EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1795

Rådets beslut (EU) 2016/1795 av den 29 september 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar när det gäller ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av det reglemente som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)

EUT L 274, 11.10.2016, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1795/oj

11.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/52


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1795

av den 29 september 2016

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar när det gäller ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av det reglemente som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionens åtgärder inom sektorn för transport av farligt gods bör syfta till att förbättra transportsäkerheten, skydda miljön och underlätta internationell transport.

(2)

Unionen är inte avtalsslutande part i vare sig den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (nedan kallad ADR) eller den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (nedan kallad ADN). Alla unionens medlemsstater är dock avtalsslutande parter i ADR, och 13 medlemsstater är avtalsslutande parter i ADN.

(3)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (1) fastställs krav för transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar inom eller mellan medlemsstater. De fastställs med hänvisning till ADR, till reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods, som återfinns i bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) (nedan kallat RID), och till ADN. I artikel 4 i direktiv 2008/68/EG fastställs dessutom att ”[d]et ska vara tillåtet att transportera farligt gods mellan medlemsstaterna och tredjeländer på villkor att kraven i ADR, RID och ADN iakttas, såvida inget annat anges i bilagorna.”

(4)

Mellan 2014 och 2016 utarbetade arbetsgruppen för transport av farligt gods – WP.15 – och den administrativa kommittén för ADN, i enlighet med förfarandena i artikel 14 i ADR respektive artikel 20 i ADN, ett antal ändringar som förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.

(5)

Målet med dessa ändringar, som rör tekniska standarder och enhetliga tekniska föreskrifter, är att säkerställa säkra och välfungerande transporter av farligt gods och samtidigt ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen på området och utvecklingen av nya ämnen och föremål som utgör fara under transport. Utvecklingen inom sektorn för transport av farligt gods på väg och på inre vattenvägar, såväl inom unionen som mellan unionen och dess grannländer, är en viktig komponent i den gemensamma transportpolitiken och säkerställer en väl fungerande verksamhet inom de industrigrenar som producerar eller använder sådant gods som klassificeras som farligt enligt ADR eller ADN.

(6)

Samtliga föreslagna ändringar är berättigade och fördelaktiga och bör stödjas. Det är därför lämpligt att fastställa denna ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i fråga om de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR och av det reglemente som bifogas ADN, på det sätt som framgår av bilagan till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i fråga om de föreslagna ändringarna av bilagorna till ADR och av det reglemente som bifogas ADN ska överensstämma med bilagan till detta beslut.

Formella och mindre ändringar av de föreslagna ändringar av ADR och ADN som avses i första stycket, vilka överlämnats av Förenta nationernas generalsekreterare, kan överenskommas utan något nytt beslut av rådet.

Artikel 2

Unionens ståndpunkt enligt artikel 1 ska uttryckas av de medlemsstater som är avtalsparter i de överenskommelser som avses i den artikeln, vilka ska agera samfälligt i unionens intresse.

Artikel 3

En hänvisning till de godtagna ändringarna av bilagorna till ADR och av det reglemente som bifogas ADN ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, med uppgift om den dag då ändringarna träder i kraft.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2016.

På rådets vägnar

P. ŽIGA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).


BILAGA

Förslag

Referensdokument

Anmälan

Ärende

Anmärkningar

EU:s ståndpunkt

1

ECE/TRANS/WP.15/231

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Förslag till ändringar i bilagorna A och B till ADR

Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna

Stöd ändringsförslagen

2

ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Förslag till ändringar i bilagorna A och B till ADR

Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna

Stöd ändringsförslagen

3

ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Förslag till ändringar i bilagorna A och B till ADR

Arbetsgruppen för transport av farligt gods (WP.15) har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna

Stöd ändringsförslagen

4

ECE/ADN/36

C.N.444.2016.TREATIES-XI.D.6

Utkast till ändringar av det reglemente som bifogas ADN

Administrativa kommittén har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna

Stöd ändringsförslagen

5

ECE/ADN/36/Add.1

C.N.607.2016.TREATIES-XI.D.6

Utkast till ändringar av det reglemente som bifogas ADN

Administrativa kommittén har uppnått samförstånd i de tekniska frågorna

Stöd ändringsförslagen


Top