EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0398

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/398 av den 16 mars 2016 om tillstånd för utsläppande på marknaden av UV-behandlat bröd som nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2016) 1527]

C/2016/1527

OJ L 73, 18.3.2016, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/398/oj

18.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/107


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/398

av den 16 mars 2016

om tillstånd för utsläppande på marknaden av UV-behandlat bröd som nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr C(2016) 1527]

(Endast den svenska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 februari 2014 ansökte företaget Viasolde AB, som tillverkar utrustning för UV-behandling, hos de behöriga myndigheterna i Finland om att få släppa ut UV- behandlat bröd på marknaden som nytt livsmedel i den mening som avses i artikel 1.2 f i förordning (EG) nr 258/97. Syftet med UV-behandlingen är att öka D-vitaminhalten i brödet, vilket innebär att näringsvärdet i brödet skulle skilja sig kraftigt från näringsvärdet i traditionellt bakade bröd.

(2)

Den 14 mars 2014 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Finland sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att UV-behandlat bröd uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 19 mars 2014.

(4)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97.

(5)

Den 13 november 2014 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att göra en kompletterande utvärdering av UV-behandlat bröd som nytt livsmedel i enlighet med förordning (EG) nr 258/97.

(6)

Den 11 juni 2015 konstaterade Efsa i yttrandet Scientific Opinion on the safety of UV-treated bread as a novel food  (2) att bröd som berikats med vitamin D2 genom UV- behandling är säkert under de föreslagna användningsvillkoren.

(7)

Yttrandet ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att UV-behandlat bröd som nytt livsmedel uppfyller kriterierna i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (3) fastställs krav för tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel. Användningen av UV-behandlat bröd bör tillåtas utan att det påverkar tillämpningen av kraven i den lagstiftningen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

UV-behandlat bröd enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden som ett nytt livsmedel med en högsta tillåten halt vitamin D2 på 3 μg/100 g, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1925/2006.

Artikel 2

Följande ska läggas till beteckningen för märkning av livsmedel: ”innehåller D-vitamin som producerats genom UV-behandling”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Viasolde AB, Dalstigen 4, 262 63 Ängelholm, Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal, vol. 13(2015):7, artikelnr 4148.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26).


BILAGA

SPECIFIKATION FÖR UV-BEHANDLAT BRÖD

Definition:

UV-behandlat bröd är jästa matbröd och portionsbröd (utan toppingar) som behandlas med ultraviolett ljus efter gräddningen för att omvandla ergosterol till vitamin D2 (ergokalciferol).

UV-behandling: Behandling med ultraviolett ljus inom våglängdsintervallet 240–315 nm i högst 5 sekunder med en energitillförsel på 10–50 mJ/cm2.

Vitamin D2:

Kemiskt namn

(5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym

Ergokalciferol

CAS-nr

50-14-6

Molekylvikt

396,65 g/mol

Innehåll

Vitamin D2 (ergokalciferol) i slutprodukten

0,75–3 μg/100 g (1)

Jäst i deg

1–5 g/100 g (2)


(1)  Europeisk standard EN 12821, 2009.

(2)  Beräkning för receptet.


Top