Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2381

Kommissionens förordning (EU) 2015/2381 av den 17 december 2015 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen

OJ L 332, 18.12.2015, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2381/oj

18.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/2381

av den 17 december 2015

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1059/2003 utgör den rättsliga grunden för en regionklassificering för insamling, sammanställning och spridning av harmoniserad regional statistik i unionen.

(2)

I artikel 5.5 i förordning (EG) nr 1059/2003 föreskrivs att när Nuts-nomenklaturen ändras ska den berörda medlemsstaten till kommissionen skicka tidsserierna för den nya regionala uppdelningen för att ersätta uppgifter som redan rapporterats in. Förteckningen över tidsserierna och deras längd ska specificeras av kommissionen med beaktande av huruvida det är möjligt att tillhandahålla dem. Dessa tidsserier ska lämnas inom två år efter ändringen i Nuts-nomenklaturen.

(3)

Nuts-nomenklaturen ändrades genom kommissionens förordning (EU) nr 1319/2013 (2) med verkan från och med den 1 januari 2015 och kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 (3) med verkan från och med den 1 januari 2016.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska till kommissionen skicka tidsserierna för den nya regionala uppdelningen i enlighet med förteckningen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1319/2013 av den 9 december 2013 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 342, 18.12.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 13.8.2014, s. 1).


BILAGA

Fastställt startår efter statistikområde

Område

Nuts 2-nivå

Nuts 3-nivå

Jordbruk – jordbruksräkenskaper

2007 (1)

 

Jordbruk – djurpopulationer

2010

 

Jordbruk – vegetabilieproduktion

2007

 

Jordbruk – mjölkproduktion

2010

 

Jordbruk – företagsstrukturen i jordbruket

2010

2010 (1)

Demografi – befolkning, levande födda, döda

1990 (2)

1990 (2)

Arbetsmarknad – sysselsättning, arbetslöshet

2010

2010 (1)

Miljö – avfallsanläggningar

2010

 

Hälsa – dödsorsaker

1994 (3)

 

Hälsa – infrastruktur

1993 (1)

 

Hälsa – patienter

2000 (1)

 

Informationssamhälle

2010 (1)

 

Regionalräkenskaper – hushållsräkenskaper

2000

 

Regionalräkenskaper – regionala räkenskaper

2000

2000

Vetenskap och teknik – FoU-utgifter och FoU-personal

2011

 

Turism

2012

 


(1)  Ej obligatorisk inrapportering.

(2)  Ej obligatorisk inrapportering för referensåren 1990–2012.

(3)  Ej obligatorisk inrapportering för referensåren 1994–2010.


Top