Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1754

Rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland

OJ L 268, 1.10.2016, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1754/oj

1.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 268/82


RÅDETS BESLUT (EU) 2016/1754

av den 29 september 2016

om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

På grundval av artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har rådet antagit två beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland. Enligt rådets beslut (EU) 2015/1523 (2) ska 40 000 personer som ansöker om internationellt skydd omplaceras från Italien och Grekland till övriga medlemsstater. Enligt rådets beslut (EU) 2015/1601 (3) ska 120 000 personer som ansöker om internationellt skydd omplaceras från Italien och Grekland till andra medlemsstater.

(2)

Enligt artikel 4.2 i beslut (EU) 2015/1601 ska 54 000 sökande från och med den 26 september 2016 omplaceras från Italien och Grekland till övriga medlemsstaters territorium, såvida inte kommissionen dessförinnan i enlighet med artikel 4.3 i det beslutet föreslår att denna kvot tilldelas en särskild stödmottagande medlemsstat som står inför en nödsituation som kännetecknas av en plötslig tillströmning av personer.

(3)

Enligt artikel 1.2 i beslut (EU) 2015/1601 ska kommissionen fortlöpande granska situationen avseende tillströmning i stor skala av tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna. Kommissionen ska när så är lämpligt lägga fram förslag om ändring av det beslutet för att ta hänsyn till utvecklingen av situationen på plats och dess påverkan på omplaceringsmekanismen, samt växande påfrestningar i medlemsstaterna, särskilt i medlemsstater som ligger i frontlinjen.

(4)

I syfte att stoppa den irreguljära migrationen från Turkiet till EU enades EU och Turkiet den 18 mars 2016 (4) om ett antal åtgärdspunkter, däribland att för varje syrier som återtas av Turkiet från de grekiska öarna vidarebosätta en annan syrier från Turkiet i medlemsstaterna inom ramen för befintliga åtaganden. Vidarebosättning enligt denna mekanism kommer i första hand att ske genom fullgörande av medlemsstaternas åtaganden enligt slutsatserna från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 juli 2015. Eventuella ytterligare vidarebosättningsbehov ska tillgodoses genom ett liknande frivilligt arrangemang för upp till ytterligare 54 000 personer, så att eventuella åtaganden om vidarebosättning som görs inom ramen för detta arrangemang ska kunna avräknas från de icke fördelade platserna enligt beslut (EU) 2015/1601.

(5)

Vidarebosättning, inresetillstånd av humanitära skäl eller andra former av laglig inresa från Turkiet enligt nationella och multilaterala system skulle lätta migrationstrycket på de medlemsstater från vilka omplacering ska göras enligt beslut (EU) 2015/1601 genom att tillhandahålla säkra och lagliga inresevägar till unionen och motverka irreguljära inresor. Därför bör medlemsstaternas ansträngningar att visa solidaritet genom att frivilligt tillåta syriska medborgare i tydligt behov av internationellt skydd att resa in på landets territorium från Turkiet beaktas med avseende på de ovannämnda 54 000 personer som ansöker om internationellt skydd. Det antal personer som en medlemsstat på detta sätt tar emot från Turkiet bör dras av från det antal personer som ska omplaceras till den medlemsstaten enligt beslut (EU) 2015/1601 i förhållande till dessa 54 000 sökande.

(6)

Inresa kan beviljas för vidarebosättning, av humanitära skäl eller för andra typer av laglig inresa för syriska medborgare som befinner sig i Turkiet och som är i tydligt behov av internationellt skydd, såsom viseringsprogram av humanitära skäl, överföring av humanitära skäl, program för familjeåterförening, projekt för privata sponsorsåtaganden, stipendier samt program för arbetskraftens rörlighet.

(7)

Medlemsstaternas åtaganden inom ramen för det vidarebosättningssystem som överenskoms i slutsatserna från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 juli 2015 bör inte påverkas av detta beslut och bör inte beaktas i samband med deras skyldigheter enligt beslut (EU) 2015/1601. En medlemsstat som väljer att fullgöra sina skyldigheter enligt beslut (EU) 2015/1601 genom att tillåta inresa från Turkiet för syriska medborgare med hjälp av vidarebosättning bör därför inte kunna tillgodoräkna sig dessa ansträngningar i samband med sitt åtagande inom ramen för det vidarebosättningssystem som beslutades den 20 juli 2015.

(8)

För att säkerställa lämplig uppföljning av situationen bör en medlemsstat, när den väljer att utnyttja denna möjlighet, varje månad rapportera till kommissionen om de syrier som beviljats inresa till medlemsstatens territorium från Turkiet i enlighet med det alternativ som anges i föreliggande ändringsförslag och ange enligt vilket system – nationellt eller multilateralt – som personerna har beviljats inresa samt vilken typ av laglig inresa det gäller.

(9)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10)

Detta beslut är förenligt med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(11)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Förenade kungariket inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(12)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 4a i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(13)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(14)

Med hänsyn till situationens brådskande natur bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4 i beslut (EU) 2015/1601 ska följande punkt införas:

”3a.   När det gäller sådan omplacering av sökande som avses i punkt 1 c får medlemsstaterna välja att fullgöra sina skyldigheter genom att tillåta syriska medborgare att resa in på landets territorium från Turkiet enligt nationella eller multilaterala system för laglig inresa för personer som är i tydligt behov av internationellt skydd, utöver det vidarebosättningssystem som avses i slutsatserna från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 juli 2015. Det antal personer som av en medlemsstat tillåts inresa på detta sätt ska medföra att den medlemsstatens skyldighet minskas i motsvarande omfattning.

Artikel 10 ska i tillämpliga delar gälla för alla lagliga inresor som leder till en minskning av omplaceringsskyldigheten.

De medlemsstater som väljer att utnyttja den möjlighet som anges i denna punkt ska varje månad rapportera till kommissionen om hur många personer som lagligen har rest in på det sätt som anges i denna punkt samt ange enligt vilket system som inresan har skett och vilken typ av laglig inresa det gäller.”

Artikel 2

1.   Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 26 september 2017.

3.   Detta beslut ska tillämpas på alla personer som, i enlighet med artikel 4.3a i beslut (EU) 2015/1601, av medlemsstaterna beviljats inresa från Turkiets territorium från och med den 1 maj 2016.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2016.

På rådets vägnar

P. ŽIGA

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 239, 15.9.2015, s. 146).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 248, 24.9.2015, s. 80).

(4)  Uttalande från EU och Turkiet av den 18 mars 2016.


Top