EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/456 av den 4 mars 2016 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (ECB/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/34


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/456

av den 4 mars 2016

om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (ECB/2016/3)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (1), särskilt artikel 4.1 och 4.7, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 föreskrivs att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad byrån) ska inleda och utföra administrativa utredningar i bedrägeriärenden (nedan kallade interna utredningar) inom de institutioner, organ och byråer som inrättas genom fördragen eller på grundval av dessa fördrag för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I detta syfte utreder Olaf sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som utgör brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger unionens tjänstemän och övriga anställda, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och i förekommande fall straffrättsliga förfaranden, eller en bristande uppfyllelse av de motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer samt sådana anställda vid institutioner, organ och byråer som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna).

(2)

För Europeiska centralbankens del finns bestämmelser om plikter och skyldigheter i tjänsten, särskilt vad gäller regler för uppförande och tystnadsplikt i a) anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, b) Europeiska centralbankens personalföreskrifter, c) bilaga IIb till anställningsvillkoren om villkoren för korttidsanställning, d) Europeiska centralbankens regler för korttidsanställning med närmare anvisningar i e) uppförandekodexen för rådets medlemmar (2), f) tilläggskodexen avseende etiska riktlinjer för Europeiska centralbankens direktionsledamöter (3) samt g) uppförandekodexen för ledamöterna i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (4) (nedan gemensamt kallade ECB:s anställningsvillkor).

(3)

I artikel 4.1 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 föreskrivs att byrån ska ”utföra administrativa utredningar inom institutioner, organ och byråer” i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och de beslut som antagits av varje institution, organ eller byrå för att skydda unionens ekonomiska intressen och för att bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I artikel 4.7 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 föreskrivs att alla institutioner, organ och byråer ska anta ett beslut som i synnerhet ska innehålla en regel som rör skyldigheten för tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda att samarbeta med och lämna information till Olaf och samtidigt sörja för den interna utredningens förtroliga karaktär. I enlighet med unionsrättslig praxis får byrån endast inleda en utredning om det finns tillräckligt allvarliga misstankar (5).

(4)

Enligt skäl 12 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 bör utredningar utföras i enlighet med fördragen, särskilt protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och med iakttagande av tjänsteföreskrifterna och med full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt principen om rättvis behandling, rätten för varje berörd person att yttra sig över de uppgifter som rör honom eller henne samt principen att endast material som har värde som bevisning kan utgöra grunden för slutsatser vid en utredning, samt andra principer och grundläggande rättigheter som återfinns i alla medlemsstater och som har erkänts av Europeiska unionens domstol, t.ex. tystnadsplikten i samband med juridisk rådgivning. Institutioner, organ och byråer bör därför utforma villkor och bestämmelser för hur interna utredningar ska genomföras.

(5)

Beslut ECB/2004/11 (6) antogs för att fastställa villkor och bestämmelser för hur interna utredningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (7) ska genomföras hos ECB. Mot bakgrund av att förordning (EG) nr 1073/1999 har upphört att gälla och ersatts av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 samt att nya ECB-organ har inrättats sedan beslut ECB 2004/11 antogs, bör det gällande regelverket ses över.

(6)

Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (8) inrättades tillsynsnämnden som ett ECB-internt organ med uppgift att planera och genomföra de särskilda uppgifter i samband med tillsynen över kreditinstitut som ECB tilldelats. Utifrån artiklarna 24.1 och 25.5 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 har ECB inrättat en administrativ omprövningsnämnd (9) och en medlingspanel (10). Därutöver har ECB, med stöd av artiklarna 3.1 och 143.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (11), inrättat gemensamma tillsynsgrupper för alla betydande enheter och grupper som står under tillsyn samt grupper för inspektioner på plats. Senare inrättade ECB en etikkommitté (12) och en revisionskommitté med stöd av artiklarna 9a och 9b i arbetsordningen för Europeiska centralbanken (13).

