EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2011 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder gällande förteckningar över regionala och lokala självstyrelseorgan, vars exponeringar ska behandlas som exponeringar mot nationella regeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (Text av betydelse för EES)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2011

av den 11 november 2015

om fastställande av tekniska genomförandestandarder gällande förteckningar över regionala och lokala självstyrelseorgan, vars exponeringar ska behandlas som exponeringar mot nationella regeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 109a.2 a, och

av följande skäl:

(1)

De förteckningar över regionala och lokala självstyrelseorgan, vars exponeringar ska behandlas som exponeringar mot nationella regeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG är relevanta för beräkningen av marknadsriskmodulen och motpartsriskmodulen i solvenskapitalkravets standardformel.

(2)

Där relevant bör de regionala och lokala självstyrelseorganen i dessa förteckningar kategoriseras enligt typ, med beaktande av de villkor som fastställs i artikel 85 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2).

(3)

Tillsynsmyndigheter har tillhandahållit relevant information om den särskilda beskattningsrätten och befintliga institutionella arrangemang enligt nationell lagstiftning vad avser regionala och lokala självstyrelseorgan i deras jurisdiktion, samt i vilken utsträckning dessa styrelser och myndigheter tillämpar de krav som fastställs i artikel 109a.2 a i direktiv 2009/138/EG.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har lämnat till kommissionen.

(5)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningar över regionala och lokala självstyrelseorgan

Följande regionala och lokala självstyrelseorgan ska betraktas som enheter vars exponeringar ska behandlas som exponeringar mot den nationella regeringen i den jurisdiktion där de är etablerade, enligt hänvisning i artikel 109a.2 a i direktiv 2009/138/EG:

1.

Österrike: ”Land” eller ”Gemeinde”.

2.

Belgien: ”communauté” eller ”gemeenschap”, ”région” eller ”gewest”, ”province” eller ”provincie”, eller ”commune” eller ”gemeente”.

3.

Danmark: ”region” eller ”kommune”.

4.

Finland: ”kaupunki” eller ”stad”, ”kunta” eller ”kommun”, eller ”Ahvenanmaan maakunta” eller ”Landskapet Åland”.

5.

Frankrike: ”région”, ”département” eller ”commune”.

6.

Tyskland: ”Land” eller ”Gemeindeverband” eller ”Gemeinde”.

7.

Liechtenstein: ”Gemeinde”.

8.

Litauen: ”savivaldybė”.

9.

Luxemburg: ”commune”.

10.

Nederländerna: ”provincie”, ”waterschap” eller ”gemeente”.

11.

Polen: ”województwo”, ”związek powiatów”, ”powiat”, ”związek międzygminny”, ”gmina” eller ”miasto stołeczne Warszawa”.

12.

Portugal: ”Região Autónoma dos Açores” eller ”Região Autónoma da Madeira”.

13.

Spanien: ”comunidad autónoma” eller ”corporación local”.

14.

Sverige: ”region”, ”landsting” eller ”kommun”.

15.

Förenade kungariket: ”the Scottish Parliament”, ”the National Assembly for Wales” eller ”the Northern Ireland Assembly”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top