unionen ska omfattas av bestämmelserna i denna förordning, förutsatt att det uppvisas

a)

ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i tillägg 3, eller

b)

i de fall som avses i artikel 19.1, en deklaration (nedan kallad fakturadeklaration) som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Texten till fakturadeklarationen anges i tillägg 4.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska ursprungsprodukter enligt denna bilaga i de fall som anges i artikel 25 omfattas av bestämmelserna i denna förordning utan att någon av de handlingar som anges i den punkten behöver uppvisas.

Artikel 15

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i det exporterande landet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av exportörens befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål ska exportören eller exportörens befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i tillägg 3. Dessa blanketter ska ifyllas i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga. Om blanketterna fylls i för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls ska en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att på begäran av tullmyndigheterna i den exporterande AVS-stat där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, när som helst uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda.

4.   Varucertifikatet EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i den exporterande AVS-staten om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i AVS-staterna eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artikel 6 och om de uppfyller övriga villkor i denna bilaga.

5.   De utfärdande tullmyndigheterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda. För kontrollen ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. De utfärdande tullmyndigheterna ska också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 16

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 15.7 får varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fält 7 på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 17

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten ska utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med följande påskrift:

”DUPLICATE”

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fält 7 på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 18

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i en AVS-stat eller i unionen ska det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i AVS-staterna eller unionen. Ersättningsvarucertifikatet eller ersättningsvarucertifikaten EUR.1 ska utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 19

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration enligt artikel 14.1 b får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 20, eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

2.   En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i AVS-staterna eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artikel 6 och om de uppfyller övriga villkor i denna bilaga.

3.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska vara beredd att på begäran av tullmyndigheterna i det exporterande landet eller territoriet, när som helst uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda.

4.   En fakturadeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt tillägg 4 maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i det tillägget och enligt bestämmelserna i det exporterande landets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, ska den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5.   Fakturadeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 20 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han eller hon lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han eller hon påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han eller hon identifieras, som om den hade undertecknats av honom eller henne för hand.

6.   En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 20

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i det exporterande landet kan ge en exportör som ofta exporterar produkter som omfattas av bestämmelserna i denna förordning tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd ska på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som behövs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i denna bilaga är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna i det exporterande landet får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna i det exporterande landet ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges i fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna i det exporterande landet ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna i det exporterande landet kan återkalla tillståndet när som helst. De ska göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 21

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg ska gälla i tio månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godkännas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 22

Transiteringsförfarande

När varorna anländer till en AVS-stat som inte är ursprungslandet ska ytterligare en giltighetsperiod på fyra månader inledas den dag då transitlandets tullmyndigheter anger följande i fält 7 på varucertifikatet EUR.1:

Ordet ”transit”.

Transitlandets namn.

Den officiella stämpeln, varav ett avtryck gjorts tillgängligt för kommissionen i enlighet med artikel 31.

Datum för påskrifterna.

Artikel 23

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av denna förordning.

Artikel 24

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller tulltaxenummer 7308 eller 9406 i detta system importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, ska ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 25

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resenärers personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i denna bilaga och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, resenärernas eller deras familjers personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för produkter som ingår i resenärers personliga bagage.

Artikel 26

Informationsförfarande för kumulationsändamål

1.   När artiklarna 2.2 och 6.1 tillämpas ska ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration enligt förlagan i tillägg 5A, som lämnas av exportören i den stat eller det ULT materialet kommer från, utgöra bevis för ursprungsstatus enligt denna bilaga för material från en annan AVS-stat, unionen eller ett ULT.

2.   När artikel 2.2 och artikel 6.2 och 6.9 tillämpas ska en leverantörsdeklaration enligt förlagan i tillägg 5B, som lämnas av exportören i den stat eller det ULT materialet kommer från, utgöra bevis för den bearbetning eller behandling som ägt rum i andra AVS-stater, i unionen, i ett ULT eller i Sydafrika.

