EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0216(01)

Kommissionens beslut av den 10 februari 2016 om faciliteten för flyktingar i Turkiet, vilket ändrar kommissionens beslut C(2015) 9500 av den 24 november 2015

C/2016/855

OJ C 60, 16.2.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

16.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 60/3


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 februari 2016

om faciliteten för flyktingar i Turkiet, vilket ändrar kommissionens beslut C(2015) 9500 av den 24 november 2015

(2016/C 60/03)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 210.2 och 214.6, och

av följande skäl:

(1)

I december 2015 och i januari 2016 diskuterade företrädare för medlemsstaternas regeringar finansieringen av samordningsmekanismen, flyktingfaciliteten i Turkiet. Den 3 februari 2016 enades de om en gemensam överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och kommissionen om att upprätta en ram för styrning och villkorlighet för flyktingfaciliteten för Turkiet (nedan kallad överenskommelsen).

(2)

Kommissionen bekräftar att medlemsstaterna har meddelat att de avser att bidra med 2 000 000 000 euro av ett totalt belopp på 3 000 000 000 euro. Stödet utbetalas successivt på villkor att den överenskommelse mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet genomförs som syftar till att öka samarbetet i fråga om stödet till syrier med tillfälligt skydd och migrationshanteringen för att i en samordnad insats tackla krisen (nedan kallad den gemensamma handlingsplanen för EU och Turkiet). Beslut om humanitärt bistånd och motsvarande åtgärder kommer att genomföras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/96 (1) och enligt de principer som fastställs i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (2).

(3)

Medlemsstaternas individuella finansiella bidrag kommer att tas upp i EU:s budget som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3). Eftersom kommissionen genomför unionens budget under eget ansvar i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget, ska den på unionens vägnar ta emot medlemsstaternas bidragsutfästelser. Tack vare dessa bidragsutfästelser kan åtagandebemyndigandena göras tillgängliga så snart de anmälts i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (4). De enskilda bidragsutfästelserna kommer att bygga på en gemensam mall som, om nödvändigt, kan anpassas till särskilda behov.

(4)

Mot bakgrund av den gemensamma överenskommelsen och för att sörja för bättre effektivitet och samordning i genomförandet av faciliteten för flyktingar i Turkiet är det nödvändigt att ändra kommissionens beslut C(2015) 9500 i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Kommissionens beslut C(2015) 9500 ska ändras på följande sätt:

1.

Skälen i kommissionens beslut C(2015) 9500 ska ändras på följande sätt:

Skäl 9 ska ersättas med följande:

”(9)

Det övergripande målet för faciliteten för flyktingar i Turkiet är att samordna och effektivisera de åtgärder som finansieras genom unionens budget och bilaterala bidrag från medlemsstaterna så att åtgärderna för stöd till flyktingar och värdsamhällen i Turkiet blir effektivare och kompletterar varandra i högre grad.”

Skäl 11 ska ersättas med följande:

”(11)

De EU-instrument som för närvarande används i samband med Syrienkrisen, bland andra det europeiska grannskapsinstrumentet (5), finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (6), föranslutningsinstrumentet (7), instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (8) samt finansiering enligt rådets förordning (EG) nr 1257/96 om humanitärt bistånd (9), kan bidra till faciliteten för flyktingar i Turkiet inom de gränser som fastställs i den fleråriga budgetramen 2014–2020. Allt humanitärt bistånd inom ramen för faciliteten bör förvaltas och tillhandahållas i full respekt för humanitära principer och det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (10).”

