EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0758

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/758 av den 4 februari 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 i syfte att anpassa dess bilaga III (Text av betydelse för EES)

C/2016/0536

OJ L 126, 14.5.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/758/oj

14.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/758

av den 4 februari 2016

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 i syfte att anpassa dess bilaga III

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (1), särskilt artikel 49.6, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1315/2013 ger möjlighet att anpassa de vägledande kartorna över det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som utvidgats till att omfatta vissa grannländer på grundval av avtal på hög nivå om transportinfrastrukturnät mellan unionen och de berörda grannländerna.

(2)

Vid toppmötet för västra Balkan (sexländersgruppen) i Wien godkändes den 27 augusti 2015 ett avtal på hög nivå mellan unionen och västra Balkanländerna Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien om anpassning av den vägledande utvidgningen av de övergripande TEN-T-kartorna och om identifiering av stomnätsanslutningar på kartorna över det övergripande nätet. Detta avtal avser linjer i järnvägs- och vägnäten samt hamnar och flygplatser. Anpassningen av de vägledande kartorna över det övergripande nätet och, framförallt, identifieringen av det vägledande stomnätet kommer att göra det möjligt för unionen att bättre samordna sitt samarbete, vilket inbegriper ekonomiska stöd, med västra Balkan.

(3)

Inom ramen för den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ingicks den 30 oktober 2015 ett avtal på hög nivå mellan unionen och Island och Norge om anpassning av den vägledande utvidgningen av de övergripande TEN-T-kartorna för dessa länder. Anpassningen rör ett begränsat antal justeringar av kartorna över väg-, hamn-, och flygplatsnäten som syftar till att bättre avspegla de vägledande TEN-T-näten i förhållande till TEN-T-metoden (2).

(4)

Förordning (EU) nr 1315/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EU) nr 1315/2013 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  SWD(2013) 542 final.


BILAGA

Bilaga III till förordning (EU) nr 1315/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)

Punkt 11.1 ska ersättas med följande:

Image

(2)

Punkt 11.2 ska ersättas med följande:

Image

(3)

Punkt 11.3 ska ersättas med följande:

Image

(4)

Punkt 11.4 ska ersättas med följande:

Image

(5)

Punkt 13.1 ska ersättas med följande:

Image

(6)

Punkt 13.2 ska ersättas med följande:

Image

(7)

Punkt 13.3 ska ersättas med följande:

Image

(8)

Punkt 13.4 ska ersättas med följande:

Image

Top