Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2229 av den 29 september 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/13


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2229

av den 29 september 2015

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 649/2012 genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (nedan kallat PIC-förfarandet) för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel. Konventionen undertecknades den 11 september 1998 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2003/106/EG (2).

(2)

Det är lämpligt att beakta de lagstiftningsåtgärder som vidtagits avseende vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3), Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (5).

(3)

Godkännandet för ämnet fenbutatennoxid har återkallats i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att fenbutatennoxid inte får användas som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(4)

Blyföreningar, dibutyltennföreningar, dioktyltennföreningar, triklorbensen, pentakloretan, 1,1,2,2-tetrakloretan, 1,1,1,2-tetrakloretan, 1,1,2-trikloretan och 1,1-dikloreten är i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 underkastade stränga restriktioner som industrikemikalier för användning av allmänheten och bör därför läggas till i del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(5)

Förordning (EG) nr 850/2004 ändrades av kommissionen 2012 för att genomföra det beslut som fattats i enlighet med Stockholmskonventionen om att ta upp endosulfan i del 1 i bilaga A till Stockholmskonventionen genom att lägga till denna kemikalie i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004. Följaktligen har den kemikalien lagts till i del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 och bör strykas från del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(6)

Partskonferensen för Rotterdamkonventionen beslutade vid sitt sjätte möte, som hölls den 28 april–10 maj 2013, att kommersiell pentabromdifenyleter, inbegripet tetra- och pentabromdifenyleter, samt kommersiell oktabromdifenyleter, inbegripet hexa- och heptabromdifenyleter skulle tas upp i bilaga III till den konventionen, vilket innebär att dessa kemikalier omfattas av PIC-förfarandet enligt den konventionen. Dessa kemikalier bör därför läggas till i förteckningen över kemikalier i del 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(7)

Kombinerade nomenklaturens nummer (KN-nummer) är viktiga för att fastställa vilka kontrollåtgärder som gäller för handelsvaror. För att underlätta hanteringen av KN-nummer och fastställandet av korrekta kontrollåtgärder för kemikalier som är förtecknade i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012, bör de KN-nummer som omfattar fler kemikalier än dem som förtecknas i bilaga I identifieras genom att ”ex” anges före KN-numret.

(8)

Förordning (EU) nr 649/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Det är lämpligt att ge tid för alla berörda aktörer att vidta de åtgärder som krävs för att följa denna förordning och för medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av den.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för endosulfan ska utgå.

b)

Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkategori (*)

Begränsningar för användning (**)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”1,1-Dikloreten

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-Trikloretan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-Tetrakloretan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-Tetrakloretan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Dibutyltennföreningar

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

med flera

211-670-0

201-039-8

213-928-8

med flera

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Dioktyltennföreningar

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

med flera

222-583-2

212-791-1

240-253-6

med flera

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatennoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Blyföreningar

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

med flera

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

med flera

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentakloretan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Triklorbensen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”

 

c)

Uttrycket ”KN-nr” i kolumnrubriken ska ersättas med ”KN-nr (***)”.

d)

Följande fotnot ska läggas till:

”(***)

Ett ’ex’ före ett nummer betyder att även andra kemikalier än de som nämns i kolumnen ’Kemikalie’ kan omfattas av det undernumret.”

2.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande post ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Kategori (*)

Begränsningar för användning (**)

”Fenbutatennoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”

b)

Uttrycket ”KN-nr” i kolumnrubriken ska ersättas med ”KN-nr (***)”.

c)

Följande fotnot ska läggas till:

”(***)

Ett ’ex’ före ett nummer betyder att även andra kemikalier än de som nämns i kolumnen ’Kemikalie’ kan omfattas av det undernumret.”

3.

Del 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

Relevanta CAS-nr

HS-nr

Rent ämne (**)

HS-nr

Blandningar som innehåller ämnet (**)

Kategori

”Kommersiell pentabromdifenyleter, inbegripet

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industri

tetrabromdifenyleter

40088-47-9

pentabromdifenyleter

32534-81-9

Kommersiell oktabromdifenyleter, inbegripet

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industri”

hexabromdifenyleter

36483-60-0

heptabromdifenyleter

68928-80-3

b)

Uttrycket ”HS-nr Rent ämne” i kolumnrubriken ska ersättas med ”HS-nr Rent ämne (**)”.

c)

Uttrycket ”HS-nr Blandningar som innehåller ämnet” i kolumnrubriken ska ersättas med ”HS-nr Blandningar som innehåller ämnet (**)”.

d)

Följande fotnot ska läggas till:

”(**)

Ett ’ex’ före ett nummer betyder att även andra kemikalier än dem som nämns i kolumnen ’Kemikalie’ kan omfattas av det undernumret.”


Top