3.   En separat leverantörsdeklaration ska för varje sändning av material lämnas av leverantören på den faktura som avser den sändningen, i en bilaga till den fakturan eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling som avser den sändningen där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

4.   Leverantörsdeklarationen får göras på en förtryckt blankett.

5.   Leverantörsdeklarationen ska undertecknas för hand. När fakturan och leverantörsdeklarationen upprättas med hjälp av elektronisk databehandling behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte undertecknas för hand under förutsättning att den ansvarige tjänstemannen i leverantörsföretaget är identifierad på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna i det land eller det territorium där leverantörsdeklarationerna upprättas. Dessa tullmyndigheter får fastställa villkor för genomförandet av denna punkt.

6.   Leverantörsdeklarationer ska lämnas till det behöriga tullkontoret i den exporterande AVS-stat till vilken begäran om utfärdande av varucertifikatet EUR.1 har lämnats.

Artikel 27

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 15.3 och 19.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i en AVS-stat eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artikel 6 och att de uppfyller övriga villkor i denna bilaga, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis exportörens eller leverantörens räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i en AVS-stat eller något av de andra länder eller territorier som avses i artikel 6, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i AVS-staterna, unionen eller ULT och som utfärdats eller upprättats i en AVS-stat, unionen eller ett ULT, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i AVS-staterna eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artikel 6 i enlighet med denna bilaga.

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska bevara de handlingar som avses i artikel 15.3 under minst tre år.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska bevara en kopia av denna fakturadeklaration och de handlingar som avses i artikel 19.3 under minst tre år.

3.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 ska bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 15.2 under minst tre år.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet ska bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem under minst tre år.

Artikel 29

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna ska detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg bör inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 30

Belopp i euro

1.   Vid tillämpning av artikel 19.1 b och artikel 25.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i en AVS-stat, i medlemsstaterna eller de övriga länder eller territorier som avses i artikel 6 fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 19.1 b eller artikel 25.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som ska användas i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen ska meddelas kommissionen senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Kommissionen ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda uppåt eller neråt det belopp som räknas om från euro till nationell valuta. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Ett land får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen ska ses över av kommissionen. Vid denna översyn ska kommissionen beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta om att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 31

Ömsesidigt bistånd

1.   AVS-staterna ska till kommissionen sända avtryck av de stämplar som används samt adresserna till de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda varucertifikat EUR.1 och att kontrollera varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer.

Varucertifikat EUR.1 ska godkännas för förmånsbehandling från och med den dag då kommissionen mottar uppgifterna.

Kommissionen ska sända dessa uppgifter till medlemsstaternas tullmyndigheter.

2.   För att sörja för att denna bilaga tillämpas på ett riktigt sätt ska unionen, ULT och AVS-staterna genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

De tillfrågade myndigheterna ska lämna relevanta uppgifter om de förhållanden under vilka en produkt tillverkats och särskilt ange under vilka förhållanden ursprungsreglerna har iakttagits i de olika berörda AVS-staterna, medlemsstaterna och ULT.

Artikel 32

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Kontroll i efterhand av ursprungsintyg ska göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i denna bilaga.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till det exporterande landets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för begäran om kontroll. Alla erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga ska vidarebefordras till stöd för begäran om kontroll.

3.   Kontrollen ska göras av exportlandets tullmyndigheter. För kontrollen ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat ska klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i AVS-staterna eller något av de länder eller territorier som avses i artikel 6 och uppfyller övriga villkor i denna bilaga.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

7.   När kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tycks tyda på att bestämmelserna i denna bilaga överträds ska nödvändiga undersökningar genomföras snarast möjligt för att överträdelserna ska kunna identifieras och förhindras.

Artikel 33

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.   Kontroll av leverantörsdeklarationer ska göras stickprovsvis eller när den importerande statens tullmyndigheter på rimliga grunder betvivlar att handlingarna är äkta eller att uppgifterna om det ifrågavarande materialets verkliga ursprung är riktiga eller fullständiga.

2.   De tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas får begära att tullmyndigheterna i den stat där deklarationen gjordes utfärdar ett informationscertifikat enligt förlagan i tillägg 6. Alternativt får de tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas anmoda exportören att uppvisa ett informationscertifikat utfärdat av tullmyndigheterna i den stat där deklarationen gjordes.

