EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0623

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/623 av den 21 april 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

C/2016/2244

OJ L 106, 22.4.2016, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/623/oj

22.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/623

av den 21 april 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2012/105/EU av den 14 december 2011 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 augusti 2012 anslöt sig Ryska federationen till Världshandelsorganisationen. Ryska federationens åtaganden omfattar tullkvoter för export av trä av vissa arter av barrträd, varav en andel har avsatts för export till unionen. Förfaringssättet för förvaltningen av dessa tullkvoter har fastställts i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet (nedan kallat protokollet). Avtalet och protokollet undertecknades den 16 december 2011. De har tillämpats provisoriskt från och med det datum då Ryska federationen anslöt sig till Världshandelsorganisationen.

(2)

I enlighet med artikel 4 i beslut 2012/105/EU har det i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 (2) fastställts regler om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen. Den genomförandeförordningen kommer att upphöra att gälla den dag som protokollet inte längre tillämpas provisoriskt.

(3)

Även om avtalet och protokollet fortsatt tillämpas provisoriskt, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för deras ingående avslutas, har erfarenheterna från genomförandet av förordning (EU) nr 498/2012 visat att behov finns för ändringar av flera bestämmelser i den förordningen.

(4)

I synnerhet bör artikel 3 ändras för att minska längden på den första delen av varje kvotperiod samtidigt som längden på den andra delen utökas. Den första delen av varje kvotperiod kommer sålunda nu att löpa från den 1 januari till den 31 maj och den andra delen av varje kvotperiod kommer att börja den 1 juni och fortsätta fram till slutet av respektive kalenderår. Detta är en viktig ändring, eftersom den andra delen av varje kvotperiod numera inleds två månader tidigare än förut. Denna ändring är nödvändig för att importörer av gran och furu ska kunna ha tillgång till återstående tullkvoter så tidigt som möjligt under en given kvotperiod.

(5)

Artikel 6.2 i genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 bör ändras för att förtydliga att beräkningen av taken för traditionella importörer avseende en viss kvotperiod ska göras på grundval av relevant tidigare import av den berörda produktgruppen.

(6)

Artikel 7 i genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 bör ändras så att traditionella importörers maximala importrättigheter för alla produktgrupper under den första delen av varje kvotperiod inte är lägre än de som beviljas nya importörer.

(7)

I artikel 11.1 bör en tredje mening läggas till för att formalisera de kvartalsvisa rapporteringsskyldigheter som medlemsstaternas tillståndsmyndigheter har vad gäller faktisk import av de berörda produkterna.

(8)

Artikel 12 bör ändras så att importörer som inte kan återlämna oanvända kvottillstånd till relevant tillståndsmyndighet i medlemsstaten i stället har möjlighet att lämna en ”försäkran på heder och samvete” till tillståndsmyndigheten, vari intygas att det oanvända kvottillståndet trots ansträngningar inte har kunnat återfås från myndigheterna i Ryska federationen. Ett nytt formulär bör därför införas i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 för detta ändamål.

(9)

Artiklarna 13 och 14 i genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 bör vidare ändras så att det går att aktualisera reglerna om minskning av traditionella importörers tak vid underanvändning eller när beviljade kvottillstånd inte återlämnas.

(10)

Artikel 15.2 bör ändras för att göra det möjligt att upphäva tillämpningen av artiklarna 13 och 14 i ännu en tredje kvotperiod. Detta ytterligare upphävande är motiverat med tanke på den ännu låga utnyttjandegraden av tullkvoterna och behovet av att uppmuntra till ökad användning kommande kvotperiod.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för trä, som inrättats enligt beslut 2012/105/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Metoden för tilldelning av tullkvoter ska bero på det datum som importören lämnar in ansökan, enligt följande:

a)

För varje ansökan inlämnad senast den 31 maj varje år (nedan kallat första delen av kvotperioden) ska kommissionen tilldela tullkvoter efter indelningen av importörer i 'traditionella' respektive 'nya' enligt artikel 5.2 b i protokollet.

b)

För varje ansökan inlämnad från och med den 1 juni (nedan kallat andra delen av kvotperioden) ska kommissionen tilldela återstående tullkvoter enligt den kronologiska ordning i vilken kommissionen mottagit underrättelser från de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna (nedan kallade tillståndsmyndigheter) om ansökningar från enskilda importörer, enligt artikel 5.2 a i protokollet.”

2.

I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   En traditionell importörs tak för varje produktgrupp under påföljande kvotperiod (nedan kallad kvotperiod n+1) ska beräknas enligt denna importörs genomsnittliga faktiska import av berörd produktgrupp under de två kvotperioder som föregår det år när beräkningen görs, med användning av följande formel:

 

Ci = T * (Īi/ ΣĪi)

där

 

Ci är taket för den berörda produktgruppen (gran eller furu) för importör i under kvotperiod n+1,

 

T är den kvot för traditionella importörer som är tillgänglig för den berörda produktgruppen under det år som taket beräknas (nedan kallat kvotperiod n),

 

Īi är genomsnittet av den traditionella importören i:s faktiska import av den berörda produktgruppen under de två kvotperioder som föregår beräkningen (nedan kallade kvotperiod n-2 respektive kvotperiod n-1), enligt följande:

[(importör i:s faktiska import under kvotperiod n-2) + (importör i:s faktiska import under kvotperiod n-1)]/2

 

”ΣĪi” är summan av samtliga traditionella importörers genomsnittliga import Īi av den berörda produktgruppen.”

