EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

Kommissionens förordning (EU) 2016/217 av den 16 februari 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium (Text av betydelse för EES)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/217

av den 16 februari 2016

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt post 23 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 är det förbjudet att använda kadmium och kadmiumföreningar i färger med koderna [3208] [3209] med undantag för zinkbaserade färger. Förbudet gäller dock inte utsläppande på marknaden av färger som innehåller kadmium.

(2)

I november 2012 bad kommissionen Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) att bereda dokumentation enligt bilaga XV i syfte att utsträcka det nu gällande förbudet till att omfatta utsläppande på marknaden av färger som innehåller mer än en viss koncentration kadmium.

(3)

I ett enhälligt yttrande av den 9 september 2014 drog kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté slutsatsen att en sådan ändring av den nuvarande posten skulle underlätta tillämpningen och bekräftade att ingen ytterligare bedömning av de risker kadmium i färger innebär behövdes.

(4)

I ett enhälligt yttrande av den 25 november 2014 angav kemikaliemyndighetens kommitté för socioekonomisk analys att den föreslagna ändringen av det nuvarande förbudet är proportionerlig eftersom inga ytterligare kostnader för efterlevnad skulle uppstå för tillverkare, importörer eller konsumenter, medan möjligheterna att tillämpa förbudet däremot skulle förbättras.

(5)

Det är enklare för tillsynsmyndigheter att övervaka och styra utsläppande på marknaden än användning. Genom införandet av en koncentrationsgräns klargör man dessutom att oavsiktlig förekomst av kadmium som orenhet under den gränsen inte utgör någon överträdelse av förbudet.

(6)

Forumet för informationsutbyte om verkställighet har konsulterats och man har tagit hänsyn till deras rekommendationer.

(7)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA

I post 23 kolumn 2 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska punkt 2 ersättas med följande:

”Kadmium

CAS-nr 7440-43-9

EG-nr 231-152-8 och dess föreningar

2.

Får inte användas eller släppas ut på marknaden i färger med koder [3208] [3209] i en koncentration (uttryckt som Cd-metall) lika med eller högre än 0,01 viktprocent.

För färger med koder [3208] [3209] och med en zinkhalt på mer än 10 viktprocent av färgen ska koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) vara mindre än 0,1 viktprocent.

Målade varor får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika med eller högre än 0,1 viktprocent av färgen på varorna.”


Top