EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1925

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1925 av den 31 oktober 2016 om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/17 om tillstånd för Förenade kungariket att på sitt territorium förbjuda saluföring av en hampsort som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter enligt rådets direktiv 2002/53/EG [delgivet med nr C(2016) 6860]

C/2016/6860

EUT L 297, 4.11.2016, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1925/oj

4.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1925

av den 31 oktober 2016

om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/17 om tillstånd för Förenade kungariket att på sitt territorium förbjuda saluföring av en hampsort som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter enligt rådets direktiv 2002/53/EG

[delgivet med nr C(2016) 6860]

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 18, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 32.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2) berättigar arealer som används för produktion av hampa endast till stöd om de sorter som används har en halt av tetrahydrokannabinol (nedan kallat THC) som inte överstiger 0,2 %, för att förhindra att stödet används för odling av olagliga grödor.

(2)

Enligt artikel 45.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (3) får en medlemsstat ansöka om tillstånd att förbjuda saluföringen av en viss sort i enlighet med artikel 18 i direktiv 2002/53/EG om ett genomsnitt av alla prov avseende den sorten för andra året i följd överskrider gränsvärdet för THC enligt artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

(3)

Den 28 april 2015 mottog kommissionen en ansökan från Förenade kungariket om tillstånd att förbjuda saluföringen av hampsorten Finola, eftersom dess THC-halt hade överskridit den tillåtna halten på 0,2 % för andra året i följd.

(4)

Med anledning av denna begäran antog kommissionen genomförandebeslut (EU) 2016/17 (4) och gav Förenade kungariket tillstånd att på sitt territorium förbjuda saluföring av den hampsorten.

(5)

Den 15 mars 2016 underrättade Förenade kungariket kommissionen officiellt, efter ytterligare analys av prover av hampsorten Finola, att man har konstaterat att THC-halten för 2014 inte översteg den tröskel på 0,2 % som fastställs i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

(6)

I detta avseende har Förenade kungariket begärt att genomförandebeslut (EU) 2016/17 upphävs.

(7)

Det genomförandebeslutet bör därför upphävas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/17

Genomförandebeslut (EU) 2016/17 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/17 av den 7 januari 2016 om tillstånd för Förenade kungariket att på sitt territorium förbjuda saluföring av en hampsort som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter enligt rådets direktiv 2002/53/EG (EUT L 5, 8.1.2016, s. 7).


Top