EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0008

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/702 av den 18 april 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2016/8)

OJ L 121, 11.5.2016, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; tyst upphävande genom 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/24


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/702

av den 18 april 2016

om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2016/8)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) inrättades ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (nedan kallat PSPP) som utökade Eurosystemets befintliga program för köp av tillgångar till att även inkludera den offentliga sektorns tillgångar. Tillsammans med det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer, programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar samt det kommande programmet för köp av värdepapper från företagssektorn utgör PSPP en del av det expanderade programmet för köp av tillgångar (nedan kallat APP). Syftet med APP är att förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismen, underlätta kreditgivningen i euroområdet, medföra lättnader i hushållens och företagens lånevillkor samt bidra till att inflationstakten åter närmar sig 2 procent på medellång sikt, i enlighet med ECB:s huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet.

(2)

I linje med ECB-rådets mandat att säkerställa prisstabilitet bör vissa aspekter av PSPP ändras för att säkerställa en varaktig justering av inflationstakten till en nivå som ligger strax under 2 procent på medellång sikt. Ändringarna är i linje med ECB-rådets penningpolitiska mandat och beaktar viktiga riskhanteringsaspekter.

(3)

För att uppnå målen för PSPP bör den likviditet som marknaden tillförs genom de samlade månadsköpen under APP ökas till 80 miljarder euro.

(4)

Därutöver bör de övre trösklarna för emissioner och emittenter avseende omsättningsbara värdepapper som emitteras av godtagbara internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker höjas. Det nya tröskelvärdet har fastställts för att säkerställa att de planerade köpen även fortsättningsvis står i proportion till PSPP:s syften, med beaktande av att risken för att störa ordnade omstruktureringar av skulder är begränsad.

(5)

Med start i april 2016 bör fördelningen av köp av godtagbara omsättningsbara skuldebrev som emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker och köp av andra godtagbara omsättningsbara skuldebrev under PSPP modifieras för att uppnå målen för PSPP och säkerställa att genomförandet under PSPP:s löptid fungerar smidigt, även med en ökad volym.

(6)

Dessutom bör, när det gäller kreditbedömningar av omsättningsbara skuldebrev som görs av externa institut för kreditbedömning (ECAI), ECAI-bedömningar av en emission kunna beaktas om det saknas ECAI-bedömningar av såväl emittent som borgensman. De omsättningsbara värdepapperena bör dock uppnå sådana kreditbetyg som krävs för att uppfylla godtagbarhetskriterierna för omsättningsbara tillgångar för Eurosystemets kredittransaktioner. Beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) bör beakta att dessa godtagbarhetskriterier nu återfinns i del 4 till Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (2).

(7)

Beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   För att omsättningsbara skuldebrev ska vara godtagbara för köp inom ramen för PSPP måste de uppfylla godtagbarhetskriterierna för omsättningsbara tillgångar för Eurosystemets kredittransaktioner enligt del 4 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (*), samt uppfylla följande krav:

a)

Emittenten eller borgensmannen för de omsättningsbara skuldebreven ska ha en kreditbedömning på minst kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala uttryckt i form av minst en offentlig kreditbedömning från ett externt institut för kreditbedömning (ECAI) som har godkänts inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning.

b)

Om flera externa institut för kreditbedömning har gjort bedömningar för en och samma emittent eller borgensman tillämpas först-bäst-regeln, dvs. den bästa ECAI-bedömningen för emittenten eller borgensmannen ska gälla. Om kreditkvalitetskraven fastställs vara uppfyllda på grundval av en ECAI-bedömning av en borgensman, ska garantin anses utgöra en godtagbar garanti enligt artikel 87 och artiklarna 113–115 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

c)

Om det saknas en ECAI-bedömning av emittenten och borgensmannen ska de omsättningsbara skuldebreven ha en kreditbedömning från minst ett ECAI avseende emissionen på minst kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala.

d)

