Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/68 av den 21 januari 2016 om gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för sammankoppling av elektroniska register över förarkort

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/51


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/68

av den 21 januari 2016

om gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för sammankoppling av elektroniska register över förarkort

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter (1), särskilt artikel 31.5, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 165/2014 innehåller bestämmelser om medlemsstaternas skyldighet att ha ett elektroniskt datautbyte för att se till att de förarkort som utfärdas är unika.

(2)

För att underlätta elektroniskt datautbyte rörande förarkort mellan medlemsstaterna har kommissionen inrättat meddelandesystemet TACHOnet som tillåter medlemsstater att begära information från de övriga medlemsstaterna om utfärdande av förarkort, samt om deras status.

(3)

Genom förordning (EU) nr 165/2014 blir sammankoppling av elektroniska nationella register för förarkort obligatorisk i hela unionen, antingen genom att man använder TACHOnet-systemet eller ett kompatibelt system. Om ett kompatibelt system används ska emellertid elektroniskt datautbyte med alla andra medlemsstater vara möjligt genom meddelandesystemet TACHOnet.

(4)

Det är därför nödvändigt att fastställa obligatoriska gemensamma förfaranden och specifikationer för TACHOnet, inbegripet formatet på de data som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk tillgång till de nationella elektroniska registren, förfaranden för tillgång och skyddsmekanismer.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 42.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs krav på obligatorisk sammankoppling av nationella elektroniska register över förarkort med meddelandesystemet TACHOnet i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) nr 165/2014.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 165/2014 gäller följande definitioner:

a)    asynkront gränssnitt : en process där ett meddelande som svar på en begäran återsänds via en ny HTTP-anslutning.

b)    allmän sökning : en begäran från en medlemsstat riktad till alla övriga medlemsstater.

c)    utfärdande myndighet : den enhet som är bemyndigad av en medlemsstat för att utfärda och förvalta färdskrivarkort.

d)    centralenhet : informationssystem som möjliggör dirigering av TACHOnet-meddelanden mellan medlemsstaterna.

e)    nationellt system : ett informationssystem som inrättas i varje medlemsstat för att sända, bearbeta och besvara TACHOnet-meddelanden.

f)    synkront gränssnitt : en process där ett meddelande som svar på en begäran återsänds via samma HTTP-anslutning som använts för begäran.

g)    begärande medlemsstat : den medlemsstat som avger en begäran eller en anmälan som därefter dirigeras till rätt svarande medlemsstat(er).

h)    svarande medlemsstat : den medlemsstat till vilken en TACHOnet-begäran eller -anmälan riktar sig.

i)    särskild sökning : en begäran från en medlemsstat riktad till en enda medlemsstat.

j)    färdskrivarkort : antingen ett förarkort eller ett verkstadskort enligt definition i artikel 2 f och 2 k i förordning (EU) nr 165/2014.

Artikel 3

Skyldighet att ansluta sig till TACHOnet

Medlemsstaterna ska ansluta det nationella elektroniska register som avses i artikel 31.1 i förordning (EU) nr 165/2014 till TACHOnet.

Artikel 4

Tekniska specifikationer

Meddelandesystemet TACHOnet ska uppfylla de tekniska specifikationer som anges i bilagorna I–VII.

Artikel 5

Användning av TACHOnet

Medlemsstaterna ska följa de förfaranden som anges i bilaga VIII.

Medlemsstaterna ska ge tillgång till meddelandesystemet TACHOnet för sina nationella utfärdande myndigheter och för de kontrolltjänstemän som utför de uppgifter som avses i artikel 38 i förordning (EU) nr 165/2014, för att underlätta effektiva kontroller av förarkortens giltighet och status och av att förarkorten är unika.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 mars 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.


BILAGA I

Allmänna aspekter av meddelandesystemet TACHOnet

1.   Arkitektur

Meddelandesystemet TACHOnet ska bestå av följande delar:

1.1

En centralenhet som ska kunna ta emot en förfrågan från den begärande medlemsstaten, och validera och bearbeta den genom att överlämna den till de svarande medlemsstaterna. Centralenheten ska vänta på svar från varje svarande medlemsstat, konsolidera samtliga svar och översända det konsoliderade svaret till den begärande medlemsstaten.

Alla meddelanden i TACHOnet ska dirigeras av centralenheten.