(7)

Detta beslut bör tillämpas på medlemmar i de gemensamma tillsynsgrupperna och grupperna för inspektioner på plats som inte omfattas av ECB:s anställningsvillkor. Anställda hos de nationella behöriga myndigheterna som ingår i de gemensamma tillsynsgrupperna och grupperna för inspektioner på plats omfattas av ECB:s kontroll när de arbetar med uppgifter som ECB tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013. Enligt artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 ansvarar ECB för att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. Enligt artiklarna 6.1 och 146.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska medlemmar av de gemensamma tillsynsgrupperna och grupperna för inspektioner på plats följa instruktioner från respektive gruppsamordnare. Dessa bestämmelser är baserade på artikel 6.7 i förordning (EU) nr 1024/2013 enligt vilken ECB får anta och offentliggöra en ram för att organisera de praktiska formerna för genomförandet av samarbetet inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

(8)

Vid antagandet av det här beslutet åligger det ECB att motivera restriktioner för interna utredningar med betydelse för de speciella uppgifter och skyldigheter som tilldelats ECB enligt artiklarna 127 och 128 i fördraget samt enligt förordning (EU) nr 1024/2013. Sådana restriktioner ska säkerställa att nödvändig sekretess gäller för viss ECB-information och samtidigt främja lagstiftarens önskan om att förstärka bedrägeribekämpningen. I andra fall än de som gäller dessa specifika uppgifter och skyldigheter bör ECB, även inom ramen för det här beslutet, behandlas som ett offentligt organ på samma sätt som unionens andra institutioner och organ.

(9)

I undantagsfall skulle ett spridande utanför ECB av delar av den hemliga information som ECB innehar för utförandet av sina uppgifter allvarligt kunna underminera ECB:s verksamhet. I sådana fall kommer beslutet huruvida byrån ska ges tillgång till information eller om information bör överlämnas till byrån att fattas av direktionen. Tillgång bör beviljas till information som är äldre än ett år inom t.ex. sådana områden som penningpolitiska beslut eller transaktioner som har att göra med förvaltningen av valutareserverna och interventioner på valutamarknaderna. Restriktioner på andra områden såsom information avseende de uppgifter som ECB tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013, uppgifter som ECB erhållit från nationella behöriga myndigheter som rör det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet och uppgifter om säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer för nuvarande och framtida eurosedlar bör inte begränsas till specifika tidsperioder. Även om den information vars spridning utanför ECB allvarligt skulle kunna underminera ECB:s verksamhet i det här beslutet har begränsats till vissa specifika verksamhetsområden, är det nödvändigt att möjliggöra en anpassning av beslutet till oförutsedda händelser för att kunna säkerställa att ECB kan fortsätta att utföra de uppgifter som den har tilldelats genom fördraget.

(10)

Det här beslutet bör ta hänsyn till att de ledamöter i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd som inte samtidigt är medlemmar i ECB:s direktion, utöver sin funktion i ECBS, också har nationella uppdrag, och att ledamöterna i tillsynsnämnden, medlingspanelen, medlemmarna i de gemensamma tillsynsgrupperna och grupperna för inspektioner på plats som representerar de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna också har nationella uppdrag utöver sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 1024/2013. Utövandet av sådana nationella uppdrag omfattas av nationell lagstiftning och faller utanför tillämpningsområdet för byråns interna utredningar. Detta beslut bör därför endast tillämpas på yrkesverksamhet som dessa personer utövar i sin egenskap av medlemmar av ECB-rådet, allmänna rådet, tillsynsnämnden, medlingspanelen gemensamma tillsynsgrupper och grupper för inspektioner på plats.

(11)

Det här beslutet bör ta hänsyn till att de ledamöter i ECB:s administrativa omprövningsnämnd, revisionskommitté och etikkommitté får utöva andra funktioner utöver sina mandat. Utövandet av sådana uppdrag faller utanför tillämpningsområdet för byråns interna utredningar. Detta beslut ska därför endast tillämpas på yrkesverksamhet som dessa personer utövar i egenskap av ledamöter i ECB:s administrativa omprövningsnämnd, revisionskommitté och etikkommitté.

