Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2271

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2271 av den 15 december 2016 om likvärdigheten hos börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (Text av betydelse för EES )

C/2016/8323

OJ L 342, 16.12.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2271/oj

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/45


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2271

av den 15 december 2016

om likvärdigheten hos börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 2a, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs krav för clearing och bilateral riskhantering för OTC-derivatkontrakt (”over-the-counter”) samt även rapporteringskrav för sådana kontrakt. I artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 definieras OTC-derivat som derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (2) eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012. Derivatkontrakt vars handel sker på en marknad i ett tredjeland som inte anses vara likvärdig med en reglerad marknad klassificeras därför som OTC-derivat i den mening som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

(2)

Enligt artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning III i direktiv 2004/39/EG och den löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet.

(3)

För att en marknad i ett tredjeland ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG bör det konkreta resultatet av de tillämpliga rättsligt bindande kraven och tillsyns- och efterlevnadsarrangemangen vara likvärdigt med unionens krav i fråga om de regleringsmål som uppnås. Syftet med denna likvärdighetsbedömning är därför att kontrollera att de rättsligt bindande kraven för börser för finansiella instrument (nedan kallat FIE) och råvarubörser i Japan är likvärdiga med kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG, och att de löpande är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll. Marknader som är auktoriserade som FIE eller råvarumarknader när detta beslut antas bör därför identifieras som marknader som anses vara likvärdiga med en reglerad marknad i den mening som avses i direktiv 2004/39/EG.

(4)

Den rättsliga ramen i Japan för FIE och råvarubörser utgörs av 2006 års lag om finansiella instrument och börshandel (nedan kallat FIEA), som fastställer regler för FIE, och 2009 års lag om råvaruderivat (nedan kallat CDA), som fastställer den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för råvarubörser. Derivatkontrakt som har en råvara som underliggande tillgång noteras på en råvarubörs och derivat som baseras på finansiella instrument på FIE. Regler för FIE anges närmare i förordningen om tillämpning av lagen om finansiella instrument och börshandel och i regeringskansliets föreskrifter om börser för finansiella instrument, medan regler för råvarubörser anges närmare i förordningen om tillämpning av lagen om råvaruderivat och föreskrifterna om tillämpning av lagen om råvaruderivat. I fråga om vissa krav har dessutom både råvarubörser och FIE relativt omfattande befogenheter när det gäller självreglering. De självreglerande befogenheterna för FIE omfattar i synnerhet verksamhetsregler om notering av avnotering av finansiella instrument, bestämmelser för handel och medlemskapskrav. De operativa bestämmelserna måste inges till Japans premiärminister för godkännande (artikel 81 i FIEA). Råvarubörsers befogenheter när det gäller självreglering utövas av deras självregleringskommittéer eller självregleringsavdelningar. I marknadsreglerna för råvarubörser fastställs handelsregler och medlemskapskrav som samtliga måste inges till ministern för jordbruk, skogsbruk och fiske (nedan kallat MAFF) och ministern för ekonomi och näringsliv (nedan kallat METI) för godkännande. Självregleringsreglerna är rättsligt bindande för börser.

(5)

Resultatet av de rättsligt bindande kraven för godkända börser i Japan är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG på följande områden: auktorisationsprocess, definitionskrav, tillträde till börsen, organisationskrav, krav på företagsledningen, finansiella instruments upptagande till handel, tillfälligt stopp för handel med instrument eller avförande från handel av instrument, kontroll av att reglerna efterlevs och tillgång till system för clearing och avveckling.

(6)

Enligt direktiv 2004/39/EG gäller kraven på information före och efter handel endast aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Trots att aktier kan upptas till handel på FIE anser kommissionen emellertid att bedömningen av dessa krav inte är relevant för syftet med detta beslut, eftersom målet är att kontrollera likvärdigheten hos de rättsligt bindande kraven på tredjeländers marknader för derivatkontrakt som handlas på dessa marknader.

(7)

Slutsatsen blir därför att resultatet av de rättsligt bindande kraven för FIE och råvarubörser i Japan är likvärdigt med resultatet av kraven i avdelning III i direktiv 2004/39/EG.

(8)

Råvarubörserna står under tillsyn av METI och MAFF. CDA utgör ramen för METI:s och MAFF:s tillsynsbefogenheter. METI och MAFF godkänner i synnerhet marknadsregler, regler för mäklarkontrakt, tvistlösningsregler och regler för kommittéer som övervakar marknadstransaktioner på råvarubörser, samt ändringar av dessa. För att säkerställa en rättvis handel och investerarskydd får METI och MAFF dessutom kräva att råvarubörser ändrar sin bolagsordning, andra regler eller affärsmetoder, eller vidtar någon annan åtgärd för att förbättra sitt sätt att bedriva verksamhet. Om en råvarubörs underlåter att utöva sin självregleringsrätt och inte vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en rättvis handel och investerarskydd får METI och MAFF dra in tillståndet eller tillfälligt stoppa hela eller delar av verksamheten. FIE står under tillsyn av Japans premiärminister, som delegerar sin behörighet till chefen för myndigheten för finansiella tjänster (nedan kallad JFSA). De tillsynsåtgärder som JFSA kan vidta fastställs i 5 § i kapitel V i FIEA. Om en FIE bryter mot lagar och andra författningar kan JFSA i synnerhet dra in dess tillstånd eller utfärda ett beslut om att tillfälligt stoppa hela eller delar av verksamheten. JFSA kan vidare kräva att en FIE ska ändra sin bolagsordning, sina verksamhetsregler, regler för mäklarkontrakt eller andra regler eller handelsmetoder, eller vidta andra åtgärder som är nödvändiga för tillsynen. En FIE:s bolagsordning måste omfatta påföljder för medlemmars överträdelser av verksamhetsreglerna. Om en FIE underlåter att bedriva en effektiv marknadsövervakning får JFSA vidta tillsynsåtgärder, vilket kan innefatta indragning av tillståndet eller tillfälligt stopp för verksamheten.

(9)

Slutsatsen blir därför att FIE och råvarubörser fortlöpande omfattas av effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i Japan.

(10)

Villkoren i artikel 2a i förordning (EU) nr 648/2012 bör därför anses vara uppfyllda med avseende på FIE och råvarubörser i Japan.

(11)

Detta beslut är baserat på de rättsligt bindande krav för FIE och råvarubörser i Japan vid tidpunkten för antagandet av detta beslut. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för dessa marknader samt uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för detta beslut. Kommissionen bör i synnerhet se över detta beslut mot bakgrund av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelbundna kontrollen av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för FIE och råvarubörser i Japan påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst göra en särskild kontroll, om relevanta förändringar gör att kommissionen måste ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan kontroll kan leda till att detta beslut upphävs.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012 ska de auktoriserade börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan som anges i bilagan anses vara likvärdiga med en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA

De börser för finansiella instrument och råvarubörser i Japan som avses i artikel 1:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


Top