1.2

Medlemsstaternas nationella system, som ska vara utrustade med ett gränssnitt som både kan sända begäran till centralenheten och ta emot motsvarande svar. Nationella system får använda egen eller kommersiell programvara för att överföra och ta emot meddelanden från centralenheten.

2.   Förvaltning

2.1   Centralenheten ska förvaltas av kommissionen, som ska ansvara för teknisk drift och underhåll av centralenheten.

2.2   Centralenheten ska inte lagra data under en längre period än sex månader, utom inloggningsuppgifter och statistiska uppgifter enligt bilaga VII.

2.3   Centralenheten ska inte ge tillgång till personuppgifter, med undantag för kommissionens behöriga personal när det är nödvändigt för övervakning, underhåll och felsökning.

2.4   Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

2.4.1

Inrättande och förvaltning av de nationella systemen, inbegripet gränssnittet till centralenheten.

2.4.2

Installation och underhåll av de nationella systemen, både maskinvara och programvara, egen eller kommersiell.

2.4.3

En korrekt driftskompatibilitet mellan de nationella systemen och centralenheten, inbegripet hanteringen av felmeddelanden från centralenheten.

2.4.4

Åtgärder för att säkerställa informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

2.4.5

Driften av de nationella systemen i enlighet med tjänstenivåerna i bilaga VI.

2.5   Webbportalen MOVEHUB

Kommissionen ska tillhandahålla en webbaserad tillämpning med skyddad tillgång, nedan kallad webbportalen MOVEHUB, som minst ska erbjuda följande tjänster:

a)

Medlemsstaternas tillgänglighetsstatistik.

b)

Anmälan av underhåll på centralenheten och medlemsstaternas nationella system.

c)

Sammanfattade rapporter.

d)

Kontakthantering.

e)

XML-scheman.

2.6   Kontakthantering

2.6.1   Kontakthanteringsfunktionen ska göra det möjligt för varje medlemsstat att hantera kontaktuppgifter om sina strategiska, affärsmässiga, operativa och tekniska användare, dvs. varje medlemsstats behöriga myndighet är ansvarig för underhållet av sina egna kontakter. Det ska vara möjligt att se, men inte att redigera, andra medlemsstaters kontaktuppgifter.

2.6.2   TACHOnet ska använda de kontaktuppgifter som avses i punkt 2.6.1 för att föra in kontaktuppgifter i svarsmeddelandena.


BILAGA II

Funktioner i meddelandesystemet TACHOnet

1.   Följande funktioner ska tillhandahållas via TACHOnet:

1.1

Check Issued Cards (CIC): ger medlemsstaterna möjlighet att sända en CIC-begäran om kontroll av utfärdade kort till en eller alla svarande medlemsstater, i syfte att fastställa om en person som ansöker om kort redan innehar ett förarkort utfärdat av de svarande medlemsstaterna. De svarande medlemsstaterna ska besvara begäran genom att sända ett CIC-svar.

1.2

Check Card Status (CCS): ger medlemsstaterna möjlighet att fråga den svarande medlemsstaten om detaljerna för ett kort som den medlemsstaten utfärdat genom att sända en CCS-begäran. Den svarande medlemsstaten ska besvara begäran genom att sända ett CCS-svar.

1.3

Modify Card Status (MCS): ger den begärande medlemsstaten möjlighet att med en MCS-begäran informera den svarande medlemsstaten om att statusen ändrats för ett kort som den svarande medlemsstaten utfärdat. Den svarande medlemsstaten ska svara med en MCS-kvittering.

1.4

Issued Card Driving License (ICDL): ger den begärande medlemsstaten möjlighet att med en ICDL-begäran informera den svarande medlemsstaten om att ett förarkort utfärdats på grundval av ett körkort utfärdat av den svarande medlemsstaten. Den svarande medlemsstaten ska svara med ett ICDL-svar.

2.   Andra meddelandetyper som anses behövas för ett effektivt fungerande TACHOnet ska inkluderas, t.ex. felanmälningar.

3.   Nationella system ska känna igen de kortstatusar som anges i tillägget till denna bilaga när någon av de funktioner som beskrivs i punkt 1 används. Medlemsstaterna är emellertid inte skyldiga att tillämpa ett förvaltningsförfarande som utnyttjar alla de förtecknade statustyperna.