(12)

Enligt artikel 37.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) ska ledamöterna av de beslutande organen och personalen i ECB även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av tystnadsplikt. Enligt artikel 27.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ledamöterna av ECB:s tillsynsnämnd samt personalen vid ECB och personal som sänts ut av deltagande medlemsstater som utför tillsynsuppgifter vara underställda kraven avseende tystnadsplikt, även sedan deras uppdrag har upphört. Artikel 22.1 i beslut ECB/2014/16 och artikel 2.4 i beslut (EU) 2015/433 (ECB/2014/59) stadgar detsamma för ledamöter i ECB:s administrativa omprövningsnämnd och deras suppleanter samt för medlemmar i ECB:s etikkommitté. Punkt 6 i revisionskommitténs mandat (14) stadgar att ledamöterna i revisionskommittén inte får yppa någon konfidentiell information som de erhållit inom ramen för sina uppdrag till personer eller organ utanför ECB/Eurosystemet. Enligt artikel 10 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 ska byrån och dess anställda omfattas av samma krav på sekretess och tystnadsplikt som gäller för ECB:s personal enligt ECBS-stadgan och ECB:s anställningsvillkor.

(13)

Enligt artikel 7.3 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 ska de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med nationella bestämmelser, ge de anställda vid Olaf det stöd som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag effektivt. Regeringen i Förbundsrepubliken Tyskland och ECB har skrivit under en överenskommelse om säte av den 18 september 1998 (15), som genomför protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier för ECB:s del och som innehåller bestämmelser om okränkbarheten av ECB:s lokaler, arkiv, kommunikationer och om diplomatiska privilegier och immunitet för ledamöterna i ECB:s direktion.

(14)

Mot bakgrund av att förordning (EG) nr 1073/1999 har ersatts av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och den betydande mängd ändringar som krävs bör beslut ECB/2004/11 upphöra att gälla och ersättas med detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta beslut ska gälla för

ledamöter i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i dessa beslutande organ,

ledamöter i ECB:s direktion,

ledamöter i ECB:s tillsynsnämnd i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i det organet,

ledamöter i ECB:s administrativa omprövningsnämnd i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i det organet,

ledamöter i ECB:s medlingspanel i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i det organet,

ledamöter i ECB:s revisionskommitté i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i det organet,

ledamöter i ECB:s etikkommitté i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i det organet,

ledamöter i de beslutande organen eller medlemmar av de nationella centralbankernas eller de nationella behöriga myndigheternas personal som deltar i sammanträden i ECB-rådet eller ECB:s allmänna råd eller tillsynsnämnden som ersättare och/eller som åtföljande i ärenden som hör samman med denna funktion,

(nedan gemensamt kallade deltagare i de beslutande och andra organen), och

fast anställda eller tillfälligt anställda vid ECB som omfattas av ECB:s anställningsvillkor,

personer som arbetar för ECB utan anställningskontrakt, inbegripet anställda hos de nationella behöriga myndigheterna som ingår i de gemensamma tillsynsgrupperna och grupperna för inspektioner på plats, i frågor som rör deras arbete för ECB,

(nedan gemensamt kallade relevanta personer).

Artikel 2

Skyldighet att samarbeta med byrån

Utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser i fördraget, protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, ESCB-stadgan och tjänsteföreskrifterna, med full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, de allmänna principer som återfinns i alla medlemsstater samt om inte annat följer av förfarandet i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och bestämmelserna i det här beslutet, ska deltagare i de beslutande och andra organen och relevanta personer samarbeta med och lämna information till byrån och samtidigt sörja för den interna utredningens förtroliga karaktär.

