EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om Europeiska centralbankens årsbokslut (omarbetning) (ECB/2016/35)

EUT L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/2247

av den 3 november 2016

om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2016/35)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 26.2, och

av följande skäl:

(1)

Beslut ECB/2010/21 (1) har flera gånger ändrats på viktiga punkter. Eftersom ytterligare ändringar måste göras bör det beslutet omarbetas så att det blir mer översiktligt.

(2)

Riktlinje ECB/2010/20 (2) till vilken beslut ECB/2010/21 hänvisar har omarbetats och ersatts av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1.   De termer som definieras i artikel 1 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska ha samma innebörd när de används i detta beslut.

2.   Andra tekniska termer som används i detta beslut ska ha samma betydelse som i bilaga II till riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 2

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta beslut ska gälla för Europeiska centralbankens (ECB:s) årsbokslut, som består av balansräkningen, poster upptagna i ECB:s bokföring utanför balansräkningen, resultaträkningen samt noterna till ECB:s årsbokslut.

Artikel 3

Kvalitetskriterier

De kvalitetskriterier som definieras i artikel 3 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska även gälla för detta beslut.

Artikel 4

Grundläggande redovisningsprinciper

De grundläggande redovisningsprinciper som definieras i artikel 4 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska även gälla för detta beslut.

Med avvikelse från vad som sägs i artikel 4.3 första meningen i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska endast sådana händelser efter balansräkningens upprättande beaktas som inträffar fram till den dag då direktionen beslutar att överlämna ECB:s årsbokslut till ECB-rådet för godkännande.

Artikel 5

Affärsdagsredovisning och likviddagsredovisning

Artikel 5 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska tillämpas på detta beslut.

Artikel 6

Redovisning av tillgångar och skulder

En finansiell eller annan tillgång eller skuld ska endast bokföras i ECB:s balansräkning i enlighet med artikel 6 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL II

UPPSTÄLLNINGSFORM OCH VÄRDERINGSREGLER FÖR BALANSRÄKNINGEN

Artikel 7

Balansräkningens uppställningsform

Uppställningen av balansräkningen ska baseras på den struktur som fastställs i bilaga I.

Artikel 8

Avsättning för valutakurs-, ränte-, kredit- och guldprisrisker

Mot bakgrund av den typ av verksamhet som ECB bedriver får ECB-rådet i ECB:s balansräkning göra avsättningar för valutakursrisker, ränterisker, kreditrisker och förändringar i guldpriset. Med utgångspunkt i en motiverad skattning av ECB:s riskexponering ska ECB-rådet besluta om hur stora avsättningar som ska göras och hur dessa ska användas.

Artikel 9

Värderingsregler för balansräkningen

1.   Rådande marknadskurser och marknadspriser ska användas för värdering av poster i balansräkningen såvida inte annat anges i bilaga I.

2.   Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, värdepapper (andra värdepapper än sådana som klassificerats som ”innehas till förfallodagen”, ej omsättningsbara värdepapper och värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som redovisas till upplupet anskaffningsvärde) samt finansiella instrument, både i och utanför balansräkningen, ska ske vid årets slut till marknadens mittkurs respektive mittpris.

3.   Det ska inte göras någon skillnad mellan pris- och valutakursrelaterade omvärderingseffekter för guld, utan en samlad guldomvärderingseffekt ska redovisas, baserad på priset i euro för en viss viktenhet guld, beräknat utifrån växelkursen mellan euron och US-dollarn på kvartalsomvärderingsdagen. Omvärdering ska för utländsk valuta ske valuta för valuta, inbegripet transaktioner i och utanför balansräkningen. Enligt denna artikel ska innehav av särskilda dragningsrätter (SDR), inbegripet identifierad del av valutainnehav sammansatt i enlighet med SDR-korgen, behandlas som ett innehav. För värdepapper ska omvärdering ske kod för kod (dvs. samma ISIN-nummer eller ISIN-typ), och säljoptioner ska inte separeras för värderingsändamål. Värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål eller som ingår i posten ”Övriga finansiella tillgångar” eller ”Diverse” ska behandlas som separata innehav.