4.   När en medlemsstat tar emot ett svar eller en anmälan med en status som inte används i de egna förvaltningsförfarandena ska det nationella systemet översätta statusen i det mottagna meddelandet till motsvarande värde i det egna förfarandet. Meddelandet får inte avvisas av den svarande medlemsstaten, så länge som statusen i meddelandet finns förtecknad i tillägget till denna bilaga.

5.   De kortstatusar som anges i tillägget till denna bilaga får inte användas för att avgöra om ett förarkort är giltigt för körning. När en medlemsstat gör en förfrågan till registret i den utfärdande medlemsstaten via CCS-funktionen ska svaret innehålla det därför avsedda fältet valid for driving (giltigt för körning). De nationella administrativa förfarandena ska vara sådana att CCS-svar alltid innehåller lämpligt valid for driving-värde.

Tillägg

Kortstatus

Kortstatus

Definition

Application (Ansökan)

Den kortutfärdande myndigheten har mottagit en ansökan om att utfärda ett förarkort. Denna information har registrerats och lagrats i databasen med de genererade söknycklarna.

Approved (Godkänt)

Den kortutfärdande myndigheten har godkänt ansökan om färdskrivarkortet.

Rejected (Avvisat)

Den kortutfärdande myndigheten har avslagit ansökan.

Personalised (Personaliserat)

Färdskrivarkortet har personaliserats.

Dispatched (Avsänt)

Den nationella myndigheten har sänt förarkortet till den berörda föraren eller utlämningsstället.

Handed over (Överlämnat)

Den nationella myndigheten har lämnat över förarkortet till den berörda föraren.

Confiscated (Konfiskerat)

Föraren har fråntagits sitt förarkort av den behöriga myndigheten.

Suspended (Indraget)

Förarkortet har tillfälligt fråntagits föraren.

Withdrawn (Återkallat)

Den kortutfärdande myndigheten har beslutat att återkalla förarkortet. Kortet har permanent makulerats.

Surrendered (Inlämnat)

Färdskrivarkortet har återsänts till den kortutfärdande myndigheten med en förklaring att det inte längre behövs.

Lost (Förlorat)

Färdskrivarkortet har anmälts som förlorat till den kortutfärdande myndigheten.

Stolen (Stulet)

Färdskrivarkortet har anmälts som stulet till den kortutfärdande myndigheten. Ett stulet kort anses vara förlorat.

Malfunctioning (Ej fungerande)

Färdskrivarkortet har anmälts som ej fungerande till den kortutfärdande myndigheten.

Expired (Ej längre giltigt)

Färdskrivarkortets giltighetstid har löpt ut.

Replaced (Ersatt)

Färdskrivarkortet som har anmälts som förlorat, stulet eller ej fungerande har ersatts med ett nytt kort. Uppgifterna på det nya kortet är desamma, med undantag för kortnumrets ersättningsindex, som ökats med ett steg.

Renewed (Förnyat)

Färdskrivarkortet har förnyats på grund av en förändring av administrativa uppgifter eller att dess giltighetstid löpt ut. Uppgifterna på det nya kortet är desamma, med undantag för kortnumrets förnyelseindex, som ökats med ett steg.

In Exchange (Under utbyte)

Den kortutfärdande myndighet som utfärdade förarkortet har fått en anmälan om att förfarandet för utbyte av kortet mot ett förarkort utfärdat av en kortutfärdande myndighet i en annan medlemsstat har inletts.

Exchanged (Utbytt)

Den kortutfärdande myndighet som utfärdade förarkortet har fått en anmälan om att förfarandet för utbyte av kortet mot ett förarkort utfärdat av en kortutfärdande myndighet i en annan medlemsstat har slutförts.


BILAGA III

Föreskrifter om meddelanden i meddelandesystemet TACHOnet

1.   Allmänna tekniska krav

1.1   Centralenheten ska tillhandahålla både synkrona och asynkrona gränssnitt för utbyte av meddelanden. Medlemsstaterna får välja den lämpligaste tekniken som gränssnitt mot sina egna tillämpningar.

1.2   Alla meddelanden som utbyts mellan centralenheten och de nationella systemen måste vara UTF-8-kodade.

1.3   Nationella system ska kunna ta emot och behandla meddelanden med grekiska eller kyrilliska tecken.

2.   XML-meddelandestruktur och XML-schemadefinition (XSD)

2.1   Den allmänna XML-meddelandestrukturen ska följa det format som definieras av de XML-scheman (XSD) som är installerade i centralenheten.

