EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0669

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/669 av den 28 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändring av och innehållet i landsbygdsprogrammen, publicitet i samband med dessa program och omräkningsfaktorerna för omvandling till djurenheter

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/669

av den 28 april 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 vad gäller ändring av och innehållet i landsbygdsprogrammen, publicitet i samband med dessa program och omräkningsfaktorerna för omvandling till djurenheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (1), särskilt artiklarna 8.3, 12, 41 och 66.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (2) fastställs det högsta antal ändringar av landsbygdsprogram som medlemsstaterna får föreslå kommissionen. Särskilda regler bör gälla när stödet tillhandahålls genom ett finansieringsinstrument, så att medlemsstaterna får den flexibilitet som behövs vid genomförandet av finansieringsinstrumentet. Därför bör det högsta antalet programändringar inte tillämpas vad gäller ändringar som rör programplaneringen av finansiella instrument.

(2)

I artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 fastställs regler för omvandling av enheter, inklusive bestämmelser om omräkningsfaktorerna för olika djurslag till djurenheter. Det bör klargöras att dessa omräkningsfaktorer inte bara är tillämpliga vad gäller åtaganden att föda upp lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen utan vad gäller alla djurhållningsrelaterade åtaganden enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013.

(3)

I del 1 punkt 8.2 och del 2 punkt 5.2 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 fastställs vissa regler beträffande beskrivningen av åtgärderna inom landsbygdsprogrammen och inom nationella ramar. Särskilda regler bör gälla när stödet tillhandahålls genom ett finansieringsinstrument, så att medlemsstaterna får den flexibilitet som behövs vid genomförandet av finansieringsinstrumentet.

(4)

I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 fastställs de omräkningsfaktorer för omvandling av djur till djurenheter som avses i artikel 9 och föreskrivs att dessa omräkningsfaktorer får ökas för alla kategorier som ingår i tabellen och sänkas för andra fjäderfän, med hänsyn till vetenskapliga rön som förklaras och väl motiveras i landsbygdsprogrammen. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att sänka omräkningsfaktorerna inte bara för ”övriga fjäderfän” utan för alla kategorier som ingår i tabellen när det är motiverat och på grundval av vetenskapliga rön.

(5)

I del 1 punkt 2.2 i bilaga III till förordning (EU) nr 808/2014 fastställs de minimikrav vad gäller informations- och publicitetsåtgärder som gäller för stödmottagarna under genomförandet av en insats. I punkt 2.2 b föreskrivs olika krav beroende på det totala offentliga stödets storlek. För att garantera proportionella och harmoniserade krav bör det fastställas en enhetlig tröskel på 50 000 euro. Med hänsyn till särdragen hos de areal- och djurrelaterade åtgärderna och hos andra åtgärder som inte avser investeringar, bör medlemsstaterna dessutom själva få avgöra om dessa åtgärder bör omfattas av informationskraven.

(6)

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 ska följande läggas till som led e:

”e)

vid ändringar gällande finansieringsinstrument som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 1303/2013.”

2.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Om åtaganden som gjorts enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 avser djurenheter ska de omräkningsfaktorer för omvandling av de olika djurkategorierna till djurenheter som anges i bilaga II tillämpas.

2.   Om åtaganden enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 uttrycks i andra enheter än de som används i bilaga II till den förordningen, får medlemsstaterna beräkna betalningarna på grundval av dessa andra enheter. I sådana fall ska medlemsstaterna säkerställa att de högsta belopp per år som berättigar till stöd från EJFLU och som anges i den bilagan inte överskrids.

3.   Stöd enligt artiklarna 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 kan inte beviljas per djurenhet, utom när det gäller sådant stöd för åtaganden att föda upp lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen som avses i artikel 28.10 b i den förordningen.”

3.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

4.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

5.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).


BILAGA I

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 punkt 8.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

Omfattning, stödnivå, stödberättigade mottagare och, i förekommande fall, metod för beräkning av stödbelopp eller stödnivå fördelat på delåtgärd och/eller typ av insats, vid behov. För varje typ av insats ska det anges en specificering av stödberättigande kostnader, villkor för stödberättigande, tillämpliga belopp och stödnivåer och principer för fastställande av urvalskriterierna. När stöd ges till ett finansieringsinstrument som genomförs enligt artikel 38.4 första stycket leden a och b i förordning (EU) nr 1303/2013, ska det anges en beskrivning av typen av finansieringsinstrument, allmänna kategorier av slutmottagare, allmänna kategorier av stödberättigande kostnader, högsta stödnivå och principer vad gäller fastställandet av urvalskriterier.”

2.

I del 2 punkt 5.2 ska led c ersättas med följande:

”c)

Omfattning, stödnivå, stödberättigade mottagare och, i förekommande fall, metod för beräkning av stödbelopp eller stödnivå fördelat på delåtgärd och/eller typ av insats, vid behov. För varje typ av insats ska det anges en specificering av stödberättigande kostnader, villkor för stödberättigande, tillämpliga belopp och stödnivåer och principer för fastställande av urvalskriterierna. När stöd ges till ett finansieringsinstrument som genomförs enligt artikel 38.4 första stycket leden a och b i förordning (EU) nr 1303/2013, ska det anges en beskrivning av typen av finansieringsinstrument, allmänna kategorier av slutmottagare, allmänna kategorier av stödberättigande kostnader, högsta stödnivå och principer vad gäller fastställandet av urvalskriterier.”


BILAGA II

”BILAGA II

Omräkningsfaktorer för omvandling av djur till djurenheter (DE) enligt artikel 9.1 och 9.2

1.

Tjurar, kor och andra nötkreatur över två år, hästdjur över sex månader

1,0 DE

2.

Nötkreatur från sex månader till två år

0,6 DE

3.

Nötkreatur under sex månader

0,4 DE

4.

Får och getter

0,15 DE

5.

Avelssuggor > 50 kg

0,5 DE

6.

Andra grisar

0,3 DE

7.

Värphöns

0,014 DE

8.

Andra fjäderfän

0,03 DE

För de kategorier eller underkategorier av djur som anges i denna tabell kan omräkningsfaktorerna i undantagsfall komma att höjas eller sänkas med hänsyn till vetenskapliga rön som förklaras och är väl motiverade i landsbygdsprogrammen.

Andra djurkategorier får läggas till i undantagsfall. Omräkningsfaktorerna för sådana kategorier ska fastställas med hänsyn till särskilda omständigheter och vetenskapliga rön som förklaras och är väl motiverade i landsbygdsprogrammen.”


BILAGA III

I del 1 punkt 2.2 i bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 ska led b ersättas med följande:

”b)

När det gäller insatser som inte omfattas av led c och där det totala offentliga stödet överskrider 50 000 euro ska minst en affisch (minst i A3-storlek) eller en upplysningstavla med information om projektet, som framhäver det finansiella stödet från unionen, sättas upp på en plats som är väl synlig för allmänheten. Medlemsstaterna får dock besluta att detta krav inte ska tillämpas på, eller att tröskeln ska höjas för, insatser enligt artikel 21.1 leden a och b (när det gäller inkomstbortfall och underhållskostnader) och artiklarna 28–31, 33, 34 och 40 i förordning (EU) nr 1305/2013. Medlemsstaterna får också besluta att detta krav inte ska tillämpas på, eller att tröskeln ska höjas för, andra insatser som inte medför en investering där det, på grund av den finansierade insatsens karaktär, inte är möjligt att hitta en lämplig placering av en affisch eller tavla. En upplysningstavla ska sättas upp i de lokaler som används av de lokala aktionsgrupper som finansieras genom Leader.”


Top