En kopia av informationscertifikatet ska i minst tre år bevaras av det kontor som utfärdade det.

3.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av kontrollen. Resultatet ska klart utvisa om deklarationen angående materialets status är riktig.

4.   Leverantörer ska för kontrolländamål i minst tre år bevara ett exemplar av den handling som innehåller deklarationen tillsammans med alla handlingar som är nödvändiga för att styrka materialets verkliga status.

5.   Tullmyndigheterna i den stat där leverantörsdeklarationen upprättas ska ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller som de anser lämpliga i syfte att fastställa om en leverantörsdeklaration är riktig.

6.   Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som utfärdats eller upprättats på grundval av en oriktig leverantörsdeklaration ska anses ogiltiga.

Artikel 34

Sanktioner

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter ska bli föremål för sanktioner.

Artikel 35

Frizoner

1.   När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg eller en leverantörsdeklaration och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på AVS-staternas territorium, ska alla nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2.   När ursprungsprodukter importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, ska, med avvikelse från punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen följer bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 36

Undantag

1.   Kommissionen får på eget initiativ eller efter ansökan från ett förmånsland bevilja förmånslandet ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i denna bilaga om

a)

interna eller externa faktorer tillfälligt gör att landet inte kan följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus i denna bilaga trots att det kunde det tidigare, eller

b)

det behöver tid att förbereda sig för att följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus i denna bilaga.

2.   Ett sådant tillfälligt undantag ska inte vara längre än effekterna av de interna eller externa faktorer som gett upphov till det, eller den tid som förmånslandet behöver för att kunna följa reglerna.

3.   Ansökan om undantag ska göras skriftligen till kommissionen. Den ska i enlighet med punkt 1 ange varför det behövs ett undantag och innefatta tillräckligt med styrkande handlingar.

4.   Beslut enligt denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.5 i denna förordning.

Unionen ska bifalla alla ansökningar från AVS-staterna som är vederbörligen motiverade i enlighet med denna artikel och som inte kan förorsaka en etablerad unionsindustri allvarlig skada.

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Särskilda villkor

1.   Begreppet unionen i denna bilaga ska inte omfatta Ceuta och Melilla. Begreppet produkter med ursprung i unionen ska inte omfatta produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.

2.   Vid fastställande av om produkter som importeras till Ceuta och Melilla ska anses ha ursprung i AVS-staterna ska denna bilaga gälla i tillämpliga delar.

3.   När produkter som är helt framställda i Ceuta, Melilla eller unionen genomgår bearbetning eller behandling i AVS-staterna ska de anses vara helt framställda i AVS-staterna.

4.   Bearbetning eller behandling som sker i Ceuta, Melilla eller unionen ska anses ha ägt rum i AVS-staterna när material genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i AVS-staterna.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 i denna artikel ska de otillräckliga åtgärder som anges i artikel 5 inte anses utgöra bearbetning eller behandling.

6.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 38

Tillägg

Tilläggen till denna bilaga ska utgöra en integrerad del av denna.

Tillägg 1

Inledande anmärkningar till förteckningen i tillägg 2

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de krav som gäller för alla produkter för att de ska anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 4 i denna bilaga.

Anmärkning 2:

1.

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för tulltaxenumret eller kapitlet. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ex”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.

Om flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

3.

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

4.

Om en regel anges i både kolumnerna 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja att tillämpa antingen den regel som anges i kolumn 3 eller den som anges i kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4, ska den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

1.

Bestämmelserna i artikel 4 i denna bilaga om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i unionen eller i AVS-staterna.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ”annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning” enligt tulltaxenummer ex 7224.

Om detta smide har smitts i unionen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan erhållit ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det tillverkats i samma fabrik eller i en annan fabrik i unionen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus ska därför inte räknas med när värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

2.