Om en godtagbar ECAI:s kreditbedömning av emittenten, borgensmannen eller emissionen inte uppfyller minst kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, ska de omsättningsbara skuldebreven endast vara godtagbara om de har emitterats eller fullt ut garanteras av staten i en medlemsstat i euroområdet som omfattas av ett program för ekonomiskt stöd och om ECB-rådet har upphävt tillämpningen av Eurosystemets kreditkvalitetströskel för dessa skuldebrev i enlighet med artikel 8 i riktlinje ECB/2014/31 (**).

e)

Om ett pågående program för ekonomiskt stöd är föremål för granskning, ska godtagbarheten för köp inom ramen för PSPP upphävas för att återupptas först vid ett positivt granskningsresultat.

(*)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3)."

(**)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).”"

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Övre gränser för köp

1.   Om inte annat följer av artikel 3 ska det inom PSPP tillämpas en övre gräns för hur stor andel av de omsättningsbara skuldebreven som uppfyller kriterierna i artikel 3 som centralbankerna i Eurosystemet får inneha av en emission med en och samma ISIN-kod, när innehaven i samtliga portföljer för Eurosystemets centralbanker ställs samman. Den högsta andelen per emission ska vara följande:

a)

50 procent per ISIN-kod för godtagbara omsättningsbara skuldebrev som emitterats av internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker.

b)

33 procent per ISIN-kod för andra godtagbara omsättningsbara skuldebrev; med undantag av 25 procent per ISIN-kod för sådana godtagbara omsättningsbara skuldebrev som innehåller klausuler om kollektivt agerande som avviker från den förlaga för euroområdet som tagits fram av Ekonomiska och finansiella kommittén och som genomförts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 12.3 i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, men kommer att ökas till 33 procent efter en granskning, för varje enskilt fall där innehav utöver 33 procent per ISIN-kod av dessa värdepapper inte medför att de innehav som Eurosystemets centralbanker har blir så stora att de kan förhindra ordnade omstruktureringar av skulder.

2.   Alla omsättningsbara skuldebrev som är godtagbara för köp inom ramen för PSPP, och som har sådana löptider som framgår av artikel 3, ska omfattas av en sammanlagd begränsning när innehaven i samtliga portföljer för Eurosystemets centralbanker ställs samman som uppgår till:

a)

50 procent av de utestående värdepapperena som emitterats av en godtagbar internationell organisation eller multilateral utvecklingsbank, eller

b)

33 procent av de utestående värdepapperena som emitterats av en annan emittent än en godtagbar internationell organisation eller multilateral utvecklingsbank.

3.   För de skuldebrev som avses i artikel 3.2 d ska det fastställas olika övre gränser för emittenten och andelen i en emission. Dessa gränser kommer att fastställas av ECB-rådet med beaktande av riskhanteringsaspekter och marknadens funktionssätt.”

3.

I artikel 6 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Sett till det bokförda värdet av köpta omsättningsbara skuldebrev som är godtagbara inom ramen för PSPP, ska 10 procent utgöras av värdepapper som har emitterats av godtagbara internationella organisationer och multilaterala utvecklingsbanker och 90 procent av det bokförda värdet utgöras av värdepapper som har emitterats av godtagbara stater, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ eller, om artikel 4.3 i detta beslut tillämpas, i värdepapper emitterade av godtagbara offentliga icke-finansiella bolag. Denna allokering kan komma att revideras av ECB-rådet. Endast de nationella centralbankerna får köpa skuldebrev som har emitterats av godtagbara internationella organisationer, multilaterala utvecklingsbanker samt regionala och kommunala myndigheter.”

4.

I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   De nationella centralbankernas andel av det bokförda värdet för köp av omsättningsbara skuldebrev som är godtagbara inom ramen för PSPP ska vara 90 procent och resterande 10 procent ska köpas av ECB. Fördelningen av köp mellan olika jurisdiktioner ska följa fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital i enlighet med artikel 29 i ECBS-stadgan.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 19 april 2016. Det ska tillämpas från och med den 19 april 2016.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 april 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/10) (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20).

(2)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).


Top