EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0835

Kommissionens beslut (EU) 2016/835 av den 25 maj 2016 om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

OJ L 140, 27.5.2016, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; upphävd genom 32021D0156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/835/oj

27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/21


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/835

av den 25 maj 2016

om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen förankras de värden som unionen bygger på, och i artikel 6 tillerkänns stadgan om de grundläggande rättigheterna samma rättsliga värde som fördragen, samt fastställs att de grundläggande rättigheterna ska ingå i unionsrätten som allmänna principer.

(2)

Den 20 november 1991 beslutade Europeiska kommissionen att i beslutsprocessen inom gemenskapens politik på området för forskning och teknisk utveckling införliva etiska hänsyn genom att inrätta den rådgivande gruppen för etik på det biotekniska området (GAEIB).

(3)

Kommissionen beslutade den 16 december 1997 att ersätta GAEIB med Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, och samtidigt utvidgades gruppens mandat till att omfatta alla tillämpningsområden för vetenskap och teknik. Mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik har sedan dess förnyats, senast genom kommissionens beslut 2010/1/EU (1). Mandatet bör nu förnyas för en period av fem år och följaktligen bör de nya medlemmarna utnämnas.

(4)

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik har i uppdrag att ge Europeiska kommissionen råd i etiska frågor, antingen på kommissionens begäran eller på gruppens eget initiativ och enligt överenskommelse med kommissionen. Kommissionen kan göra gruppen uppmärksam på frågor som Europaparlamentet och rådet anser vara av stor etisk betydelse.

(5)

Regler för hur gruppens medlemmar får lämna ut information bör fastställas.

(6)

Personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2).

(7)

Beslut 2010/1/EU bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mandat

Mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska förnyas för en period av fem år.

Artikel 2

Uppdrag

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska ha i uppdrag att ge kommissionen råd i etiska frågor som rör vetenskap och ny teknik och de konsekvenser som framsteg på dessa områden har för samhället i stort, antingen på kommissionens begäran eller på begäran av gruppens ordförande enligt överenskommelse med kommissionens avdelningar. Gruppen ska därför

a)

identifiera, avgränsa och pröva etiska frågor som uppstår till följd av utvecklingen inom vetenskap och teknik,

b)

ge råd i form av analyser och rekommendationer som ska inriktas på att främja ett etiskt beslutsfattande inom EU, med vederbörlig hänsyn till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Artikel 3

Samråd

Kommissionen får rådgöra med gruppen om alla frågor som rör det ansvarsområde som anges i artikel 2. I detta sammanhang får kommissionen göra gruppen uppmärksam på frågor som parlamentet och rådet anser vara av stor etisk betydelse.

Artikel 4

Utnämning av medlemmar

1.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska ha högst 15 medlemmar. Medlemmarna ska vara sakkunniga inom det ansvarsområde som anges i artikel 2.

2.   Medlemmarna ska ha personliga mandat. De ska ge kommissionen råd i allmänhetens intresse och oberoende av påverkan utifrån. De ska i god tid informera kommissionen om eventuella intressekonflikter som kan påverka deras oberoende.

3.   Medlemmarna ska utnämnas av kommissionens ordförande på grundval av ett förslag från kommissionsledamoten med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, efter att ha lämnat en intresseanmälan för medlemskap i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och efter en urvalsprocess som övervakas av en valberedning och grundas på kriterierna som fastställs i punkterna 4 och 6 i denna artikel.

4.   När valberedningen föreslår gruppens sammansättning ska den sträva efter att i möjligaste mån säkerställa en hög nivå av sakkunskap och pluralism, geografisk balans samt en jämn representation av relevant know-how och relevanta intresseområden, med hänsyn till gruppens specifika uppgifter, vilken typ av sakkunskap som krävs, samt gensvaret på inbjudan till intresseanmälan. Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska vara oberoende, pluralistisk och tvärvetenskaplig.

5.   Medlemmarna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska utnämnas för en period på två och ett halvt år. Vid slutet av en sådan period kan mandatperioden förnyas. Medlemskap i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska begränsas till högst tre perioder.