4.   Omsättningsbara värdepapper som innehas i penningpolitiska syften ska behandlas som separata innehav och redovisas antingen till marknadspris eller upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för eventuell värdeminskning) beroende på penningpolitiska överväganden.

5.   Värdepapper som klassificerats som ”innehas till förfallodagen” behandlas som separata innehav och värderas till upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för eventuell värdeminskning). Ej omsättningsbara värdepapper ska behandlas på samma sätt. Värdepapper som klassificerats som innehas till förfallodagen får säljas före förfallodagen under någon av följande omständigheter:

a)

Den andel som säljs bedöms inte vara betydelsefull i relation till det samlade innehavet av värdepapper som ”innehas till förfallodagen”.

b)

Värdepapperen säljs i under en månad före förfallodagen.

c)

Under exceptionella omständigheter, t.ex. en avsevärd försämring av emittentens kreditvärdighet.

Artikel 10

Reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner ska redovisas i enlighet med artikel 10 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 11

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Omsättningsbara egetkapitalinstrument ska redovisas i enlighet med artikel 11 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 12

Säkring av ränterisk på värdepapper med derivatinstrument

Säkring av ränterisk ska redovisas i enlighet med artikel 12 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 13

Syntetiska instrument

Syntetiska instrument ska redovisas i enlighet med artikel 13 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL III

RESULTATAVRÄKNING

Artikel 14

Resultatavräkning

1.   Artikel 15.1, 15.2, 15.3, 15.5 och 15.7 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska tillämpas på resultatavräkning.

2.   Innehav på särskilda värderegleringskonton som härrör från inbetalningar enligt artikel 48.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) från centralbanker i medlemsstater vars undantag upphävts, ska användas för att kvitta orealiserade förluster om de överstiger de tidigare omvärderingsvinster som bokförts på det korresponderande standardvärderegleringskontot såsom beskrivs i artikel 15.1 c i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), innan avräkning av sådana förluster i överensstämmelse med artikel 33.2 i ECBS-stadgan sker. Innehav på särskilda värderegleringskonton för guld, valutor och värdepapper ska minskas i samma förhållande som minskningen av innehaven i de berörda tillgångarna.

Artikel 15

Transaktionskostnader

Artikel 16 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska tillämpas på detta beslut.

KAPITEL IV

REDOVISNINGSREGLER FÖR DERIVATINSTRUMENT

Artikel 16

Allmänna regler

Artikel 17 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ska tillämpas på detta beslut.

Artikel 17

Valutaterminer

Valutaterminer ska redovisas i enlighet med artikel 18 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 18

Valutasvappar

Valutasvappar ska redovisas i enlighet med artikel 19 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 19

Räntefuturekontrakt

Räntefuturekontrakt ska redovisas i enlighet med artikel 20 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 20

Räntesvappar

Räntesvappar ska redovisas i enlighet med artikel 21 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Orealiserade förluster ska föras till resultaträkningen vid årets slut och ska avräknas under de påföljande åren med linjär avskrivning. För räntesvappar på termin börjar avskrivningen av dessa på transaktionens valutadag.

Artikel 21

FRA-kontrakt

FRA-kontrakt ska redovisas i enlighet med artikel 22 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 22

Värdepappersterminer

Värdepappersterminer ska redovisas i enlighet med metod A i artikel 23.1 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Artikel 23

Optioner

Optioner ska redovisas i enlighet med artikel 24 i riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

KAPITEL V

OFFENTLIGA ÅRLIGA BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGAR

Artikel 24

Uppställning

1.   ECB:s offentliga årliga balansräkning ska följa uppställningen i bilaga II.

2.   ECB:s offentliga resultaträkning ska överensstämma med bilaga III.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Utveckling, tillämpning och tolkning av reglerna

1.   Vid tolkningen av det här beslutet ska hänsyn tas till förarbeten, till de redovisningsprinciper som harmoniserats genom unionslagstiftningen och god redovisningssed.

2.   Om en särskild behandling ur redovisningssynpunkt inte fastställs i detta beslut och såvida inte ECB-rådet har beslutat om annat, ska ECB följa värderingsprinciper i enlighet med IFRS-standarder som antagits av Europeiska unionen och som är relevanta för ECB:s verksamhet och räkenskaper.

