EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/935 av den 16 november 2016 om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/21


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/935

av den 16 november 2016

om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.1 e,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) (2), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) är behörig myndighet för betydande enheter som står under tillsyn och ansvarar därmed för att säkerställa att ledamöter i ledningsorganen för dessa enheter uppfyller lämplighetskraven enligt artikel 4.1 e i förordning (EU) nr 1024/2013 och artiklarna 93 och 94 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (3).

(2)

Enligt artikel 91 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4) ska a) ledamöter i ledningsorgan för enheter som står under tillsyn i alla lägen ha tillräckligt gott anseende och besitta tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenhet för att utföra sina uppgifter, och ledningsorganet som helhet ha adekvata kollektiva kunskaper, färdigheter och erfarenhet för att förstå institutets verksamhet, b) samtliga ledamöter i ledningsorganet avsätta tillräcklig tid för att utföra sina uppdrag i institutet och antalet styrelseuppdrag per ledamot får inte överstiga ett visst antal, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet och arten, omfattningen och komplexiteten hos institutets verksamhet, c) varje ledamot i ledningsorganet agera med ärlighet, integritet och oavhängighet, och d) de enheter som står under tillsyn införa en policy som främjar mångfald i ledningsorganet.

(3)

I enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB tillämpa all tillämplig unionsrätt samt, när denna unionsrätt utgörs av direktiv, den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv. ECB ska även iaktta de tekniska standarder för tillsyn och tekniska standarder för genomförande som tagits fram av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 10–15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5). ECB ska med alla tillgängliga medel söka följa de riktlinjer och rekommendationer som utarbetats av EBA enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 samt den gemensamma tillsynshandbok som tagits fram av EBA i enlighet med den förordningen.

(4)

Vid bedömningen av en ledamots lämplighet bör enligt Europeiska bankmyndighetens riktlinjer EBA/GL/2012/06 (6) inte enbart kriterier som rör ledamotens anseende och erfarenhet utan även kriterier som har relevans för ledningsorganets verksamhet tas med i beräkningen. Bedömningen bör omfatta ledamöters potentiella intressekonflikter, förmågan att lägga ned tillräckligt med tid, förmågan att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer, ledningsorganets övergripande sammansättning och den kollektiva kunskap och expertis som fordras. Detta påverkar inte bedömningen av genomförandet av institutets styrningsformer i enlighet med artikel 88 i direktiv 2013/36/EU.

(5)

Utöver den nationella lagstiftning som genomför artikel 91 i direktiv 2013/36/EU ska ett lämplighetsbeslut från ECB även säkerställa efterlevnaden av de krav som fastställs i annan tillämplig nationell lag. Bedömningen av om ett beslut får antas genom delegering bör därför göras utan att det påverkar bedömningen av om lämplighetskraven är uppfyllda enligt tillämplig lag.

(6)

ECB är behörig myndighet och måste därmed anta ett betydande antal lämplighetsbeslut varje år. För att underlätta beslutsförfarandet krävs det ett delegeringsbeslut när sådana beslut ska antas. Europeiska unionens domstol har slagit fast att befogenhetsöverföringen är nödvändig för att en institution som måste anta ett stort antal beslut ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. På samma sätt har domstolen slagit fast att det är nödvändigt att säkerställa att beslutsfattande organ kan fungera, vilket utgör en princip för alla institutionella system (7).

(7)

Delegeringen av beslutsbefogenheter ska vara begränsad, proportionerlig och tillämpningsområdet för delegeringen tydligt fastställt.

(8)

I beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) anges förfarandet för att anta tillsynsrelaterade delegeringsbeslut samt vilka personer som beslutsbefogenheterna får delegeras till. Det beslutet påverkar varken ECB:s utförande av sina tillsynsuppgifter eller tillsynsnämndens behörighet att lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet.

(9)

Om kriterierna inte uppfylls för att anta ett delegerat beslut enligt detta beslut, ska lämplighetsbesluten antas enligt förfarandet med implicit godkännande som framgår av artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 13g i Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 (8).