I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 kan, om det i en regel anges att ”material med vilket nummer som helst” får användas, material med samma nummer som produkten också användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln. Uttrycket ”tillverkning av material med vilket nummer som helst, även andra material med nummer …” innebär däremot att endast material som klassificeras enligt samma nummer som en produkt med en annan varubeskrivning än den som anges för produkten i kolumn 2 får användas.

4.

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att ett eller flera dessa material får användas. Det innebär inte att alla material måste användas.

Exempel:

I regeln för tyger enligt numren 5208–5212 anges att naturliga fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

5.

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret. (Se också anmärkning 6.3 nedan i samband med textilier.)

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter som, trots att de inte kan tillverkas av det specifika material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk – även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

6.

Om två procentsatser anges i en regel i förteckningen som det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högre av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:

1.

Med begreppet naturfibrer avses i förteckningen andra fibrer än konst- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall och, om inte annat anges, inbegriper även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

2.

Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt numren 5101–5105, bomullsfibrer enligt numren 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt numren 5301–5305.

3.

Med begreppen textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av konst-, syntet- eller pappersfibrer eller konst-, syntet- eller pappersgarn.

4.

Med begreppet konststapelfibrer avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt numren 5501–5507.

Anmärkning 5:

1.

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska inte villkoren i kolumn 3 tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, vilket sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (Se också anmärkning 5.3 och 5.4 nedan.)

2.

Den tolerans som omnämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

Silke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetkonstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylonitril.

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoretylen.

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nummer 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetiska stapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) får därför användas upp till 10 % av garnets vikt.

Exempel:

Ett tyg av ull enligt nummer 5112 tillverkat av ullgarn enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är ett blandat tyg. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av båda får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av tygets vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullstyget självt är ett blandtyg gjort av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiskt tyg enligt nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

3.

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är toleransen 20 % för sådant garn.

4.

I fråga om tyger som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister”, är toleransen 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6:

1.

I fråga om de textilprodukter i förteckningen som är märkta med en fotnot som hänvisar till denna inledande anmärkning, kan beslag och tillbehör av textilmaterial som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om deras vikt inte överstiger 10 % av den sammanlagda vikten av allt ingående textilmaterial.

Med beslag och tillbehör av textilmaterial avses de som klassificeras enligt kapitlen 50–63. Foder och mellanfoder ska inte anses utgöra beslag eller tillbehör.

2.

Beslag och tillbehör som inte är tillverkade av textilmaterial och andra använda material som innehåller textilier behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3, även om de inte omfattas av anmärkning 3.5.

3.

I enlighet med anmärkning 3.5 får beslag och tillbehör som inte är tillverkade av textilmaterial och som inte har ursprungsstatus, liksom andra produkter som inte innehåller textilier, ändå användas fritt om de inte kan tillverkas av de material som anges i kolumn 3.

Om det i en regel i förteckningen exempelvis (1) anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. en blus, hindrar inte detta användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte kan tillverkas av textilmaterial.

4.

Då en procentregel gäller ska hänsyn tas till värdet av beslag och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:

1.

Med särskilda processer avses i samband med numren ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (2).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande åtgärder: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

2.

Med särskilda processer avses i samband med numren 2710, 2711 och 2712 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (2).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande åtgärder: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T).

k)

Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte med ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild process.

m)

Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86.

n)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

3.

I fråga om numren ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403: enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning och märkning, som tillför ett svavelinnehåll som resultat av att produkter med olika svavelinnehåll blandas, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder medför inte ursprungsstatus.


(1)  Detta exempel ges endast i förklarande syfte och är inte rättsligt bindande.

(2)  Se kompletterande förklarande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

Tillägg 2

Förteckning över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska kunna erhålla ursprungsstatus

Alla produkter som anges i förteckningen behöver inte omfattas av denna förordning. Det är därför nödvändigt att beakta förordningens övriga delar.