Skäl 13 ska ersättas med följande:

”(13)

I enlighet med den gemensamma överenskommelsen mellan EU:s medlemsstater och Turkiet om att upprätta ett styrningssystem och villkorssystem för flyktingfaciliteten för Turkiet (nedan kallad överenskommelsen) av den 3 februari 2016 bekräftar kommissionen att medlemsstaterna har meddelat att de avser att bidra med 2 000 000 000 euro av ett totalt belopp på 3 000 000 000 euro. Stödet utbetalas successivt på villkor att Turkiet fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma handlingsplanen för EU och Turkiet. Beslut om humanitärt bistånd och motsvarande åtgärder kommer att genomföras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/96 (11) och enligt de principer som fastställs i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd (12).”

Skäl 14 ska utgå.

Skäl 15 ska betecknas skäl 14 och ersättas med följande:

”(14)

I enlighet med den gemensamma överenskommelsen bör medlemsstaternas finansiella bidrag tas upp i EU:s budget som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (13). Eftersom kommissionen genomför unionens budget under eget ansvar i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget, kommer den på unionens vägnar att ta emot enskilda bidragsutfästelser från varje medlemsstat i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (14). De enskilda bidragsutfästelserna kommer att bygga på en gemensam mall som, om nödvändigt, kan anpassas till särskilda behov. Varje enskild medlemsstat kommer att sända den undertecknade bidragsutfästelsen tillsammans med en tidsplan för betalningarna till kommissionen för bekräftelse.”

2.

Artiklarna i kommissionens beslut C(2015) 9500 ska ändras på följande sätt:

Rubriken till artikel 1 ska ersättas med följande:

”Inrättande av faciliteten för flyktingar i Turkiet”.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Genom detta beslut inrättas en samordningsmekanism – faciliteten för flyktingar i Turkiet (nedan kallad faciliteten) – för att hjälpa Turkiet att tillgodose behoven av akut humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till flyktingar och deras värdsamhällen, liksom nationella och lokala myndigheter i arbetet med att förvalta och hantera konsekvenserna av tillströmningen av flyktingar.”

Artikel 3.1 ska ändras på följande sätt:

”Genom faciliteten ska unionens och medlemsstaternas åtgärder samordnas genom att fastställa prioriteringar och ange de instrument som ska användas för ett effektivt genomförande av åtgärderna, i enlighet med den mekanism som fastställs i artikel 5 i detta beslut.”

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”Genom faciliteten kommer tillhandahållande av humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd och annat bistånd till flyktingar och värdsamhällen, nationella och lokala myndigheter i arbetet med att förvalta och hantera konsekvenserna av tillströmningen av flyktingar att samordnas.

De slag av åtgärder som samordnas genom faciliteten kan bl.a. omfatta följande:

a)

Tillhandahållande av humanitärt bistånd till flyktingar.

b)

Stöd som bidrar till integrering på arbetsmarknaden, tillgång till utbildning eller social integration av flyktingar och värdsamhällen, bland annat tillhandahållande av lämplig infrastruktur.

c)

Stöd till nationella och lokala myndigheter för att hantera konsekvenserna av flyktingtillströmningen till Turkiet, bland annat när det gäller hanteringen av migrationsströmmar och tillhandahållande av lämplig infrastruktur.”

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”1 000 000 000 euro av det totala beloppet ska finansieras genom EU:s budget under förutsättning att det senare fattas enskilda finansieringsbeslut i enlighet med artikel 84.2 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och i enlighet med de finansiella reglerna för budgeten och kraven i respektive grundläggande akt.”

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”På grundval av sina utfästelser om bidrag kommer medlemsstaterna att tillhandahålla ett belopp på 2 000 000 000 euro i enlighet med fördelningen av bidrag som baseras på BNI-nyckeln enligt 2015 års budget”.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Styrkommittén för faciliteten ska

i)

ge strategisk vägledning för samordningen av det bistånd som ska tillhandahållas; den strategiska vägledningen ska bestå i att man fastställer övergripande prioriteringar, vilka typer av åtgärder som ska stödjas, de instrument som ska användas för ett effektivt genomförande av åtgärderna och samordningen av åtgärder samt, om lämpligt, villkoren för Turkiets fullgörande av sina åtaganden enligt den gemensamma handlingsplanen för EU och Turkiet, när det gäller tillhandahållandet av biståndet,

