Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

Kommissionens förordning (EU) 2016/130 av den 1 februari 2016 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; tyst upphävande genom 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/130

av den 1 februari 2016

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (1), särskilt artikel 17, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IB till förordning (EEG) nr 3821/85 fastställs tekniska specifikationer för konstruktion, provning, installation och besiktning av digitala färdskrivare.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 68/2009 (2) infördes en adapter som en tillfällig lösning till och med den 31 december 2013, för att göra det möjligt att i fordon i kategorierna M1 och N1 installera färdskrivare i överensstämmelse med bilaga IB till förordning (EEG) nr 3821/85.

(3)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1161/2014 (3) ändrades förordning (EEG) nr 3821/85 i syfte att förlänga giltighetstiden för adaptern fram till och med den 31 december 2015.

(4)

Förordning (EEG) nr 3821/85 har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (4). I enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr 165/2014 fortsätter dock bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3821/85, inbegripet dess bilaga IB, att gälla under en övergångsperiod fram till det datum då de genomförandeakter som avses i förordning (EU) nr 165/2014 börjar gälla.

(5)

I skäl 5 i förordning (EU) nr 165/2014 fastställs att kommissionen kommer att överväga att förlänga giltighetstiden för adaptern när det gäller fordon i kategorierna M1 och N1 fram till 2015 och fortsätta ansträngningarna för att hitta en långsiktig lösning för fordon i kategorierna M1 och N1 före 2015.

(6)

I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Digitala färdskrivare: Färdplan för framtida verksamhet  (5), som åtföljde förslaget till förordning (EU) nr 165/2014, förutses att det kommer att behövas två år för att utarbeta och anta bilagor och tillägg efter antagandet av förordning (EU) nr 165/2014.

(7)

En permanent lösning angående adaptern bör fastställas i tekniska specifikationer kopplade till genomförandet av förordning (EU) nr 165/2014. I enlighet med principen om berättigade förväntningar bör möjligheten att använda adaptrar i fordon av kategorierna M1 och N1 förlängas åtminstone tills de tekniska specifikationerna har antagits genom genomförandeakter.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 42 i förordning (EU) nr 165/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 ska ändras på följande sätt:

 

I del I, Definitioner, led rr första strecksatsen ska datumet ”31 december 2015” ersättas med ”31 december 2016”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 68/2009 av den 23 januari 2009 om anpassning för nionde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (EUT L 21, 24.1.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2014 av den 30 oktober 2014 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (EUT L 311, 31.10.2014, s. 19).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)  KOM(2011) 454 slutlig.


Top