HS-nr

Varuslag

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 01

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 som använts ska vara helt framställda

 

Kapitel 02

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 03

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 0306

Kräftdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 0307

Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 04

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt, och

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 redan har ursprungsstatus, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 05

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 ska vara helt framställt

 

ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 06

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt framställt, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 07

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

 

Kapitel 08

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär och nötter ska vara helt framställda, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 09

Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 ska vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda grönsaker och ätbara rötter och stamknölar enligt nr 0714 eller alla använda frukter eller bär ska vara helt framställda

 

ex 1106

Mjöl och pulver av torkade och baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

 

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 ska vara helt framställt

 

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503 :

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0203 , 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

Andra

Tillverkning utgående från kött eller ätliga slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 :

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0201 , 0202 , 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 1504

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från rått ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 1506

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1507 –1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

 

 

Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, fraktioner av jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från annat material enligt nr 1507 –1515

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507 , 1508 , 1511 och 1513 får dock användas

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 ska vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507 , 1508 , 1511 och 1513 får dock användas

 

ex kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från djur enligt kapitel 1

 

1604 och1605

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom;

kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 1702

 

Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material redan har ursprungsstatus

 

ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som ej innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 -0404 , som inte innehåller kakao eller som innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

Andra

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) ska vara helt framställda

 

Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) ska vara helt framställda, och

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 1806 ,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och produkter därav) ska vara helt framställda, och

vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker ska vara helt framställda

 

ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 2004 och ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2008

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801 , 0802 och 1202 -1207 , som redan utgör ursprungsvaror, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

Andra slag, utom frukter och bär (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

all använd cikoriarot ska vara helt framställd

 

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

Senapspulver och beredd senap:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002 –2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda

 

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime och grapefrukt) redan har ursprungsstatus

 

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208 ,

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208 ,

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 2301

Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs ska vara helt framställd

 

ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver ska vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

spannmål, socker, melass, kött eller mjölk som används redan har ursprungsstatus, och

allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 ska vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2524

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av bensin (petroleum spirit och bensen)), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Torrdestillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild behandling (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering eller annan särskild behandling (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering eller annan särskild behandling (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2805

”Mischmetall”

Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 29

Oorganiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta tulltaxenummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 2905 . Metallalkoholater enligt detta tulltaxenummer får dock användas endast om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 30

Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

Produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag:

 

 

– –

Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Annan

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002 , 3005 och 3006 ):

 

 

Framställda av amikacin enligt nr 2941

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 31

Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande:

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Magnesium- och kaliumsulfat

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (3)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3203 , 3204 och 3205 . Material enligt nr 3205 får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även material ur en annan grupp  (4) enligt detta tulltaxenummer. Material enligt samma grupp får dock endast användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild behandling (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

 

 

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, ”slack wax” eller ”scale wax”

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

icke kemiskt definierade fettsyror eller tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har karaktär av vaxer,

material enligt nr 3404

Detta material får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 eller 3702 . Material enligt nr 3702 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 eller 3702 . Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 eller 3702 .

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr 3701 –3704 .

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3801

Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3803

Raffinerad tallolja (tallsyra)

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3807

Träbeck (trätjärebeck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper).

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

 

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), ej nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

Följande produkter enligt detta nummer:

– –

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

– –

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

– –

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

– –

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor erhållna ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

– –

Jonbytare

– –

Getter för vakuumrör

– –

Alkalisk järnoxid för rening av gas

– –

Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

– –

Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

– –

Finkelolja och dippelsolja

– –

Blandningar av salter som har olika anjoner

– –

Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3901 –3915

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av nr ex 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

 

 

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907

Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (5)

 

Polyester

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

 

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3916 –3921

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 och ex 3921 för vilka följande gäller:

 

 

Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Andra slag:

 

 

– –

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

– –

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3916 och ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (6)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3922 –3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 4001

Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräpplattor av naturgummi

 

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4011 eller 4012

 

ex 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

 

ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 4102

Oberedda skinn av får eller lamm, utan ullbeklädnad

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

 

4104 –4107

Läder, annat än läder enligt nr 4108 eller 4109

Garvning av förgarvat läder

eller

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

4109

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt nr 4104 -4107 , om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, utöver tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

Andra

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302 , icke hopfogade

 

ex kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 4403

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

 

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Hyvling, slipning eller fingerskarvning

 

ex 4408

Skarvat faner, med en tjocklek av högst 6 mm, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