(10)

Om en ledamot inte anses uppfylla lämplighetskraven, ska lämplighetsbeslutet inte antas genom delegerat beslut utan enligt förfarandet med implicit godkännande. Det är därför nödvändigt att avsätta tillräckligt med tid för ett förfarande med implicit godkännande om det inte är möjligt att på förhand avgöra om ett delegerat beslut kommer att kunna antas eller ej. Om en nationell behörig myndighet inte lägger fram ett förslag till delegerat beslut för ECB 20 arbetsdagar före utgången av den tidsfrist för att anta lämplighetsbeslutet som föreskrivs i tillämplig nationell lag, ska beslutet antas enligt förfarandet med implicit godkännande. Förfarandet med implicit godkännande ska även användas om cheferna för arbetsenheter ifrågasätter om ledamoten uppfyller lämplighetskraven på grund av otillräcklig information från den nationella behöriga myndigheten eller bedömningens komplexitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

1.    lämplighetskrav : krav som i alla lägen ska uppfyllas av ledamöterna i ledningsorganet för en betydande enhet som står under tillsyn i enlighet med artikel 91 i direktiv 2013/36/EU samt all annan tillämplig lag,

2.    lämplighetsbeslut : ett ECB-beslut som anger om en person uppfyller lämplighetskraven,

3.    tillämplig lag : tillämplig unionsrätt enligt artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 samt varje nationell lag som har relevans för bedömningen av lämplighetskraven,

4.    deltagande medlemsstat : en deltagande medlemsstat såsom den definieras i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1024/2013,

5.    betydande enhet som står under tillsyn : en betydande enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.16 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

6.    enhet som står under tillsyn : en enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

7.    betydande grupp som står under tillsyn : en betydande grupp under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.22 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),

8.    delegerat beslut : ett beslut som antas med stöd av ECB-rådets delegering av befogenhet enligt beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40),

9.    ledningsorgan : ett ledningsorgan såsom det definieras i artikel 3.1.7 i direktiv 2013/36/EU, om inte annat följer av artikel 3.2 i direktivet,

10.    ledamot : en föreslagen eller utsedd ledamot i ett ledningsorgan eller, i tillämpliga fall, en föreslagen eller utsedd ledande befattningshavare såsom den definieras i enlighet med tillämplig lag,

11.    chefer för arbetsenheter : chefer för ECB:s arbetsenheter till vilka befogenheten att gemensamt anta lämplighetsbesluten delegeras,

12.    nationell behörig myndighet : en nationell behörig myndighet såsom den definieras i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1024/2013,

13.    förfarande med implicit godkännande : det förfarande som anges i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och ytterligare specificeras i artikel 13g i beslut ECB/2004/2,

14.    Vägledning för lämplighetsbedömningar : ett dokument med denna titel, som har antagits och ändras från tid till annan i enlighet med förfarandet med implicit godkännande och offentliggörs på ECB:s webbplats, med vägledning om hur lämplighetsbedömningar ska genomföras,

15.    kreditinstitut : ett kreditinstitut såsom det definieras i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (9).

Artikel 2

Delegering av lämplighetsbeslut

1.   I enlighet med artikel 4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerar härmed ECB-rådet befogenheten att anta lämplighetsbeslut till de chefer för arbetsenheter som har nominerats av direktionen i enlighet med artikel 5 i det beslutet.

2.   Cheferna för arbetsenheter ska anta delegerade beslut i enlighet med detta beslut och tillämplig lag.

Artikel 3

Delegeringens omfattning

1.   Ett lämplighetsbeslut får inte antas genom delegerat beslut om den relevanta enheten som står under tillsyn är något av följande:

a)

Den enhet som står under tillsyn på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna för en betydande grupp under tillsyn.

b)

Det kreditinstitut med störst sammanlagda tillgångsvärde i en betydande grupp som står under tillsyn, om denna enhet inte är densamma som avses i punkt a.

c)

En betydande enhet som står under tillsyn och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn.

2.   Ett lämplighetsbeslut får inte antas genom delegerat beslut om lämplighetsbeslutet

a)

anger att ledamoten inte uppfyller lämplighetskraven, eller

b)

innehåller villkor, om inte dessa villkor är nödvändiga för att säkerställa att ledamoten uppfyller lämplighetskraven och har överenskommits skriftligen.