ii)

fortlöpande övervaka och bedöma genomförandet av de åtgärder som samordnas genom faciliteten, inklusive iakttagande av villkoren, med beaktande av de bedömningar som utförs av de strukturer som inrättats för att övervaka framstegen i fullgörandet av de åtaganden som anges i den gemensamma handlingsplanen för EU och Turkiet,

iii)

undersöka de betalningsprognoser som lagts fram av kommissionen när det gäller genomförandet av åtgärder och får vid behov föreslå att kommissionen helt eller delvis skjuter upp ett krav som avser en eller flera senare förfallna delbetalningar,

iv)

övervaka bidragen från medlemsstaterna, på grundval av den tidsplan för betalningar som anges i bidragsutfästelsen för varje medlemsstat, och erinra om det överenskomna beloppet på 2 000 000 000 euro.

Styrkommittén ska bestå av två företrädare för kommissionen och en företrädare för varje medlemsstat.

I möjligaste mån ska styrkommittén ge den strategiska vägledningen i samförstånd. Vid omröstning ska beslut fattas med enkel majoritet.

Turkiet ska vara medlem av styrkommittén i egenskap av rådgivare i fråga om punkt 1 i och ii för att säkerställa fullständig samordning av åtgärderna på fältet, utom när styrkommittén granskar den strategiska vägledningen avseende villkoren för Turkiets fullgörande av sina åtaganden enligt den gemensamma handlingsplanen för EU och Turkiet när det gäller tillhandahållandet av biståndet eller när den övervakar och bedömer uppfyllandet av dessa villkor.

Det ska säkerställas att medlemsstaternas och kommissionens företrädare i kommittén inte befinner sig i någon intressekonflikt enligt definitionen i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.”

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska vara ordförande i styrkommittén och ska ha en ledande roll vid samordningen av kommitténs arbete.

Kommissionen ska ha vetorätt avseende den strategiska vägledningen från styrkommittén med enda syfte att säkerställa att varje efterföljande beslut som antas är lagenligt och förenligt med kommissionens ansvar för genomförandet av unionens budget. Om kommissionen har för avsikt att använda sig av denna rätt, ska den på begäran motivera varför ett utkast till beslut skulle vara oförenlig med något av ovan nämnda krav.”

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”På förslag av kommissionen ska styrkommittén utarbeta och anta sin egen arbetsordning inom tre månader efter dagen för antagandet av detta beslut.”

I artikel 6 ska rubrikerna ”EU-budgeten” och ”Medlemsstaternas bidrag” utgå.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”Insatser och åtgärder som samordnas genom faciliteten kommer att genomföras i enlighet med de finansiella bestämmelserna för unionens budget och kraven i respektive grundläggande akt.”

I artikel 6.4 ska följande läggas till:

”Vid förvaltningen av de belopp som samordnas genom faciliteten ska styrkommitténs strategiska vägledning enligt artikel 5 beaktas fullt ut, särskilt när det gäller villkoren för utbetalning av stödet.”

Artikel 9.1 ska ändras på följande sätt:

”Denna facilitet inrättas den 1 januari 2016 för finansiella bidrag under budgetåren 2016 och 2017. Den kommer att förvaltas på grundval av medlemsstaternas bidrag och en tidsplan för dessa som meddelas till och bekräftas av kommissionen.”

3.

Bilagan ska utgå.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Johannes HAHN

Medlem av kommissionen


(1)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(2)  Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen, ”Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd” (EUT C 25, 30.1.2008, s. 1).

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (EUT L 77, 15.3.2014, s. 1).

(9)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(10)  Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen, ”Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd” (EUT C 25, 30.1.2008, s. 1).

(11)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(12)  EUT C 25, 30.1.2008, s. 1.

(13)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(14)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.


Top