EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1918 av den 28 oktober 2016 om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease [delgivet med nr C(2016) 6815] (Text av betydelse för EES)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1918

av den 28 oktober 2016

om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

[delgivet med nr C(2016) 6815]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 4 i förordning (EG) nr 999/2001 föreskrivs att skyddsåtgärder med avseende på transmissibel spongiform encefalopati (TSE) får antas av kommissionen i enlighet med principerna och bestämmelserna i artikel 10 i rådets direktiv 90/425/EEG (2).

(2)

I enlighet med del I punkt 1.1.2 i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) (3) ska artikel 10 i direktiv 90/425/EEG inte tillämpas vid tillämpningen av EES-avtalet och varje hänvisning till den bestämmelsen ska anses som en hänvisning till punkt 3 i inledningen av del I i bilaga I till EES-avtalet. I enlighet med led a i den punkten ska unionen om den har för avsikt att vidta skyddsåtgärder vad gäller en Eftastat utan dröjsmål underrätta den berörda Eftastaten. De föreslagna åtgärderna ska dessutom utan dröjsmål anmälas till varje avtalsslutande part i EES-avtalet och till Eftas övervakningsmyndighet. Den 17 juni 2016 underrättade kommissionen Norge om sin avsikt att vidta skyddsåtgärder avseende levande hjortdjur från Norge på grund av att flera fall av chronic wasting disease (CWD) hade påvisats i Norge. Den 28 juni 2016 anmälde kommissionen den föreslagna åtgärden till de avtalsslutande parterna i EES-avtalet och den 30 augusti 2016 anmälde kommissionen den till Eftas övervakningsmyndighet.

(3)

Chronic wasting disease är en form av TSE hos hjortdjur som är smittsam och som därmed kan orsaka störningar i handeln inom unionen, importen till unionen och exporten till tredjeländer.

(4)

I händelse av ett utbrott av sjukdomen finns det en risk för att sjukdomen kan spridas till andra populationer av hjortdjur och till andra regioner. Därmed kan sjukdomen spridas från en medlemsstat eller Eftastat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) till en annan medlemsstat eller Eftastat i EES och till tredjeländer genom förflyttningar av levande hjortdjur.

(5)

Norge har informerat kommissionen om flera bekräftade fall av chronic wasting disease på dess territorium sedan början av april 2016 och antog den 11 juli 2016 en tillfällig åtgärd som förbjuder export av levande hjortdjur från Norge till och med den 1 januari 2017, utan att det påverkar tillämpningen av särskilda undantag.

(6)

För att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och EES och för att undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, måste man på unionsnivå anta ett förbud mot förflyttning av levande hjortdjur från Norge till unionen, utan att det påverkar tillämpningen av särskilda undantag. Av praktiska skäl bör detta förbud gälla levande hjortdjur som förflyttas i samband med mänsklig aktivitet, men inte förflyttningar av viltlevande hjortdjur som passerar gränsen i Norge utan mänsklig medverkan.

(7)

På grund av den låga djurhälsorisk som förflyttningar av levande hjortdjur från Norge till Sverige eller Finland för omedelbar slakt i bestämmelselandet utgör, bör det fastställas ett undantag för att tillåta sådana förflyttningar, förutsatt att bestämmelsemedlemsstaten ger sitt skriftliga samtycke.

(8)

Renars traditionella årstidsbundna bete över gränserna och deras förflyttningar mellan Norge och Sverige för kultur- eller idrottsevenemang bör beaktas. Undantagsvis bör i detta avseende särskilda undantag fastställas. På grund av den risk för djurhälsan som de förflyttningar som tillåts genom dessa undantag utgör, särskilt när det gäller kontaminering av miljön i bestämmelseområdena med chronic wasting disease-prioner, bör sådana förflyttningar begränsas till fastställda områden i Sverige och det bör vara förbjudet att avsända levande hjortdjur från dessa områden, med undantag för avsändande till övriga delar av Sverige, Norge eller Finland för omedelbar slakt, förutsatt att bestämmelsemedlemsstaten ger sitt samtycke.