3.   Ett lämplighetsbeslut får inte antas genom delegerat beslut om det framgår av informationen som har lämnats till ECB att

a)

ledamoten är föremål för ett brottmålsförfarande vid en domstol eller har dömts för brott i första eller sista instans, eller

b)

en utredning har genomförts eller pågår gällande, eller en verkställighetsåtgärd eller administrativ påföljd pågår mot eller har tillämpats mot, ledamoten till följd av bristande efterlevnad av lagstiftningen om finansiella tjänster eller föreskrifter.

4.   Ett lämplighetsbeslut får inte antas genom delegerat beslut om

a)

den nationella behöriga myndighet inte lägger fram ett förslag till delegerat beslut för ECB 20 arbetsdagar före utgången av den tidsfrist för att anta lämplighetsbeslutet som föreskrivs i tillämplig nationell lag, eller

b)

otillräcklig information eller bedömningens komplexitet gör att lämplighetsbeslutet måste antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

5.   Om ett lämplighetsbeslut inte kan antas genom delegerat beslut enligt punkterna 1–4, ska det antas i enlighet med tillämplig lag och förfarandet med implicit godkännande.

6.   Om bedömningen av lämplighetskraven enligt punkterna 2–4 gäller fler än en ledamot i ett ledningsorgan och ett beslut inte kan antas genom delegerat beslut för en eller flera av ledamöterna, ska bedömningen resultera i två lämplighetsbeslut. Ett beslut ska antas i enlighet med tillämplig lag och förfarandet med implicit godkännande samt de övriga genom delegerat beslut.

Artikel 4

Lämplighetsbedömning

Bedömningen av lämplighetskrav ska utföras i enlighet med tillämplig lag med beaktande av Vägledningen för lämplighetsbedömningar (kapitlet om bedömningskriterier) som omfattar följande kriterier:

a)

Erfarenhet. Ledamoten ska besitta tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenhet för att utföra sina uppgifter.

b)

Anseende. Ledamoten ska i alla lägen ha tillräckligt gott anseende för att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av enheten under tillsyn. Proportionalitetsprincipen ska inte tillämpas på bedömningen av gott anseende.

c)

Potentiella intressekonflikter och oavhängighet. Ledamoten ska kunna agera med oavhängighet. Bedömningen av potentiella intressekonflikter och oavhängighet ska omfatta en bedömning av de styrningsformer som enheten under tillsyn har för att förebygga, mildra, hantera eller förebygga intressekonflikter.

d)

Tidsåtagande. Ledamoten ska kunna avsätta tillräckligt med tid för att utföra sina funktioner i enheten under tillsyn. Bedömningen kan påverkas av en rad faktorer, t.ex. antalet styrelseuppdrag som innehas av ledamoten, art, omfattning och komplexitet för verksamheten i den enhet som står under tillsyn samt andra relevanta åtaganden.

e)

Kollektiv lämplighet. Ledamoten ska bedömas utifrån kravet avseende kollektiv lämplighet redan i den första lämplighetsbedömningen, med beaktande av den löpande tillsynen av styrningen i en enhet som står under tillsyn samt ledningsorganets självutvärdering, särskilt med avseende på dess behov i fråga om sammansättning och kollektiv lämplighet.

Artikel 5

Övergångsbestämmelse

Detta beslut är inte tillämpligt på förslag till lämplighetsbeslut som en nationell behörig myndighet har lämnat till ECB innan detta beslut trädde i kraft.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 november 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Se sidan 14 i detta nummer av EUT.

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  EBA:s riktlinjer EBA/GL/2012/06 av den 22 november 2012 för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

(7)  EU-domstolens dom av den 23 september 1986 i mål 5/85, AKZO Chemie BV och AKZO Chemie UK Ltd mot kommissionen, ECLI:EU:C:1986:328, punkt 37, och av den 26 maj 2005 i mål C-301/02 P, Carmine Salvatore Tralli mot ECB, ECLI:EU:C:2005:306, punkt 59.

(8)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).


Top