2.2   Centralenheten och de nationella systemen ska överföra och ta emot meddelanden som överensstämmer med XML-schemat för respektive meddelande.

2.3   Nationella system ska kunna skicka, ta emot och behandla alla meddelanden som motsvarar någon av de funktioner som anges i bilaga I.

2.4   XML-meddelanden ska uppfylla åtminstone de minimikrav som fastställs i tillägget till denna bilaga.

Tillägg

Kortstatus

Gemensam Header

Obligatoriskt

Version

Den officiella versionen av XML-specifikationerna kommer att anges i den namnrymd (namespace) som anges i meddelandets XML-schema och i version-attributet i header-elementet i varje XML-meddelande. Versionsnumret (n.m) kommer att definieras som ett fast värde i varje release av XML-schemafilen (xsd).

Ja

Test Identifier (Test-ID)

Frivilligt ID för test. Den som initierar testet ger värdet för detta ID, och alla som deltar i arbetsflödet vidarebefordrar/skickar tillbaka samma ID. I drift bör det ignoreras och det kommer inte att användas om det tillhandahålls.

Nej

Technical Identifier (Tekniskt ID)

En UUID som unikt identifierar varje enskilt meddelande. Avsändaren genererar ett UUID och ger det som värde för detta attribut. Dessa data används endast internt.

Ja

Workflow Identifier (Arbetsflödes-ID)

Arbetsflödes-ID är en UUID och bör genereras av den begärande medlemsstaten. Detta ID används sedan i alla meddelanden för att korrelera arbetsflödet.

Ja

Sent At (Avsändningstid)

Datum och tidpunkt (UTC) då meddelandet sändes.

Ja

Timeout (Tidsfrist)

Detta attribut med datum och tidpunkt (i UTC-format) är frivilligt. Detta värde kommer enbart att ges av centralenheten för vidarebefordrade begäran. Därigenom informeras den svarande medlemsstaten om tidpunkten då tidsfristen för en begäran löper ut. Detta värde krävs inte i MS2TCN_<x>_Req eller i svarsmeddelanden. Det är frivilligt, så att samma header-definition kan användas för alla typer av meddelanden, oavsett huruvida attributet för tidsfrist krävs.

Nej

From (Från)

ISO 3166-1 tvåbokstavskod för den medlemsstat som skickar meddelandet, eller ”EU”.

Ja

To (Till)

ISO 3166-1 tvåbokstavskod för den medlemsstat till vilken meddelandet skickas, eller ”EU”.

Ja


Check Issued Cards Request (CIC-begäran)

Obligatoriskt

Family Name (Efternamn)

Förarens efternamn som anges på kortet.

Ja

First Name (Förnamn)

Förarens förnamn som anges på kortet (avsaknad av förnamn medför ingen jokerteckensökning).

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Förarens födelsedatum som anges på kortet.

Ja

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Förarens körkortsnummer.

Nej

Driving Licence Issuing Country (Land där körkortet utfärdats)

Det land som har utfärdat förarens körkort.

Nej


Check Issued Cards Response (CIC-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Sökningens statuskod (t.ex. påträffat, ej påträffat, fel).

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej

Found Driver Details (Konstaterade uppgifter om föraren)

Ja

Family Name (Efternamn)

Efternamn på eventuella påträffade förare.

Ja

First Name (Förnamn)

Förnamn på eventuella påträffade förare.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för eventuella påträffade förare.

Ja

Place of Birth (Födelseort)

Födelseort för eventuella påträffade förare.

Nej

Driver Card Number (Förarkortets nummer)

Den påträffade förarens kortnummer.

Ja

Driver Card Status (Förarkortets status)

Den påträffade förarens kortstatus.

Ja

Driver Card Issuing Authority (Myndighet som utfärdat förarkortet)

Namnet på den myndighet som utfärdat den påträffade förarens kort.

Ja

Driver Card Start of Validity Date (Förarkortets första giltighetsdag)

Första giltighetsdag för den påträffade förarens kort.

Ja

Driver Card Expiry Date (Förarkortets sista giltighetsdag)

Sista giltighetsdag för den påträffade förarens kort.

Ja

Driver Card Status Modified Date (Datum för ändring av förarkortets status)

Det datum då den påträffade förarens kort senast ändrades.

