EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2014 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på förfaranden och mallar för inlämnande av information till grupptillsynsmyndigheten och för utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Text av betydelse för EES)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2014

av den 11 november 2015

om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på förfaranden och mallar för inlämnande av information till grupptillsynsmyndigheten och för utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 249.4, och

av följande skäl:

(1)

Utan att det påverkar andra former av samarbete och utbyte av information som kan uppstå bilateralt eller multilateralt mellan tillsynsmyndigheter, är förfaranden och mallar särskilt nödvändiga för att underlätta ett effektivt och enhetligt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter i tillsynskollegiet, eftersom tillsynskollegiet bör vara den huvudsakliga plattformen för utbyte av information mellan en grupps tillsynsmyndigheter.

(2)

Dessa förfaranden och mallar riktar sig till tillsynsmyndigheterna inom tillsynskollegiet som fattar beslut som en del av ett samordningsarrangemang om den information som behövs för tillsynskollegiets verksamhet samt formerna för utbyte av information i enlighet med artikel 357 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2).

(3)

Ändamålsenlig och effektiv tillsyn kräver att utbytet av information och samarbetet mellan tillsynsmyndigheter beaktar gruppens art, omfattning och komplexitet, tillgängligheten och typen av information samt de mest aktuella och relevanta uppgifterna.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har lämnat till kommissionen.

(5)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utbyte av information mellan tillsynsmyndigheterna inom tillsynskollegiet

Tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet ska systematiskt utbyta information, minst årligen och, där lämpligt, i speciella fall.

Artikel 2

Tidsfrist för utbyte av information

1.   För utbyte av information som är antingen systematiskt styrd eller händelsestyrd ska tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet enas om en tidsfrist.

2.   Avvikelser från den överenskomna tidsfristen ska meddelas berörda tillsynsmyndigheter på förhand med lämplig motivering.

Artikel 3

Metod för utbyte av information

Tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet ska enas om ett säkert elektroniskt forum för utbyte av information, liksom om det format informationen ska utbytas i.

Artikel 4

Valuta

Om inget annat beslutas av tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet som en del av det samordningsarrangemang som ingåtts i enlighet med artikel 248.4 i direktiv 2009/138/EG ska tillsynsmyndigheterna, som en del av informationsutbytet i tillsynskollegiet, uttrycka belopp i den valuta som informationen rapporterades i.

Artikel 5

Språk

Om inget annat beslutas av tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet som del av det samordningsarrangemang som ingåtts i enlighet med artikel 248.4 i direktiv 2009/138/EG ska tillsynsmyndigheterna utbyta information på det språk som allmänt mest förstås i tillsynskollegiet.

Artikel 6

Översikt av den information som ska utbytas i tillsynskollegiet

Grupptillsynsmyndigheten ska delge övriga tillsynsmyndigheter i tillsynskollegiet en översikt av den information som ska utbytas i enlighet med artikel 357 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 i den mall som anges i bilaga I i den här förordningen.

Artikel 7

Inlämnande av väsentliga slutsatser efter slutförd tillsynsprocess

1.   De övriga tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet ska delge grupptillsynsmyndigheten de huvudsakliga slutsatser som dragits av den tillsynsprocess som utförts på nivån för det enskilda företaget i enlighet med artikel 357.2 c i delegerade förordning (EU) 2015/35 med användning av den mall som anges i bilaga II i den här förordningen.

2.   Grupptillsynsmyndigheten ska delge de övriga tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet de huvudsakliga slutsatser som dragits av den tillsynsprocess som utförts på gruppnivå i enlighet med artikel 357.3 a iii i delegerade förordning (EU) 2015/35 med användning av den mall som anges i bilaga II i den här förordningen.

Artikel 8

Samarbete och utbyte av information mellan tillsynsmyndigheterna utanför tillsynskollegiet

1.   Om en tillsynsmyndighet i tillsynskollegiet delar information som är relevant för grupptillsynen på bilateral eller multilateral basis med några av de övriga tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet, ska den rapportera informationen till grupptillsynsmyndigheten inom rimlig tid. Grupptillsynsmyndigheten ska se till att informationen sprids till samtliga övriga berörda tillsynsmyndigheter i tillsynskollegiet vid eller före dess nästa sammanträde.

2.   Om en tillsynsmyndighet i tillsynskollegiet mottar information från en tredjepart som är relevant för grupptillsynen och delar denna information med några av de övriga tillsynsmyndigheterna i tillsynskollegiet, ska den i största möjliga utsträckning, med förbehåll för sekretessregler som införts av tredjeparten eller genom lag, rapportera informationen till grupptillsynsmyndigheten inom rimlig tid. Grupptillsynsmyndigheten ska se till att informationen sprids till samtliga övriga berörda tillsynsmyndigheter i tillsynskollegiet vid eller före dess nästa sammanträde.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA I

Översikt av information som ska utbytas i tillsynskollegiet

Typ av information

Namn på företaget

Rapport om solvens och finansiell ställning

Regelbunden tillsynsrapportering

Kvantitativa rapporteringsmallar

Väsentliga slutsatser från tillsynsprocessen

Övriga utvalda uppgifter

Deltagande företag

Post

 

 

 

 

 

Frekvens

 

 

 

 

 

Tidsfrist

 

 

 

 

 

Dotterbolag

Post

 

 

 

 

 

Frekvens

 

 

 

 

 

Tidsfrist

 

 

 

 

 

Ett anknutet företag.

Post

 

 

 

 

 

Frekvens

 

 

 

 

 

Tidsfrist

 

 

 

 

 

Poster som ska utbytas inbegripet relevanta delar av beskrivande rapporter, relevanta kvantitativa rapporteringsmallar, väsentliga slutsatser från tillsynsprocessen och andra utvalda uppgifter liksom tidsfrister och frekvens som överenskommits i tillsynskollegiet, ska specificeras i översikten.


BILAGA II

Inlämnande av huvudsakliga slutsatser från tillsynens granskningsprocess

Namn på företaget eller gruppen

 

Resultat av riskbedömningen och relevanta planerade tillsynsverksamheter

Beskrivning

 

Resultat från undersökningar/inspektioner på plats och skrivbordsundersökningar

Beskrivning

 

Relevanta tillsynsåtgärder

Beskrivning

 

De huvudsakliga slutsatserna från tillsynsprocessen ska omfatta resultatet av riskbedömningen, relevanta planerade tillsynsverksamheter, resultat från undersökningar och inspektioner på plats och verksamheter på annan plats och relevanta tillsynsåtgärder som överenskommits i tillsynskollegiet.


Top