(9)

Det norsk-finska renstängslet mellan Norge och Finland skyddar hälsan hos de levande hjortdjuren i Finland. Stängslet följer dock inte exakt den norsk-finska gränsen och på vissa platser är det beläget ett par kilometer in på Finlands territorium eller ett par kilometer in på Norges territorium. Förbudet mot förflyttning av levande hjortdjur från Norge till unionen bör därför inte gälla vid förflyttning av hjortdjur för bete från Norge till Finland fram till det norsk-finska renstängslet eller vid förflyttning av finska renar som har betat i Norge fram till det norsk-finska renstängslet och som förflyttas tillbaka till Finland. För att uppnå rättslig konsekvens bör det vara förbjudet att avsända levande hjortdjur från områden i Finland fram till det norsk-finska renstängslet, med undantag för avsändande till övriga delar av Finland, Norge eller Sverige för direkt slakt.

(10)

Förbudet bör vara tillfälligt och den epidemiologiska situationen och behovet av förbudet bör ses över senast den 31 december 2017.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut avses med

1.    levande hjortdjur : levande djur av familjen Cervidae,

2.    levande renar : levande djur av familjen Rangifer.

Artikel 2

1.   Förflyttningen av levande hjortdjur från Norge till unionen ska vara förbjuden.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska följande förflyttningar av levande hjortdjur vara tillåtna:

a)

Förflyttning av levande renar för årstidsbundet bete från Norge till de områden i Sverige som förtecknas i bilagan eller tillbaka till de områden i Sverige som förtecknas i bilagan efter årstidsbundet bete i Norge, förutsatt att den behöriga myndigheten i Sverige ger sitt skriftliga samtycke till en sådan förflyttning.

b)

Förflyttning av levande renar för årstidsbundet bete från Norge till de områden i Finland som förtecknas i bilagan.

c)

Förflyttning av finska levande renar som har betat i Norge i det område som ligger mellan den norsk-finska gränsen och det norsk-finska renstängslet och tillbaka till Finland.

d)

Förflyttning av levande hjortdjur från Norge till Sverige eller Finland för omedelbar slakt, förutsatt att den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten i förväg har gett sitt skriftliga samtycke till en sådan förflyttning.

e)

Förflyttning av levande renar från Norge till de områden i Sverige som förtecknas i bilagan för sport- eller kulturevenemang eller efter att de har deltagit i sport- eller kulturevenemang, förutsatt att den behöriga myndigheten i Sverige i förväg har gett sitt skriftliga samtycke till förflyttningen av varje sändning.

f)

Transitering av levande hjortdjur från Norge genom Sverige eller Finland till en bestämmelseort i Norge, förutsatt att den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten i förväg har gett sitt skriftliga samtycke.

Artikel 3

1.   De berörda medlemsstaterna ska förbjuda avsändande av levande hjortdjur från de områden som förtecknas i bilagan.

2.   Genom undantag från punkt 1 det vara tillåtet att avsända levande hjortdjur för direkt slakt från de områden i Sverige som förtecknas i bilagan till övriga delar av Sverige eller Finland, förutsatt att den behöriga myndigheten på bestämmelseorten i förväg har gett sitt skriftliga samtycke till en sådan förflyttning.

3.   Genom undantag från punkt 1 ska det vara tillåtet att avsända levande hjortdjur för direkt slakt från de områden i Finland som förtecknas i bilagan till Sverige. Det ska även vara tillåtet att avsända levande hjortdjur för direkt slakt från de områden i Finland som förtecknas i bilagan till övriga delar av Finland, förutsatt att den behöriga myndigheten i Finland i förväg har gett sitt skriftliga samtycke till en sådan förflyttning.

4.   Genom undantag från punkt 1 ska det vara tillåtet att avsända levande hjortdjur från de områden som förtecknas i bilagan till Norge, förutsatt att den behöriga myndigheten i Norge i förväg har gett sitt skriftliga samtycke.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december 2017.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29).

(3)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.


BILAGA

1.   De områden i Sverige som avses i artiklarna 2.2 a och e samt 3.1, 3.2 och 3.4

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Älvdalens kommun i Dalarnas län

Nordanstigs, Hudiksvalls och Söderhamns kommun i Gävleborgs län

2.   De områden i Finland som avses i artiklarna 2.2 b, 3.1, 3.3 och 3.4

Området mellan den norsk-finska gränsen och det norsk-finska renstängslet


Top