Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0864

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/864 av den 31 maj 2016 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet triasulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)

C/2016/3185

OJ L 144, 1.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/864/oj

1.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/864

av den 31 maj 2016

om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet triasulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 20.1 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2000/66/EG (2) infördes triasulfuron som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet triasulfuron enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 30 juni 2016.

(4)

En ansökan om förnyat upptagande av triasulfuron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG har lämnats in i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 (5) inom den tid som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1141/2010. Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten sammanställde en förnyad bedömningsrapport i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade den till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och kommissionen den 14 oktober 2013.

(7)

Myndigheten skickade den förnyade bedömningsrapporten till sökanden och medlemsstaterna för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. Myndigheten gjorde även den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten.

(8)

Den 8 januari 2015 meddelade myndigheten kommissionen sin slutsats (6) om huruvida triasulfuron kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Myndigheten konstaterade att det på grund av en ofullständig genotoxicitetsbedömning av triasulfuron och dess tillverkningsförorening CGA 150829 inte har varit möjligt att fastställa de hälsobaserade toxikologiska referensvärdena. Därför kunde bedömningen av riskerna för konsumenter, användare, arbetstagare och kringstående inte göras. Vidare fann myndigheten att det under särskilda geografiska och klimatiska förhållanden är en stor risk att de bedömda representativa användningsområdena resulterar i att grundvattnet exponeras för halter av antingen triasulfuron eller dess jordmetabolit CGA 150829 över parametervärdet på 0,1μg/l för dricksvatten. Vidare konstaterades risken vara hög för vattenlevande växter.

(9)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på myndighetens slutsats och, i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EU) nr 1141/2010, på utkastet till granskningsrapport. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(10)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde de farhågor som anges i skäl 8 inte avföras.

(11)

Följaktligen har det inte fastställts att det kan förväntas att, med avseende på en eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller triasulfuron, kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda. Godkännandet av det verksamma ämnet triasulfuron bör därför inte förnyas.

(12)

Medlemsstaterna bör ges tid att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller triasulfuron.

(13)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller triasulfuron bör löpa ut senast den 30 september 2017.

(14)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om triasulfuron lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Icke förnyat godkännande av det verksamma ämnet

Godkännandet av det verksamma ämnet triasulfuron förnyas inte.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller triasulfuron som verksamt ämne senast den 30 september 2016.

Artikel 3

Anståndsperioder

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 30 september 2017.

Artikel 4

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

I del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska rad 9 om triasulfuron utgå.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2000/66/EG av den 23 oktober 2000 om införande av ett verksamt ämne (triasulfuron) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 276, 28.10.2000, s. 35).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen (EUT L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron”, EFSA Journal, vol. 13(2015):1, artikelnr 3958, [s. 78.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3958.


Top