6.   Följande faktorer och kriterier kommer att beaktas vid urvalet av kandidater för medlemskap i gruppen:

a)

Gruppens sammansättning ska säkerställa oberoende råd av högsta kvalitet som kombinerar klokhet och framsynthet. Gruppens trovärdighet ska byggas på avvägningen av egenskaper bland de kvinnor och män som ingår i den, och de ska tillsammans återspegla bredden av perspektiv i Europa. Balans mellan könen ska strikt beaktas, och vederbörlig hänsyn ska tas till balans mellan åldersgrupper och geografisk fördelning.

b)

Gruppens medlemmar ska vara internationellt erkända experter med kompetens och erfarenhet på europeisk och global nivå.

c)

Medlemmarna ska återspegla den tvärvetenskapliga vidden i gruppens uppdrag, som spänner över filosofi och etik, natur- och samhällsvetenskap samt juridik. De ska dock inte se sig som företrädare för någon särskild disciplin eller världsåskådning, eller något särskilt forskningsområde, utan ska ha en bred vision som kollektivt återspeglar såväl en insikt om stora pågående och kommande utvecklingstendenser, med inter-, trans- och multidisciplinära perspektiv, och behovet av etisk rådgivning på EU-nivå.

d)

Förutom att medlemmarna ska ha ett erkänt anseende ska de tillsammans bidra med erfarenheter av etisk rådgivning till beslutsfattare, som förvärvats i ett stort antal medlemsstater och på europisk och internationell nivå.

e)

Gruppen ska innefatta medlemmar med erfarenhet från till exempel rådgivande nämnder och kommittéer, regeringsråd, nationella etikråd, universitet och forskningsinstitut. Det kan vara värdefullt för gruppen att ha medlemmar med erfarenhet från mer än ett land, liksom medlemmar från länder utanför Europeiska unionen.

7.   Medlemmarna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik kommer att väljas ut på grundval av en allmän inbjudan till intresseanmälan, i vilken förfarandet för inlämnande av en komplett ansökan beskrivs. Kommissionen ska offentliggöra inbjudan på webbplatsen Europa. Det kommer också att skapas en länk från registret över kommissionens expertgrupper och liknande organ till webbplatsen Europa.

8.   Nomineringar kan lämnas in under förutsättning att den nominerade följer förfarandet för inlämnande av en komplett ansökan.

9.   Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över medlemmarna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik i registret över kommissionens expertgrupper.

10.   Lämpliga kandidater som inte utnämns till medlemmar enligt punkt 2 i denna artikel ska tas upp i en reservförteckning. Kommissionens ordförande kan utnämna medlemmar från reservförteckningen.

11.   Om en medlem inte längre kan medverka på ett effektivt sätt i gruppens arbete, eller avgår eller inte iakttar bestämmelserna i artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan kommissionens ordförande utnämna en ersättningsmedlem från reservförteckningen för den kvarvarande tiden av den ursprungliga medlemmens mandatperiod.

Artikel 5

Verksamhet

1.   Generaldirektoratet för forskning och innovation ska i nära samarbete med ordföranden för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ansvara för att samordna och organisera gruppens arbete och för att tillhandahålla dess sekretariat.

2.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska med enkel majoritet utse en ordförande och en vice ordförande för hela mandatperioden bland sina medlemmar.

3.   Medlemmar i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, liksom även inbjudna experter, ska omfattas av tystnadsplikt enlig fördragen och deras genomförandebestämmelser, och även av kommissionens säkerhetsbestämmelser när det gäller skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter enligt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (3) och (EU, Euratom) 2015/444 (4). Om de åsidosätter dessa skyldigheter får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder.

4.   Arbetsprogrammet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, inklusive de etiska analyser som gruppen föreslår på eget initiativ, ska godkännas av kommissionen. I alla ansökningar om etisk granskning ska parametrarna för den begärda granskningen anges. Kommissionen ska, när den begär ett råd från gruppen, bestämma en tidsfrist inom vilken ett sådant råd ska avges.

5.   Yttrandena från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska innefatta rekommendationer. Dessa ska baseras på en översikt över det aktuella läget på de berörda vetenskapliga och tekniska områdena samt en grundlig analys av de relevanta etiska frågorna. De kommissionsavdelningar som berörs ska informeras om de rekommendationer som tagits fram av Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik.

