EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2065

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2065 av den 24 november 2016 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Danmark [delgivet med nr C(2016) 7737] (Text av betydelse för EES )

C/2016/7737

OJ L 319, 25.11.2016, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2016; upphävd genom 32016D2122

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2065/oj

25.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2065

av den 24 november 2016

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Danmark

[delgivet med nr C(2016) 7737]

(Endast den danska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fåglar, inklusive fjäderfä. Infektioner med aviära influensavirus hos tamfjäderfä orsakar två huvudformer av denna sjukdom som har olika virulens. Den lågpatogena formen orsakar vanligen endast milda symtom, medan den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet hos de flesta fjäderfäarter. Sjukdomen kan ha allvarliga konsekvenser för lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen.

(2)

Även om aviär influensa huvudsakligen förekommer hos fåglar kan människor under vissa omständigheter också ibland infekteras.

(3)

Vid utbrott av aviär influensa finns det risk för att sjukdomsagenset sprids till andra anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls. Till följd av detta kan sjukdomsagenset spridas från en medlemsstat till andra medlemsstater eller till tredjeländer via handel med levande fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap eller produkter från dem.

(4)

I rådets direktiv 2005/94/EG (3) anges vissa förebyggande åtgärder för övervakning och tidigt påvisande av aviär influensa samt de minimiåtgärder för bekämpning som ska vidtas vid ett utbrott av sjukdomen hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap. Enligt det direktivet ska skydds- och övervakningsområden upprättas vid ett utbrott av högpatogen aviär influensa.

(5)

Danmark har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på en anläggning inom dess territorium där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls, och har vidtagit de åtgärder som krävs enligt direktiv 2005/94/EG, inbegripet upprättande av skydds- och övervakningsområden.

(6)

Kommissionen har granskat de åtgärder som Danmark vidtagit i enlighet med direktiv 2005/94/EG och konstaterar att gränserna för de skydds- och övervakningsområden som den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från de anläggningar där utbrotten har bekräftats.

(7)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå i samarbete med Danmark snabbt fastställa de skydds- och övervakningsområden som den medlemsstaten upprättat.

(8)

I bilagan till detta beslut bör man därför fastställa de skydds- och övervakningsområden i Danmark där de åtgärder som föreskrivs i direktiv 2005/94/EG ska vidtas, och det bör anges hur länge denna regionalisering ska gälla.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Danmark ska se till att de skydds- och övervakningsområden som upprättats i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 2005/94/EG omfattar åtminstone de områden som anges som skydds- och övervakningsområden i delarna A och B i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 januari 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).


BILAGA

DEL A

Skyddsområde som avses i artikel 1:

ISO-landskod

Medlemsstat

Kod

(om sådan finns)

Namn

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 29 i direktiv 2005/94/EG)

DK

Danmark

 

Område

 

 

 

02217

De delar av kommunen Helsingör (ADNS-kod 02217) som ligger inom en radie av 3 km med centrum i GPS-koordinaterna N56.0739, E12.5144.

13.12.2016

DEL B

Övervakningsområde som avses i artikel 1:

ISO-landskod

Medlemsstat

Kod

(om sådan finns)

Namn

Tillämpas t.o.m. (i enlighet med artikel 31 i direktiv 2005/94/EG)

DK

Danmark

 

Område

 

 

 

02210

02217

02270

Det område i de delar av kommunerna Helsingör, Gribskov och Fredensborg som ligger utanför det område som anges som skyddsområde och inom en radie av 10 km med centrum i GPS-koordinaterna N56.0739, E12.5144.

22.12.2016

 

 

02217

De delar av kommunen Helsingör (ADNS-kod 02217) som ligger inom en radie av 3 km med centrum i GPS-koordinaterna N56.0739, E12.5144.

14.12.2016–22.12.2016


Top