Ja

Search Mechanism (Sökfunktion)

Påträffades kortet genom en NYSIIS-sökning eller en anpassad sökning.

Ja

Temporary Card (Tillfälligt kort)

Det påträffade kortet är tillfälligt.

Nej

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Den påträffade förarens körkortsnummer.

Ja

Driving Licence Issuing Country (Land där körkortet utfärdats)

Det land som har utfärdat den påträffade förarens körkort.

Ja

Driving Licence Status (Körkortsstatus)

Status för den påträffade förarens körkort.

Nej

Driving Licence Issuing Date (Datum då körkortet utfärdats)

Utfärdandedatum för den påträffade förarens körkort.

Nej

Driving Licence Expiry Date (Datum då körkortet upphör att gälla)

Förfallodatum för den påträffade förarens körkort.

Nej


Check Card Status Request (CCS-begäran)

Obligatoriskt

Driver Card Number (Förarkortets nummer)

Numret på det kort för vilket uppgifter begärs.

Ja


Check Card Status Response (CCS-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Statuskod för begäran om uppgifter (t.ex. påträffat, ej påträffat, fel).

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej

Card Status (Kortstatus)

Statusen för det begärda kortet.

Ja

Card Issuing Authority (Myndighet som utfärdat kortet)

Namnet på den myndighet som utfärdat det begärda kortet.

Ja

Card Start of Validity Date (Kortets första giltighetsdag)

Första giltighetsdag för det begärda kortet.

Ja

Card Expiry Date (Kortets sista giltighetsdag)

Sista giltighetsdag för det begärda kortet.

Ja

Card Status Modified Date (Datum för ändring av kortstatus)

Det datum då det begärda kortet senast ändrades.

Ja

Valid for Driving (Giltigt för körning)

Det påträffade kortet är/är inte giltigt för körning.

Ja

Temporary Card (Tillfälligt kort)

Det påträffade kortet är tillfälligt.

Nej

Workshop Card (Verkstadskort)

Workshop Name (Verkstadens namn)

Namnet på den verkstad till vilken kortet utfärdats.

Ja

Workshop Address (Verkstadens adress)

Adressen till den verkstad till vilken kortet utfärdats.

Ja

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den person till vilken kortet utfärdats.

Nej

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den person till vilken kortet utfärdats.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för den person till vilken kortet utfärdats.

Nej

Card Holder Details (Uppgifter om kortinnehavaren)

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

Place of Birth (Födelseort)

Födelseort för den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Körkortsnummer för den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

Driving Licence Issuing Country (Land där körkortet utfärdats)

Land som utfärdat körkortsnummer för den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

Driving Licence Status (Körkortsstatus)

Körkortsstatus för den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Driving Licence Issuing Date (Datum då körkortet utfärdats)

Utfärdandedatum för körkortet för den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Driving Licence Expiry Date (Datum då körkortet upphör att gälla)

Sista giltighetsdatum för körkortet för den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej


Modify Card Status Request (MCS-begäran)

Obligatoriskt

Driver Card Number (Förarkortets nummer)

Numret på det kort vars status har ändrats.

Ja

New Driver Card Status (Förarkortets nya status)

Status som kortet har ändrats till.

Ja

Modification Reason (Skäl för ändringen)

Redogörelse (fri text) för varför kortets status ändrats.

Nej

Driver Card Status Modified Date (Datum för ändring av förarkortets status)

Datum och klockslag då kortets status ändrades.

Ja

Declared By (Deklarerat av)

Authority (Myndighet)

Namnet på den myndighet som genomfört ändringen av kortstatus.

Ja

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

Phone (Tfn)

Telefonnummer till den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

Email (E-post)

E-postadress till den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej


Modify Card Status Acknowledgement (MCS-bekräftelse)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Kvitteringens statuskod (ok, ej påträffat, fel osv.).

Ja

Acknowledgement type (Typ av kvittering)

Ange huruvida kvitteringen gäller en begäran eller ett svar

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej


Modify Card Status Response (MCS-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Registeruppdateringens statuskod (ok, ej ok, fel osv.).

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej


Issued Card Driving Licence Request (ICDL-begäran)

Obligatoriskt

Driver Card Number (Förarkortets nummer)

Numret på det förarkort som har utfärdats.

Ja

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Numret på det utländska körkort som använts för att ansöka om förarkortet.

Ja


Issued Card Driving Licence Response (ICDL-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Statuskod för kvittering av anmälan (ok, ej ok, fel osv.).

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning (vid behov).

Nej

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja


BILAGA IV

Translitterering och NYSIIS-tjänster (New York State Identification and Intelligence System)

1.   Den NYSIIS-algoritm som är införd i centralenheten ska användas för att koda namnen på alla förare i det nationella registret.

2.   Vid sökning efter ett kort via CIC-funktionen ska NYSIIS-nycklar användas som primär sökmekanism.

3.   Dessutom får medlemsstaterna tillämpa en anpassad algoritm för att få ytterligare resultat.

4.   Sökresultaten ska visa vilken sökmekanism som har använts, antingen NYSIIS eller den anpassade.

5.   Om en medlemsstat väljer att registrera ICDL-anmälningar ska de NYSIIS-nycklar som ingår i anmälan registreras som en del av ICDL-data.

5.1   Vid sökning efter ICDL-data ska medlemsstaten använda NYSIIS-nyckeln för den sökandes namn.


BILAGA V

Säkerhetskrav

1.   HTTPS ska användas för utbyte av meddelanden mellan centralenheten och de nationella systemen.

2.   Nationella system ska använda de PKI-certifikat som tillhandahålls av kommissionen för att säkerställa överföring av meddelanden mellan de nationella systemen och centralenheten.

3.   Nationella system ska minst tillämpa certifikat som använder hashalgoritmen SHA-2 (SHA-256) för signaturer och öppna nycklar med en längd av 2 048 bitar.


BILAGA VI

Tjänstenivåer

1.   Nationella system ska uppfylla följande lägsta tjänstenivå:

1.1   De ska vara tillgängliga dygnet runt, året runt.

1.2   Deras tillgänglighet ska övervakas av ett Heartbeat-meddelande från centralenheten.

1.3   Deras tillgänglighet ska uppgå till 98 %, i enlighet med nedanstående tabell (värdena har avrundats till närmaste lämpliga enhet):

Tillgänglighet på

innebär att systemet inte är tillgängligt

Per dag

Per månad

Per år

98 %

0,5 timmar

15 timmar

7,5 dagar

Medlemsstaterna uppmuntras att respektera de dagliga tillgänglighetskraven. Det är dock uppenbart att vissa verksamheter, t.ex. systemunderhåll, kräver längre avbrott än 30 minuter. Den månatliga och årliga tillgängligheten förblir emellertid bindande.

1.4   De ska ge svar på minst 98 % av de begäran som vidarebefordras till dem under en kalendermånad.

1.5   Begäran ska besvaras inom 10 sekunder.

1.6   Denna sammanlagda väntetiden för en begäran (den tid som den som skickat begäran väntar på ett svar) ska inte överstiga 20 sekunder.

1.7   De ska kunna hantera 6 begäran per sekund.

1.8   Nationella system får inte sända begäran till TACHOnet i en takt som överstiger 2 sökningar per sekund.

1.9   Alla nationella system ska kunna klara eventuella tekniska problem i centralenheten eller i nationella system i andra medlemsstater. Sådana problem kan bland annat vara

a)

förlorad kontakt med centralenheten,

b)

uteblivet svar på en begäran,

c)

svar som tas emot inkommer efter det att meddelandets tidsfrist löpt ut,

d)

oönskade meddelanden som tas emot,

e)

ogiltiga meddelanden som tas emot.

2.   Centralenheten ska

2.1   ha en tillgänglighet på 98 %,

2.2   anmäla eventuella fel till de nationella systemen, antingen via svarsmeddelandet eller via ett särskilt felmeddelande. De nationella systemen ska i sin tur ta emot dessa särskilda felmeddelanden och ha ett ”upptrappningsflöde” (escalation workflow) för att åtgärda det anmälda felet.

3.   Underhåll

Medlemsstaterna ska, minst en vecka innan sådana verksamheter inleds om det är tekniskt möjligt, underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om eventuellt rutinmässigt underhåll via webbtillämpningen.


BILAGA VII

Loggning och statistik om de data som samlats in i centralenheten

1.   Av dataskyddsskäl måste alla data som används för statistiska ändamål vara anonyma. Data som identifierar ett specifikt kort, en viss förare eller ett visst körkort ska inte vara tillgängliga för statistiska ändamål.

2.   Alla transaktioner i övervaknings- och felsökningssyfte ska synas i loggningsuppgifterna och det ska vara möjligt att ta fram statistik om sådana transaktioner.