Artikel 26

Upphävande

1.   Beslut ECB/2010/21 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska gälla som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 27

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 2016.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 november 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2010/21 av den 11 november 2010 om Europeiska centralbankens årsbokslut (EUT L 35, 9.2.2011, s. 1).

(2)  Riktlinje ECB/2010/20 av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (EUT L 35, 9.2.2011, s. 31).

(3)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2016/34) (se sidan 37 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

UPPSTÄLLNINGSFORM OCH VÄRDERINGSREGLER FÖR BALANSRÄKNINGEN

TILLGÅNGAR

 

Balansräkningspost

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

1.

Guld och guldfordringar

Fysiskt guld (dvs. tackor, mynt, plåtar, klimpar) i lager eller ”på ingående”. Icke-fysiskt guld, t.ex. tillgodohavanden på guldavistakonton (ej fördelade konton) eller i visstidsdeposition samt fordringar i guld härrörande från följande transaktioner: a) upp- eller nedgraderingstransaktioner och b) plats- eller renhetssvappar i guld där skillnaden mellan frisläppande och erhållande är mer än en öppethållandedag

Marknadskurs

2.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

Fordringar i utländsk valuta på motparter hemmahörande utanför euroområdet, inbegripet mellan- och överstatliga institutioner samt centralbanker utanför euroområdet

 

2.1

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF)

a)

Dragningsrätter inom reservtranchen (netto)

Den nationella kvoten minus tillgodohavanden i euro som IMF förfogar över. IMF:s konto nr 2 (eurokonto för administrativa omkostnader) får inräknas i denna post eller i posten ”Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet”.

a)

Dragningsrätter inom reservtranchen (netto)

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

b)

Särskilda dragningsrätter (SDR)

Innehav av särskilda dragningsrätter (brutto)

b)

Särskilda dragningsrätter

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

c)

Övriga fordringar

Det allmänna lånearrangemanget (GAB), lån enligt särskilda låneavtal, inlåning hos fonder som förvaltas av IMF

c)

Övriga fordringar

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”)

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

b)

Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”)

Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

b)

i)

Andra omsättningsbara skuldinstrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

ii)

Omsättningsbara skuldinstrument som klassificeras som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning omräknad till marknadsvalutakurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iii)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning omräknad till marknadsvalutakurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs och aktuell valutakurs

c)

Andra externa lån (inlåning) till hemmahörande utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”

c)

Externa lån

Inlåning till nominellt värde, omräknad till aktuell valutakurs

d)

Övriga externa tillgångar

Sedlar och mynt från länder utanför euroområdet

d)

Övriga externa tillgångar

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs

3.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

a)

Investeringar i värdepapper inom euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”)

Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande i euroområdet

a)

i)

Andra omsättningsbara skuldinstrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs och aktuell valutakurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

ii)

Omsättningsbara skuldinstrument som klassificeras som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning omräknad till marknadsvalutakurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iii)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning omräknad till marknadsvalutakurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs och aktuell valutakurs

b)

Övriga fordringar på hemmahörande i euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”)

Lån, inlåning, omvända repor och diverse utlåning

b)

Övriga fordringar

Inlåning till övrig utlåning till nominellt värde, omräknade till aktuell valutakurs

4.

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

 

 

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”)

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor med anknytning till hanteringen av värdepapper noterade i euro

a)

Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet

Nominellt värde

b)

Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”)

Egetkapitalinstrument, skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

b)

i)

Andra omsättningsbara skuldinstrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

ii)

Omsättningsbara skuldinstrument som klassificeras som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iii)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iv)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

c)

Andra lån till hemmahörande utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”

c)

Lån utanför euroområdet

Inlåning till nominellt värde

d)

Värdepapper emitterade av enheter utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”) och tillgångspost 7.1 ”Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften”

Värdepapper utgivna av över- eller mellanstatliga organisationer, som t.ex. EIB, oberoende av deras geografiska belägenhet, som inte köpts i penningpolitiska syften.

d)

i)

Andra omsättningsbara skuldinstrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

ii)

Omsättningsbara skuldinstrument som klassificeras som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

iii)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom växelkursmekanism en ERM II

