EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H2124

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/2124 av den 30 november 2016 om harmonisering av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för certifierade mottagare enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG [delgivet med nr C(2016) 7728]

C/2016/7728

OJ L 329, 3.12.2016, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2124/oj

3.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 329/105


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2016/2124

av den 30 november 2016

om harmonisering av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för certifierade mottagare enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG

[delgivet med nr C(2016) 7728]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (1) är medlemsstaterna skyldiga att offentliggöra minst fyra generella överföringstillstånd.

(2)

Generella överföringstillstånd är en viktig del av det förenklade tillståndssystem som införts genom direktiv 2009/43/EG.

(3)

Skillnaderna i tillämpningsområdet för generella överföringstillstånd som medlemsstaterna offentliggör när det gäller de försvarsrelaterade produkter som omfattas samt de olika villkor som tillämpas på överföringar av dessa produkter kan göra det svårare att genomföra direktiv 2009/43/EG och uppnå dess förenklingsmål. Det är viktigt att harmonisera tillämpningsområdet och villkoren för överföringar enligt de generella överföringstillstånd som offentliggjorts av medlemsstaterna för att säkerställa att dessa tillstånd är attraktiva och används.

(4)

Företrädare för medlemsstaterna i den kommitté som inrättats genom artikel 14 i direktiv 2009/43/EG har framfört att man genom en rekommendation från kommissionen skulle kunna uppnå en harmonisering av tillämpningsområdet och villkoren för överföringar enligt de generella överföringstillstånd som medlemsstaterna offentliggjort.

(5)

Riktlinjerna i denna rekommendation är resultatet av förhandlingarna med medlemsstaterna om harmonisering av tillämpningsområdet och villkoren för överföringar enligt de generella överföringstillstånden för mottagare som har certifierats enligt artikel 9 i direktiv 2009/43/EG.

(6)

Denna rekommendation betraktas som grundval för medlemsstaternas generella överföringstillstånd för certifierade mottagare. De försvarsrelaterade produkter som anges i punkt 1.1 i denna rekommendation utgör en icke uttömmande minimiförteckning över produkter som medlemsstaterna tillåter överföring av i enlighet med sina generella överföringstillstånd för certifierade mottagare. Det innebär att de generella överföringstillstånd för certifierade mottagare som offentliggjorts av en medlemsstat också kan användas för överföring av andra försvarsrelaterade produkter som ingår i bilagan till direktiv 2009/43/EG men inte anges i denna rekommendation.

(7)

Medlemsstaterna erinrar om att de är bundna av åtaganden enligt europeisk lagstiftning, såsom rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (2), och av internationella åtaganden på området för exportkontroll.

(8)

Denna rekommendation är tillämplig på Europeiska unionens gemensamma militära förteckning i bilagan till direktiv 2009/43/EG. Rekommendationen kommer att uppdateras vid behov för att återspegla framtida uppdateringar av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.   GENERELLA ÖVERFÖRINGSTILLSTÅND FÖR MOTTAGARE SOM HAR CERTIFIERATS I ENLIGHET MED ARTIKEL 9.2 I DIREKTIV 2009/43/EG

1.1   Försvarsrelaterade produkter som kan överföras med generella överföringstillstånd för mottagare som har certifierats i enlighet med artikel 9 i direktiv 2009/43/EG

Följande ML-kategorier med underkategorier omfattas av förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan till direktiv 2009/43/EG. Det generella överföringstillståndet för mottagare som har certifierats i enlighet med artikel 9 i det direktivet ska åtminstone möjliggöra överföring av de försvarsrelaterade produkter som anges i nedanstående ML-kategorier. Medlemsstaterna kan välja att införa fler ML-kategorier med motsvarande försvarsrelaterade produkter i sina generella överföringstillstånd för certifierade mottagare.

Förteckning över de ML-kategorier som minst ska omfattas:

ML 6. Alla varor omfattas, utom följande:

Kompletta fordon.

Chassier och torn.

Utrustning och komponenter som inte ingår i andra kategorier i samma generella överföringstillstånd.