3.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska varje år beräkna det tak som ska gälla för varje traditionell importör under den påföljande kvotperioden enligt metoden i artikel 6.2. Om en traditionell importörs beräknade tak avseende en viss produktgrupp är högre än 0 % men lägre än den högsta gräns på 1,5 % av den tullkvot som beviljats nya importörer i enlighet med artikel 4.3, ska den berörda traditionella importörens tak fastställas till 1,5 % av tullkvoten för respektive produktgrupp.

2.   Tillståndsmyndigheterna ska senast den 31 mars i kvotperiod n förse kommissionen med uppgifter om faktisk import av de berörda produkterna under kvotperiod n-1 som anmälts till dem i enlighet med artikel 11.1. Sammanställningen ska inlämnas elektroniskt i överensstämmelse med det it-system som kommissionen inrättat.

3.   Kommissionen ska senast den 30 april i kvotperiod n underrätta tillståndsmyndigheterna om de tak som beräkningarna enligt artikel 6.2 och artikel 7.1 resulterat i.”

4.

I artikel 11 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Senast femton kalenderdagar efter slutet av var tredje månad ska importörerna informera tillståndsmyndigheten i den medlemsstat där de tilldelades kvottillstånd om sin faktiska import av de berörda produkterna till Europeiska unionen under de senaste tre månaderna. För detta ändamål ska importören förse tillståndsmyndigheten med en kopia av tulldeklarationerna för den berörda importen. Tillståndsmyndigheterna ska senast 30 kalenderdagar efter slutet av var tredje månad förse kommissionen med en sammanfattning av den faktiska importen av de berörda produkterna till Europeiska unionen under de tre senaste månaderna som anmälts av importörer.”

5.

Artiklarna 12, 13 och 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Om ett kvottillstånd ännu är oanvänt sex månader efter utfärdandet ska importören antingen underrätta tillståndsmyndigheten om sin avsikt att använda det före kvotperiodens utgång eller återsända det till behörig tillståndsmyndighet. Om importören inte lyckas återfå det oanvända kvottillståndet från myndigheterna i Ryska federationen har denne möjlighet att lämna en försäkran på heder och samvete till tillståndsmyndigheten i enlighet med formuläret i bilaga IV om att det oanvända kvottillståndet trots ansträngningar inte har kunnat återfås. Vid utgången av kvotperiod n ska importören under alla omständigheter lämna tillbaka eventuella oanvända kvottillstånd eller, i förekommande fall, förklaringar på heder och samvete i enlighet med det formulär som finns i bilaga IV. Om ett kvottillstånd har utfärdats före kvotperiodens början i enlighet med artikel 4 i protokollet ska de sex månaderna räknas från den 1 januari det år som motsvarar kvotperioden.

2.   Tillståndsmyndigheterna ska omedelbart underrätta kommissionen om kvottillstånd eller förklaringar på heder och samvete som återlämnas av importörer enligt punkt 1. Den andel av taken för traditionella importörer som återstår för den berörda produktgruppen ska justeras med motsvarande mängd.

Artikel 13

1.   Om en traditionell importörs faktiska import under kvotperiod n-1 är mindre än 75 % av de kvantiteter för vilka kvottillstånd beviljats för en produktgrupp för denne importör för samma kvotperiod, ska importörens tak för import av den berörda produktgruppen under kvotperioden n+1 minskas med en mängd som är proportionell till storleken på den faktiska import som saknas.

2.   Den minskning som avses i punkt 1 ska beräknas enligt följande:

 

ri = (0,75 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

där

 

ri är minskningen av importör i:s tak för import av den berörda produktgruppen under kvotperiod n+1,

 

ΣΑi är summan av de kvantiteter som ingår i kvottillstånden för den berörda produktgruppen som beviljats importör i under kvotperiod n-1, och

 

Ii är importören i:s faktiska import av den berörda produktgruppen under kvotperioden n-1.

Artikel 14

1.   Om ett kvottillstånd som inte har återlämnats eller innefattats i en försäkran på heder och samvete enligt artikel 12 fortfarande är oanvänt vid utgången av kvotperiod n-1, ska importörens tak för import av den berörda produktgruppen under kvotperiod n+1 minskas med den mängd som är proportionell mot storleken på det oanvända kvottillståndet.

2.   Den minskning som avses i punkt 1 ska beräknas enligt följande:

 

Ri = ΣUi/ΣΑi

där

 

Ri är minskningen av importör i:s tak för import av den berörda produktgruppen under kvotperiod n+1,

 

ΣUi är summan av oanvända kvantiteter som ingår i kvottillstånd som beviljats importör i för den berörda produktgruppen under kvotperiod n-1, och

 

ΣΑi är summan av kvantiteter som ingår i kvottillstånd som beviljats importör i för den berörda produktgruppen under kvotperioden n-1.”

6.

I artikel 15 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 ska inte tillämpas under de första tre kvotperioderna efter övergångsperioden.”

7.

Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Försäkran på heder och samvete

Importör:

EU-medlemsstat:

Momsregistreringsnummer:

Kontaktperson:

Tfn

E-post:

Undertecknad intygar härmed att det trots ansträngningar inte har varit möjligt att från myndigheterna i Ryska federationen återfå de oanvända kvottillstånd som anges nedan.

Kvottillstånd 1:

 

Kvottillstånd nr:

 

Datum för utfärdande av kvottillstånd:

 

Importör (namn, land, momsregistreringsnummer):

 

Exportör (namn, momsregistreringsnummer):

Kvottillstånd 2 osv.:

Undertecknad förklarar härmed på heder och samvete att innehållet i ovanstående försäkran mig veterligen är sant och korrekt och att ingen del av det är osann.

 

 

Ort/datum

Underskrift”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 av den 12 juni 2012 om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (EUT L 152, 13.6.2012, s. 28).


Top