Utlåning enligt villkoren för ERM II

Nominellt värde

5.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

Posterna 5.1–5.5: transaktioner avseende de olika penningpolitiska instrument som beskrivs i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

 

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs veckovis, oftast med en veckas löptid

Nominellt värde eller repokostnad

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som normalt genomförs månadsvis, med en löptid som överstiger de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna

Nominellt värde eller repokostnad

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner som genomförs vid behov i finjusteringssyfte

Nominellt värde eller repokostnad

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

Reverserade transaktioner som justerar Eurosystemets strukturella ställning gentemot den finansiella sektorn

Nominellt värde eller repokostnad

5.5

Utlåningsfacilitet

Facilitet för likviditet över natten till i förväg fastställd ränta mot godtagbara tillgångar som säkerhet (stående facilitet)

Nominellt värde eller repokostnad

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

Tilläggskredit till kreditinstitut härrörande från värdeökningar för underliggande tillgångar avseende annan kredit till dessa kreditinstitut

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

6.

Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor med anknytning till förvaltningen av värdepappersportföljer i tillgångspost 7 ”Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet” (inbegripet transaktioner till följd av omvandling av euroområdets tidigare valutareserver) samt övriga fordringar. Korrespondentkonton hos icke inhemska kreditinstitut i euroområdet. Övriga fordringar och transaktioner som inte hör samman med penningpolitiska transaktioner i Eurosystemet.

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

7.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

 

 

7.1

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (inklusive värdepapper som köpts i penningpolitiska syften emitterade av över- eller mellanstatliga organisationer, eller multilaterala utvecklingsbanker, oberoende av deras geografiska belägenhet). ECB-skuldcertifikat inköpta i finjusteringssyfte.

a)

Omsättningsbara skuldinstrument

Redovisas beroende på penningpolitiska överväganden:

i)

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

ii)

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning (kostnad när värdeminskningen täcks genom en avsättning inom ramen för skuldpost 13 b ”Avsättningar”)

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

b)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

7.2

Andra värdepapper

Andra värdepapper än sådana som ingår i tillgångsposterna 7.1 ”Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften” och 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”; skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer, penningmarknadspapper som innehas i fast räkning, inbegripet statspapper från tiden före Ekonomiska och monetära unionen (EMU), denominerade i euro. Egetkapitalinstrument

a)

Andra omsättningsbara skuldinstrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

b)

Omsättningsbara skuldinstrument som klassificeras som ”innehas till förfallodagen”

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

c)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

d)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

8.

Fordringar i euro på den offentliga sektorn

Fordringar på den offentliga sektorn härrörande från tiden före EMU (ej omsättningsbara värdepapper, lån)

In- och utlåning till nominellt värde, ej omsättningsbara värdepapper till anskaffningskostnaden

9.

Fordringar inom Eurosystemet

 

 

9.1

Fordringar relaterade till utfärdande av ECB-skuldcertifikat

Fordringar inom Eurosystemet gentemot de nationella centralbankerna, med anknytning till emission av ECB-skuldcertifikat

Anskaffningskostnad

9.2

Fordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet

Fordringar relaterade till ECB:s utgivning av sedlar i enlighet med beslut ECB/2010/29 (2)

Nominellt värde

9.3

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto)

Nettopositionen för följande delposter:

 

a)

Nettofordringar härrörande från Target2-konton och de nationella centralbankernas korrespondentkonton, dvs. nettot av fordringar och skulder. Se även skuldpost 10.2 ”Övriga skulder inom Eurosystemet (netto)”

a)

Nominellt värde

b)

Andra fordringar i euro inom Eurosystemet som kan uppkomma, inbegripet den interimistiska fördelningen på de nationella centralbankerna av ECB:s inkomster

b)

Nominellt värde

10.

Poster under avveckling

Saldon på avvecklingskonton (fordringar), inbegripet ej inlösta checkar

Nominellt värde

11.

Övriga tillgångar

 

 

11.1

Euroområdets mynt

Euromynt

Nominellt värde

11.2

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Mark och byggnader, möbler och inventarier inbegripet datorutrustning, datorprogramvara

Anskaffningskostnad minus avskrivning

Avskrivning är den systematiska fördelningen av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess livslängd. Livslängden är den period under vilken en anläggningstillgång förväntas vara till nytta för enheten. Livslängden för enskilda materiella anläggningstillgångar får revideras om förväntningarna förändras jämfört med tidigare bedömningar. Större tillgångar kan bestå av olika komponenter som har olika lång livslängd. Livslängden för dessa olika komponenter bör bedömas individuellt.

Kostnaden för immateriella tillgångar inkluderar priset för förvärvet av den immateriella tillgången. Övriga direkta eller indirekta kostnader ska kostnadsföras.

Kapitalisering av utgifter: beloppbaserat (under 10 000 euro exkl. moms: ingen kapitalisering)

11.3

Övriga finansiella tillgångar

Andelar och investeringar i dotterbolag, aktier som innehas av strategiska orsaker eller policyskäl

Värdepapper inklusive aktier, andra finansiella instrument, saldon inklusive inlåning med fast löptid samt avistakonton som innehas som en öronmärkt portfölj

Omvända repor med kreditinstitut i samband med förvaltningen av värdepappersportföljer i denna post

a)

Omsättningsbara egetkapitalinstrument

Marknadskurs

b)

Andelar och illikvida aktier samt egetkapitalinstrument som innehas som permanenta investeringar

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

c)

Investeringar i dotterbolag eller betydande intressen

Substansvärde

d)

Andra omsättningsbara skuldinstrument än sådana som innehas till förfallodagen

Marknadskurs

Överkurser och underkurser avskrivs

e)

Omsättningsbara skuldinstrument som klassificeras som ”innehas till förfallodagen” eller som innehas som permanent investering

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

Eventuella över- eller underkurser skrivs av

f)

Ej omsättningsbara skuldinstrument

Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning

g)

Banktillgodohavanden och lån

Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs om tillgodohavandena är i utländsk valuta

11.4

Omvärderingseffekter för instrument utanför balansräkningen

Omvärderingsresultat för valutaterminer, valutasvappar, räntesvappar (om inte den dagliga marginalsäkerheten tillämpas), FRA-kontrakt, värdepappersterminer, valutatransaktioner avista från och med affärsdagen till likviddagen

Nettopositionen mellan termin och avista till marknadsvalutakursen

11.5

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Inkomster som förfaller till betalning i framtiden men som avser rapporteringsperioden. Förutbetalda kostnader och upplupen ränta (dvs. upplupen ränta inköpt med ett värdepapper)

Nominellt värde, utländsk valuta omräknad till marknadskursen

11.6

Diverse

a)

Förskott, lån, andra mindre poster. Lån på förtroendebasis

a)

Nominellt värde eller anskaffningskostnad

b)

Investeringar med anknytning till kunders guldinlåning

b)

Marknadskurs

c)

Nettopensionstillgångar

c)

Enligt artikel 25.2

d)

Utestående fordringar som är resultatet av att någon av Eurosystemets motparter inte fullgör sina skyldigheter inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer

d)

Nominellt värde/restvärde (före/efter avräkning av förluster)

e)

Tillgångar eller fordringar (gentemot tredje part), som övertas och/eller förvärvas i samband med att säkerheter realiseras som ställts av en av Eurosystemets motparter som inte fullgör sina skyldigheter

e)

Kostnad (omräknad till aktuell valutakurs vid tidpunkten för förvärvet om den finansiella tillgången är denominerad i utländsk valuta)

12.

Årets förlust

 

Nominellt värde

SKULDER

 

Balansräkningspost

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

1.

Utelöpande sedlar

Eurosedlar som utgivits av ECB i enlighet med beslut ECB/2010/29

Nominellt värde

2.

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

Posterna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.5: Inlåning i euro såsom beskrivs i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1

Löpande räkningar (inklusive kassakrav)

Eurokonton som tillhör kreditinstitut som är upptagna på listan över finansinstitut med kassakrav (minimireservkrav) enligt ECBS-stadgan. I denna post ingår huvudsakligen konton som används för minimireserver

Nominellt värde

2.2

Inlåningsfacilitet

Inlåning över natten till förutbestämd ränta (stående facilitet)

Nominellt värde

2.3

Inlåning med fast löptid

Inlåning för att absorbera likviditet med anknytning till finjusterande transaktioner

Nominellt värde

2.4

Finjusterande reverserade transaktioner

Penningpolitiskt betingade transaktioner för att absorbera likviditet

Nominellt värde eller repokostnad

2.5

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

Inlåning från kreditinstitut på grund av värdeminskningar för underliggande tillgångar avseende krediter till dessa kreditinstitut

Nominellt värde

3.

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

Repotransaktioner med anknytning till samtidiga omvända repor för förvaltning av värdepappersportföljer inom tillgångspost 7 ”Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet”. Övriga transaktioner utan samband med Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Inga löpande räkningar för kreditinstitut. Nominellt värde eller repokostnad

Nominellt värde eller repokostnad

4.

Emitterade ECB-skuldcertifikat

Skuldcertifikat såsom beskrivs i riktlinje riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Diskonteringspapper emitterade för att absorbera likviditet.

Anskaffningskostnad

Underkurser avskrivs

5.

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

 

 

5.1

Offentlig sektor

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, avistainlåning

Nominellt värde

5.2

Övriga skulder

Löpande räkningar tillhöriga personal, företag och kunder, inbegripet finansinstitut upptagna på listan över institut med undantag från kassakrav (se skuldpost 2.1); inlåning med fast löptid, avistainlåning

Nominellt värde

6.

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, avistainlåning, inbegripet konton för betalningar och konton för reservförvaltning: tillhöriga andra banker, centralbanker, mellan- och överstatliga organisationer inbegripet Europeiska kommissionen; andra insättares löpande räkningar. Repotransaktioner med anknytning till samtidiga omvända repor för förvaltning av värdepapper noterade i euro. Saldon på Target2-konton hos centralbanker i medlemsstater som ännu inte har infört euron

Nominellt värde eller repokostnad

7.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

Löpande räkningar. Skulder inom ramen för repor; oftast investeringstransaktioner med användning av tillgångar i utländsk valuta eller guld

Nominellt värde, omräknat till marknadsvalutakursen vid årets slut

8.

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

 

 

8.1

Inlåning, saldon och övriga skulder

Löpande räkningar. Skulder inom ramen för repor; oftast investeringstransaktioner med användning av tillgångar i utländsk valuta eller guld

Nominellt värde, omräknat till marknadsvalutakursen vid årets slut

8.2

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM II

Lån enligt villkoren för ERM II

Nominellt värde, omräknat till marknadsvalutakursen vid årets slut

9.

Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF

Post uttryckt i SDR, som visar vilka SDR-belopp som ursprungligen tilldelades de enskilda länderna/nationella centralbankerna

Nominellt värde, omräknat till marknadsvalutakursen vid årets slut

10.

Skulder inom Eurosystemet

 

 

10.1

Skulder motsvarande överföring av valutareserver

ECB-balanspost (uttryckt i euro)

Nominellt värde

10.2

Övriga skulder inom Eurosystemet (netto)

Nettopositionen för följande delposter:

 

a)

Nettoskulder härrörande från Target2-konton och de nationella centralbankernas korrespondentkonton, dvs. nettot av fordringar och skulder. Se även tillgångspost 9.3 ”Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto)”

a)

Nominellt värde

b)

Andra skulder i euro inom Eurosystemet som kan uppkomma, inbegripet den interimistiska fördelningen på de nationella centralbankerna av ECB:s inkomster

b)

Nominellt värde

11.

Poster under avveckling

Saldon på avvecklingskonton (skulder), inbegripet ej avvecklade girobetalningar

Nominellt värde

12.

Övriga skulder

 

 

12.1

Omvärderingseffekter för instrument utanför balansräkningen

Omvärderingsresultat för valutaterminer, valutasvappar, räntesvappar (om inte den dagliga marginalsäkerheten tillämpas), FRA-kontrakt, värdepappersterminer, valutatransaktioner avista från och med affärsdagen till likviddagen

Nettopositionen mellan termin och avista till marknadsvalutakursen

12.2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Utgifter som förfaller till betalning i framtiden men som avser rapporteringsperioden. Inkomster som erhållits under rapporteringsperioden men som avser en framtida period