Artikel 3

Skyldighet att rapportera olaglig verksamhet

1.   Relevanta personer som får kännedom om omständigheter som tyder på förekomst av eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ska utan dröjsmål underrätta generaldirektören för internrevision, chefen för deras verksamhetsområde eller den direktionsledamot som primärt är ansvarig för deras verksamhetsområde. De senare ska utan dröjsmål överlämna uppgifterna till generaldirektören för sekretariat. Relevanta personer får inte på något vis utsättas för en orättvis eller diskriminerande behandling på grund av sådant uppgiftslämnande som avses i denna artikel.

2.   Deltagare i de beslutande och andra organ som får kännedom om omständigheter som avses i punkt 1 ska underrätta generaldirektören för sekretariat eller ordföranden.

3.   När generaldirektören för sekretariat, eller i förekommande fall ordföranden, mottar sådana uppgifter som avses i punkterna 1 eller 2 ska de, om inte annat följer av artikel 4 i det här beslutet, utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till byrån och informera direktoratet för internrevision och, i förekommande fall, ordföranden.

4.   Om en en deltagare i de beslutande och andra organen eller en relevant person har konkreta uppgifter som stöder misstanken om att bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet enligt punkt 1 föreligger och samtidigt har godtagbara skäl för att anse att förfarandet enligt punkterna ovan i det specifika fallet skulle förhindra att uppgifterna på korrekt sätt överlämnas till byrån, får rapportera direkt till byrån utan hinder av artikel 4.

Artikel 4

Samarbete med byrån beträffande känslig information

1.   I de undantagsfall då ett spridande av viss information utanför ECB allvarligt skulle kunna undergräva ECB:s verksamhet ska beslutet om huruvida byrån ska få tillgång till sådan information eller huruvida sådan information ska överlämnas till den fattas av direktionen. Detta ska gälla för information avseende penningpolitiska beslut eller transaktioner som rör förvaltningen av valutareserverna och interventioner på valutamarknaderna förutsatt att uppgifterna är högst ett år gamla, information om uppgifter som tilldelats ECB genom förordning (EU) nr 1024/2013, uppgifter som ECB erhållit från de nationella behöriga myndigheterna beträffande det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet och information som rör eurosedlarnas säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer.

2.   Ett sådant direktionsbeslut måste beakta alla relevanta faktorer, såsom hur känslig den information är som byrån begär för utredningen, hur viktig informationen är för utredningen och hur allvarlig misstanken är, såsom den presenterats för ordförande av byrån, en deltagare i de beslutande eller andra organen eller den relevanta personen samt vilken risk ECB:s framtida verksamhet utsätts för. Om tillgång till information inte beviljas ska skälen för detta anges. Direktionen får besluta att bevilja byrån tillgång till uppgifter som ECB mottar om det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet såvida inte den relevanta nationella behöriga myndigheten anser att utlämnandet av informationen utgör en risk för det finansiella systemets eller för det enskilda kreditinstitutets stabilitet.

3.   I mycket exceptionella situationer får direktionen provisoriskt besluta om att inte bevilja byrån tillgång till information beträffande ett av ECB:s specifika verksamhetsområden om informationen kan anses vara lika känslig som den som nämns i punkt 1. Punkt 2 ska tillämpas på sådana beslut vilka ska gälla i maximalt sex månader. Därefter ska byrån beviljas tillgång till informationen, såvida inte ECB-rådet under tiden har ändrat det här beslutet så att även den informationskategori som den aktuella informationen tillhör har lagts till de kategorier som räknas upp i punkt 1.

Artikel 5

Bistånd från ECB vid interna utredningar

1.   När en intern utredning av ECB inleds ska den ansvarige chefen för ECB:s säkerhet bevilja byråns anställda tillträde till ECB:s lokaler mot uppvisande av ett skriftligt bemyndigande utfärdat av byråns generaldirektör av vilket följande framgår:

a)

Uppgifter om den anställdes identitet och befattning vid byrån.

b)

Syftet med utredningen.

c)

Den rättsliga grunden för att genomföra utredningen samt utredningsbefogenheterna baserade på dessa grunder.

Ordföranden, vice-ordföranden och direktören för internrevisionen ska omedelbart informeras.