3.   Personuppgifter får finnas kvar i loggarna i högst 6 månader. Statistiska uppgifter ska finnas kvar på obestämd tid.

4.   De statistiska data som används för rapportering ska omfatta följande:

a)

Begärande medlemsstat.

b)

Svarande medlemsstat.

c)

Meddelandetyp.

d)

Svarets statuskod.

e)

Datum och tidpunkt för meddelandet.

f)

Svarstid.


BILAGA VIII

Användning av meddelandesystemet TACHOnet

1.   Utfärdande av förarkort

1.1   Om den som ansöker om förarkort innehar ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat än den där ansökan lämnas ska en allmän CIC-sökning (Check Issued Card) genomföras av den medlemsstat där ansökan lämnas.

1.2   En medlemsstat som utfärdar ett förarkort till en förare som innehar ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat ska omedelbart – via ICDL-funktionen (Issued Card Driving License) – anmäla till den andra medlemsstaten att ett förarkort utfärdats.

1.3   Om den som ansöker om förarkort innehar ett körkort som utfärdats i den medlemsstat där ansökan lämnas, för vilket en ICDL-anmälan tidigare har registrerats i medlemsstatens nationella register, ska medlemsstaten genomföra antingen en särskild CIC-sökning eller en särskild CCS-sökning riktad till den medlemsstat som skickade ICDL-anmälan.

1.4   Varje ICDL-anmälan ska registreras i den mottagande medlemsstatens nationella register.

1.5   Medlemsstaterna ska genomföra en allmän CIC-sökning för minst 30 % av de ansökningar som gjorts av förare som innehar ett körkort som utfärdats i medlemsstaten.

1.6   Medlemsstaterna får välja att inte använda ICDL-funktionen enligt punkterna 1.3–1.5. I sådana fall ska de genomföra en allmän CIC-sökning för varje mottagen ansökan.

1.7   Medlemsstaterna ska senast den dag då denna förordning börjar tillämpas underrätta kommissionen om huruvida de kommer att registrera ICDL-anmälningar i sina nationella register eller följa förfarandet i punkt 1.6.

1.8   Medlemsstater som under de senaste fem åren före den dag då denna förordning börjar tillämpas inte registrerat ICDL-anmälningar i sina nationella register enligt punkt 1.4 ska genomföra en allmän CIC-sökning för 100 % av ansökningarna, med undantag för körkort för vilka en ICDL-anmälan har registrerats, i vilka fall bestämmelserna i punkt 1.3 ska tillämpas.

1.9   Den skyldighet som föreskrivs i punkt 1.8 ska gälla för en period av fem år från och med den dag då registreringen av ICDL-anmälningar i praktiken har införts i det nationella registret i varje berörd medlemsstat.

2.   Återkallade, indragna eller stulna förarkort

2.1   Om ett förarkort, i enlighet med artiklarna 26.7 och 29.2 i förordning (EU) nr 165/2014, har återkallats, dragits in eller anmälts som stulet i en annan medlemsstat än den utfärdande medlemsstaten ska den behöriga myndigheten i den förstnämnda medlemsstaten göra följande:

a)

Kontrollera kortets faktiska status genom att skicka en CCS-begäran till den utfärdande medlemsstaten. Om kortets nummer inte är känt, ska en särskild CIC-sökning göras före ovannämnda CCS-begäran.

b)

Sända en MCS-anmälan via meddelandesystemet TACHOnet till den utfärdande medlemsstaten.

3.   Utbyte av förarkort

3.1   Om innehavaren av ett förarkort ansöker om utbyte av förarkort i en annan medlemsstat än den utfärdande medlemsstaten, ska den behöriga myndigheten i den förstnämnda medlemsstaten kontrollera kortets faktiska status genom att skicka en CCS-begäran till den utfärdande medlemsstaten.

3.2   När förarkortets status har kontrollerats, och förutsatt att det är giltigt för utbyte, ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där ansökan har lämnats in skicka en MCS-begäran till den utfärdande medlemsstaten via meddelandesystemet TACHOnet.

3.3   En medlemsstat som förnyar eller byter ut ett förarkort för en förare som innehar ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat ska omedelbart – via ICDL-funktionen – anmäla till den utfärdande medlemsstaten att förarkortet förnyats eller bytts ut.


Top