Nominellt värde, utländsk valuta omräknad till marknadskursen

12.3

Diverse

a)

Skattekonton (bevakningskonton). Kredit- eller garantitäckningskonton (utländsk valuta). Repotransaktioner med kreditinstitut med anknytning till samtidiga omvända repor för förvaltning av värdepappersportföljer i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansiella tillgångar”. Annan tvångsinlåning än kassakravsinlåning. Andra mindre poster. Skulder på förtroendebasis.

a)

Nominellt värde eller (repo-) anskaffningskostnaden

b)

Kunders guldinlåning

b)

Marknadskurs

c)

Nettopensionsskulder

c)

Enligt artikel 25.2

13.

Avsättningar

a)

För valutakurs-, ränte- och kreditrisker, förändringar i guldpriset och annat, t.ex. förväntade framtida utgifter och inbetalningar enligt artikel 48.2 i ECBS-stadgan avseende centralbanker i medlemsstater vars undantag upphävts.

a)

Anskaffningskostnad/nominellt värde

b)

För motparts- eller kreditrisken i penningpolitiska operationer

b)

Nominellt värde (baserat på ECB-rådets värdering vid årets slut)

14.

Värderegleringskonton

a)

Värderegleringskonton avseende prisrörelser för guld, för alla typer av värdepapper i euro, för alla typer av värdepapper i utländsk valuta, för optioner, marknadsvärderingsskillnader avseende ränteriskderivat; värderegleringskonton avseende valutakursrörelser för alla nettovalutapositioner, inbegripet valutasvappar, valutaterminer och SDR.

Särskilda värderegleringskonton som härrör från inbetalningar enligt artikel 48.2 i ECBS-stadgan avseende centralbanker i medlemsstater vars undantag upphävts. Se artikel 14.2.

a)

Omvärderingsskillnaden mellan genomsnittskostnaden och marknadsvärdet; utländsk valuta omräknad till marknadskursen

b)

Omvärderingar av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) avseende ersättningar efter avslutad anställning utgörs av nettopositionen av följande delposter:

i)

Aktuariella vinster och förluster i nuvärdet av den fastställda förmånen.

ii)

Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive belopp som ingår i räntenettot på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången).

iii)

Varje förändring i effekten av tillgångstaket, exklusive belopp som ingår i räntenettot på den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången).

b)

Enligt artikel 25.2

15.

Kapital och reserver

 

 

15.1

Kapital

Inbetalt kapital

Nominellt värde

15.2

Reserver

I lag föreskrivna reserver i enlighet med artikel 33 i ECBS-stadgan och inbetalningar enligt artikel 48.2 i ECBS-stadgan avseende centralbanker i medlemsstater vars undantag upphävts

Nominellt värde

16.

Årets vinst

 

Nominellt värde


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(2)  Beslut ECB/2010/29 av den 13 december 2010 om utgivande av eurosedlar (EUT L 35, 9.2.2011, s. 26).


BILAGA II

ECB:S årsbalansräkning

(miljoner EUR)

Tillgångar (2)

Rapporteringsår

Föregående år

Skulder

Rapporteringsår

Föregående år

1.   Guld och guldfordringar

2.   Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet

2.1

Fordringar på IMF

2.2

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar

3.   Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

4.   Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

4.1

Banktillgodohavanden, värdepapper och lån

4.2

Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM II

5.   Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner

5.1

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

5.2

Långfristiga refinansieringstransaktioner

5.3

Finjusterande reverserade transaktioner

5.4

Strukturella reverserade transaktioner

5.5

Utlåningsfacilitet

5.6

Fordringar avseende marginalsäkerheter

6.   Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

7.   Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

7.1

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

7.2

Andra värdepapper

8.   Fordringar i euro på den offentliga sektorn

9.   Fordringar inom Eurosystemet

9.1

Fordringar relaterade till utfärdande av ECB-skuldcertifikat

9.2

Fordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet

9.3

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto)

10.   Poster under avveckling

11.   Övriga tillgångar

11.1

Euroområdets mynt

11.2

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

11.3

Övriga finansiella tillgångar

11.4

Omvärderingseffekter för instrument utanför balansräkningen

11.5

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

11.6

Diverse

12.   Årets förlust

 

 