6.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska arbeta kollegialt och sträva efter konsensus bland sina medlemmar. Gruppen ska anta sin arbetsordning med utgångspunkt i mallen för arbetsordningen för expertgrupper i samförstånd med kommissionens företrädare. Arbetssättet ska säkerställa att alla medlemmar deltar aktivt i gruppens verksamhet.

7.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska normalt sett hålla sina möten i kommissionens lokaler enligt de villkor och den tidsplan som kommissionen fastställt. Gruppen ska träffas minst sex gånger under en tolvmånadersperiod, vilket motsvarar omkring tolv arbetsdagar per år. Ytterliggare möten kan hållas vid behov, efter överenskommelse med kommissionens företrädare.

Vid utarbetandet av gruppens analyser får kommissionens företrädare, inom ramen för tillgängliga resurser

tillfälligt bjuda in experter och företrädare för berörda icke-statliga organisationer eller representativa organisationer för åsiktsutbyte, när så är lämpligt. Kommissionen får också anlita externa experter som tillfälligt för ett visst ändamål deltar i gruppens arbete, om det anses nödvändigt för att kunna täcka det breda spektrum av etiska frågor som rör framsteg inom vetenskap och ny teknik,

låta genomföra studier för att samla in all nödvändig vetenskaplig och teknisk information,

låta inrätta arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor,

etablera nära kontakter med företrädare för de olika etiska organen inom medlemsstaterna och i tredjeländer.

Kommissionen ska också organisera offentliga rundabordssamtal för att främja en dialog och öka öppenheten kring vart och ett av gruppens yttranden. Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska etablera nära kontakter med de kommissionsavdelningar som berörs av de frågor som gruppen arbetar med.

8.   Gruppen ska sträva efter att uppnå konsensus. I de fall då ett yttrande inte antas enhälligt ska de avvikande meningarna redovisas i yttrandet (som ”reservation”) tillsammans med namnet/namnen på den medlem/de medlemmar som har en avvikande mening. Yttrandet ska sändas till kommissionens ordförande eller till en företrädare som utses av ordföranden. Varje yttrande ska genast efter att det antagits offentliggöras och sändas till Europaparlamentet och till Europeiska unionens råd.

9.   Om det av verksamhetsmässiga skäl krävs rådgivning i en viss fråga snabbare än vad som skulle vara möjligt om ett yttrande skulle antas, kan ett kort utlåtande eller annan form av analys avges, som vid behov kan följas av en fullständigare analys i form av ett yttrande, samtidigt som hänsyn tas till kravet på öppenhet på samma sätt som för alla andra yttranden. Sådana yttranden kommer att offentliggöras och göras tillgängliga på webbplatsen för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik. Som en del av sitt arbetsprogram och efter överenskommelse med kommissionens företrädare kan gruppen uppdatera ett yttrande om den anser det nödvändigt.

10.   Gruppens överläggningar ska vara konfidentiella. Efter överenskommelse med kommissionens företrädare kan Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik med enkel majoritet besluta att dess överläggningar ska vara offentliga.

11.   Alla relevanta handlingar med anknytning till gruppens verksamhet (till exempel dagordningar, protokoll, yttranden och deltagarnas inlägg) ska göras tillgängliga antingen i registret över kommissionens expertgrupper eller via en länk från registret till en särskild webbplats. Undantag från offentliggörande kan göras om utlämnande av en handling anses kunna undergräva skyddet av allmänna eller privata intressen i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (5).

12.   Ordföranden ansvarar för att en rapport om gruppens verksamhet utarbetas innan gruppens mandat löper ut. Rapporten ska offentliggöras enligt de villkor som fastställs i punkt 11.

Artikel 6

Möteskostnader

1.   Deltagarna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska inte ersättas för sina tjänster.

2.   Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och uppehälle i anslutning till gruppens möten, i enlighet med gällande bestämmelser.

3.   Utgifterna ska ersättas inom ramarna för de tillgängliga anslag som fördelats under det årliga förfarandet för tilldelning av medel.

Artikel 7

Slutbestämmelser

Detta beslut kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Beslut 2010/1/EU ska upphöra att gälla.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Kommissionens beslut 2010/1/EU av den 23 december 2009 om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EUT L 1, 5.1.2010, s. 8).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

(4)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top