2.   Direktoratet för internrevision ska hjälpa till vid den praktiska organisationen av byråns utredningar.

3.   Deltagare i de beslutande och andra organen samt relevanta personer ska ge all begärd information till byråns anställda som genomför utredningen, såvida inte den begärda informationen kan vara känslig i enlighet med artikel 4, i vilket fall direktionen ska fatta beslut huruvida informationen ska överlämnas. Direktoratet för internrevision ska registrera all information som tillhandahålls.

Artikel 6

Information till dem som berörs av utredningen

1.   Om misstanke uppstår att en deltagare i de beslutande och andra organen eller en relevant person kan vara inblandad i bedrägeri, korruption och någon annan olaglig verksamhet enligt artikel 3.1, ska den berörda parten snabbt informeras förutsatt att detta inte skadar utredningen (16). Under inga omständigheter får slutsatser dras om en namngiven deltagare i de beslutande eller andra organen eller en relevant person utan att den berörda personen getts möjlighet att yttra sig över alla uppgifter som rör denne, inbegripet bevis som finns mot vederbörande. Den berörda personen har rätt att tiga, att inte röja sig själv, och att söka personlig juridisk rådgivning.

2.   Om det är nödvändigt med absolut sekretess med avseende på utredningen och om utredningsåtgärder som faller under en nationell rättslig myndighets befogenheter används, får skyldigheten att ge en deltagare i ett beslutande eller annat organ eller en relevant person möjlighet att yttra sig, efter överenskommelse med ordföranden eller vice-ordföranden, skjutas upp för en begränsad tidsperiod.

Artikel 7

Information om nedläggning av en utredning utan vidare åtgärder

Om inget av det som lagts en deltagare i ett beslutande eller annat organ eller en relevant person till last kan vidhållas efter en intern utredning, ska den interna utredningen läggas ned utan vidare åtgärder efter beslut av byråns direktör, som skriftligen ska underrätta deltagaren i ett beslutande eller annat organ eller den relevanta personen om detta.

Artikel 8

Upphävande av immunitet

Varje begäran från en nationell polismyndighet eller en nationell rättslig myndighet om upphävande av immunitet mot rättsliga åtgärder för en deltagare i ett beslutande eller annat organ eller en relevant person i fall som gäller misstänkta fall av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, ska överlämnas till byråns generaldirektör för yttrande. ECB-rådet ska fatta beslut om upphävande av immunitet avseende deltagare i beslutande eller andra organ, och direktionen ska fatta beslut om upphävande av immunitet avseende relevanta personer.

Artikel 9

Ikraftträdande och upphävande

1.   Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Beslut ECB/2004/11 ska upphöra att gälla från och med den tjugonde dagen efter det att det här beslutet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Hänvisningar till beslut ECB/2004/11 ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 mars 2016.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 248, 18.9.2013, s. 1.

(2)  Uppförandekodex för rådets medlemmar (EUT C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Tilläggskodex avseende etiska riktlinjer för Europeiska centralbankens direktionsledamöter (i enlighet med artikel 11.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken) (EUT C 104, 23.4.2010, s. 8).

(4)  Uppförandekodex för ledamöter i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd(EUT C 93, 20.3.2015, s. 2).

(5)  Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Beslut ECB/2004/11 av den 3 juni 2004 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal (EUT L 230, 30.6.2004, s. 56).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (EGT L 136, 31.5.1999, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.6.2014, s. 47).

(10)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 673/2014 av den 2 juni 2014 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning (ECB/2014/26) (EUT L 179, 19.6.2014, s. 72).

(11)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(12)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59) (EUT L 70, 14.3.2015, s. 58).

(13)  Beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

(14)  Finns på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu

(15)  Bundesgesetzblatt nr 45, 1998 av den 27 oktober 1998 och nr 12, 1999 av den 6 maj 1999.

(16)  Artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 12.1.2001, s. 1) gäller för alla restriktioner om information som ska ges till registrerade personer vid uppgiftsbehandling.


Top