1.   Utelöpande sedlar

2.   Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner

2.1

Löpande räkningar (inklusive kassakrav)

2.2

Inlåningsfacilitet

2.3

Inlåning med fast löptid

2.4

Finjusterande reverserade transaktioner

2.5

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

3.   Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

4.   Emitterade ECB-skuldcertifikat

5.   Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

5.1

Offentlig sektor

5.2

Övriga skulder

6.   Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

7.   Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

8.   Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet

8.1

Inlåning, saldon och övriga skulder

8.2

Skulder som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM II

9.   Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF

10.   Skulder inom Eurosystemet

10.1

Skulder motsvarande överföring av valutareserver

10.2

Övriga skulder inom Eurosystemet (netto)

11.   Poster under avveckling

12.   Övriga skulder

12.1

Omvärderingseffekter för instrument utanför balansräkningen

12.2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12.3

Diverse

13.   Avsättningar

14.   Värderegleringskonton

15.   Kapital och reserver

15.1

Kapital

15.2

Reserver

16.   Årets vinst

 

 

Summa tillgångar

 

 

Summa skulder

 

 


(1)  ECB får även publicera det exakta beloppet i euro eller belopp som avrundats på annat sätt.

(2)  Tillgångarna får också publiceras ovanför skulderna.


BILAGA III

ECB:S offentliga resultaträkning

(miljoner EUR)

Resultaträkning för året som slutar den 31 december …

Rapporteringsår

Föregående år

1.1.1

Ränteintäkter från valutareservtillgångar

 

 

1.1.2

Ränteintäkter relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet

 

 

1.1.3

Övriga ränteintäkter

 

 

1.1

Ränteintäkter

 

 

1.2.1

Ersättning för nationella centralbankers fordringar avseende överförda valutareserver

 

 

1.2.2

Övriga räntekostnader

 

 

1.2

Räntekostnader

 

 

1.

Räntenetto

 

 

2.1

Realiserad vinst/förlust för finansiella transaktioner

 

 

2.2

Nedskrivningar av finansiella tillgångar och positioner

 

 

2.3

Överföring till/från avsättningar för valutakurs-, ränte- och kreditrisker samt förändringar i guldpriset

 

 

2.

Nettoresultat av finansiella transaktioner, nedskrivningar och riskavsättningar

 

 

3.1

Avgifts- och provisionsintäkter

 

 

3.2

Avgifts- och provisionskostnader

 

 

3.

Nettointäkter/-kostnader från avgifter och provisioner (2)

 

 

4.

Intäkter från aktier och andelar

 

 

5.

Övriga intäkter

 

 

Summa nettointäkter

 

 

6.

Personalkostnader (3)

 

 

7.

Administrationskostnader (3)

 

 

8.

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 

 

9.

Sedelproduktionstjänster (4)

 

 

10.

Övriga kostnader

 

 

 

 

 

Årets (förlust)/vinst

 

 


(1)  ECB får även publicera det exakta beloppet i euro eller belopp som avrundats på annat sätt.

(2)  Uppdelningen på intäkter och kostnader kan även ske i noterna till årsredovisningen.

(3)  Inbegripet administrativa avsättningar.

(4)  Denna post ska användas om framställningen av sedlar läggs ut på entreprenad (för kostnaden för de tjänster som tillhandahålls av de externa företag som på centralbankernas uppdrag ansvarar för framställningen). Det rekommenderas att uppkomna kostnader i samband med utgivningen av eurosedlar tas upp i resultaträkningen när de faktureras eller på annat sätt uppkommer, se också riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


BILAGA IV

UPPHÄVT BESLUT OCH FÖRTECKNING ÖVER DESS SENARE ÄNDRINGAR

Beslut ECB/2010/21

EUT L 35, 9.2.2011, s. 1

Beslut ECB/2012/30

EUT L 356, 22.12.2012, s. 93

Beslut ECB/2013/52

EUT L 33, 4.2.2014, s. 7

Beslut ECB/2014/55

EUT L 68, 13.3.2015, s. 53

Beslut ECB/2015/26

EUT L 193, 21.7.2015, s. 134


BILAGA V

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut ECB/2010/21

Det här beslutet

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26

Artikel 27


Top