ML 9. Alla varor utom följande:

Kompletta fartyg och ubåtar.

Undervattensdetektionsutrustning och komponenter som utformats särskilt för den.

Luftoberoende framdrivningssystem för ubåtar och komponenter som utformats särskilt för dem.

Kompletta skrov.

Motmedel.

Utrustning och komponenter som inte ingår i andra kategorier i samma generella överföringstillstånd.

ML 10. Alla varor utom följande:

Kompletta flygplan.

Kompletta UAV och komponenter som särskilt utformats eller modifierats för UAV.

Skrov till stridsflygplan och stridshelikopter.

Motorer till stridsflygplan.

Utrustning och komponenter som inte ingår i andra kategorier i samma generella överföringstillstånd.

ML 11 a. Endast följande varor:

Utrustning för styrning och navigering, utom system för Manpads eller enligt definition från MTCR kategori I.

Automatiserade ledningssystem.

ML 13 c och d.

ML 15 b, c och d.

ML 16. Alla varor utom följande:

Manpadsrelaterade varor.

Föremål som är relaterade till varor som inte får exporteras med samma generella överföringstillstånd.

ML 17 a, b, d, e, j, k, l, m, n, o och p. Alla varor utom följande:

Underkategori n: Testmodeller som särskilt utformats för utveckling av föremål enligt ML 4, ML 6, ML 9 eller ML 10 samt komponenter som särskilt utformats för dessa testmodeller omfattas inte.

ML 21 a. Endast följande varor, och endast om de är godkända i andra kategorier i samma generella överföringstillstånd:

a)

”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för något av följande:

1.

Drift eller underhåll av utrustning som anges i bilagan till direktiv 2009/43/EG.

b)

Specifik ”programvara”, med undantag av den som anges i ML 21 a, enligt följande:

1.

”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

4.

”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och som särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem (C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

ML 22 a. All teknik utom sådan som erfordras för utveckling och produktion, och endast om den är godkänd i andra kategorier i samma generella överföringstillstånd.

1.2   Villkor som ska ingå i det generella överföringstillståndet för certifierade mottagare

Följande förteckning över villkor är inte uttömmande. Andra villkor som en medlemsstat lägger till i det generella överföringstillståndet för certifierade mottagare får dock inte strida mot de villkor som anges nedan.

Geografisk giltighet: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU 28 + Island och Norge (3)).

Vidarebefordran inom EES är tillåten utan förhandskontroll; endast rapportering i efterhand kan krävas.

Återexport: Medlemsstaterna ska tillåta undantag från alla exportrestriktioner i någon av eller båda de följande situationerna:

När det gäller integrerade komponenter i enlighet med målet i artikel 4.8 i direktiv 2009/43/EG.

Om slutanvändaren är belägen i något av de följande länderna: Australien, Kanada, Japan, Nya Zealand, Schweiz, Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

I båda fallen med återexport får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten be leverantören om en försäkran om användning som ska lämnas av den mottagare som har certifierats i enlighet med artikel 9 i direktiv 2009/43/EG.

För efterhandskontrollen i enlighet med de generella överföringstillstånden för certifierade mottagare bör medlemsstaterna säkerställa att leverantörerna rapporterar användningen av de generella överföringstillstånden för certifierade mottagare i enlighet med minimikraven för rapportering i artikel 8.3 i direktiv 2009/43/EG.

2.   UPPFÖLJNING

Medlemsstaterna uppmanas att ge verkan åt denna rekommendation senast den 1 juli 2017.

Medlemsstaterna uppmanas att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att ge verkan åt denna rekommendation.

3.   ADRESSATER

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2016.

På kommissionens vägnar

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Ledamot av kommissionen


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

(3)  Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 111/2013 av den 14 juni 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet (EUT L 318, 28.11.2013, s. 12), som införlivade direktiv 2009/43/EG i EES-avtalet, innehöll en särskild anpassningstext: ”Detta direktiv gäller inte för Liechtenstein”.


Top