 

ex 4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter eller sidor, även hyvlat, slipat eller fingerskarvat:

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

Slipat eller fingerskarvat

Slipning eller fingerskarvning

 

ex 4410 –ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

 

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

 

ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

 

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Cellplattor och vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) får dock användas

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket tulltaxenummer som helst utom trätråd enligt nr 4409

 

ex kapitel 45

Kork och varor av kork; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

 

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 4811

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809 ), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter; maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

 

 

S.k. evighetskalendrar eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

ex kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat och kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

 

5004 –ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5106 –5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från (7):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5111 –5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5204 –5207

Garn och tråd av bomull

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5208 –5212

Vävnader av bomull:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5306 –5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5309 –5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5401 –5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet- eller regenatfilament:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5501 –5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

 

5508 –5511

Garn och sytråd av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5512 –5516

Vävnader av konststapelfibrer:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa

 

Andra slag

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

 

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

 

Andra slag

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade och kammade eller på annat sätt beredda för spinning

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

 

 

Av nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

Vävnader av jute får användas som underlag

 

Av annan filt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

Andra slag

Tillverkning utgående från garn (7).

Vävnader av jute får användas som underlag

 

ex kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier, med undantag av följande:

Tillverkning utgående från garn (7)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

 

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

Tillverkning utgående från garn

 

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5904

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (7)

 

5905

Textiltapeter:

Tillverkning utgående från garn

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

 

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5909 –5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn (7)

 

Andra slag

Tillverkning utgående från garn (7):

 

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från garn (7)

 

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från vävnad

 

Andra slag

Tillverkning utgående från garn (7)

 

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från vävnad

 

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (7)  (8)

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

Andra slag

Tillverkning utgående från garn (7)  (8)

Konfektionering följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta varan enligt nr 6213 och 6214 inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 :

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (7)

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (7)

Tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (7)

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

6301 –6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner etc.; andra inredningsartiklar:

 

 

Av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från (7)

fibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

 

Andra slag:

 

 

– –

Broderade

Tillverkning utgående från garn (8)  (9)

Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

– –

Andra slag

Tillverkning utgående från garn (7)  (8)

 

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från garn (7)

 

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

Tillverkning utgående från vävnad

 

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 25 % av satsens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt nr 6406

 

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

6503

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 , även ofodrade och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (8)

 

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (8)

 

ex kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

 

ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

 

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 7003 , ex 7004 och ex 7005

Glas, försett med ett icke-reflekterande skikt

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7006

Glas enligt nr 7003 , 7004 eller 7005 , böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material:

 

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (10)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

Annat

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7008

Isolerrutor av glas, flerväggiga

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

eller

slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018 )

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

eller

slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från

förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, garn, även huggna, eller garn, utan färg, eller

glasull

 

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 7101

Naturpärlor eller odlade pärlor, sorterade, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 7102 , ex 7103 och ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar och halvädelstenar

 

7106 , 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

Obearbetade

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 ,

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 ,

eller

legering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 , med varandra eller med oädla metaller

 

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

 

ex 7107 , ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

 

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7117

Oäkta smycken

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

eller

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte har överdrag av eller är belagda med ädla metaller, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 72

Järn och stål; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

 

7208 –7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206

 

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

 

ex 7218 , 7219 –7222

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7218

 

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

 

ex 7224 , 7225 –7228

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206 , 7218 eller 7224

 

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

 

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7304 , 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206 , 7207 , 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO nr X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

 

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 ) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

 

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7401

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

7402

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

 

 

Raffinerad koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

Kopparlegeringar och raffinerad koppar innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad koppar, obearbetad koppar eller från avfall och skrot av koppar

 

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 75

Nickel och varor av nickel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7501 –7503

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel; nickel i obearbetad form; avfall och skrot av nickel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall eller skrot av aluminium

 

7602

Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex 7616

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium får dock användas, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 77

Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet

 

 

ex kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från bly i form av tacka eller verkbly

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

 

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

ex kapitel 79

Zink och varor av zink; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7902 får dock inte användas

 

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten