Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1998

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (Text av betydelse för EES)

OJ L 299, 14.11.2015, p. 1–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj

14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1998

av den 5 november 2015

om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 ska kommissionen anta detaljerade bestämmelser för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna enligt artikel 4.1 i den förordningen och av de allmänna åtgärder som kompletterar de gemensamma grundläggande standarderna enligt artikel 4.2 i den förordningen.

(2)

Om bestämmelserna innehåller känslig säkerhetsinformation bör de i enlighet med artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008 behandlas i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 (2). Bestämmelserna bör därför antas separat, i form av ett kommissionens genomförandebeslut som riktar sig till medlemsstaterna och som inte bör offentliggöras.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 (3), i vilken de bestämmelser som avses i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008 fastställs, har ändrats 20 gånger sedan den trädde i kraft. Av tydlighetsskäl och rättssäkerhetsskäl bör förordningen upphöra att gälla och ersättas med en ny rättsakt som konsoliderar den ursprungliga rättsakten och efterföljande ändringar. Den nya akten bör också göras tydligare och aktualiseras där så är lämpligt, mot bakgrund av de praktiska erfarenheter som har gjorts och den relevanta tekniska utvecklingen.

(4)

Åtgärderna bör ses över regelbundet så att de överensstämmer med hur hotbilden utvecklas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten som inrättats enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan återfinns de detaljerade bestämmelser för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar dess säkerhet enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 300/2008 och av de allmänna åtgärder som kompletterar de gemensamma grundläggande standarderna enligt artikel 4.2 i den förordningen.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 185/2010 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 55, 5.3.2010, s. 1).


BILAGA

1.   LUFTFARTSSKYDD PÅ FLYGPLATSER

1.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.0.1   Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller den verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 säkerställa att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

1.0.2   Vid tillämpningen av detta kapitel avses med del av en flygplats även luftfartyg, bussar, bagagevagnar eller andra transportmedel, gångar och bryggor.

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med säkrat bagage säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage som försetts med ett fysiskt skydd som förhindrar att man inför föremål av något slag i bagaget.

1.0.3   Utan att det påverkar kriterierna för undantag i del K i bilagan till förordning (EG) nr 272/2009 (1) kan den behöriga myndigheten tillåta särskilda säkerhetsåtgärder eller göra undantag för skydd och säkerhet av flygplatsers flygsida för dagar då högst åtta avgångar är planerade, förutsatt att lastning, lossning, ombordstigning eller avstigning sker på ett luftfartyg åt gången, antingen inom den känsliga delen av behörighetsområdet eller vid en flygplats som inte omfattas av punkt 1.1.3.

1.0.4   I denna bilaga avses med föremål som medförs av andra personer än passagerare föremål som är avsedda för personligt bruk av den person som för med sig dem.

1.0.5   Hänvisningar till tredjeländer i detta kapitel och i förekommande fall i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 final (2) omfattar andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI tredje delen i det fördraget inte är tillämplig.

1.1   KRAV VID PLANERINGEN AV FLYGPLATSER

1.1.1   Gränser

1.1.1.1   Gränser mellan flygplatsers flyg- och landsida, behörighetsområden, känsliga delar och, i förekommande fall, avgränsade områden ska vara tydligt identifierade vid varje flygplats för att möjliggöra att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i vart och ett av dessa områden.

1.1.1.2   Gränsen mellan flygplatsens land- och flygsida ska bestå av ett fysiskt hinder som är tydligt synligt för allmänheten och som försvårar obehörigt tillträde.

1.1.2   Behörighetsområden

1.1.2.1   Behörighetsområden ska åtminstone omfatta följande:

a)

En del av en flygplats till vilken säkerhetskontrollerade avresande passagerare har tillgång.

b)

En del av en flygplats där säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage kan passera eller där det kan förvaras, såvida det inte rör sig om säkrat bagage.

c)

En del av en flygplats avsedd för parkering av luftfartyg inför ombordstigning eller lastning.

1.1.2.2   En del av en flygplats ska anses vara ett behörighetsområde under minst den tid som den verksamhet pågår som avses i punkt 1.1.2.1.

När ett behörighetsområde upprättas ska en säkerhetsundersökning genomföras i de delar som kan ha kontaminerats, direkt innan området upprättas, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på området. Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

1.1.2.3   Om obehöriga personer kan ha haft tillträde till behörighetsområden ska en säkerhetsundersökning genomföras så snart som möjligt av de delar som kan ha kontaminerats, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på området. Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

1.1.3   Känsliga delar av behörighetsområden

1.1.3.1   Känsliga delar ska upprättas vid flygplatser där fler än 40 personer har behörighetskort som ger tillträde till behörighetsområden.

1.1.3.2   Känsliga delar ska åtminstone omfatta följande:

a)

Alla delar av en flygplats till vilka säkerhetskontrollerade avresande passagerare har tillgång.

b)

Alla delar av en flygplats där säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage kan passera eller där det kan förvaras, om det inte rör sig om säkrat bagage.

En del av en flygplats ska anses vara en känslig del under minst den tid som den verksamhet pågår som avses i led a eller b.

1.1.3.3   När en känslig del upprättas ska en säkerhetsundersökning genomföras av de delar som kan ha kontaminerats, direkt innan den känsliga delen inrättas, för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns på den känsliga delen. Detta krav ska anses vara uppfyllt för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

1.1.3.4   Om icke-säkerhetskontrollerade personer eller passagerare och besättningsmedlemmar som anländer från tredjeländer som inte anges i förteckningen i tillägg 4-B kan ha haft tillträde till känsliga delar ska en säkerhetsundersökning av de delar som kan ha kontaminerats genomföras snarast, så att man med rimlig säkerhet kan fastställa att inga förbjudna föremål finns på den känsliga delen.

Punkt 1 ska anses vara uppfylld för luftfartyg som omfattas av krav på säkerhetsundersökning av luftfartyg.

Punkt 1 ska inte gälla om personer som omfattas av punkterna 1.3.2 och 4.1.1.7 har haft tillträde till känsliga delar.

När det gäller passagerare och besättningsmedlemmar som anländer från tredjeländer som inte anges i förteckningen i tillägg 4-B, ska punkt 1 endast tillämpas på de känsliga delar som används av säkerhetskontrollerat lastrumsbagage och/eller säkerhetskontrollerade avresande passagerare som inte avreser på samma luftfartyg som dessa passagerare och besättningsmedlemmar.

1.2   KONTROLL AV TILLTRÄDE

1.2.1   Tillträde till flygsidan

1.2.1.1   Personer och fordon får bara beviljas tillträde till flygsidan om de har ett giltigt skäl att befinna sig där. Guidade turer på flygplatsen eskorterade av personer med rätt att eskortera ska anses vara ett giltigt skäl.

1.2.1.2   För att få tillträde till flygsidan ska en person inneha ett tillstånd.

1.2.1.3   För att ett fordon ska få tillträde till flygsidan ska fordonet vara försett med ett passerkort för fordon.

1.2.1.4   Personer som befinner sig på flygsidan ska på begäran visa upp sitt tillstånd för kontroll.

1.2.2   Tillträde till behörighetsområde

1.2.2.1   Personer och fordon får bara beviljas tillträde till behörighetsområden om de har ett giltigt skäl att befinna sig där. Guidade turer på flygplatsen eskorterade av personer med rätt att eskortera ska anses vara ett giltigt skäl.

1.2.2.2   För att få tillträde till behörighetsområden ska en person visa upp något av följande tillstånd:

a)

Ett giltigt boardingkort eller motsvarande.

b)

Ett giltigt besättningsidentitetskort.

c)

Ett giltigt behörighetskort.

d)

Ett identitetskort från den nationella behöriga myndigheten.

e)

Ett giltigt identitetskort som erkänns av den behöriga nationella myndigheten.

Alternativt får tillträde också beviljas efter säker identifiering genom kontroll av biometriska uppgifter.

1.2.2.3   För att få tillträde till behörighetsområden ska fordon vara försedda med ett giltigt passerkort för fordon.

1.2.2.4   Det boardingkort eller motsvarande som avses i punkt 1.2.2.2 a ska kontrolleras innan en person beviljas tillträde till behörighetsområden, i syfte att rimligen säkerställa att kortet är gällande.

De kort som avses i punkt 1.2.2.2 b–e ska kontrolleras innan en person beviljas tillträde till behörighetsområden, i syfte att rimligen säkerställa att kortet är gällande och hör till innehavaren.

När biometrisk identifiering används ska kontrollen säkerställa att den person som önskar tillträde till behörighetsområden innehar ett av de tillstånd som anges i punkt 1.2.2.2 och att detta tillstånd är giltigt och inte har spärrats.

1.2.2.5   För att förhindra obehörigas tillträde till behörighetsområden ska inpassager kontrolleras genom

a)

elektroniska system som begränsar tillträdet till en person i taget,

b)

behöriga personer som genomför tillträdeskontroll.

Den behöriga myndigheten får i sitt nationella säkerhetsprogram för civil luftfart ange att den begränsning till en person i taget som anges i led a inte ska gälla vid tillträdespunkter som endast används av personal från brottsbekämpande myndigheter.

1.2.2.6   Innan ett fordon beviljas tillträde till ett behörighetsområde ska det kontrolleras att fordonets passerkort är gällande och överensstämmer med fordonet.

1.2.2.7   Tillträde till behörighetsområden ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.2.3   Krav avseende unionens identitetskort för besättningar och behörighetskort på flygplats

1.2.3.1   Identitetskort för besättningsmedlemmar som är anställda av EU-lufttrafikföretag och behörighetskort på flygplats får endast utfärdas för personer som har ett operativt behov, och som med tillfredsställande resultat genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.1.3.

1.2.3.2   Identitetskort för besättningsmedlemmar och behörighetskort på flygplats ska utfärdas för högst fem år.

1.2.3.3   För personer som genomgått ensäkerhetsprövning med otillfredsställande resultat ska identitetskortet omgående dras in.

1.2.3.4   Identitetskortet ska bäras väl synligt, när innehavaren befinner sig inom ett behörighetsområde.

Personer som inte bär sina kort väl synligt, inom andra behörighetsområden än sådana där passagerare vistas, ska konfronteras av personer med ansvar för genomförandet av punkt 1.5.1 c och, i förekommande fall, rapporteras.

1.2.3.5   Identitetskortet ska omedelbart återlämnas till den utfärdande verksamhetsutövaren

a)

på den utfärdande verksamhetsutövarens begäran,

b)

vid anställningens upphörande,

c)

vid byte av arbetsgivare,

d)

om behovet att ha tillträde till områden för vilka ett tillstånd krävs ändras,

e)

när kortet löper ut,

f)

om kortet dras in.

1.2.3.6   Den som utfärdat kortet ska omedelbart informeras om ett identitetskort förloras, stjäls eller inte lämnas tillbaka.

1.2.3.7   Elektroniska kort som returneras, löper ut, dras in eller rapporteras som förlorade, stulna eller inte återlämnade ska omedelbart göras ogiltiga.

1.2.3.8   Unionens identitetskort för besättningar och behörighetskort på flygplats ska också omfattas av de kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.2.4   Kompletterande krav avseende unionens identitetskort för besättningar

1.2.4.1   Följande ska anges på besättningsidentitetskort för besättningsmedlemmar som är anställda av ett EU-lufttrafikföretag:

a)

Innehavarens namn och foto.

b)

Lufttrafikföretagets namn.

c)

Ordet ”crew” (besättning) på engelska.

d)

Kortets sista giltighetsdag.

1.2.5   Kompletterande krav på behörighetskort för flygplats

1.2.5.1   Följande ska anges på behörighetskort:

a)

Innehavarens namn och foto.

b)

Namnet på innehavarens arbetsgivare, såvida detta inte är elektroniskt programmerat.

c)

Den utfärdande myndighetens eller flygplatsens namn.

d)

De områden till vilka innehavaren beviljas tillträde.

e)

Sista giltighetsdag, såvida detta inte är elektroniskt programmerat.

Namnen och områdena till vilka tillträde beviljas kan ersättas med en likvärdig identifiering.

1.2.5.2   För att förhindra missbruk av behörighetskort ska system införas som i rimlig utsträckning kan säkerställa att försök att använda förlorade, stulna eller ej returnerade kort upptäcks. Om sådant upptäcks ska lämpliga åtgärder vidtas.

1.2.6   Krav på passerkort för fordon

1.2.6.1   Passerkort för fordon får endast utfärdas om ett operativt behov har fastställts.

1.2.6.2   Passerkort för fordon ska vara fordonsspecifika och omfatta följande uppgifter:

a)

De områden till vilka fordonet beviljas tillträde.

b)

Kortets sista giltighetsdag.

På elektroniska passerkort för fordon behöver varken de områden till vilka fordonet beviljas tillträde eller sista giltighetsdagen anges, förutsatt att dessa uppgifter kan läsas elektroniskt och kontrolleras innan fordonet släpps in på behörighetsområden.

1.2.6.3   Elektroniska passerkort för fordon ska fästas på fordonet på ett sätt som säkerställer att kortet inte kan överföras till ett annat fordon.

1.2.6.4   Passerkort för fordon ska fästas på ett väl synligt ställe när fordonet befinner sig på flygsidan.

1.2.6.5   Passerkortet för fordon ska omedelbart återlämnas till den utfärdande verksamhetsutövaren

a)

på den utfärdande verksamhetsutövarens begäran,

b)

när fordonet inte längre används för tillträde till flygsidan,

c)

när kortet löpt ut, såvida kortet inte automatiskt görs ogiltigt.

1.2.6.6   Den utfärdande verksamhetsutövaren ska omedelbart informeras om ett passerkort för fordon förloras, stjäls eller inte lämnas tillbaka.

1.2.6.7   Elektroniska passerkort för fordon som returneras, löper ut eller rapporteras som förlorade, stulna eller inte återlämnade ska omedelbart spärras.

1.2.6.8   För att förhindra missbruk av passerkort för fordon ska system införas som i rimlig utsträckning kan säkerställa att försök att använda förlorade, stulna eller oreturnerade passerkort upptäcks. Om sådant detekteras ska lämpliga åtgärder vidtas.

1.2.6.9   Fordon som endast används på flygsidan och inte har tillstånd att köra på allmän väg får undantas från tillämpning av punkterna 1.2.6.2–1.2.6.8, under förutsättning att det tydligt anges på fordonens utsida att det rör sig om fordon som används för driften på den berörda flygplatsen.

1.2.7   Eskorterat tillträde

1.2.7.1   Besättningsmedlemmar som inte har ett giltigt behörighetskort ska alltid eskorteras när de vistats på behörighetsområden, med undantag för

a)

områden där passagerare kan vistas, och

b)

områden i direkt anslutning till det luftfartyg med vilket de ankommit eller kommer att avresa, och

c)

områden avsedda för besättningar, och

d)

sträckor mellan terminalen eller inpassagen och det luftfartyg med vilket besättningsmedlemmarna har anlänt eller kommer att avresa.

1.2.7.2   I exceptionella fall kan personer undantas från kraven i punkt 1.2.5.1 och kraven på säkerhetsprövning, förutsatt att de personerna alltid eskorteras när de befinner sig på behörighetsområden. En person kan undantas från kravet att bli eskorterad om den personen har ett tillstånd och är innehavare av ett giltigt behörighetskort.

1.2.7.3   Eskorten ska

a)

inneha ett giltigt identitetskort enligt punkt 1.2.2.2 c, 1.2.2.2 d eller 1.2.2.2 e, och

b)

vara bemyndigad att eskortera i behörighetsområden, och

c)

alltid ha den eskorterade personen under uppsikt, och

d)

i rimlig utsträckning se till att den/de eskorterade personen/personerna inte överträder några säkerhetskrav.

1.2.7.4   Fordon kan undantas från kraven i punkt 1.2.6, förutsatt att de alltid eskorteras när de befinner sig på flygsidan.

1.2.7.5   Om en passagerare inte reser till följd av ett lufttransportkontrakt som leder till överlämnande av ett boardingkort eller motsvarande får en besättningsmedlem som eskorterar denna passagerare undantas kraven i punkt 1.2.7.3 a.

1.2.8   Andra undantag

Andra undantag omfattas av bestämmelserna i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.3   SÄKERHETSKONTROLL AV ANDRA PERSONER ÄN PASSAGERARE OCH MEDFÖRDA FÖREMÅL

1.3.1   Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål

1.3.1.1   Andra personer än passagerare ska säkerhetskontrolleras med någon av följande metoder:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Metalldetektorbågar.

c)

Sprängämneshundar.

d)

ETD-utrustning för att detektera spår av sprängämnen (Explosive Trace Detection).

e)

Säkerhetsskannrar som inte använder joniserande strålning.

f)

ETD-utrustning i kombination med handburna metalldetektorer.

1.3.1.2   Punkterna 4.1.1.3–4.1.1.6 och 4.1.1.10–4.1.1.11 ska gälla för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare.

1.3.1.3   Sprängämneshundar och ETD-utrustning får bara användas som kompletterande metod för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare eller slumpmässigt i stället för manuell genomsökning, metalldetektorbågar eller säkerhetsskannrar.

1.3.1.4   Föremål som medförs av andra personer än passagerare ska säkerhetskontrolleras med någon av följande metoder:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Röntgenutrustning.

c)

EDS-utrustning för att detektera sprängämnen (explosive detection system).

d)

Sprängämneshundar.

e)

ETD-utrustning.

1.3.1.5   Punkterna 4.1.2.4–4.1.2.7 och 4.1.2.11 ska gälla för säkerhetskontroll av föremål som medförs av andra personer än passagerare.

1.3.1.6   Sprängämneshundar och ETD-utrustning får bara användas som kompletterande metod för säkerhetskontroll av andra personer än passagerare eller slumpmässigt i stället för manuell genomsökning, röntgenutrustning eller EDS-utrustning.

1.3.1.7   När andra personer än passagerare och medförda föremål ska säkerhetskontrolleras kontinuerligt och slumpmässigt ska frekvensen fastställas av den behöriga myndigheten på grundval av en riskbedömning.

1.3.1.8   Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och medförda föremål ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.3.2   Undantag och särskilda metoder för säkerhetskontroll

1.3.2.1   Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder medge att andra personer än passagerare undantas från säkerhetskontroll eller omfattas av särskilda procedurer för säkerhetskontroll, förutsatt att dessa personer eskorteras av en utsedd person enligt punkt 1.2.7.3.

1.3.2.2   Andra säkerhetskontrollerade personer än passagerare som tillfälligt lämnar känsliga delar kan undantas från säkerhetskontroll vid återkomsten förutsatt att de varit under ständig uppsikt av en utsedd person i tillräcklig omfattning för att det rimligen ska kunna uteslutas att de inför förbjudna föremål till de känsliga delarna.

1.3.2.3   Undantag och särskilda metoder för säkerhetskontroll ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.4   INSPEKTION AV FORDON

1.4.1   Fordon som passerar in till känsliga delar

1.4.1.1   Alla fordon ska inspekteras innan de släpps in på känsliga delar. De ska vara skyddade mot obehörig åtkomst från och med det att inspektionen utförts och till dess att de passerar in på den känsliga delen.

1.4.1.2   Varken föraren eller någon annan person får vara kvar i fordonet när inspektionen görs. De ska ta med sina personliga ägodelar ur fordonet för säkerhetskontroll.

1.4.1.3   Det ska finnas fastställda metoder för att garantera att urvalet av områden för inspektion verkligen sker slumpvis.

1.4.1.4   Fordon som passerar in på känsliga delar ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.4.2   Fordon som släpps in på andra delar än känsliga delar av behörighetsområden

1.4.2.1   Varken föraren eller någon annan person får vara kvar i fordonet när inspektionen görs. De ska ta med sina personliga ägodelar ur fordonet för säkerhetskontroll.

1.4.2.2   Det ska finnas fastställda metoder för att garantera att urvalet av fordon och områden för inspektion verkligen sker slumpvis.

1.4.2.3   Fordon som passerar in på andra delar än känsliga delar av behörighetsområden ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.4.3   Metoder för inspektion

1.4.3.1   Manuell kontroll ska omfatta en noggrann inspektion av de utvalda områdena, inbegripet deras innehåll, för att i rimlig grad utesluta att de innehåller förbjudna föremål.

1.4.3.2   Följande metoder får endast användas som kompletterande inspektionsmetoder:

a)

Sprängämneshundar.

b)

ETD-utrustning.

1.4.3.3   Inspektionsmetoderna ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.4.4   Undantag och särskilda metoder för inspektion

1.4.4.1   Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder medge att fordon undantas från inspektion eller omfattas av särskilda metoder för inspektion, förutsatt att dessa fordon eskorteras av en utsedd person enligt punkt 1.2.7.3.

1.4.4.2   Undantag och särskilda metoder för säkerhetskontroll ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

1.5   ÖVERVAKNING, PATRULLERING OCH ANDRA KONTROLLER

1.5.1   Övervakning och patrullering ska genomföras i syfte att övervaka

a)

gränserna mellan landsida, flygsida, behörighetsområden, känsliga delar och, i förekommande fall, avgränsade områden, och

b)

områden i och i närheten av terminalen, som är tillgängliga för allmänheten, inbegripet parkeringar och tillfartsvägar, och

c)

att personer på ett väl synligt sätt bär giltiga identitetskort på andra behörighetsområden än sådana där passagerare befinner sig, och

d)

att fordon när de befinner sig på flygsidan är försedda med väl synliga och giltiga passerkort, och

e)

lastrumsbagage, frakt och post samt förnödenheter för användning ombord på luftfartyg som väntar på att lastas i känsliga delar.

1.5.2   Frekvensen och metoderna för övervakning och patrullering ska grundas på en riskbedömning och ska godkännas av den behöriga myndigheten. De ska beakta

a)

flygplatsens storlek, inbegripet flygningarnas antal och art, och

b)

flygplatsens planlösning, särskilt förhållandena mellan de områden som inrättats på flygplatsen, och

c)

möjligheter och begränsningar för övervakning och patrullering.

De delar av riskbedömningen som avser frekvens och metod för övervakning och patrullering ska på begäran göras tillgängliga skriftligen för att underlätta övervakningen av efterlevnaden.

1.5.3   Övervakning och patrullering får inte följa ett förutsägbart mönster. Identitetskortens giltighet ska kontrolleras på ett slumpmässigt sätt.

1.5.4   Det ska vidtas åtgärder som avskräcker från olaga intrång vid säkerhetskontroller och, om ett sådant intrång sker, omedelbart gör det möjligt att följa upp konsekvenserna av intrånget.

1.6   FÖRBJUDNA FÖREMÅL

1.6.1   Andra personer än passagerare ska inte tillåtas medföra de föremål som anges i förteckningen i tillägg 1-A till behörighetsområden.

1.6.2   Undantag från punkt 1.6.1 får beviljas på villkor att personen har tillstånd att medföra förbjudna föremål till behörighetsområden i syfte att utföra uppgifter som är viktiga för driften av flygplatsanläggningen eller luftfartyget, eller för arbetsuppgifter under flygningen.

1.6.3   För att fastställa om en person har rätt att medföra ett eller flera av de föremål som anges i förteckningen i tillägg 1-A ska något av följande krävas:

a)

Personen ska ha ett tillstånd och föra det med sig. Tillståndet ska antingen framgå på det identitetskort som ger tillträde till behörighetsområden, eller på någon annan skriftlig försäkran. Tillståndet ska ange de föremål som får medföras, antingen som kategori eller som specifikt föremål. Om tillståndet anges på identitetskortet ska det vara igenkänningsbart för dem som behöver denna information.

b)

Ett system ska inrättas vid säkerhetskontrollen som visar vilka personer som har rätt att föra med sig vilka föremål, antingen som kategori eller som specifika föremål.

1.6.4   Ovanstående ska fastställas innan personen tillåts föra med sig föremålen i fråga till behörighetsområdet eller ombord på ett luftfartyg, eller när personen konfronteras av säkerhetspersonal som utför övervakning och patrullering enligt punkt 1.5.1 c.

1.6.5   De föremål som anges i förteckningen i tillägg 1-A får förvaras inom behörighetsområden under förutsättning att de förvaras under säkra förhållanden. Föremål som förtecknas i punkterna c, d och e i tillägg 4-C får förvaras inom behörighetsområden under förutsättning att de inte är tillgängliga för passagerare.

TILLÄGG 1-A

ANDRA PERSONER ÄN PASSAGERARE

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBJUDNA FÖREMÅL

a)

Skjutvapen och andra anordningar som kan avlossa projektiler – föremål som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada genom att avlossa en projektil, inbegripet

alla typer av eldvapen, som t.ex. pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär,

leksaksskjutvapen, repliker och imitationer av eldvapen som kan misstas för verkliga vapen,

komponenter till eldvapen, med undantag för kikarsikten och sikten,

trycklufts- och CO2-vapen som t.ex. luftpistoler och luftgevär, gaspistoler och gasgevär samt vapen för rundkulor,

signalpistoler och startpistoler,

pilbågar, armborst och pilar,

harpuner och pilgevär,

slungor och slangbågar.

b)

Anordningar för att förlama – anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller paralysera, inbegripet

elchockvapen som t.ex. elpistoler (stun guns och tasers) och elbatonger,

anordningar för bedövning och avlivning av djur,

funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och sprejer t.ex. tårgas, pepparsprej, capsicumsprej, sprejer innehållande syra samt insektsmedel i sprejform.

c)

Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar – explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet, inbegripet

ammunition,

tändhattar,

detonatorer och tändrör,

repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar,

minor, granater och andra militära spränganordningar,

fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,

rökbomber och rökpatroner,

dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

d)

Alla andra föremål som kan vålla allvarlig skada och som inte vanligen används i behörighetsområden, t.ex. kampsportsutrustning, svärd och sablar.

2.   AVGRÄNSADE OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSERNA

Inga föreskrifter i denna förordning.

3.   SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG

3.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.0.1   Om inget annat anges ska lufttrafikföretagen se till att de åtgärder som anges i detta kapitel genomförs vad gäller deras egna luftfartyg.

3.0.2   Tredjeländer vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för säkerhetsåtgärder för luftfartyg anges i förteckningen i tillägg 3-B.

3.0.3   Luftfartyg behöver inte genomgå säkerhetsinspektion. De ska omfattas av en säkerhetsundersökning i enlighet med punkt 3.1.

3.0.4   På begäran ska flygplatsoperatören meddela lufttrafikföretaget om dess luftfartyg befinner sig på en känslig del. Om detta inte är uppenbart ska luftfartyget anses vara i en annan del än den känsliga delen.

3.0.5   Om ett område inte längre anses vara en känslig del på grund av att säkerhetsstatusen har ändrats ska flygplatsen informera de berörda flygföretagen om detta.

3.0.6   Hänvisningar till tredjeländer i detta kapitel och i förekommande fall i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 omfattar andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI tredje delen i det fördraget inte är tillämplig.

3.1   SÄKERHETSUNDERSÖKNING AV LUFTFARTYG

3.1.1   När ska en säkerhetsundersökning av luftfartyg genomföras?

3.1.1.1   Luftfartyg ska omfattas av säkerhetsundersökning om det finns skäl att tro att obehöriga personer kan ha haft tillträde till luftfartyget.

3.1.1.2   Säkerhetsundersökning av luftfartyg ska omfatta en inspektion av fastställda områden i luftfartyget som anges i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

3.1.1.3   Luftfartyg som anländer till en känslig del från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 3-B ska genomgå en säkerhetsundersökning av luftfartyg när som helst efter det att passagerarna lämnat det område som ska undersökas och/eller lastrummet tömts.

3.1.1.4   Luftfartyg som anländer från en medlemsstat där det varit i transit efter att ha anlänt från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 3-B ska anses vara ett luftfartyg som anländer från ett tredjeland.

3.1.1.5   Kraven på när en säkerhetsundersökning av luftfartyg ska genomföras ska också omfattas av de kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

3.1.2   Hur ska en säkerhetsundersökning av luftfartyg genomföras?

Kraven på hur en säkerhetsundersökning av luftfartyg ska genomföras ska också omfattas av de bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

3.1.3   Information om säkerhetsundersökning av luftfartyg

Följande information om en säkerhetsundersökning av ett avgående luftfartyg ska registreras och bevaras på annan plats än i luftfartyget under hela flygningen eller under 24 timmar, beroende på vilket som är längre:

a)

Flygningsnummer.

b)

Den föregående flygningens avgångsplats.

Om en säkerhetsundersökning har genomförts ska uppgifterna dessutom omfatta

c)

datum och tid för slutförandet av säkerhetsundersökningen, och

d)

namn på och underskrift av den som ansvarar för genomförandet av säkerhetsundersökningen av luftfartyget.

3.2   SKYDD AV LUFTFARTYG

3.2.1   Skydd av luftfartyg – allmänt

3.2.1.1   Oberoende av var ett luftfartyg är parkerat på en flygplats ska alla dess ytterdörrar skyddas mot obehörig åtkomst genom

a)

att obehöriga personer som försöker få tillträde till luftfartyget omedelbart konfronteras, eller

b)

att ytterdörrarna hålls stängda; om luftfartyget befinner sig i ett känsligt område ska ytterdörrar som inte kan nås från marken anses vara stängda om alla hjälpmedel för tillträde har avlägsnats och placerats tillräckligt långt från luftfartyget för att rimligen omöjliggöra tillträde av en person,

c)

att det har elektroniska system som omedelbart detekterar obehörig åtkomst, eller

d)

att det har ett elektroniskt kontrollsystem för tillträde med behörighetskort vid alla dörrar som leder direkt till passagerarbryggan, i omedelbar närhet till en öppen flygplansdörr och som enbart ger tillträde för personer som är utbildade i enlighet med punkt 11.2.3.7. Dessa personer ska se till att obehörigt tillträde i samband med att de använder dörren förhindras.

3.2.1.2   Punkt 3.2.1.1 ska inte gälla för luftfartyg som parkerats i en hangar som hålls låst eller på annat sätt skyddas mot obehörig åtkomst.

3.2.2   Ytterligare skydd av luftfartyg med stängda ytterdörrar i andra delar än känsliga delar

3.2.2.1   Om ytterdörrarna är stängda och luftfartyget befinner sig på en del som inte är känslig ska alla ytterdörrar dessutom

a)

befrias från hjälpmedel för tillträde,

b)

förseglas,

c)

låsas,

d)

övervakas.

Led a ska inte gälla dörrar som är åtkomliga från marken.

3.2.2.2   Om hjälpmedel för tillträde avlägsnas från dörrar som inte är åtkomliga för en person från marken ska dessa hjälpmedel placeras tillräckligt långt från luftfartyget för att rimligen förhindra tillträde.

3.2.2.3   Om ytterdörrarna är låsta ska endast personer med operativt behov ha möjlighet att låsa upp dem.

3.2.2.4   Om ytterdörrarna är övervakade ska övervakningen säkerställa att obehörigt tillträde till luftfartyget omedelbart detekteras.

3.2.2.5   Skydd av luftfartyg med stängda ytterdörrar i en annan del än en känslig del ska också omfattas av kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

TILLÄGG 3-A

SÄKERHETSUNDERSÖKNING AV LUFTFARTYG

Detaljerade bestämmelser om säkerhetsundersökning av luftfartyg fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

TILLÄGG 3-B

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG

TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN FÖR VILKA ENLIGT ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar säkerhetsåtgärder för luftfartyg erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna:

 

Amerikas förenta stater

 

Färöarna, när det gäller Vágar flygplats

 

Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isle of Man

Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder, inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.

4.   PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

4.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4.0.1   Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller den verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

4.0.2   Tredjeländer vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för passagerare och kabinbagage ingår i förteckningen i tillägg 4-B.

4.0.3   Passagerare och deras kabinbagage som anländer från en medlemsstat där luftfartyget var i transit efter att ha anlänt från ett tredjeland som inte ingår i förteckningen i tillägg 4-B ska anses vara passagerare och kabinbagage som anländer från ett tredjeland, om det inte kan styrkas att dessa passagerare och deras kabinbagage säkerhetskontrollerats i transitmedlemsstaten.

4.0.4   I denna bilaga gäller följande definitioner:

a)    vätskor, aerosoler och geléer : krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t.ex. tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder och annat med liknande konsistens.

b)    säkerhetsförsluten påse (STEB) : påse som uppfyller Internationella civila luftfartsorganisationens rekommenderade riktlinjer för säkerhetskontroll.

c)    LEDS-utrustning som används för att detektera flytande sprängämnen (Liquid Explosive Detection Systems) : utrustning som klarar att detektera material som kan utgöra ett hot, och som uppfyller bestämmelserna i punkt 12.7 i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

4.0.5   Hänvisningar till tredjeländer i detta kapitel och i förekommande fall i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 omfattar andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI tredje delen i det fördraget inte är tillämplig.

4.1   SÄKERHETSKONTROLL AV PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

4.1.1   Säkerhetskontroll av passagerare

4.1.1.1   Före säkerhetskontroll ska passagerarna ta av sig rockar, kappor, jackor och kavajer, vilka ska säkerhetskontrolleras som kabinbagage. Operatören kan begära att passageraren tar av sig ytterligare klädesplagg om så är lämpligt.

4.1.1.2   Passagerare ska säkerhetskontrolleras genom minst en av följande metoder:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Metalldetektorbågar.

c)

Sprängämneshundar.

d)

ETD-utrustning.

e)

Säkerhetsskannrar som inte använder joniserande strålning.

f)

ETD-utrustning i kombination med handburna metalldetektorer.

Om säkerhetskontrollanten inte kan avgöra om passageraren för med sig förbjudna föremål ska passageraren vägras tillträde till behörighetsområden eller säkerhetskontrolleras på nytt tills kontrollanten är tillfredsställd.

4.1.1.3   Manuella genomsökningar ska genomföras på ett sätt som i rimlig grad säkerställer att passageraren inte för med sig förbjudna föremål.

4.1.1.4   Om metalldetektorutrustning ger alarm ska orsaken till detta följas upp.

4.1.1.5   Handburna metalldetektorer får endast användas som en kompletterande metod för säkerhetskontroll. De ska inte ersätta kravet på manuell genomsökning.

4.1.1.6   Om levande djur får tas med i luftfartygets kabin ska djuret säkerhetskontrolleras som en passagerare eller som kabinbagage.

4.1.1.7   Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder upprätta kategorier av passagerare som ska genomgå speciella procedurer för säkerhetskontroll eller kan undantas från säkerhetskontroll. Kommissionen ska informeras om sådana kategorier som upprättats.

4.1.1.8   Säkerhetskontrollen av passagerare ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

4.1.1.9   Sprängämneshundar och ETD-utrustning får endast användas som en kompletterande metod för säkerhetskontroll.

4.1.1.10   När en säkerhetsskanner med en person som granskar bilden enligt definitionen i punkt 12.11.1 andra stycket används för säkerhetskontroll av passagerare ska samtliga minimikrav som anges här uppfyllas:

a)

Säkerhetsskannrar får inte lagra, behålla, kopiera, trycka eller återställa bilder. En bild som skapats under säkerhetskontrollen kan bevaras under den tid som personen som granskar bilden behöver för att analysera den och ska raderas så snart passageraren har kontrollerats. Obehörig åtkomst och användning av bilden är förbjuden och ska förhindras.

b)

Den person som analyserar bilden ska befinna sig på annan plats så att han/hon inte kan se den säkerhetskontrollerade passageraren.

c)

Tekniska anordningar som kan lagra, kopiera, fotografera eller på annat sätt registrera bilder är inte tillåtna i det separata utrymme där bilden analyseras.

d)

Bilden ska inte kunna förknippas med uppgifter om den säkerhetskontrollerade passageraren, och hans/hennes identitet ska vara anonym.

e)

En passagerare får begära att bilden av hans/hennes kropp analyseras av en person av det kön som han/hon själv väljer.

f)

Bilden ska göras otydlig eller mörk för att förhindra identifiering av passagerarens ansikte.

Punkterna a och d ska också tillämpas för säkerhetsskannrar med automatisk detektion av förbjudna föremål.

Passagerare ska ha rätt att välja att inte kontrolleras med säkerhetsskanner. I så fall ska passageraren säkerhetskontrolleras med hjälp av en alternativ metod för säkerhetskontroll, inbegripet åtminstone en manuell genomsökning i enlighet med tillägg 4-A i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005. Om säkerhetsskannern ger larm ska orsaken till detta följas upp.

Passageraren ska före säkerhetskontrollen med säkerhetsskanner informeras om den teknik som används, villkoren i samband med användningen av den och möjligheten att välja att inte kontrolleras med säkerhetsskanner.

4.1.1.11   ETD-utrustning i kombination med handburna metalldetektorer får endast användas i fall där säkerhetskontrollanten anser att en manuell genomsökning är ineffektiv och/eller olämplig.

4.1.2   Säkerhetskontroll av kabinbagage

4.1.2.1   Innan kabinbagage säkerhetskontrolleras ska bärbara datorer och andra större elektroniska föremål tas ut ur kabinbagaget och säkerhetskontrolleras separat, såvida inte kabinbagaget säkerhetskontrolleras med utrustning för att detektera sprängämnen (EDS – Explosive Detection Systems) som uppfyller standard C 2 eller högre.

4.1.2.2   Den behöriga verksamhetsutövaren vid alla flygplatser ska, innan vätskor, aerosoler och geléer förs in på behörighetsområdet, minst säkerhetskontrollera vätskor, aerosoler och geléer som införskaffats på flygplatsen eller ombord på ett luftfartyg och är förseglade i en säkerhetsförsluten påse (STEB) som också innehåller tillfredsställande bevis på att vätskan, aerosolen eller gelén inköpts på flygsidan på en flygplats eller ombord på ett flygplan, såväl som vätskor, aerosoler och geléer avsedda att användas under resan av medicinska skäl eller som ingår i en särskild diet, inbegripet barnmat.

Före säkerhetskontrollen ska vätskor, aerosoler och geléer tas ut ur kabinbagaget och säkerhetskontrolleras separat från andra artiklar i kabinbagaget, såvida inte den utrustning som används för säkerhetskontroll av kabinbagage klarar av att kontrollera flera tillförslutna behållare för vätskor, aerosoler och geléer inuti bagaget.

När vätskor, aerosoler och geléer tagits ut ur kabinbagaget ska passageraren visa upp

a)

alla vätskor, aerosoler och geléer i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, och

b)

alla andra vätskor, aerosoler och geléer inklusive säkerhetsförslutna påsar (STEB) innehållande vätskor, aerosoler och geléer.

Behöriga myndigheter, lufttrafikföretag och flygplatser ska ge passagerarna adekvat information avseende säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer på flygplatsen.

4.1.2.3   Kabinbagage ska säkerhetskontrolleras enligt minst en av följande metoder:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Röntgenutrustning.

c)

EDS-utrustning för att detektera sprängämnen (explosive detection system).

d)

Sprängämneshundar i kombination med led a.

e)

ETD-utrustning.

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om kabinbagaget innehåller förbjudna föremål ska bagaget avvisas eller säkerhetskontrolleras på nytt tills kontrollanten är tillfredsställd.

4.1.2.4   Manuell genomsökning av kabinbagage ska omfatta en noggrann manuell kontroll av bagaget, inbegripet dess innehåll, för att i rimlig grad utesluta att det innehåller förbjudna föremål.

4.1.2.5   Om röntgen eller EDS används ska varje bild granskas av kontrollanten eller analyseras med programvara för automatiskt godkännande (ACS).

4.1.2.6   Om röntgen eller EDS används ska orsakerna till alla eventuella alarm följas upp till kontrollantens belåtenhet, i syfte att i rimlig grad utesluta att förbjudna föremål förs med in på behörighetsområdet eller ombord på luftfartyget.

4.1.2.7   Om röntgen eller EDS används ska alla föremål vars densitet hindrar kontrollanten från att analysera kabinbagagets innehåll tas ut ur bagaget. Väskan ska sedan kontrolleras igen, och föremålet ska kontrolleras separat som kabinbagage.

4.1.2.8   Väskor som konstateras innehålla ett större elektriskt föremål ska säkerhetskontrolleras igen med föremålet borttaget; det elektriska föremålet ska säkerhetskontrolleras separat, såvida inte kabinbagaget säkerhetskontrollerats med EDS-utrustning som uppfyller standard C 2 eller högre.

4.1.2.9   Sprängämneshundar och ETD-utrustning får endast användas som en kompletterande metod för säkerhetskontroll.

4.1.2.10   Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder upprätta kategorier av kabinbagage som ska genomgå speciella procedurer för säkerhetskontroll eller kan undantas från säkerhetskontroll. Kommissionen ska informeras om sådana kategorier som upprättats.

4.1.2.11   Personer som utför säkerhetskontroll av kabinbagage genom röntgen eller EDS ska normalt inte tillbringa mer än 20 minuter med att granska bilder utan avbrott. Efter var och en av dessa perioder ska säkerhetskontrollanten inte granska bilder under minst 10 minuter. Detta krav ska endast gälla om det finns ett oavbrutet flöde av bilder att granska.

Det ska finnas en person som har ansvar för säkerhetskontrollanter av kabinbagage för att säkerställa en optimal sammansättning av teamet, kvalitet på arbetet, utbildning, stöd och utvärdering.

4.1.2.12   Säkerhetskontrollen av kabinbagage ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

4.1.3   Säkerhetskontroll av vätskor, aerosoler och geléer

4.1.3.1   Vätskor, aerosoler och geléer kan, när de kommer in på behörighetsområdet, undantas från säkerhetskontroll med LEDS-utrustning i följande fall:

a)

Om de är i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd.

b)

Om de är förseglade i en säkerhetsförsluten påse (STEB) för särskild användning efter att ha inhandlats lokalt på flygplatsens flygsida.

c)

Om de är i en säkerhetsförsluten påse (STEB) och kommer från en annan EU-flygplats eller från ett EU-lufttrafikföretags luftfartyg och de återförseglas i en säkerhetsförsluten påse för särskild användning innan de lämnar flygplatsens behörighetsområde.

d)

Om de säkerhetskontrollerats lokalt med LEDS-utrustning på flygsidan och sedan förseglats i en säkerhetsförsluten påse (STEB) för särskild användning.

Undantagen enligt leden c och d ska upphöra att gälla den 31 december 2015.

4.1.3.2   Säkerhetsförslutna påsar(STEB) för särskild användning enligt leden b–d i punkt 4.1.3.1 ska

a)

tydligt kunna identifieras som säkerhetsförsluten påse (STEB) från den flygplatsen, och

b)

innehålla bevis på att innehållet inhandlats eller återförseglats på den flygplatsen under de senaste tre timmarna, och

c)

omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

4.1.3.3   Säkerhetskontrollen av vätskor, aerosoler och geléer ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

4.2   SKYDD AV PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

Skydd av passagerare och kabinbagage ska omfattas av bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

4.3   POTENTIELLT STÖRANDE PASSAGERARE

4.3.1   Lufttrafikföretaget ska få skriftlig förhandsinformation från de behöriga myndigheterna om dessa avser att ta med en potentiellt störande passagerare ombord på lufttrafikföretagets luftfartyg.

4.3.2   Anmälan ska omfatta följande uppgifter:

a)

Personens identitet och kön.

b)

Skälet till transporten.

c)

Namn och titel, i förekommande fall, på medföljande eskort(er).

d)

Behörig myndighets riskbedömning (däribland skälen till att medföljande eskort tillhandahålls eller saknas).

e)

På förhand uppgjorda placeringsarrangemang, om så krävs.

f)

Arten av tillgängliga resehandlingar.

Lufttrafikföretaget ska tillhandahålla dessa uppgifter till befälhavaren innan passagerarna går ombord på luftfartyget.

4.3.3   Den behöriga myndigheten ska se till att frihetsberövade personer alltid eskorteras.

4.4   FÖRBJUDNA FÖREMÅL

4.4.1   Passagerare ska inte tillåtas medföra de föremål som anges i förteckningen i tillägg 4-C till behörighetsområden eller ombord på luftfartyg.

4.4.2   Undantag från punkt 4.4.1 kan beviljas på villkor att

a)

den behöriga myndigheten har gett sitt medgivande till att föremålet förs med, och

b)

lufttrafikföretaget har informerats om passageraren och det föremål som medförs innan passagerarna går ombord på luftfartyget, och

c)

gällande säkerhetsbestämmelser efterlevs.

Sådana föremål ska därefter bevaras under säkra förhållanden ombord på luftfartyget.

4.4.3   Lufttrafikföretaget ska se till att passagerarna är informerade om förbjudna föremål som anges i förteckningen i tillägg 4-C innan incheckningen avslutas.

TILLÄGG 4-A

KRAV PÅ MANUELL GENOMSÖKNING

Detaljerade bestämmelser om manuell genomsökning fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

TILLÄGG 4-B

PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER FÖR VILKA ENLIGT ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar passagerare och kabinbagage erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna:

 

Amerikas förenta stater

 

Färöarna, när det gäller Vágar flygplats

 

Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isle of Man

Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder, inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.

TILLÄGG 4-C

PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBJUDNA FÖREMÅL

Utan att det påverkar gällande säkerhetsbestämmelser får passagerare inte föra med sig följande föremål till behörighetsområden eller ombord på luftfartyg:

a)    Skjutvapen och andra anordningar som kan avlossa projektiler – föremål som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada genom att avlossa en projektil, inbegripet

alla typer av eldvapen, som t.ex. pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär,

leksaksskjutvapen, repliker och imitationer av eldvapen som kan misstas för verkliga vapen,

komponenter till eldvapen, med undantag för kikarsikten och sikten,

trycklufts- och CO2-vapen som t.ex. luftpistoler och luftgevär, gaspistoler och gasgevär samt vapen för rundkulor,

signalpistoler och startpistoler,

pilbågar, armborst och pilar,

harpuner och pilgevär,

slungor och slangbågar.

b)    Anordningar för att förlama – anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller paralysera, inbegripet

elchockvapen som t.ex. elpistoler (stun guns och tasers) och elbatonger,

anordningar för bedövning och avlivning av djur,

funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och sprejer t.ex. tårgas, pepparsprej, capsicumsprej, sprejer innehållande syra samt insektsmedel i sprejform.

c)    Föremål med vass udd eller vasst blad – föremål med vass udd eller vasst blad som kan vålla allvarlig skada, inbegripet

föremål utformade för att hugga, t.ex. yxor och köttyxor,

isyxor och isklyvare,

rakblad,

tapetknivar,

knivar med blad på över 6 cm,

saxar med blad på mer än 6 cm mätt från bladfästet,

kampsportsutrustning med vass udd eller vasst blad,

sablar och svärd.

d)    Verktyg – verktyg som kan vålla allvarlig skada eller äventyra luftfartygets säkerhet, inbegripet

kofotar,

borrar och borrskär, även batteridrivna bärbara elborrmaskiner,

verktyg med ett blad eller skaft på mer än 6 cm som kan användas som vapen, t.ex. skruvmejslar och stämjärn,

sågar, däribland batteridrivna elsågar,

skärbrännare,

bult- och spikpistoler.

e)    Trubbiga redskap – föremål som kan vålla allvarlig skada om de används som tillhygge, inbegripet

baseball- och brännbollsslagträn,

klubbor och batonger som t.ex. blydaggar, polisbatonger och fjäderbatonger,

kampsportsutrustning.

f)    Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar – explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet, inbegripet

ammunition.

tändhattar,

detonatorer och tändrör,

repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar,

minor, granater och andra militära spränganordningar,

fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,

rökbomber och rökpatroner,

dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

5.   LASTRUMSBAGAGE

5.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

5.0.1   Om inget annat anges ska den myndighet, den flygplatsoperatör, det lufttrafikföretag eller den verksamhetsutövare som är ansvarig i enlighet med det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart och som det hänvisas till i artikel 10 i förordning (EG) nr 300/2008 se till att de åtgärder som fastställs i detta kapitel genomförs.

5.0.2   Tredjeländer vars tillämpade säkerhetsstandarder anses vara likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för lastrumsbagage anges i förteckningen i tillägg 5-A.

5.0.3   Lastrumsbagage som anländer från en medlemsstat där luftfartyget var i transit efter att ha anlänt från ett tredjeland som inte anges i förteckningen i tillägg 5-A ska anses vara lastrumsbagage som anländer från ett tredjeland, om det inte kan styrkas att detta lastrumsbagage säkerhetskontrollerats i transitmedlemsstaten.

5.0.4   Vid tillämpningen av detta kapitel avses med säkrat bagage säkerhetskontrollerat avgående lastrumsbagage som försetts med ett fysiskt skydd som förhindrar att man inför föremål av något slag i bagaget.

5.0.5   Hänvisningar till tredjeländer i detta kapitel och i förekommande fall i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 omfattar andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI tredje delen i det fördraget inte är tillämplig.

5.1   SÄKERHETSKONTROLL AV LASTRUMSBAGAGE

5.1.1   Följande metoder ska användas för att säkerhetskontrollera lastrumsbagage, antingen var och en för sig, eller i kombination:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Röntgenutrustning.

c)

EDS-utrustning för att detektera sprängämnen (explosive detection system).

d)

ETD-utrustning.

e)

Sprängämneshundar.

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om lastrumsbagaget innehåller förbjudna föremål ska bagaget avvisas eller säkerhetskontrolleras på nytt tills kontrollanten är tillfredsställd.

5.1.2   Manuell genomsökning av lastrumsbagage ska omfatta en noggrann manuell kontroll av bagaget, inbegripet dess innehåll, för att i rimlig grad utesluta att det innehåller förbjudna föremål.

5.1.3   Om röntgen eller EDS används ska alla föremål vars densitet hindrar kontrollanten från att analysera lastrumsbagagets kontrolleras med en annan metod.

5.1.4   Säkerhetskontroll med ETD-utrustning ska innebära analys av prover som tas från bagagets in- och utsida och från dess innehåll. Innehållet kan också omfattas av manuell kontroll.

5.1.5   Den behöriga myndigheten får på sakliga grunder upprätta kategorier av lastrumsbagage som ska genomgå speciella procedurer för säkerhetskontroll eller kan undantas från säkerhetskontroll. Kommissionen ska informeras om sådana kategorier som upprättats.

5.1.6   Säkerhetskontrollen av lastrumsbagage ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

5.1.7   Personer som utför säkerhetskontroll av lastrumsbagage med röntgen eller EDS ska normalt inte tillbringa mer än 20 minuter med att granska bilder utan avbrott. Efter var och en av dessa perioder ska säkerhetskontrollanten inte granska bilder under minst 10 minuter. Detta krav ska endast gälla om det finns ett oavbrutet flöde av bilder att granska.

Det ska finnas en person som är ansvarig för säkerhetskontrollanter av lastrumsbagage för att säkerställa en optimal sammansättning av teamet, kvalitet på arbetet, utbildning, stöd och utvärdering.

5.2   SKYDD AV LASTRUMSBAGAGE

5.2.1   Passagerare får inte beviljas tillgång till säkerhetskontrollerat bagage, utom om det är deras eget bagage och de övervakas för att säkerställa att

a)

inga förbjudna föremål enligt förteckningen i tillägg 5-B införs i lastrumsbagaget,

b)

inga förbjudna föremål enligt förteckningen i tillägg 4-C tas ut ur lastrumsbagaget och förs in i behörighetsområden eller ombord på luftfartyget.

5.2.2   Lastrumsbagage som inte har skyddats mot obehörig åtkomst ska säkerhetskontrolleras på nytt.

5.2.3   Skydd av lastrumsbagage ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

5.3   BAGAGETS ANKNYTNING TILL PASSAGERARE

5.3.1   Identifiering av lastrumsbagage

5.3.1.1   Flygföretag ska under ombordstigningen se till att alla passagerare kan visa upp ett giltigt boardingkort eller motsvarande, som överensstämmer med det lastrumsbagage som checkats in.

5.3.1.2   Flygföretag ska se till att det finns metoder för att identifiera lastrumsbagage som tillhör passagerare som inte har gått ombord på luftfartyget eller som har lämnat luftfartyget före avgången.

5.3.1.3   Om en passagerare inte befinner sig ombord på luftfartyget ska det lastrumsbagage som överensstämmer med passagerarens boardingkort eller motsvarande anses vara obeledsagat.

5.3.1.4   Lufttrafikföretaget ska säkerställa att varje obeledsagat lastrumsbagage är tydligt identifierbart som godkänt för flygtransport.

5.3.2   Omständigheter som passagerarna inte har kontroll över

5.3.2.1   Innan obeledsagat bagage lastas på ett luftfartyg ska det registreras varför bagaget är obeledsagat, utom i de fall där de säkerhetsåtgärder som avses i punkt 5.3.3 tillämpas.

5.3.2.2   Ytterligare detaljerade bestämmelser om omständigheter som passagerare inte har kontroll över fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

5.3.3   Säkerhetsåtgärder för obeledsagat lastrumsbagage

5.3.3.1   Obeledsagat lastrumsbagage som inte omfattas av punkt 5.3.2 ska säkerhetskontrolleras med hjälp av en av de metoder som anges i punkt 5.1.1 och i förekommande fall med tillämpning av ytterligare krav som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

5.3.3.2   Lastrumsbagage som blir obeledsagat bagage av andra orsaker än de som avses i punkt 5.3.2 ska avlägsnas från luftfartyget och säkerhetskontrolleras på nytt innan det lastas ombord på nytt.

5.3.3.3   Ytterligare detaljerade bestämmelser om säkerhetsåtgärder för obeledsagat lastrumsbagage fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

5.4   FÖRBJUDNA FÖREMÅL

5.4.1   Passagerare ska inte tillåtas föra med sig de föremål som anges i förteckningen i tillägg 5-B i sitt lastrumsbagage.

5.4.2   Undantag från punkt 5.4.1 kan beviljas på villkor att

a)

den behöriga myndigheten har nationella bestämmelser som medger att föremålet förs med, och

b)

gällande säkerhetsbestämmelser efterlevs.

5.4.3   Passagerarna ska informeras om de förbjudna föremålen som anges i förteckningen i tillägg 5-B innan incheckningen avslutas.

TILLÄGG 5-A

LASTRUMSBAGAGE

TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER FÖR VILKA ENLIGT ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA

Vad beträffar lastrumsbagage erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna.

 

Amerikas förenta stater

 

Färöarna, när det gäller Vágar flygplats

 

Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isle of Man

Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder, inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.

TILLÄGG 5-B

LASTRUMSBAGAGE

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBJUDNA FÖREMÅL

Passagerare får inte medföra följande föremål i sitt lastrumsbagage:

Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar – explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet, inbegripet

ammunition,

tändhattar,

detonatorer och tändrör,

minor, granater och andra militära spränganordningar,

fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,

rökbomber och rökpatroner,

dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

6.   FRAKT OCH POST

6.0   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6.0.1   Myndigheten, flygplatsoperatören, lufttrafikföretaget eller annan verksamhetsutövare enligt detta kapitel ska se till att de bestämmelser som ingår i detta kapitel genomförs.

6.0.2   Monterade explosiva och brandfarliga anordningar som inte transporteras i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser ska betraktas som förbjudna föremål i post- och fraktförsändelser.

6.0.3   Hänvisningar till tredjeländer i detta kapitel och i förekommande fall i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 omfattar andra länder och territorier på vilka, i enlighet med artikel 355 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI tredje delen i det fördraget inte är tillämplig.

6.1   SÄKERHETSÅTGÄRDER – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

6.1.1   All frakt och post ska säkerhetskontrolleras av en säkerhetsgodkänd speditör innan den lastas på ett luftfartyg, om inte

a)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en säkerhetsgodkänd speditör och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen,

b)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en känd avsändare och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen,

c)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en kontoavsändare och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen, och den inte fraktas på ett passagerarluftfartyg,

d)

försändelsen är undantagen från säkerhetskontroll och har skyddats mot obehörig åtkomst från det ögonblick då den blev identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost och fram till lastningen.

6.1.2   Om det finns anledning att anta att en försändelse som varit föremål för säkerhetsåtgärder har manipulerats eller inte har skyddats mot obehörig åtkomst från det ögonblick då säkerhetsåtgärderna genomfördes, ska den säkerhetskontrolleras av en säkerhetsgodkänd speditör innan den lastas på luftfartyget. Försändelser som förefaller ha utsatts för betydande manipulation eller som är misstänkta på annat sätt ska behandlas som högriskfrakt eller högriskpost i enlighet med punkt 6.7.

6.1.3   För att få oeskorterad tillgång till identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna måste en person med tillfredsställande resultat ha genomgått antingen en säkerhetsprövning eller en pålitlighetskontroll i enlighet med punkt 11.1.

6.2   SÄKERHETSKONTROLL

6.2.1   Säkerhetskontroll

6.2.1.1   Vid säkerhetskontroll av frakt eller post

a)

ska de metoder som har bäst förutsättningar att detektera förbjudna föremål användas, med hänsyn till försändelsens art, och

b)

ska det säkerställas att de metoder som används håller tillräckligt hög standard för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

6.2.1.2   Om kontrollanten inte i rimlig grad kan utesluta att förbjudna föremål ingår i försändelsen ska försändelsen avvisas eller säkerhetskontrolleras på nytt till dess att kontrollanten är tillfredsställd.

6.2.1.3   Säkerhetskontrollen av frakt och post ska också omfattas av de ytterligare bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

6.2.1.4   Personer som utför säkerhetskontroll av frakt genom röntgen eller EDS ska normalt inte tillbringa mer än 20 minuter med att granska bilder utan avbrott. Efter var och en av dessa perioder ska säkerhetskontrollanten inte granska bilder under minst 10 minuter. Detta krav ska endast gälla om det finns ett oavbrutet flöde av bilder att granska.

6.2.1.5   Frakt och post ska säkerhetskontrolleras enligt minst en av följande metoder i enlighet med tillägg 6-J:

a)

Manuell genomsökning.

b)

Röntgenutrustning.

c)

EDS-utrustning.

d)

Sprängämneshundar.

e)

ETD-utrustning.

f)

Visuell kontroll.

g)

Metalldetektorer.

Om säkerhetskontrollanten inte kan fastställa om frakten eller posten innehåller förbjudna föremål ska frakten eller posten avvisas eller säkerhetskontrolleras på nytt tills kontrollanten är tillfredsställd.

6.2.1.6   Efter det att den behöriga myndigheten gett sitt godkännande och efter det att kommissionen underrättats får andra lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas, om det inte är möjligt att tillämpa någon av de åtgärder eller metoder som anges i punkt 6.2.1.5 på grund av försändelsens art.

6.2.2   Undantag från säkerhetskontroll

Bestämmelser om undantag från säkerhetskontroll fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

6.3   SÄKERHETSGODKÄNDA SPEDITÖRER

6.3.1   Godkännande av säkerhetsgodkända speditörer

6.3.1.1   Säkerhetsgodkända speditörer ska godkännas av den behöriga myndigheten.

Godkännandet som säkerhetsgodkänd speditör ska vara knutet till en viss plats eller anläggning.

Alla verksamhetsutövare som genomför säkerhetsåtgärder enligt punkt 6.3.2 ska godkännas som säkerhetsgodkänd speditör. Detta omfattar tredje part som tillhandahåller logistiktjänster och ansvarar för integrerade lagrings- och transporttjänster, lufttrafikföretag och handlingagenter.

En säkerhetsgodkänd speditör får lägga ut en eller flera av följande säkerhetsåtgärder på underleverantörer:

a)

Alla säkerhetsåtgärder som avses i punkt 6.3.2 till en annan säkerhetsgodkänd speditör.

b)

Alla säkerhetsåtgärder som avses i punkt 6.3.2 till en annan verksamhetsutövare, om säkerhetsåtgärderna genomförs på den säkerhetsgodkända speditörens egna anläggning eller på en flygplats, och omfattas av den säkerhetsgodkända speditörens eller flygplatsens program för luftfartsskydd.

c)

Alla säkerhetskontroller som avses i punkt 6.3.2 till en annan verksamhetsutövare, om säkerhetsåtgärderna genomförs på en annan plats än på den säkerhetsgodkända speditörens egna anläggning eller på en flygplats, och verksamhetsutövaren har certifierats eller godkänts av den behöriga myndigheten och ingår i den behöriga myndighetens förteckning över verksamhetsutövare som får tillhandahålla dessa tjänster.

d)

Skydd och transport av försändelser till ett åkeri som uppfyller kraven i punkt 6.6.

6.3.1.2   Följande förfarande ska gälla för godkännande av säkerhetsgodkända speditörer:

a)

Den sökande ska ansöka om godkännande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken de anläggningar som omfattas av ansökan är belägna.

Sökanden ska lämna in ett säkerhetsprogram till den behöriga myndigheten. I programmet ska de metoder och åtgärder beskrivas som ska tillämpas av speditören i syfte att följa bestämmelserna i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter. I programmet ska det också anges hur speditören själv kommer att övervaka efterlevnaden av dessa metoder och åtgärder. Säkerhetsprogram för lufttrafikföretag som anger vilka metoder och förfaranden som lufttrafikföretaget ska tillämpa för att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter ska anses uppfylla kraven för säkerhetsprogram för säkerhetsgodkända speditörer.

Sökanden ska också lämna in den försäkran om åtagande för säkerhetsgodkända speditörer som ingår i tillägg 6-A. Försäkran ska undertecknas av den sökandes rättsliga företrädare eller av dess säkerhetsansvarige.

Den undertecknade försäkran ska behållas av den berörda behöriga myndigheten.

b)

Den behöriga myndigheten, eller en validerare för luftfartsskydd i EU som agerar på myndighetens vägnar, ska granska säkerhetsprogrammet och genom en kontroll på plats av de angivna anläggningarna fastställa huruvida sökanden uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

Med undantag för kraven i punkt 6.2 ska en inspektion av sökandens anläggning utförd av den behöriga tullmyndigheten i enlighet med artikel 14n i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3) anses vara en kontroll på plats, under förutsättning att den ägde rum inom tre år före det datum då sökanden ansökte om godkännande som säkerhetsgodkänd speditör. AEO-certifikatet och tullmyndigheternas relevanta bedömning ska tillhandahållas av sökanden för ytterligare inspektion.

c)

Om den behöriga myndigheten anser att de uppgifter som tillhandahållits enligt led a och b är tillfredsställande, ska den se till att alla uppgifter om speditören senast följande arbetsdag förs in i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan. När dessa uppgifter förs in i databasen ska den behöriga myndigheten förse varje godkänd anläggning med en unik alfanumerisk identitetskod i standardformat.

Om den behöriga myndigheten inte anser att den information som tillhandahållits enligt led a och b är tillräcklig ska den omgående delge verksamhetsutövaren som ansöker om godkännande som säkerhetsgodkänd speditör skälen till detta.

d)

Kända avsändare ska inte anses vara godkända förrän alla uppgifter har förts in i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.

6.3.1.3   En säkerhetsgodkänd speditör ska utse minst en person på varje anläggning som har ansvaret för genomförandet av säkerhetsprogrammet. Denna person ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.

6.3.1.4   Säkerhetsgodkända speditörer ska valideras på nytt minst vart femte år. Detta ska omfatta kontroll på plats för att se om den säkerhetsgodkända speditören fortfarande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

En inspektion på den säkerhetsgodkända speditörens anläggning, genomförd av den behöriga myndigheten i enlighet med dess nationella program för kvalitetskontroll, kan anses vara en kontroll på plats förutsatt att den uppfyller alla krav för godkännande.

Med undantag för kraven i punkt 6.2 ska en inspektion av den säkerhetsgodkända speditörens anläggning utförd av den behöriga tullmyndigheten enligt artikel 14n i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 anses vara en kontroll på plats.

6.3.1.5   Om den behöriga myndigheten inte längre anser att den säkerhetsgodkända speditören uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter, ska myndigheten dra tillbaka godkännandet som säkerhetsgodkänd speditör för den (de) berörda anläggningen (anläggningarna).

Om verksamhetsutövaren inte längre innehar ett sådant AEO-certifikat som det hänvisas till i led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 eller om detta AEO-certifikat har dragits in på grund av bristande efterlevnad av artikel 14k i den förordningen, ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att försäkra sig om att den säkerhetsgodkända speditören uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008.

Verksamhetsutövaren ska underrätta den behöriga myndigheten om alla ändringar som rör dennes AEO-certifikat som avses i led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Omedelbart efter det att ett godkännande har dragits in, och i alla händelser inom 24 timmar, ska den behöriga myndigheten se till att den säkerhetsgodkända speditörens ändrade status anges i Unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.

6.3.1.6   Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa strängare regler i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008 ska en säkerhetsgodkänd speditör som godkänts i enlighet med punkt 6.3 i denna bilaga erkännas i alla medlemsstater.

6.3.1.7   Kraven i punkt 6.3.1, med undantag för 6.3.1.2 d, ska inte gälla om den behöriga myndigheten själv ska godkännas som säkerhetsgodkänd speditör.

6.3.1.8   Den behöriga myndigheten ska ge tullmyndigheterna tillgång till alla uppgifter rörande statusen som säkerhetsgodkänd speditör som skulle kunna vara relevanta för innehavet av ett sådant AEO-certifikat som avses i led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93. Detta ska inbegripa information rörande nya godkännanden av säkerhetsgodkända speditörer, återkallande av status som säkerhetsgodkänd speditör, förlängning och inspektioner, inspektionsprogram och resultaten av dessa bedömningar.

Den behöriga myndigheten och de nationella tullmyndigheterna ska fastställa formerna för genomförandet av detta informationsutbyte.

6.3.2   Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av säkerhetsgodkända speditörer

6.3.2.1   När en försändelse tas emot ska den säkerhetsgodkända speditören kontrollera om verksamhetsutövaren från vilken försändelsen mottas är en säkerhetsgodkänd speditör, en känd avsändare, en kontoavsändare eller inget av detta.

6.3.2.2   Den person som lämnar försändelsen till den säkerhetsgodkända speditören eller till lufttrafikföretaget ska legitimera sig med id-kort, pass, körkort eller annan identitetshandling som bär personens foto och har utfärdats eller erkänts av den nationella myndigheten. Kortet eller id-handlingen ska användas för att legitimera den person som lämnar försändelsen.

6.3.2.3   Den säkerhetsgodkända speditören ska säkerställa att de försändelser som inte redan varit föremål för alla erforderliga säkerhetsåtgärder

a)

säkerhetskontrolleras i enlighet med punkt 6.2,

b)

tas emot för lagring under ansvar av den säkerhetsgodkända speditören och inte före urvalet är identifierbara som försändelser som ska transporteras med flyg samt har valts ut självständigt utan inblandning av avsändaren eller någon annan person eller verksamhetsutövare än dem som utsetts och utbildats av den säkerhetsgodkända speditören för detta ändamål.

Led b får endast tillämpas om det är oförutsägbart för avsändaren att försändelsen ska transporteras med flyg.

6.3.2.4   När säkerhetsåtgärderna enligt punkterna 6.3.2.1–6.3.2.3 i denna förordning och punkt 6.3 i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 har genomförts ska den säkerhetsgodkända speditören se till att

a)

oeskorterad tillgång till dessa försändelser begränsas till behöriga personer, och

b)

dessa försändelser skyddas från obehörig åtkomst till dess att de överlämnas till en annan säkerhetsgodkänd speditör eller ett lufttrafikföretag. Försändelser av frakt och post som finns på en känslig del av ett behörighetsområde ska anses vara skyddade mot obehörig åtkomst. Försändelser av frakt och post som finns på delar som inte är en del av ett behörighetsområde ska vara belägna i de delar av den säkerhetsgodkända speditörens lokaler som är skyddade genom tillträdeskontroll eller, om de är belägna utanför sådana delar, ska de

vara fysiskt skyddade så att införandet av förbjudna föremål omöjliggörs,

inte lämnas obevakade och tillträdet till dem ska vara begränsat till personer som arbetar med skydd och hantering av frakt.

6.3.2.5   När säkerhetsåtgärderna enligt punkterna 6.3.2.1–6.3.2.4 har genomförts ska den säkerhetsgodkända speditören se till att varje försändelse som förmedlas till ett lufttrafikföretag eller en annan säkerhetsgodkänd speditör åtföljs av dokumentation, antingen i form av en flygfraktsedel eller i en separat försäkran, elektroniskt eller på papper.

6.3.2.6   Den dokumentation som avses i punkt 6.3.2.5 ska vara tillgänglig för inspektion av den behöriga myndigheten när som helst innan försändelsen lastas på ett luftfartyg och därefter under hela flygningen eller under 24 timmar, beroende på vilket som är längre, och den ska omfatta följande uppgifter (samtliga):

a)

Den säkerhetsgodkända speditörens unika alfanumeriska identitetskod som erhållits från den behöriga myndigheten.

b)

En unik identitetsbeteckning för försändelsen, t.ex. flygfraktsedelns (underfraktsedelns, HAWB, eller huvudfraktsedelns, MAWB) nummer.

c)

Försändelsens innehåll, utom för försändelser som anges i punkterna 6.2.1 d och e i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

d)

Försändelsens säkerhetsstatus med angivelsen

”SPX”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg,

”SCO”, som betyder att försändelsen endast uppfyller kraven för att lastas ombord på frakt- och postluftfartyg, eller

”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

e)

Skälet till att säkerhetsstatusen utfärdats, med angivelsen

”KC”, som betyder att försändelsen mottagits från en känd avsändare, eller

”AC”, som betyder att försändelsen mottagits från en kontoavsändare, eller

”RA”, som betyder att försändelsen har valts ut av en säkerhetsgodkänd speditör, eller

av de metoder som använts för säkerhetskontrollen, eller

av skälen till att försändelsen undantagits från säkerhetskontroll.

f)

Namnet på den person som utfärdat säkerhetsstatusen, eller motsvarande identifikation, och datum och tidpunkt för utfärdandet.

g)

unik identitetskod från den behöriga myndigheten, för alla säkerhetsgodkända speditörer som godtagit den säkerhetsstatus som tilldelats en försändelse av en annan säkerhetsgodkänd speditör.

En säkerhetsgodkänd speditör som förmedlar försändelser till en annan säkerhetsgodkänd speditör eller ett annat lufttrafikföretag får också besluta sig för att endast sända den information som krävs i enlighet med punkterna a–e och g och att behålla den information som krävs i enlighet med punkt f så länge flygningen eller flygningarna varar eller under 24 timmar, beroende på vad som är längst.

6.3.2.7   När det gäller konsoliderade försändelser ska kraven i punkterna 6.3.2.5 och 6.3.2.6 anses vara uppfyllda om

a)

den säkerhetsgodkända speditör som utför konsolideringen ska behålla de uppgifter som krävs enligt punkt 6.3.2.6 a–g för varje enskild försändelse under hela flygningen/flygningarna eller i 24 timmar, beroende på vilket som är längre, och

b)

det dokument som medföljer konsolideringen innehåller den alfanumeriska identitetskoden för den säkerhetsgodkända speditör som utförde konsolideringen, en unik identitetsbeteckning för konsolideringen och dess säkerhetsstatus.

Kravet i led a ska inte gälla för konsolideringar som alltid omfattas av säkerhetskontroll eller undantas från säkerhetskontroll i enlighet med punkterna 6.2.1 d och e i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 om den säkerhetsgodkända speditören ger konsolideringen en unik identitetskod och anger säkerhetsstatusen och ett enda skäl till varför denna säkerhetsstatus utfärdades.

6.3.2.8   När en säkerhetsgodkänd speditör tar emot en försändelse som inte redan varit föremål för alla föreskrivna säkerhetsåtgärder kan speditören även besluta att inte genomföra de säkerhetsåtgärder som anges i punkt 6.3.2 utan att lämna över försändelsen till en annan säkerhetsgodkänd speditör för genomförandet av dessa säkerhetsåtgärder.

6.3.2.9   En säkerhetsgodkänd speditör ska se till att all personal som utför säkerhetsåtgärder rekryteras och får utbildning i enlighet med kraven i kapitel 11 och att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna har rekryterats och får genomgå allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med kraven i kapitel 11.

Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av säkerhetsgodkända speditörer ska också omfattas av de kompletterande bestämmelser som fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

6.4   KÄNDA AVSÄNDARE

6.4.1   Godkännande av kända avsändare

6.4.1.1   Kända avsändare ska godkännas av en behörig myndighet.

Godkännandet som känd avsändare ska vara knutet till en viss plats eller anläggning.

6.4.1.2   Följande förfarande ska gälla för godkännande av kända avsändare

a)

Den sökande ska ansöka om godkännande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken dess anläggning är belägen.

Den sökande ska få tillgång till Vägledning för kända avsändare, som ingår i tillägg 6-B och Valideringschecklista för kända avsändare, som ingår i tillägg 6-C.

b)

Den behöriga myndigheten, eller en validerare för luftfartsskydd i EU som agerar på myndighetens vägnar, ska genom kontroll på plats av de angivna anläggningarna fastställa om sökanden uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

I syfte att bedöma om sökanden uppfyller kraven ska den behöriga myndigheten eller en validerare för luftfartsskydd i EU som agerar på myndighetens vägnar använda Valideringschecklista för kända avsändare som ingår i tillägg 6-C. Denna checklista omfattar en försäkran om åtagande som ska undertecknas av sökandens rättsliga företrädare eller av den person som är ansvarig för säkerheten vid anläggningen.

När checklistan för validering är ifylld ska uppgifterna i checklistan anses vara sekretessbelagda.

Den undertecknade åtagandeförsäkran ska behållas av den behöriga myndigheten, eller av valideraren för luftfartsskydd i EU som på begäran ska tillhandahålla den för den berörda behöriga myndigheten.

c)

En inspektion av sökandens anläggning utförd av den behöriga tullmyndigheten i enlighet med artikel 14n i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska anses vara en kontroll på plats, under förutsättning att den ägde rum inom 3 år före det datum då sökanden ansökte om godkännande som säkerhetsgodkänd speditör. Den sökande ska i så fall fylla i de uppgifter som krävs i den första delen i Valideringschecklista för kända avsändare, som ingår i tillägg 6-C, och skicka den till den behöriga myndigheten tillsammans med den försäkran om åtagande som ska undertecknas av sökandens rättsliga företrädare eller av den person som är ansvarig för luftfartsskyddet vid anläggningen.

AEO-certifikatet och tullmyndigheternas relevanta bedömning ska tillhandahållas av sökanden för ytterligare inspektion.

Den undertecknade åtagandeförsäkran ska behållas av den behöriga myndigheten, eller av valideraren för luftfartsskydd i EU som på begäran ska tillhandahålla den för den berörda behöriga myndigheten.

d)

Om den behöriga myndigheten anser att de uppgifter som tillhandahållits enligt led a och b eller, i tillämpliga fall, led a och c är tillfredsställande, ska den se till att alla uppgifter om avsändaren senast följande arbetsdag förs in i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan. När dessa uppgifter förs in i databasen ska den behöriga myndigheten förse varje godkänd anläggning med en unik alfanumerisk identitetskod i standardformat.

Om den behöriga myndigheten inte anser att de uppgifter som tillhandahållits enligt led a och b eller, i tillämpliga fall, a och c är tillräckliga, ska den omgående delge den verksamhetsutövare som ansöker om godkännande som känd avsändare skälen till detta.

e)

Kända avsändare ska inte anses vara godkända innan alla uppgifter har förts in i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.

6.4.1.3   En känd avsändare ska utse minst en person på varje anläggning som har ansvaret för tillämpningen och övervakningen av säkerhetsåtgärder vid den anläggningen. Denna person ska med tillfredsställande resultat ha genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.

6.4.1.4   Kända avsändare ska valideras på nytt minst vart femte år. Detta ska omfatta kontroll på plats för att se om den kända avsändaren fortfarande uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter.

En inspektion på den kända avsändarens anläggning, genomförd av den behöriga myndigheten i enlighet med dess nationella program för kvalitetskontroll, kan anses vara en kontroll på plats förutsatt att den omfattar alla områden som anges i checklistan i tillägg 6-C.

En inspektion av den kända avsändarens anläggning utförd av den behöriga tullmyndigheten i enlighet med artikel 14n i förordning (EEG) nr 2454/93 ska anses vara en kontroll på plats.

6.4.1.5   Om den behöriga myndigheten inte längre anser att den kända avsändaren uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och dess genomföranderättsakter, ska myndigheten återkalla godkännandet som känd avsändare för den (de) berörda anläggningen (anläggningarna).

Om verksamhetsutövaren inte längre innehar ett sådant AEO-certifikat som det hänvisas till i led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 eller om detta AEO-certifikat har dragits in på grund av bristande efterlevnad av artikel 14k i den förordningen, ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att försäkra sig om att den kända avsändaren uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008.

Verksamhetsutövaren ska underrätta den behöriga myndigheten om alla ändringar som rör dennes AEO-certifikat som avses i led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Omedelbart efter det att ett godkännande har dragits in, och i alla händelser inom 24 timmar, ska den behöriga myndigheten se till att avsändarens ändrade status anges i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.

6.4.1.6   Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att tillämpa strängare regler i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008 ska en känd avsändare som godkänts i enlighet med punkt 6.4 i denna bilaga erkännas i alla medlemsstater.

En känd avsändare som godkänts i enlighet med punkt 6.4.1.2 d omfattas även av den kompletterande bestämmelse som fastställs i punkt 6.4 i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

6.4.1.7   Den behöriga myndigheten ska ge tullmyndigheterna tillgång till alla de uppgifter rörande statusen som känd avsändare som kan vara relevanta för innehavet av ett sådant AEO-certifikat som avses i led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93. Detta inbegriper information om nya godkännanden av kända avsändare, återkallande av status som känd avsändare, förlängning och inspektioner, inspektionsprogram och resultaten av dessa bedömningar.

Den behöriga myndigheten och de nationella tullmyndigheterna ska fastställa formerna för genomförandet av detta informationsutbyte.

6.4.2   Säkerhetsåtgärder som ska genomföras av kända avsändare

6.4.2.1   Kända avsändare ska se till att

a)

säkerhetsnivån på anläggningen eller i lokalerna är tillräckligt hög för att identifierbar flygfrakt och identifierbar flygpost kan skyddas från obehörig åtkomst, och

b)

all personal som utför säkerhetsåtgärder rekryteras och får utbildning i enlighet med kraven i kapitel 11 och att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna har rekryterats och får genomgå allmän utbildning om säkerhetsfrågor i enlighet med kraven i kapitel 11.

c)

identifierbar flygfrakt och flygpost i förekommande fall skyddas mot obehörig åtkomst och manipulation under produktion, förpackning, lagring, klarering och/eller transport.

Om dessa säkerhetsåtgärder av någon anledning inte har genomförts för en försändelse, eller om den kända avsändaren inte är upphovsman till försändelsen, ska den kända avsändaren tydligt ange detta för den säkerhetsgodkända speditören så att punkt 6.3.2.3 kan tillämpas.

6.4.2.2   Den kända avsändaren ska godta att försändelser som inte varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna säkerhetskontrolleras i enlighet med punkt 6.2.1.

6.5   KONTOAVSÄNDARE

6.5.1   Kontoavsändare ska utses av en säkerhetsgodkänd speditör.

6.5.2   Följande förfarande ska tillämpas för att utse någon som kontoavsändare:

a)

Den säkerhetsgodkända speditören ska tillhandahålla Instruktioner för luftfartsskydd för kontoavsändare och Försäkran om åtagande – kontoavsändare enligt tillägg 6-D till verksamhetsutövaren. Den säkerhetsgodkända speditören ska erhålla dessa instruktioner och försäkran om åtagande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken anläggningen är belägen.

b)

Verksamhetsutövaren ska lämna in en undertecknad Försäkran om åtagande – kontoavsändare enligt tillägg 6-D till den säkerhetsgodkända speditören, såvida inte den verksamhetsutövaren innehar ett AEO-certifikat enligt led b eller c i artikel 14a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Verksamhetsutövaren ska dessutom utse minst en person som ska ha ansvaret för säkerheten i verksamhetsutövarens anläggningar och informera den säkerhetsgodkända speditören om den personens namn och kontaktuppgifter.

I förekommande fall ska den undertecknade försäkran behållas av den säkerhetsgodkända speditören och tillhandahållas den behöriga myndigheten på begäran.

Om kravet att fylla i en försäkran om åtagande har upphävts på grund av att ett AEO-certifikat föreligger, ska kontoavsändaren omedelbart informera den säkerhetsgodkända speditören om kontoavsändaren inte längre innehar något sådant certifikat.

c)

Den säkerhetsgodkända speditören ska utföra en validering genom att fastställa följande detaljer om den tilltänkta kontoavsändaren:

Uppgifter om företaget, inklusive korrekt företagsadress.

Företagets typ av verksamhet.

Kontaktuppgifter, även kontaktuppgifterna för säkerhetsansvariga personer (en eller flera).

Momsregistreringsnummer eller företagets registreringsnummer.

Om undantag enligt 6.5.2 b tillämpas, AEO-certifikatets nummer.

d)

Om den säkerhetsgodkända speditören anser att informationen enligt punkterna b och c är tillfredsställande får den säkerhetsgodkända speditören utse sökanden till kontoavsändare.

6.5.3   Den säkerhetsgodkända speditören ska föra en databas med den information som avses i 6.5.2 c. Den behöriga myndigheten ska ha tillgång till denna databas för inspektioner.

6.5.4   Om det inte förekommer någon aktivitet i fråga om transport av flygfrakt eller flygpost på kontoavsändarens konto under en tvåårsperiod ska dennes status som kontoavsändare löpa ut.

6.5.5   Om den behöriga myndigheten eller den säkerhetsgodkända speditören inte längre anser att kontoavsändaren efterlever instruktionerna i tillägg 6-D ska den säkerhetsgodkända speditören omedelbart upphäva kontoavsändarens status.

6.5.6   Om de säkerhetsåtgärder som avses Instruktioner för luftfartsskydd för kontoavsändare av någon anledning inte har genomförts för en försändelse, eller om kontoavsändaren inte är upphovsman till försändelsen ska kontoavsändaren tydligt ange detta för den säkerhetsgodkända speditören så att punkt 6.3.2.3 kan tillämpas.

6.6   SKYDD AV FRAKT OCH POST

6.6.1   Skydd av frakt och post under transport

6.6.1.1   I syfte att säkerställa att försändelser som varit föremål för de föreskrivna säkerhetsåtgärderna skyddas mot obehörig åtkomst under transport

a)

ska försändelsen förpackas eller förseglas av den säkerhetsgodkända speditören, den kända avsändaren eller kontoavsändaren så att all eventuell manipulering skulle upptäckas; om detta inte är möjligt ska alternativa skyddsåtgärder som säkerställer försändelsens integritet vidtas, och

b)

ska lastrummet i det fordon i vilket försändelsen transporteras vara låst eller förseglat, och fordon med gardinsida ska säkras med TIR-linor så att all manipulering kan upptäckas, och lastutrymmet på fordon med öppet flak ska hållas under observation, och

c)

ska åkeriförsäkran enligt tillägg 6-E godkännas av det åkeri som har ingått transportavtalet med den säkerhetsgodkända speditören, kända avsändaren eller kontoavsändaren, såvida åkeriet inte är en säkerhetsgodkänd speditör.

Den undertecknade försäkran ska behållas av den säkerhetsgodkända speditör, den kända avsändare eller den kontoavsändare för vilken åkeriet genomför transporten. På begäran ska en kopia av den undertecknade försäkran även tillhandahållas den säkerhetsgodkända speditören eller lufttrafikföretaget som tar emot försändelsen, eller den berörda behöriga myndigheten.

Som ett alternativ till led c kan åkeriet styrka för den säkerhetsgodkända speditören, den kända avsändaren eller kontoavsändaren för vilken transporten genomförs att åkeriet blivit certifierat eller godkänt av en behörig myndighet.

När detta styrks ska kraven i tillägg 6-E uppfyllas, och den berörda säkerhetsgodkända speditören, den kända avsändaren eller kontoavsändaren ska bevara kopior. På begäran ska en kopia även tillhandahållas den säkerhetsgodkända speditören eller lufttrafikföretaget som tar emot försändelsen, eller en annan behörig myndighet.

6.6.1.2   Punkt 6.6.1.1 led b och c ska inte gälla under transport på flygsidan.

6.6.2   Skydd av frakt och post på flygplatser vid lastning på ett luftfartyg

6.6.2.1   Försändelser av frakt och post som finns på en känslig del ska anses vara skyddade mot obehörig åtkomst.

6.6.2.2   Försändelser av frakt och post som finns på en plats som inte är en känslig del av ett behörighetsområde ska vara belägna i de delar av den säkerhetsgodkända speditörens lokaler som är skyddade genom tillträdeskontroll eller, om de är belägna utanför sådana delar, ska de anses vara skyddade mot obehörig åtkomst om

a)

de är fysiskt skyddade så att införandet av förbjudna föremål omöjliggörs,

b)

de inte lämnas obevakade och tillgången är begränsad till personer som arbetar med skydd och lastning av förnödenheterna på luftfartyget.

6.7   HÖGRISKFRAKT OCH HÖGRISKPOST

Bestämmelser om högriskfrakt och högriskpost fastställs i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

6.8   SÄKERHETSFÖRFARANDEN FÖR FRAKT OCH POST SOM TRANSPORTERAS TILL UNIONEN FRÅN TREDJELÄNDER

6.8.1   Godkännande av lufttrafikföretag

6.8.1.1   Alla lufttrafikföretag som transporterar frakt eller post från en flygplats i ett tredjeland som inte nämns i tillägg 6-Fi eller 6-Fii för transferering, transitering eller lossning vid en flygplats som omfattas av förordning (EG) nr 300/2008 ska godkännas som ”lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till unionen från ett tredjelands flygplats” (ACC3) av en av följande myndigheter enligt följande:

a)

Av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utfärdade lufttrafikföretagets drifttillstånd (AOC).

b)

Av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 (4), för lufttrafikföretag som inte har något drifttillstånd utfärdat av en medlemsstat.

c)

Av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där lufttrafikföretaget har sin huvudsakliga verksamhetsbas i unionen, eller av någon annan behörig myndighet i unionen efter överenskommelse med den behöriga myndigheten, för lufttrafikföretag som inte har något drifttillstånd utfärdat av en medlemsstat och som inte är upptagna i bilagan till förordning (EG) nr 748/2009.

6.8.1.2   Godkännande av ett lufttrafikföretag som ACC3 för frakt- och postverksamhet som bedrivs från en flygplats där ACC3-godkännande krävs (nedan kallad relevant fraktverksamhet) ska ske på grundval av följande:

a)

En person med övergripande ansvar för genomförandet av säkerhetsbestämmelserna för frakt och post med avseende på den relevanta fraktverksamheten ska utses för lufttrafikföretagets räkning, och

b)

en rapport om valideringen av luftfartsskydd i EU som bekräftar genomförandet av säkerhetsåtgärder.

6.8.1.3   Den behöriga myndigheten ska förse utvald ACC3 med en unik alfanumerisk identitetskod i standardformat för identifiering av lufttrafikföretaget och den tredjelandsflygplats från vilken lufttrafikföretaget godkänts för transport av frakt eller post till unionen.

6.8.1.4   Godkännandet ska gälla under en period om högst fem år från och med den dag då den behöriga myndigheten har fört in uppgifterna om en ACC3 i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.

6.8.1.5   En ACC3 som har förts in i unionens databas för säkerhet i leveranskedjan ska erkännas i alla medlemsstater för alla flygningar från tredjelandsflygplatsen till unionen.

6.8.2   Validering av luftfartsskydd i EU för ACC3

6.8.2.1   Valideringen av luftfartsskydd i EU för ett lufttrafikföretags relevanta fraktverksamhet ska bestå av följande:

a)

En granskning av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram för att säkerställa att det är relevant och fullständigt med avseende på samtliga punkter i tillägg 6-G.

b)

Kontroll av genomförandet av åtgärder för luftfartsskydd med avseende på relevant fraktverksamhet med hjälp av checklistan i tillägg 6-C3.

6.8.2.2   Kontrollen av genomförandet av valideringen av luftfartsskydd i EU ska göras på plats på något av följande sätt:

1.

På flygplatsen från vilken lufttrafikföretaget bedriver relevant fraktverksamhet före det att ett ACC3-godkännande kan beviljas för den flygplatsen.

Om det vid valideringen av luftfartsskydd i EU därefter fastställs att ett eller flera av de mål som anges i checklistan i tillägg 6-C3 inte har genomförts ska den behöriga myndigheten inte godkänna lufttrafikföretaget som ACC3 för den relevanta fraktverksamheten utan bevis på att lufttrafikföretaget har åtgärdat de brister som identifierats.

2.

På ett representativt antal flygplatser från vilka ett lufttrafikföretag bedriver relevant fraktverksamhet före det att ett ACC3-godkännande beviljats för samtliga flygplatser från vilka det lufttrafikföretaget bedriver relevant fraktverksamhet. Följande villkor gäller:

a)

Detta alternativ begärs av ett lufttrafikföretag som bedriver flera relevanta fraktverksamheter.

b)

Den behöriga myndigheten ska kontrollera att lufttrafikföretaget tillämpar ett internt kvalitetssäkringsprogram för skydd som motsvarar validering av luftfartsskydd i EU.

c)

Det representativa antalet ska vara minst tre flygplatser eller 5 %, beroende på vilket som är störst, samt alla flygplatser som är belägna i högriskområden.

d)

Den behöriga myndigheten ska ha godkänt en plan som säkerställer att valideringar av luftfartsskydd i EU utförs för varje år som godkännandet gäller vid ytterligare flygplatser för vilka ACC3-godkännande kommer att beviljas, eller till dess alla flygplatser har validerats. Dessa valideringar ska varje år vara minst lika många som de som krävs enligt led c. Planen ska ange de skäl som ligger till grund för valet av ytterligare flygplatser.

e)

Alla ACC3-godkännanden ska löpa ut samma dag.

f)

Om det till följd av en av de valideringar av luftfartsskydd i EU som överenskommits enligt planen fastställs att ett eller flera av de mål som anges i checklistan i tillägg 6-C3 inte har genomförts ska den behöriga myndighet som utfärdar godkännandet kräva bevis på att den brist som identifierats vid den specifika flygplatsen har åtgärdats, och, beroende på hur allvarlig bristen är, begära följande:

Validering av luftfartsskydd i EU för alla flygplatser där ACC3-godkännande krävs i enlighet med punkt 6.8.2.2.1 inom en tidsfrist som den behöriga myndigheten fastställer, eller

dubbelt så många valideringar av luftfartsskydd i EU som fastställs i enlighet med led d per vart och ett av de återstående åren för ACC3-godkännande.

6.8.2.3   Den behöriga myndigheten får godta rapporten om valideringen av luftfartsskydd i EU för en verksamhetsutövare i ett tredjeland för ACC3-godkännande om den verksamhetsutövaren ansvarar för hela fraktverksamheten, inklusive lastning i luftfartygets lastutrymme, på uppdrag av ACC3 och rapporten om valideringen av luftfartsskydd i EU täcker all denna verksamhet.

6.8.2.4   Den behöriga myndigheten får godkänna ett lufttrafikföretag som ACC3 under en begränsad tidsperiod som löper ut senast den 30 juni 2016, om en validering av luftfartsskydd i EU inte kunde genomföras av objektiva skäl som lufttrafikföretaget inte kunde råda över. Om ett sådant godkännande görs för en period på mer än sex månader, ska den behöriga myndigheten ha kontrollerat att lufttrafikföretaget tillämpar ett internt kvalitetskontrollprogram för luftfartsskydd som motsvarar validering av luftfartsskydd i EU.

6.8.2.5   Valideringen av luftfartsskydd i EU ska dokumenteras i en valideringsrapport bestående av åtminstone en försäkran om åtagande i enlighet med tillägg 6-H1, checklistan i enlighet med tillägg 6-C3 och en försäkran från valideraren för luftfartsskydd i EU i enlighet med tillägg 11-A. Valideraren för luftfartsskydd i EU ska lämna in valideringsrapporten till den behöriga myndigheten och förse det validerade lufttrafikföretaget med en kopia.

6.8.3   Säkerhetsåtgärder för frakt och post som anländer från ett tredjeland

6.8.3.1   En ACC3 ska se till att all frakt och post som transporteras för transferering, transitering eller lossning vid en flygplats i unionen säkerhetskontrolleras såvida inte

a)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen,

b)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen,

c)

försändelsen har varit föremål för föreskrivna säkerhetsåtgärder genomförda av en kontoavsändare, under ansvar av en ACC3 eller av en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU, och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen, och den inte fraktas på ett passagerarluftfartyg,

d)

försändelsen är undantagen från säkerhetskontroll i enlighet med punkt 6.1.1 d och har skyddats mot obehörig åtkomst från det ögonblick då den blev identifierbar flygfrakt eller identifierbar flygpost och fram till lastningen.

6.8.3.2   Frakt och post som transporteras till unionen ska säkerhetskontrolleras med någon av de metoder och förfaranden som anges i punkt 6.2.1 på ett sätt som till rimlig grad säkerställer att den inte innehåller några förbjudna föremål.

6.8.3.3   En ACC3 ska säkerställa, när det gäller

a)

transferering och transitering av frakt eller post, att säkerhetskontroll i enlighet med punkt 6.8.3.2 eller säkerhetsåtgärder har genomförts i egen regi eller av en verksamhetsutövare som validerats för luftfartsskydd i EU vid ursprungsorten eller någon annanstans i leveranskedjan och att sådana försändelser har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen, och

b)

högriskfrakt och högriskpost, att säkerhetskontroll enligt punkt 6.7 har genomförts av denna ACC3 eller av en verksamhetsutövare som validerats för luftfartsskydd i EU, på ursprungsorten eller någon annanstans i leveranskedjan, och att sådana försändelser märkts med SHR och har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till lastningen.

6.8.3.4   Den unika alfanumeriska identitetskod för en ACC3 och försändelsens säkerhetsstatus som avses i punkt 6.3.2.6 d och som utfärdats av en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU ska anges i de åtföljande handlingarna, antingen i form av en flygfraktsedel, motsvarande postdokumentation eller i en separat försäkran och i antingen elektronisk eller skriftlig form.

6.8.3.5   I avsaknad av en säkerhetsgodkänd speditör som avses i punkt 6.8.4 får en ACC3 eller ett lufttrafikföretag som anländer från ett tredjeland som anges i förteckningen i tillägg 6-Fi eller 6-Fii utfärda försäkran om säkerhetsstatus.

6.8.4   Validering av säkerhetsgodkända speditörer och kända avsändare

6.8.4.1   För att bli säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU ska verksamhetsutövare i tredjeland valideras enligt ett av följande två alternativ och förtecknas i databasen för den/de ACC3 som verksamhetsutövaren direkt levererar frakt eller post till för transport till unionen:

a)

Säkerhetsprogrammet hos en ACC3 ska innehålla detaljerade uppgifter om säkerhetsåtgärder som genomförts för dess räkning av verksamhetsutövare i tredjeland från vilka den direkt tar emot frakt eller post för transport till unionen. Valideringen av luftfartsskydd i EU för en ACC3 ska innebära att de säkerhetsåtgärder som tillämpas av dessa verksamhetsutövare valideras,

b)

att verksamhetsutövarna i tredjelandet med högst fem års mellanrum låter relevant frakthanteringsverksamhet undergå validering av luftfartsskydd i EU och tillhandahåller ACC3 en kopia av valideringsrapporten. Valideringsrapporten ska, för säkerhetsgodkända speditörer från tredjeland, bestå av en försäkran om åtagande i enlighet med tillägg 6-H2 och checklistan i enlighet med tillägg 6-C2, och, för kända avsändare i tredjeland, en försäkran om åtagande i enlighet med tillägg 6-H3 och checklistan i enlighet med tillägg 6-C4. Valideringsrapporten ska också innehålla en försäkran från valideraren för luftfartsskydd i EU i enlighet med tillägg 11-A.

6.8.4.2   Om valideringen av luftfartsskydd i EU enligt punkt 6.8.4.1 b visar att verksamhetsutövaren

a)

har uppfyllt de mål som avses i den relevanta checklistan ska det i valideringsrapporten anges att verksamhetsutövaren är en säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU. Valideraren ska förse den validerade verksamhetsutövaren med originalet av valideringsrapporten.

b)

inte har uppfyllt de mål som avses i den relevanta checklistan ska verksamhetsutövaren inte godkännas för hantering av frakt för transport till EU. Verksamhetsutövaren ska få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

6.8.4.3   En ACC3 ska upprätthålla en databas som ska innehålla minst följande uppgifter för varje säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU i enlighet med punkt 6.8.4.1, och som den direkt tar emot frakt eller post från för transport till unionen:

a)

Uppgifter om företaget, inklusive korrekt företagsadress.

b)

Företagets typ av verksamhet, utom känslig information om företaget.

c)

Kontaktuppgifter, även kontaktuppgifterna för säkerhetsansvariga personer (en eller flera).

d)

Företagets organisationsnummer (om tillämpligt).

e)

Valideringsrapporten, om sådan finns.

Databasen ska finnas tillgänglig för inspektion av ACC3.

Andra verksamhetsutövare som validerats för luftfartsskydd i EU får upprätthålla en sådan databas.

6.8.4.4   En verksamhetsutövare som levererar flygfrakt eller flygpost och som har ett nätverk av olika anläggningar i tredjeländer kan få ett enda godkännande som säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU, som omfattar alla nätverkets anläggningar, under förutsättning att

a)

de relevanta delarna av luftfartsskyddsverksamheten i nätverket, inklusive transporttjänster mellan anläggningar, täcks av ett enda säkerhetsprogram eller av standardiserade säkerhetsprogram, och

b)

genomförandet av säkerhetsprogrammet (säkerhetsprogrammen) föregås av ett enda internt kvalitetskontrollprogram för luftfartsskydd som motsvarar validering av luftfartsskydd i EU, och

c)

innan nätverket godkänns som säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU ska följande av företagets anläggningar ha genomgått en validering avseende luftfartsskydd i EU:

i)

Anläggningar (en eller flera) från vilka frakt eller post levereras direkt till en ACC 3, och

ii)

minst två eller 20 % av anläggningarna i nätverket, beroende på vilket som är högst, från vilka frakt eller post vidarebefordras till anläggningar som avses i led i, och

iii)

alla anläggningar som är belägna i tredjeländer som anges i förteckningen i tillägg 6-I i kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005.

För att en säkerhetsgodkänd speditör ska kunna behålla valideringen för luftfartsskydd i EU för alla anläggningar i nätverket som ännu inte validerats fram till senast den 30 juni 2018, ska, under varje år efter det år då godkännandet gjordes, ytterligare minst två eller 20 %, beroende på vilken mängd som är störst av de anläggningar från vilka frakt eller post vidarebefordras till de anläggningar (en eller flera) som avses i punkt 6.8.4.4 c i genomgå en validering avseende luftfartsskydd i EU fram till dess att alla anläggningar validerats.

En validerare för luftfartsskydd i EU ska fastställa planen för turordningen på de platser som ska valideras varje år enligt ett slumpmässigt urval. Planen ska upprättas oberoende av den som driver nätverket och får inte ändras av den verksamhetsutövaren. Denna plan ska utgöra en integrerad del av den valideringsrapport som ligger till grund för att nätverket godkänns som säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU.

När de har genomgått validering av luftfartsskydd i EU ska anläggningar inom nätverket betraktas som en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU i enlighet med punkt 6.8.4.2 a.

6.8.4.5   Om en validering av luftfartsskydd i EU för en anläggning i det nätverk som avses i punkt 6.8.4.4 c ii visar att anläggningen inte uppfyller de mål som anges i checklistan i tillägg 6-C2, ska frakt och post från denna anläggning säkerhetskontrolleras vid en anläggning som godkänts i enlighet med 6.8.4.2 a fram till dess att en validering av luftfartsskydd i EU bekräftar överensstämmelse med målen i checklistan.

6.8.4.6   Punkterna 6.8.4.4 till 6.8.4.6 upphör att gälla den 30 juni 2018.

6.8.5   Underlåtenhet att uppfylla åtaganden och upphörande av ett ACC3-godkännande

6.8.5.1   Underlåtenhet att uppfylla åtaganden

1.

Om kommissionen eller en behörig myndighet upptäcker en allvarlig brist i fråga om en ACC3-verksamhet som den anser får stor inverkan på nivån på luftfartsskyddet i unionen ska den

a)

utan dröjsmål informera berörd ACC3, begära kommentarer och begära att den allvarliga bristen åtgärdas, och

b)

utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater.

2.

Om en behörig myndighet inte har fått bekräftat att bristen har åtgärdats får kommissionen, efter samråd med kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten vilken inrättas genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008 fastställa att lufttrafikföretaget inte längre ska vara godkänt som ACC3, för vissa eller för samtliga flygsträckor från tredjeländer till unionen. I så fall ska uppgifterna om en ACC3 tas bort från unionens databas för säkerhet i leveranskedjan.

3.

Ett lufttrafikföretag vars godkännande som ACC3 har återkallats i enlighet med punkt 6.8.5.1.2 får inte återinsättas eller införas i unionens databas över säkerhetsgodkända speditörer eller kända avsändare innan en validering av luftfartsskydd i EU har bekräftat att den allvarliga bristen har åtgärdats och kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten har informerats om detta av den behöriga myndigheten.

6.8.5.2   Upphörande

Den behöriga myndighet som godkänt en ACC3 är ansvarig för att denne tas bort från unionens databas för säkerhet i leveranskedjan,

a)

på begäran av eller efter överenskommelse med lufttrafikföretaget,

b)

om en ACC3 inte bedriver relevant fraktverksamhet och inte svarar på en begäran om kommentarer eller på annat sätt försvårar bedömningen av risker för luftfarten.

TILLÄGG 6-A

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE – SÄKERHETSGODKÄND SPEDITÖR

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (5) om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten, och dess genomföranderättsakter,

intygar jag

att såvitt jag känner till är uppgifterna i företagets säkerhetsprogram fullständiga och sanningsenliga,

att de metoder och förfaranden som anges i detta säkerhetsprogram kommer att genomföras och upprätthållas vid alla anläggningar som omfattas av programmet,

att detta säkerhetsprogram kommer att ändras och anpassas för att överensstämma med alla framtida relevanta förändringar av unionslagstiftningen, såvida inte [företagets namn] meddelar [den behöriga myndighetens namn] att det inte längre önskar vara säkerhetsgodkänd speditör,

att [företagets namn] skriftligen kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om

a)

smärre ändringar av företagets säkerhetsprogram, som företagsnamn, person som är ansvarig för säkerhet eller kontaktuppgifter, samt ändringar av de personer som begär tillgång till unionens databas för säkerhet i leveranskedjan, omgående och senast inom tio arbetsdagar, och

b)

större planerade förändringar, som nya förfaranden för säkerhetskontroll, större byggarbeten som kan påverka företagets uppfyllande av gällande unionslagstiftning eller ändrad anläggning/adress, senast 15 arbetsdagar innan de planerade ändringarna träder i kraft,

att [företagets namn] i syfte att säkerställa att gällande unionslagstiftning uppfylls kommer att samarbeta till fullo vid alla inspektioner som krävs och ge tillgång till all dokumentation som inspektörerna begär,

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om alla eventuella brister i säkerheten och alla misstänkta omständigheter som kan påverka fraktens/postens säkerhet, särskilt eventuella försök att gömma förbjudna föremål i försändelser,

att [företagets namn] kommer att se till att all relevant personal får lämplig utbildning enligt kapitel 11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och känner till sitt säkerhetsansvar inom ramen för företagets säkerhetsprogram, och

att [företagets namn] kommer att meddela [den behöriga myndighetens namn] om

a)

det upphör med sin verksamhet,

b)

det inte längre hanterar flygfrakt/flygpost,

c)

det inte längre kan uppfylla kraven i gällande unionslagstiftning.

Jag ansvarar helt och fullt för denna försäkran.

Namn:

Befattning:

Datum:

Underskrift:

TILLÄGG 6-B

VÄGLEDNING FÖR KÄNDA AVSÄNDARE

Denna vägledning ska hjälpa dig att jämföra dina nuvarande säkerhetsarrangemang med de kriterier som föreskrivs för kända avsändare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (6) och dess genomföranderättsakter. På så sätt kan du kontrollera att du uppfyller kriterierna innan du förbereder ett officiellt valideringsbesök på plats.

Det är viktigt att valideraren kan träffa rätt personer under valideringsbesöket (t.ex. den säkerhetsansvarige och den som har hand om rekrytering av personal). Validerarens bedömning kommer att dokumenteras på en EU-checklista. När checklistan för validering är ifylld ska uppgifterna i checklistan anses vara sekretessbelagd.

EU-checklistan omfattar två typer av frågor: 1. Sådana där ett negativt svar automatiskt innebär att du inte kan godtas som känd avsändare, och 2. sådana som syftar till att bygga upp en allmän bild av dina säkerhetsarrangemang så att valideraren kan dra allmänna slutsatser. De områden för vilka kraven anges i fetstil nedan är de där ”avslag” registreras automatiskt. Om de krav som är angivna i fetstil leder till ett avslag kommer du att få upplysningar om skälen till detta och råd om hur du kan anpassa dig för att godkännas.

Innehavare av AEO-certifikat enligt led b eller c i artikel 14a.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (7) (så kallade AEOF- och AEOS-certifikat) vars anläggningar för vilka status som känd avsändare begärs framgångsrikt har inspekterats av tullmyndigheterna tidigast 3 år före datumet för begäran om status som känd avsändare, behöver fylla i del 1 som ska undertecknas av en rättslig företrädare för företaget, avseende organisation och ansvarsfördelning, liksom försäkran om åtagande i Valideringschecklista för kända avsändare, vilken ingår i tillägg 6-C.

Inledning

Frakten ska ha sitt ursprung i ditt företag och i den anläggning som inspekteras. Detta omfattar tillverkning inom anläggningen och plocka och packa-hantering där föremålen inte kan identifieras som flygfrakt innan de väljs ut för att utföra en beställning. (Se även anmärkningarna.)

Du kommer att behöva avgöra när en frakt- eller postförsändelse blir identifierbar som flygfrakt-/flygpost och visa att du har vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda försändelsen mot obehörig åtkomst eller manipulering. Detta omfattar en redogörelse för produktion, förpackning, lagring och/eller klarering.

Organisation och ansvarsfördelning

Du kommer att behöva tillhandahålla uppgifter om din organisation (namn och i förekommande fall momsregistreringsnummer, registreringsnummer hos handelskammaren eller företagets registreringsnummer, AEO-certifikatets nummer och datum för tullmyndigheternas senaste inspektion av den berörda anläggningen), adressen till den anläggning som ska valideras och organisationens huvudadress (om den skiljer sig från anläggningens adress). Dessutom krävs datumet för det senaste valideringsbesöket och den senaste unika alfanumeriska identitetskoden (i förekommande fall), liksom uppgifter om verksamhetens art, ungefärligt antal anställda vid anläggningen, namn och befattning på de personer som har hand om flygfrakt-/flygpostsäkerhet samt kontaktuppgifter.

Rekrytering av personal

Du kommer att behöva lämna uppgifter om de metoder som används för att rekrytera alla typer av personal (fast anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer) som kan ha tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost. Rekryteringsförfarandet ska omfatta en pålitlighetskontroll eller en säkerhetsprövning i enlighet med punkt 11.1 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. Valideringsbesöket på plats kommer att omfatta samtal med den person som är ansvarig för rekrytering. Han eller hon måste visa upp bevis (t.ex. formulär) för att bekräfta företagets rutiner. Rekryteringsförfarandet ska avse personal som rekryterats efter den 29 april 2010.

Säkerhetsutbildning för personalen

Du kommer att behöva styrka att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer) som har tillgång till flygfrakt/flygpost har genomgått lämplig utbildning om säkerhetsfrågor. Sådan utbildning ska genomföras i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. De enskilda personernas utbildning ska arkiveras. Dessutom kommer du att behöva visa att all berörd personal som utför säkerhetsåtgärder har genomgått utbildning och repetitionsutbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998.

Fysisk säkerhet

Du kommer att behöva visa hur din anläggning skyddas (t.ex. med ett staket eller en barriär) och att adekvata förfaranden för tillträdeskontroll tillämpas. I förekommande fall kommer du att behöva redogöra för eventuella larmsystem eller bevakningskameror (CCTV). Det är viktigt att tillgången till det område där flygfrakten/flygposten hanteras eller lagras är övervakad. Dörrar, fönster och annat tillträde till flygfrakt/flygpost måste vara säkrade eller omfattas av tillträdeskontroll.

Produktion (i förekommande fall)

Du kommer att behöva visa att tillträdet till produktionsområdet är kontrollerat och att produktionsprocessen övervakas. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under produktionens gång måste du kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering i detta skede.

Förpackning (i förekommande fall)

Du kommer att behöva visa att tillträdet till förpackningsområdet är kontrollerat och att förpackningsprocessen övervakas. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under förpackningens gång måste du kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering i detta skede.

Du kommer att behöva redogöra för förpackningsprocessen och visa att alla färdiga varor kontrolleras före förpackning.

Du kommer också att behöva redogöra för den yttre förpackningen och visa att den är hållbar. Du måste också visa att den slutliga ytterförpackningen är utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering, exempelvis med hjälp av numrerade förseglingar, säkerhetstejp, särskilda stämplar eller pappkartonger som är förslutna med tejp. Du kommer också att behöva visa att sådana förseglingar och liknande är i säkert förvar när de inte används och att deras nummer kontrolleras.

Lagring (i förekommande fall)

Du kommer att behöva visa att tillträde till lagerlokalerna kontrolleras. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under lagringen måste du kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering.

Slutligen måste du kunna visa att färdig och förpackad flygfrakt/flygpost kontrolleras innan den skickas.

Klarering (i förekommande fall)

Du kommer att behöva visa att tillgången till klareringsområdet kontrolleras. Om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under klareringens gång måste du kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering i detta skede.

Transport

Du kommer att behöva redogöra för metoderna för transport av frakt/post till den säkerhetsgodkända speditören.

Om du använder egna transportmedel måste du kunna visa att dina chaufförer har genomgått föreskriven fortbildning. Om ditt företag anlitar en entreprenör måste du se till att a) flygfrakten/flygposten förseglas av dig, eller att b) transportörens försäkran enligt tillägg 6-E i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 har undertecknats av transportören.

Om du har ansvar för transport av flygfrakt/flygpost kommer du att behöva visa att transporten kan säkras, antingen med förseglingar där så är möjligt, eller på annat sätt. Om numrerade förseglingar används måste du kunna visa att tillgången till förseglingarna kontrolleras och numren registreras. Om andra metoder används måste du kunna visa hur det säkerställs att det syns om frakten/posten har manipulerats, eller att den säkras. Du kommer också att behöva visa att åtgärder vidtas för identitetskontroll av de chaufförer som hämtar flygfrakten/flygposten. Du ska kunna visa att du ser till att frakt/post är säkrad när den lämnar anläggningen. Du måste kunna visa att flygfrakt/flygpost skyddas mot obehörig åtkomst under transporten.

Du behöver inte kunna styrka chaufförernas utbildning eller visa en kopia av åkeriförsäkran om en säkerhetsgodkänd speditör har arrangerat hämtningen av flygfrakten/flygposten från din anläggning.

Avsändarens ansvar

Du ska bekräfta att du godtar oanmälda inspektioner genomförda av den behöriga myndighetens inspektörer i syfte att övervaka dessa standarder.

Du ska också åta dig att omgående, men senast inom 10 arbetsdagar lämna alla relevanta uppgifter till [den behöriga myndighetens namn], om

a)

det allmänna säkerhetsansvaret tilldelas någon annan än den namngivna personen

b)

andra förändringar av lokaler eller förfaranden görs som kan få betydande följder för säkerheten

c)

ditt företag upphör med sin verksamhet, inte längre hanterar flygfrakt/flygpost eller inte längre kan uppfylla kraven i gällande EU-lagstiftning.

Slutligen måste du åta dig att upprätthålla säkerhetsstandarderna fram till nästa valideringsbesök och/eller inspektion på plats.

Du kommer sedan att behöva ta fullt ansvar för försäkran och underteckna valideringsdokumentet.

ANMÄRKNINGAR

Explosiva och brandfarliga anordningar

Monterade explosiva och brandfarliga ämnen får transporteras i fraktförsändelser om alla krav i alla säkerhetsbestämmelser är helt uppfyllda.

Försändelser med annat ursprung

En känd avsändare kan vidarebefordra försändelser till vilka denne inte själv är upphovsman till en säkerhetsgodkänd speditör under förutsättning att

a)

dessa försändelser hålls åtskilda från försändelser till vilka kontoavsändaren är upphovsman, och

b)

ursprunget är tydligt angivet på försändelsen eller på eventuella följesedlar.

Alla sådana försändelser måste genomgå säkerhetskontroll innan de lastas på ett luftfartyg.

TILLÄGG 6-C

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR KÄNDA AVSÄNDARE

Förklarande anmärkningar

Följande gäller i det här formuläret:

Punkter som är märkta med (*) är obligatoriska och MÅSTE fyllas i.

Om svaret på en fråga i fetstil är NEJ MÅSTE valideringen ge UNDERKÄNT RESULTAT. Detta gäller inte om frågan inte är tillämplig.

Den övergripande bedömningen kan först anses vara GODKÄND när avsändaren har undertecknat försäkran om åtagande på sista sidan..

Originalet till försäkran om åtagande ska bevaras av eller vara tillgängligt för den behöriga myndigheten fram till dess att valideringen löper ut. Ett exemplar av försäkran ska lämnas till avsändaren.

DEL 1

Organisation och ansvarsfördelning

1.1

Valideringsdatum (*)

dd/mm/åååå

 

1.2

Datum för föregående validering och i förekommande fall unik identitetskod (UNI).

dd/mm/åååå

 

UNI

 

1.3

Namn på den organisation som ska valideras (*)

Namn

Momsregistreringsnummer/registreringsnummer hos handelskammaren/företagets registreringsnummer (i förekommande fall)

1.4

Information om AEOF- eller AEOS-certifikat, i förekommande fall

Nummer på AEO-certifikat

 

Datum då tullmyndigheterna senast inspekterade denna anläggning

 

1.5

Adress till den anläggning som ska valideras (*)

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Land

 

1.6

Organisationens huvudadress (om den avviker från adressen till den anläggning som ska valideras, och förutsatt att det är i samma land)

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Land

 

1.7

Verksamhetens art – typ av frakt som hanteras

1.8

Har sökanden ansvar för:

a)

Produktion

b)

Förpackning

c)

Lagring

d)

Försändelse

e)

Övrigt, precisera

 

1.9

Ungefärligt antal anställda vid anläggningen

 

1.10

Namn och befattning på den som är ansvarig för flygfraktens/flygpostens säkerhet (*)

Namn

 

Befattning

 

1.11

Telefonnummer

Tfn. nr

 

1.12

E-post:adress (*)

E-post

 

DEL 2

Identifierbar flygfrakt/flygpost

Mål: Att fastställa den punkt (eller plats) där frakt/post blir identifierbar som flygfrakt/flygpost.

2.1

Fastställande, genom inspektion av produktionsområde, förpackningsanläggning, lager, urvals- och klareringsområde och andra berörda områden, var och hur en flygfrakt-/flygpostförsändelse blir identifierbar som sådan.

Beskrivning:

Anm.: I delarna 5–8 ska detaljerade uppgifter tillhandahållas om skydd av identifierbar flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst och manipulering.

DEL 3

Rekrytering och utbildning av personal

Mål: Att säkerställa att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda eller inhyrd personal, chaufförer) med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost har genomgått pålitlighetskontroller före anställning och/eller säkerhetsprövning samt fått tillräcklig utbildning i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. Dessutom, för att säkerställa att all personal som utför säkerhetsåtgärder vad gäller leveranser utbildas i enlighet med kapitel 11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998.

Om 3.1 och 3.2 är frågor i fetstil (där svaret NEJ följaktligen automatiskt leder till underkännande) beror på de nationella bestämmelserna i det land där anläggningen är belägen.. Minst en av dessa frågor måste emellertid vara i fetstil, vilket också ska innebära att kontroll före anställningen inte längre behövs om en säkerhetsprövning genomförts.. Personer som har ansvar för genomförande av säkerhetsåtgärder ska alltid ha genomgått säkerhetsprövning.

3.1

Omfattar rekryteringsförfarandet kontroll av all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost före anställningen i enlighet med punkt 11.1.4 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998? Detta avser personal som rekryteras efter den 29 april 2010.

JA eller NEJ

 

Om JA, vilken typ?

 

3.2

Omfattar detta rekryteringsförfarande även säkerhetsprövning, inbegripet kontroll av straffregister i enlighet med punkt 11.1.3 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998?

Detta avser personal som rekryteras efter den 29 april 2010.

JA eller NEJ

 

Om JA, vilken typ?

 

3.3

Omfattar rekryteringsförfarandet för personer med personligt ansvar för genomförande och övervakning av säkerhetsåtgärder vid anläggningen krav på säkerhetsprövning, inbegripet kontroll av straffregister i enlighet med punkt 11.1.3 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

3.4

Genomgår personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost utbildning i enlighet med punkt 11.2.7 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 innan de får denna tillgång? Får personal som genomför säkerhetsåtgärder vad gäller leveranser utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

3.5

Genomgår personal (enligt ovan) regelbunden repetitionsutbildning så ofta som föreskrivs för sådan utbildning?

JA eller NEJ

 

3.6

Bedömning – är dessa åtgärder tillräckliga för att säkerställa att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost och personal som utför säkerhetsåtgärder har rekryterats på korrekt sätt och fått tillräcklig utbildning i enlighet med kapitel 11 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

DEL 4

Fysisk säkerhet

Mål: Att fastställa om (den fysiska) säkerhetsnivån på anläggningen eller i lokalerna är tillräckligt hög för att identifierbar flygfrakt/flygpost kan skyddas från obehörig åtkomst.

4.1

Skyddas anläggningen av en fysisk omhägnad?

JA eller NEJ

 

4.2

Omfattas alla tillträdespunkter i anläggningen av tillträdeskontroll?

JA eller NEJ

 

4.3

Om JA, är dessa punkter …?

Bemannade

 

Manuella

 

Automatiska

 

Elektroniska

Annat (ange vilket)

4.4

Är byggnadens konstruktion solid?

JA eller NEJ

 

4.5

Har byggnaden ett fungerande larmsystem?

JA eller NEJ

 

4.6

Har byggnaden ett fungerande system med bevakningskameror (CCTV)?

JA eller NEJ

 

4.7

Om ja, sparas övervakningskamerornas bilder?

JA eller NEJ

 

4.8

Är alla dörrar, fönster och annat tillträde till flygfrakt/flygpost säkrade eller omfattas av tillträdeskontroll?

JA eller NEJ

 

4.9

Om inte, v.g. ange skälen till detta

4.10

Bedömning: Är organisationens åtgärder tillräckliga för att förhindra obehörig åtkomst till de områden inom anläggningen och i lokalerna där identifierbar flygfrakt/flygpost hanteras eller lagras?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

DEL 5

Produktion

Mål: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under produktionsprocessen.

5.1

Kontrolleras tillträdet till produktionsområdet?

JA eller NEJ

 

5.2

Om JA, hur?

5.3

Övervakas produktionsprocessen?

JA eller NEJ

 

5.4

Om JA, hur?

5.5

Finns det kontroller som förebygger manipulering under produktionsskedet?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

5.6

Bedömning: Vidtar organisationen tillräckliga åtgärder för att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst eller manipulering under produktionsfasen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

DEL 6

Förpackning

Mål: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under förpackningsprocessen.

6.1

Övervakas förpackningsprocessen?

JA eller NEJ

 

6.2

Om JA, hur?

6.3

Beskriv den slutgiltiga ytterförpackningen:

a)

Är den robust?

JA eller NEJ

Beskrivning:

b)

Är den utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Beskrivning:

 

6.4 a)

Används numrerade förseglingar, säkerhetstejp, särskilda stämplar eller pappkartonger som är förslutna med tejp för att se till att det tydligt syns om flygfrakten/flygposten har utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Om JA:

 

6.4 b)

Förvaras förseglingarna, säkerhetstejpen respektive de särskilda stämplarna under säkrade förhållanden när de inte används?

JA eller NEJ

 

Beskrivning:

 

6.4 c)

Kontrolleras användningen av förseglingar, säkerhetstejp respektive särskilda stämplar?

JA eller NEJ

 

Beskrivning:

 

6.5

Om svaret på fråga 6.4 a är JA, hur kontrolleras detta?

6.6

Bedömning: Är förpackningsförfarandet sådant att identifierbar flygfrakt/flygpost skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller manipulering?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

DEL 7

Lagring

Mål: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under lagringen.

7.1

Lagras den färdigställda och förpackade flygfrakten/flygposten säkert och kontrolleras den för spår av manipulering?

JA eller NEJ

 

7.2

Bedömning: Är lagringsförfarandet sådant att identifierbar flygfrakt/flygpost skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller manipulering?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 8

Klarering

Mål: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost under klareringsprocessen.

8.1

Kontrolleras tillgången till klareringsområdet?

JA eller NEJ

 

8.2

Om JA, hur?

8.3

Vem har tillgång till klareringsområdet?

Anställda?

JA eller NEJ

 

Chaufförer?

JA eller NEJ

 

Besökare?

JA eller NEJ

 

Entreprenörer?

JA eller NEJ

 

8.4

Bedömning: Är säkerheten tillräcklig för att skydda flygfrakten/flygposten från obehörig åtkomst eller manipulering inom klareringsområdet?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

DEL 8A

Försändelser med annat ursprung

Syfte: Att inrätta förfaranden för hantering av icke-säkrade försändelser.

Dessa frågor ska endast besvaras om försändelser för flygtransport tas emot från andra företag.

8A.1

Tar företaget emot försändelser av frakt för flygtransport från andra företag?

JA eller NEJ

 

8A.2

Om JA, hur hålls dessa försändelser åtskilda från företagets egna försändelser, och hur identifieras de för den säkerhetsgodkända speditören eller transportören?

DEL 9

Transport

Mål: Att skydda identifierbar flygfrakt/flygpost från obehörig åtkomst eller manipulering.

9.1

Hur fraktas flygfrakten/flygposten till den säkerhetsgodkända speditören?

a)

Av den säkerhetsgodkända speditören eller åt denne?

JA eller NEJ

 

b)

Avsändarens egen transport?

JA eller NEJ

 

c)

Anlitar avsändaren en entreprenör?

JA eller NEJ

 

9.2

Om avsändaren anlitar en entreprenör:

Förseglas eller förpackas flygfrakten/flygposten före transport så det säkerställs att all eventuell manipulering skulle upptäckas?

Har transportören undertecknat åkeriförsäkran?

JA eller NEJ

 

Följande frågor ska endast besvaras om 9.1 b eller 9.1 c är tillämpliga.

9.3

Kan transportfordonets lastutrymme säkras?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

9.4 a)

Om transportfordonets lastutrymme kan förseglas, görs detta med numrerade förseglingar?

JA eller NEJ

 

b)

Om numrerade förseglingar används, kontrolleras åtkomsten till dessa, och registreras numren vid utlämning?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

9.5

Om transportfordonets lastutrymme inte kan förseglas, är flygfrakten/flygposten så beskaffad att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

9.6

Om JA, redogör för hur detta garanteras.

9.7

Om NEJ, hur skyddas frakten/posten?

9.8

Bedömning: Är åtgärderna tillräckliga för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst under transport?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

FÖRSÄKRAN OM ÅTAGANDE

Jag intygar att

Jag godtar oanmälda inspektioner genomförda av den behöriga myndighetens inspektörer i syfte att övervaka dessa standarder. Om inspektören upptäcker allvarliga säkerhetsbrister kan detta leda till att min status som känd avsändare dras in.

Jag åtar mig att omgående, men senast inom 10 arbetsdagar lämna alla relevanta uppgifter till [den behöriga myndighetens namn], om

det allmänna säkerhetsansvaret tilldelas någon annan än den namngivna personen i punkt 1.10,

andra förändringar av lokaler eller förfaranden görs som kan få betydande följder för säkerheten, och

företaget upphör med sin verksamhet, inte längre hanterar flygfrakt/flygpost eller inte längre kan uppfylla kraven i gällande unionslagstiftning.

Jag åtar mig att upprätthålla säkerhetsstandarderna fram till nästa valideringsbesök och/eller inspektion på plats.

Jag ansvarar helt och fullt för denna förklaring.

Underskrift

Befattning

 

Bedömning (och notifiering)

Godkänt/Ej godkänt

 

Om den allmänna bedömningen leder till att verksamhetsutövaren inte godkänns ska det nedan anges inom vilka områden avsändaren inte uppfyller de föreskrivna säkerhetsstandarderna eller uppvisar särskild sårbarhet. Det ska också anges vilka förändringar som krävs för att den föreskrivna standarden ska uppnås och ett godkännande kan ges.

Underskrift

(Validerarens namn)

TILLÄGG 6-C2

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR SÄKERHETSGODKÄNDA SPEDITÖRER I TREDJELAND SOM VALIDERATS I FRÅGA OM LUFTFARTSSKYDD I EU

Verksamhetsutövare i tredjeland har möjlighet att bli en del av en säker leveranskedja hos en ACC3 (lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till unionen från ett tredjelands flygplats) genom att ansöka om godkännande som säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU (RA3). En RA3 är en verksamhetsutövare som hanterar frakt i ett tredjeland som är validerad och godkänd som sådan på grundval av en validering av luftfartsskydd i EU.

En RA3 ska se till att säkerhetsåtgärder som omfattar säkerhetskontroller i förekommande fall har tillämpats för sändningar avsedda för Europeiska unionen och att sändningarna har skyddats från obehörig åtkomst efter det att säkerhetsåtgärderna genomfördes och fram tills sändningen lastas på ett luftfartyg eller på annat sätt överlämnas till en ACC3 eller annan RA3.

Villkoren för att transportera flygfrakt eller flygpost till unionen (8), Island, Norge eller Schweiz anges i genomförandeförordning (EU) 2015/1998.

Checklistan är det instrument som ska användas av valideraren för luftfartsskydd i EU för bedömning av skyddsnivån för flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES (9) som transporteras av eller på uppdrag av en verksamhetsutövare som ansöker om RA3-godkännande. Checklistan ska bara användas i de fall som anges i punkt 6.8.4.1 b i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. I de fall som anges i punkt 6.8.4.1 a i bilagan ska valideraren för luftfartsskydd i EU använda en ACC3-checklista.

Om valideraren för luftfartsskydd i EU anser att verksamhetsutövaren uppfyller målen i checklistan, ska en valideringsrapport överlämnas till den validerade verksamhetsutövaren. I valideringsrapporten ska anges att verksamhetsutövaren är en säkerhetsgodkänd speditör från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3). En RA3 ska kunna använda rapporten i sina affärsförbindelser med en ACC3. Integrerade delar av valideringsrapporten ska minst innehålla följande:

a)

Den ifyllda checklistan (tillägg 6-C2 till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU och i förekommande fall kommenterad av den validerade verksamhetsutövaren.

b)

Försäkran om åtagande (tillägg 6-H2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) undertecknad av den validerade verksamhetsutövaren.

c)

En försäkran om oberoende (tillägg 11-A till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) med avseende på den validerade verksamhetsutövaren, undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU.

Sidnumreringen, datumet för valideringen av luftfartsskydd i EU och validerarens och den validerade verksamhetsutövarens parafering på varje sida ska utgöra bevis för att valideringsrapporten är fullständig. Valideringsrapporten ska vara på engelska.

Del 5 – Säkerhetskontroll och del 6 – Högriskfrakt eller högriskpost (HRCM) ska bedömas enligt kraven i kapitel 6.7 och 6.8 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. För de delar som inte kan bedömas mot kraven i genomförandeförordning (EU) 2015/1998 är de grundläggande kraven standarderna och rekommendationerna i bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart och anvisningarna i Icao:s Aviation Security Manual (Doc 8973 – Restricted).

Om valideraren för luftfartsskydd i EU visar att verksamhetsutövaren inte har uppfyllt målen i checklistan ska verksamhetsutövaren få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

Förklarande anmärkningar

1)

Alla delar i checklistan måste fyllas i. Om ingen information lämnas måste detta förklaras.

2)

Efter varje del ska valideraren för luftfartsskydd i EU fastställa om och i vilken utsträckning målen i delen har uppfyllts.

DEL 1

Identifiering av den validerade verksamhetsutövaren och valideraren

1.1

Valideringsdatum

Använd exakt datumformat, t.ex. 01.10.2012–02.10.2012

dd/mm/åååå

 

1.2

Datum för föregående validering i förekommande fall

dd/mm/åååå

 

Tidigare RA3-registreringsnummer, om sådana finns.

 

AEO-certifikat/C-TPAT-status/övriga certifieringar, där sådana finns.

 

1.3

Uppgifter om valideraren för luftfartsskydd

Namn

 

Företag/organisation/myndighet

 

Unik alfanumerisk identitetskod (UAI)

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

1.4

Verksamhetsutövarens namn

Namn

 

Företagsnummer (t.ex. organisationsnummer om sådant finns)

 

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.5

Organisationens huvudadress (om den avviker från adressen för den anläggning som ska valideras)

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.6

Typ av verksamhet – fler än en verksamhetstyp kan vara tillämplig

a)

endast flygfrakt

b)

luftfart och andra transportsätt

c)

speditör med godslokaler

d)

speditör utan godslokaler

e)

handlingsagent

f)

övriga

 

1.7

Tar sökanden …

a)

emot frakt från säkerhetsgodkända speditörer från ett annat tredjeland?

 

b)

emot frakt från kända avsändare i tredjeland?

 

c)

emot frakt från kontoavsändare i tredjeland?

 

d)

emot undantagen frakt?

 

e)

emot frakt som den säkerhetskontrollerar?

 

f)

emot frakt som den lagrar?

 

g)

övrigt, v.g. specificera.

 

1.8

Ungefärligt antal anställda vid anläggningen

Antal

 

1.9

Namn och befattning på den person som är ansvarig för luftfartsskydd i samband med flygfrakt/flygpost från tredjeland

Namn

 

Befattning

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

DEL 2

Organisation och ansvarsfördelning för säkerhetsgodkända speditörer från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU

Syfte: Ingen flygfrakt eller flygpost ska transporteras till EU/EES utan att omfattas av säkerhetsåtgärder. Frakt och post som levereras av en RA3 till en ACC3 eller en annan RA3 får endast godtas som säker frakt eller post om en RA3 vidtagit sådana säkerhetsåtgärder. Nedanstående delar i denna checklista innehåller uppgifter om sådana åtgärder.

En RA3 ska ha infört rutiner för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för all flygfrakt och flygpost med destination EU/EES och att säker frakt eller post är skyddad tills den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3. Säkerhetsåtgärder ska bestå av något av följande:

a)

Fysisk säkerhetskontroll som ska hålla en tillräckligt hög standard för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

b)

Andra säkerhetsåtgärder, som ingår i säkerhetssystemet för leveranskedjan, som i rimlig grad kan säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen, och som har använts av en annan RA3, KC3 eller AC3 som utsetts av RA3.

Referens: Punkt 6.8.3

2.1

Har verksamhetsutövaren utarbetat ett säkerhetsprogram?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, gå direkt till punkt 2.5.

 

2.2

Verksamhetsutövarens säkerhetsprogram

Datum – använd exakt datumformat dd/mm/åååå

 

Version

 

Har säkerhetsprogrammet lämnats in och/eller godkänts av den behöriga myndigheten i det land där verksamhetsutövaren är verksam? Om JA, beskriv förfarandet.

 

2.3

Omfattar säkerhetsprogrammet i tillräcklig utsträckning de delar som nämns i checklistan (delarna 3–9)?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, beskriv varför och precisera skälen

 

2.4

Är säkerhetsprogrammet slutligt, stabilt och fullständigt?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, ange skälen.

 

2.5

Har verksamhetsutövaren etablerat en metod för att säkerställa att flygfrakt eller flygpost omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder innan den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv metoden

 

2.6

Har verksamhetsutövaren ett ledningssystem (t.ex. instrument, instruktioner) för att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder genomförs?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv ledningssystemet och ange om det är godkänt, kontrolleras eller tillhandahålls av den behöriga myndigheten eller en annan verksamhetsutövare.

 

Om NEJ, förklara hur verksamhetsutövaren garanterar att säkerhetsåtgärder vidtas på erforderligt sätt.

 

2.7

Slutsatser och allmänna kommentarer om processens tillförlitlighet, slutgiltighet och stabilitet.

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 3

Rekrytering och utbildning av personal

Syfte: En RA3 ska utse kompetent och ansvarig personal som ska arbeta med skydd av flygfrakt eller flygpost för att säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Personal med tillgång till säker flygfrakt ska ha lämplig utbildning och den kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter.

För att uppfylla detta mål ska det finnas ett förfarande hos en RA3 som säkerställer att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda, inhyrd personal, chaufförer osv.) med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som omfattas eller har omfattats av säkerhetsåtgärder

a)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande pålitlighetskontroller före anställningen och/eller säkerhetsprövningar, som minst överensstämmer med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade RA3-anläggningen, och

b)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande säkerhetsutbildning för att få kunskap om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd i enlighet med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade RA3-anläggningen.

Anm.:

En säkerhetsprövning innebär kontroll av en persons identitet och tidigare erfarenhet, inbegripet, när det är lagenligt, eventuellt kriminellt förflutet, som en del av bedömningen av en persons lämplighet att vidta säkerhetsåtgärder och/eller för oeskorterad tillgång till ett behörighetsområde (enligt definitionen i Icao bilaga 17).

En pålitlighetskontroll före anställningen ska fastställa personens identitet på grundval av dokumentation, omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under åtminstone de fem föregående åren, och innebära att personen undertecknar en försäkran om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under åtminstone de fem föregående åren (enligt unionens definition).

Referens: Punkt 6.8.3.1

3.1

Finns det ett förfarande som säkerställer att all personal med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

3.2

Innefattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

3.3

Finns ett förfarande som säkerställer att den person som har ansvaret för tillämpning och övervakning av genomförandet av säkerhetsåtgärder vid anläggningen omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

3.4

Innefattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

3.5

Genomgår personal med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder säkerhetsutbildning innan de får tillgång till flygfrakten/flygposten?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv utbildningens innehåll och längd

 

3.6

Genomgår personal som tar emot, säkerhetskontrollerar och/eller skyddar flygfrakt/flygpost särskild arbetsrelaterad utbildning?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv utbildningens innehåll och längd

 

3.7

Genomgår den personal som avses i punkterna 3.5 och 3.6 repetitionsutbildning?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange repetitionsutbildningens innehåll och frekvens

 

3.8

Slutsats: Innebär åtgärderna för rekrytering och utbildning att all personal med tillgång till säker flygfrakt/flygpost på ett korrekt sätt har rekryterats och utbildats till en standard som är tillräckligt hög för att de ska ha kännedom om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 4

Mottagningsförfaranden

Syfte: En RA3 kan ta emot frakt eller post från en annan RA3, KC3, AC3 eller från en okänd avsändare. En RA3 ska ha lämpliga rutiner för att ta emot frakt och post för att kunna avgöra om en sändning kommer från en säker leveranskedja eller inte och kunna avgöra vilka säkerhetsåtgärder som måste tillämpas i fråga om sändningen.

En RA3 kan upprätthålla en databas som ska innehålla minst följande uppgifter för varje säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU i enlighet med punkt 6.8.4.1, och som den direkt tar emot frakt eller post från för transport till en ACC3 för transport till unionen:

a)

Uppgifter om företaget, inklusive korrekt företagsadress.

b)

Företagets typ av verksamhet, utom känslig information om företaget.

c)

Kontaktuppgifter, även kontaktuppgifterna för säkerhetsansvariga personer (en eller flera).

d)

Företagets organisationsnummer (om tillämpligt).

e)

Valideringsrapporten, om sådan finns.

Referens: Punkterna 6.8.3.1 och 6.8.4.3

Anm.: En RA3 får endast ta emot gods från en AC3 som säker frakt, om nämnda RA3 själv har utsett avsändaren som AC3 och ansvarar för den frakt som avsändaren levererar.

4.1

När verksamhetsutövaren godtar en försändelse, kontrollerar den då om den kommer från en annan RA3, en KC3, en AC3 eller en okänd avsändare?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur?

 

4.2

Har verksamhetsutövaren upprättat och underhåller en databas med uppgifter om varje RA3, KC3 och AC3 från vilken den direkt tar emot flygfrakt eller flygpost som ska levereras till en ACC3 för transport till unionen?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera vilka uppgifter som finns i databasen.

 

Om NEJ, hur vet verksamhetsutövaren att frakten kommer från en annan RA3, KC3 eller AC3?

 

4.3

Utser verksamhetsutövaren avsändaren som AC3?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv förfarandet och de säkerhetsåtgärder som verksamhetsutövaren kräver av avsändaren.

 

4.4

När verksamhetsutövaren accepterar en försändelse, fastställer den då om destinationen är en flygplats i EU/EES?

JA eller NEJ – förklara.

 

4.5

Om JA – vidtar verksamhetsutövaren samma säkerhetsåtgärder för all frakt eller post när destinationen är en flygplats i EU/EES?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv förfarandet

 

4.6

När verksamhetsutövaren accepterar en försändelse, fastställer den då om den ska betraktas som högriskfrakt och högriskpost (se definitionen i del 6), även i fråga om försändelser som levereras med andra transportsätt än flyg?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur?

Beskriv förfarandet

 

4.7

När verksamhetsutövaren accepterar en försändelse, fastställer den då om den har skyddats från obehörig åtkomst eller manipulation?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur (förseglingar, lås, inspektioner, etc.).

 

4.8

Är den person som genomför leveransen skyldig att uppvisa en officiell identitetshandling med foto?

JA eller NEJ

 

4.9

Finns det ett förfarande för att identifiera sändningar som måste säkerhetskontrolleras?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur?

 

4.10

Slutsats: Är förfarandena för att ta emot frakt tillräckliga för att fastställa att flygfrakt/flygpost med en flygplats i EU/EES som destination kommer från en säker leveranskedja, eller måste den säkerhetskontrolleras?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 5

Säkerhetskontroll

Mål: Om en RA3 tar emot frakt och post som inte kommer från en säker leveranskedja, måste RA3 säkerhetskontrollera dem innan de får levereras till en ACC3 som säker frakt. En RA3 ska ha infört rutiner för att se till att flygfrakt och flygpost med destination EU/EES, för transferering, transitering eller lossning på en flygplats i unionen, säkerhetskontrolleras med de metoder eller förfaranden som avses i unionens lagstiftning till en standard som gör att det rimligen går att utesluta att den innehåller förbjudna föremål.

Om säkerhetskontrollen av flygfrakt eller flygpost utförs av eller på uppdrag av den behöriga myndigheten i tredjelandet, ska RA3 ange detta och ange hur lämplig säkerhetskontroll säkerställs.

Referens: Punkt 6.8.3

5.1

Genomförs säkerhetskontrollen av en annan verksamhetsutövare på uppdrag av verksamhetsutövaren?

JA eller NEJ

 

Om JA:

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privata säkerhetsföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Annan

Ange typen av avtal/kontrakt mellan den validerade verksamhetsutövaren och den verksamhetsutövare som utför säkerhetskontroll på dess vägnar.

 

5.2

Vilka metoder för säkerhetskontroll används för flygfrakt och flygpost?

Precisera, inbegripet uppgifter om den utrustning som används för säkerhetskontroll av flygfrakt och flygpost (tillverkare, typ, programvaruversion, standard, serienummer etc.) för alla metoder som används.

 

5.3

Ingår den utrustning eller den metod (t.ex. sprängämneshundar) som används i EU:s, Europeiska civila luftfartskonferensens (ECAC) eller Förenta staternas Transportation Security Administrations (TSA) senaste förteckning över godkända metoder och utrustning?

JA eller NEJ

 

Om JA, precisera

 

Om NEJ, ange detaljerade uppgifter om godkännandet av utrustningen och datum för detta, samt eventuella indikationer på att den överensstämmer med EU:s standarder för utrustning.

 

5.4

Används utrustningen i enlighet med tillverkarens Conops (operativa koncept), och testas och underhålls utrustningen regelbundet?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv metoden

 

5.5

Tas försändelsens art i beaktande under säkerhetskontrollen?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur det garanteras att den metod för säkerhetskontroll som valts tillämpas enligt en standard som är tillräckligt hög för att i rimlig grad kunna säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

 

5.6

Finns det ett förfarande för att utreda larm som utlöses av utrustningen för säkerhetskontroll? (i fråga om viss utrustning (t.ex. röntgenutrustning), utlöses larmet av operatören själv).

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv förfarandet för att lösa larm i syfte att i rimlig grad säkerställa frånvaron av förbjudna föremål.

 

Om NEJ, beskriv vad som händer med försändelsen.

 

5.7

Finns det försändelser som är undantagna från säkerhetskontroll?

JA eller NEJ

 

5.8

Finns det undantag som inte är förenliga med unionens förteckning?

JA eller NEJ

 

Om JA, precisera

 

5.9

Kontrolleras tillträdet till området för säkerhetskontroll för att säkerställa att endast godkänd och utbildad personal beviljas tillträde?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

5.10

Finns ett etablerat system för kvalitetskontroll och/eller testning?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

5.11

Slutsats: Säkerhetskontrolleras flygfrakt/flygpost med någon av de metoder eller förfaranden som förtecknas i punkt 6.2.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/1998 enligt en standard som till rimlig grad säkerställer att den inte innehåller några förbjudna föremål?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 6

Högriskfrakt eller högriskpost

Syfte: Försändelser som har sitt ursprung eller som transfereras på platser som av unionen betecknas som högriskområden, eller som förefaller ha utsatts för betydande manipulation, ska betraktas som högriskfrakt och högriskpost. Sådana försändelser ska säkerhetskontrolleras i enlighet med särskilda föreskrifter. En RA3 ska ha en rutin för att se till att högriskfrakt eller högriskpost med destination EU/EES identifieras och omfattas av lämpliga kontroller i enlighet med unionens lagstiftning.

Den ACC3 till vilken en RA3 levererar flygfrakt eller flygpost för transport ska ha rätt att informera en RA3 om den senaste utvecklingen av relevant information angående ursprungsorter med hög risk.

En RA3 ska vidta samma åtgärder oavsett om den tar emot högriskfrakt eller högriskpost från ett lufttrafikföretag eller via andra transportsätt.

Referens: Punkt 6.7

Anm.: Säkerhetskontrollerad högriskfrakt eller högriskpost för transport till EU/EES ska märkas med säkerhetsstatusen ”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

6.1

Vet personalen med ansvar för att vidta säkerhetsåtgärder vilken flygfrakt och flygpost som ska behandlas som högriskfrakt och högriskpost?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

6.2

Har verksamhetsutövaren rutiner för identifiering av högriskfrakt och högriskpost?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

6.3

Omfattas högriskfrakt och högriskpost av förfaranden för säkerhetskontroll av högriskfrakt eller högriskpost enligt unionslagstiftningen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, ange de förfaranden som tillämpas

 

6.4

Utfärdar verksamhetsutövaren, efter säkerhetskontrollen, en försäkran om säkerhetsstatus för SHR i den dokumentation som åtföljer försändelsen?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur säkerhetsstatusen utfärdas och i vilket dokument

 

6.5

Slutsats: Är de rutiner som verksamhetsutövaren har infört relevanta och tillräckliga för att säkerställa att all högriskfrakt och högriskpost har behandlats korrekt före lastning?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 7

Skydd av flygfrakt och flygpost

Syfte: En RA3 ska ha rutiner som säkerställer att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller manipulering, från och med det att säkerhetskontroll eller andra säkerhetsåtgärder genomförs, eller från och med mottagandet efter det att säkerhetskontroll eller säkerhetsåtgärder har genomförts, fram till lastning eller överlämnande till en ACC3 eller annan RA3. Om tidigare säker flygfrakt och post inte är skyddad därefter, får den inte lastas eller överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3 som säker frakt eller post.

Skydd kan skapas på olika sätt, t.ex. fysiskt (hinder, låsta rum osv.), med personer (patruller, utbildad personal osv.) och tekniskt (CCTV, inbrottslarm osv.).

Säker flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES bör vara skild från flygfrakt eller flygpost som inte är säker.

Referens: Punkt 6.8.3.1

7.1

Skyddas säker flygfrakt och flygpost på uppdrag av den validerade verksamhetsutövaren eller av en annan verksamhetsutövare?

JA eller NEJ

 

Om JA:

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privata säkerhetsföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Annan

 

7.2

Genomförs säkerhetsåtgärder och skydd för att förhindra manipulation under säkerhetskontrollen?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

Ange vilken eller vilka typer av skydd som finns:

Fysiska (staket, barriär, stabilt konstruerad byggnad osv.)

Personer (patruller etc.)

Tekniskt (övervakningskameror, alarmsystem, etc.)

Och förklara hur de är utformade.

 

7.3

Är den säkra flygfrakten/flygposten endast tillgänglig för personer med tillstånd?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

Ange hur samtliga tillträdespunkter (inklusive dörrar och fönster) till identifierbar och skyddad flygfrakt/flygpost kontrolleras.

 

7.4

Finns det rutiner för att säkerställa att flygfrakt/flygpost med destination EU/EES som varit föremål för säkerhetsåtgärder skyddas mot obehörig åtkomst från det ögonblick den varit föremål för säkerhetsåtgärder fram till ombordlastningen eller till att den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur den är skyddad (fysiskt, med personal, tekniskt osv.).

Ange även om byggnaden är stabilt konstruerad och av vilket material.

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

7.5

Slutsats: Är skyddet av försändelser tillräckligt starkt för att förhindra obehörig åtkomst?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 8

Dokumentation

Syfte: Försändelsens säkerhetsstatus ska anges i elektronisk eller skriftlig form i de åtföljande handlingarna, antingen i form av en flygfraktsedel, motsvarande postdokumentation eller i en separat försäkran. Säkerhetsstatusen ska utfärdas av RA3.

Referens: Punkterna 6.3.2.6 d och 6.8.3.4

Anmärkning: Följande beteckningar för säkerhetsstatus får anges:

”SPX”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg,

”SCO”, som betyder att försändelsen endast uppfyller kraven för att lastas ombord på frakt- och postluftfartyg, eller

”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

8.1

Har verksamhetsutövaren i medföljande dokumentation (t.ex. flygfraktsedel) angett fraktens status och hur den fastställdes?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, förklara

 

8.2

Slutsats: Är förfarandet för dokumentation tillräckligt för att säkerställa att frakt eller post tillhandahålls med åtföljande dokumentation som anger korrekt säkerhetsstatus?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 9

Transport

Syfte: Flygfrakt och flygpost måste skyddas från obehörig åtkomst eller manipulering från det ögonblick den har säkrats fram till lastningen eller då den överförs till en ACC3 eller en annan RA3. Detta inbegriper skydd under transporten till luftfartyget, till en ACC3 eller till en annan RA3. Om tidigare skyddad flygfrakt och post inte är skyddad under transporten, får den inte lastas eller överlåtas till en ACC3 eller en annan RA3 som säker frakt.

Under transporten till ett luftfartyg, en ACC3 eller en annan RA3, ansvarar RA3 för skyddet av säkra sändningar. Detta gäller bland annat de fall då transporten utförs av en annan verksamhetsutövare, t.ex. en speditör, på dess vägnar. Det gäller dock inte fall där försändelsen transporteras under ansvar av en ACC3 eller en annan RA3.

Referens: Punkt 6.8.3

9.1

Hur fraktas flygfrakten/flygposten till en ACC3/annan RA3?

a)

Validerade verksamhetsutövarens egen transport?

JA eller NEJ

 

b)

Transporteras av andra RA3 eller ACC3?

JA eller NEJ

 

c)

Uppdragstagare som används av den validerade verksamhetsutövaren?

JA eller NEJ

 

9.2

Är flygfrakten/flygposten förpackad så att det tydligt syns om den utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur?

 

9.3

Är fordonet låst eller förseglat före transport?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur?

 

9.4

Om numrerade förseglingar används, kontrolleras åtkomsten till dessa, och registreras numren?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

9.5

I förekommande fall, undertecknar respektive transportföretag åkeriförsäkran?

JA eller NEJ

 

9.6

Har den person som transporterar godset varit föremål för särskilda säkerhetsåtgärder och fått utbildning i säkerhetsmedvetenhet innan han/hon får tillåtelse att transportera säker flygfrakt och/eller flygpost?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv vilken typ av säkerhetsåtgärder (pålitlighetskontroll före anställning, säkerhetsprövning, etc.) och vilka slags utbildningar det rör sig om (utbildning om säkerhetsfrågor, etc.).

 

9.7

Slutsats: Är åtgärderna tillräckliga för att skydda flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst under transport?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 10

Överensstämmelse

Syfte: Efter att ha bedömt delarna 1–9 i denna checklista, ska valideraren för luftfartsskydd i EU avgöra om kontrollen på plats bekräftar tillämpningen av säkerhetsåtgärder i enlighet med målen i checklistan för flygfrakt/flygpost med destination EU/EES.

Två alternativ är möjliga. Valideraren för luftfartsskydd i EU anser att

a)

verksamhetsutövaren uppfyller målen i checklistan; valideraren ska förse den validerade verksamhetsutövaren med originalet av valideringsrapporten och ange att verksamhetsutövaren är en säkerhetsgodkänd speditör från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU,

b)

verksamhetsutövaren inte uppfyller målen i checklistan. I sådant fall ska verksamhetsutövaren inte godkännas för att leverera säker flygfrakt eller flygpost med EU/EES som destination till en ACC3 eller en annan RA3. Verksamhetsutövaren ska få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

I allmänhet ska valideraren för luftfartsskydd i EU besluta om att frakt och post som hanteras av den validerade verksamhetsutövaren behandlas på ett sådant sätt att den kan anses vara säker att flygas till EU/EES i enlighet med tillämplig unionslagstiftning när den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3.

Valideraren för luftfartsskydd i EU måste komma ihåg att bedömningen grundas på en övergripande objektiv metod för att bedöma om kraven uppfylls.

10.1

Allmän slutsats:

Bedömning (och notifiering)

(markera det som gäller).

Om det rör sig om ett ”Godkänt” kommer verksamhetsutövaren att betraktas som en säkerhetsgodkänd speditör från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3).

Godkänt/Ej godkänt

Om den allmänna bedömningen leder till att verksamhetsutövaren inte godkänns ska det nedan anges inom vilka områden verksamhetsutövaren inte uppfyller de föreskrivna säkerhetsstandarderna eller uppvisar särskild sårbarhet. Det ska också anges vilka förändringar som krävs för att den föreskrivna standarden ska uppnås och ett godkännande kan ges.

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Validerarens namn:

Datum:

Underskrift:


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7).

(2)  Kommissionens genomförandebeslut C(2015) 8005 final om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd och de uppgifter som avses i artikel 18 a i förordning (EG) nr 300/2008 och om upphävande av beslut (2010)774 av den 13 april 2010.

(3)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 av den 5 augusti 2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör (EUT L 219, 22.8.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).

(7)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(8)  Europeiska unionens medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

(9)  Flygfrakt/flygpost/luftfartyg med destination EU/EES i denna valideringschecklista motsvarar flygfrakt/flygpost/luftfartyg med destination EU samt Island, Norge och Schweiz.


BILAGA

Förteckning över besökta och intervjuade personer och verksamhetsutövare

Uppgifter ska lämnas om verksamhetsutövarens namn, kontaktpersonens namn och datumet för besöket eller intervjun.

Verksamhetsutövarens namn

Kontaktpersonens namn

Datum för besök/intervjun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG 6-C3

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR ACC3

Godkännande som ACC3 (lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till unionen från ett tredjelands flygplats) är grundkravet för transport av flygfrakt eller flygpost till Europeiska unionen (1) (EU) eller Island, Norge och Schweiz, och krävs enligt genomförandeförordning (EU) 2015/1998.

ACC3-godkännande krävs i princip för alla flygningar med frakt eller post för transferering, transitering eller lossning vid flygplatser i EU/EES (2). De behöriga myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, Island, Norge och Schweiz ansvarar var och en för att godkänna lufttrafikföretag som ACC3. Godkännandet bygger på lufttrafikföretagets säkerhetsprogram och på en kontroll på plats av genomförandet i enlighet med de mål som anges i denna valideringschecklista.

Checklistan är det instrument som ska användas av valideraren för luftfartsskydd i EU för bedömning av nivån för luftfartsskyddet för flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES som transporteras av eller på uppdrag av en ACC3 eller ett lufttrafikföretag som ansöker om ACC3-godkännande.

En valideringsrapport ska tillhandahållas den behöriga myndighet som utfärdar godkännandet och till den validerade verksamhetsutövaren inom högst en månad efter kontrollen på plats. Valideringsrapporten ska åtminstone innehålla följande:

Den kompletta checklistan undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU och i förekommande fall kommenterad av den validerade verksamhetsutövaren.

Försäkran om åtagande (tillägg 6-H1 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) undertecknad av den validerade verksamhetsutövaren.

En försäkran om oberoende (tillägg 11-A till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) med avseende på den validerade verksamhetsutövaren, undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU.

Sidnumreringen, datumet för valideringen av luftfartsskydd i EU och validerarens och den validerade verksamhetsutövarens parafering på varje sida ska utgöra bevis för att valideringsrapporten är fullständig. Valideringsrapporten ska vara på engelska.

Del 3 – Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram, Del 6 – Databas, Del 7 – Säkerhetskontroll och Del 8 – Högriskfrakt eller högriskpost ska bedömas enligt kraven i kapitel 6.7 och 6.8 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. De grundläggande standarderna för övriga delar är standardbestämmelserna och rekommendationerna i bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart och anvisningarna i Icaos Aviation Security Manual (Doc 8973 – Restricted).

Förklarande anmärkningar

Alla delar i checklistan måste fyllas i. Om ingen information lämnas måste detta förklaras.

Efter varje del ska valideraren för luftfartsskydd i EU fastställa om och i vilken utsträckning målen i delen har uppfyllts.

DEL 1

Identifiering av den validerade verksamhetsutövaren och valideraren

1.1

Valideringsdatum

Använd exakt datumformat, t.ex. 01.10.2012–02.10.2012

dd/mm/åååå

 

1.2

Datum för föregående validering och unik alfanumerisk identitetskod (UAI) för ACC3 om möjligt

dd/mm/åååå

 

UAI

 

1.3

Uppgifter om valideraren för luftfartsskydd

Namn

 

Företag/organisation/myndighet

 

UAI

 

E-postadress

 

Telefon, inkl. landsnummer

 

1.4

Namn på det lufttrafikföretag som ska valideras

Namn

 

AOC (drifttillstånd) utfärdat i (statens namn)

 

Lufttrafikföretagets IATA-kod (International Air Transport Association), eller Icao-kod (Internationella civila luftfartsorganisationen) om IATA-kod inte finns. Specificera vilken kod som anges

 

Stat som ansvarar för godkännande av lufttrafikföretaget som ACC3

 

1.5

Uppgifter om platsen för den flygplats i tredjeland som ska valideras eller frakt-/postanläggningar förknippade med den

Namn

 

Flygplatsens IATA- (eller Icao-) kod

 

Land

 

1.6

Lufttrafikföretagets typ av verksamhet – Mer än en verksamhetstyp kan vara tillämplig

a)

Transport av passagerare och frakt/post.

b)

Transport av enbart frakt och post.

c)

Transport av enbart frakt.

d)

Transport av enbart post.

e)

Integrator.

f)

Charter.

 

1.7

Namn och befattning på den person som är ansvarig för luftfartsskydd i samband med flygfrakt/flygpost från tredjeland

Namn

 

Befattning

 

E-postadress

 

Telefon, inkl. landsnummer

 

1.8

Adress till lufttrafikföretagets huvudkontor på den flygplats där besöket äger rum

Nummer/verksamhetsutövare/byggnad/flygplats

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

1.9

Adress till lufttrafikföretagets huvudkontor, t.ex. säte

Nummer/verksamhetsutövare/byggnad/flygplats

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

DEL 2

ACC3:s organisation och ansvar vid flygplatsen

Syfte: Ingen flygfrakt eller post ska transporteras till EU/EES utan att omfattas av säkerhetsåtgärder. Nedanstående delar i denna checklista innehåller uppgifter om sådana åtgärder. En ACC3 ska inte acceptera frakt eller post för transport med ett luftfartyg med EU som destination utan att genomförandet av säkerhetskontroll eller andra säkerhetsåtgärder kan bekräftas och redovisas av en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU, en känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU eller en kontoavsändare hos en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU, eller utan att sådana försändelser genomgår säkerhetskontroll enligt unionslagstiftningen.

En ACC3 ska ha ett system för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för all flygfrakt och flygpost med destination EU/EES, om den inte är undantagen från säkerhetskontroll i enlighet med unionens lagstiftning, och att frakten eller posten därefter skyddas fram till lastningen ombord på luftfartyg. Säkerhetsåtgärder ska bestå av följande:

Fysisk säkerhetskontroll som ska hålla en tillräckligt hög standard för att i rimlig grad säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen, eller

andra säkerhetsåtgärder som ingår i en leveranskedjas säkerhetssystem, som i rimlig grad kan säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen, och som vidtas av säkerhetsgodkända speditörer som validerats för luftfartsskydd i EU, kända avsändare eller av en kontoavsändare hos en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU.

Referens: Punkt 6.8.3

2.1

Har lufttrafikföretaget en etablerad metod för att säkerställa att flygfrakt eller flygpost omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder innan den lastas på luftfartyg med EU/EES som destination?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv metoden

 

2.2

Vidtas säkerhetsåtgärderna av lufttrafikföretaget eller för dess räkning av en verksamhetsutövare som omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram?

Om JA, precisera

 

Om NEJ, vilka verksamhetsutövare som inte omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram vidtar säkerhetsåtgärder för flygfrakt eller flygpost som detta lufttrafikföretag transporterar till EU/EES?

 

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privat marktjänstföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Annan

 

2.3

Med hjälp av vilka metoder och instruktioner säkerställer lufttrafikföretaget att säkerhetsåtgärder vidtas på erforderligt sätt?

 

2.4

Har lufttrafikföretaget möjlighet att begära att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas när säkerhetskontroll utförs av en verksamhetsutövare som inte omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram, t.ex. statliga anläggningar?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, precisera

 

2.5

Har ett program för säkerhetsgodkända speditörer/kända avsändare för flygfrakt och flygpost införts i enlighet med Icao-standarder i den stat där flygplatsen som valideringsbesöket äger rum på ligger?

Om JA, beskriv programmets innehåll och hur det har införts

 

2.6

Slutsatser och allmänna kommentarer om processens tillförlitlighet, slutgiltighet och stabilitet.

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 3

Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram

Syfte: ACC3 ska se till att säkerhetsprogrammet omfattar alla åtgärder för luftfartsskydd som är relevanta och tillräckliga för att flygfrakt och flygpost ska kunna transporteras till EU.

Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram och tillhörande dokumentation ska vara utgångspunkten för de säkerhetsåtgärder som vidtas i överensstämmelse med målet för denna checklista. Lufttrafikföretaget kan överväga att överlämna sin dokumentation till valideraren för luftfartsskydd i EU före besöket på plats så att denne kan ta del av informationen om den plats som ska besökas.

Referens: Punkt 6.8.2.1 och tillägg 6-G

Anm.: Följande punkter som anges i förteckningen i tillägg 6-G till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska omfattas:

a)

Beskrivning av åtgärder för flygfrakt och flygpost.

b)

Mottagningsförfaranden.

c)

System och kriterier för säkerhetsgodkända speditörer.

d)

System och kriterier för kända avsändare.

e)

System och kriterier för kontoavsändare.

f)

Standard för säkerhetskontroll.

g)

Plats för säkerhetskontroll.

h)

Uppgifter om utrustning för säkerhetskontroll.

i)

Uppgifter om operatören eller tjänsteleverantören.

j)

Förteckning över undantag från säkerhetskontroll.

k)

Hantering av högriskfrakt och -post.

3.1

Säkerhetsprogram för lufttrafikföretag

Datum – använd exakt datumformat dd/mm/åååå

 

Version

 

Har programmet tidigare lämnats in till en behörig myndighet i EU/EES? Om JA, var det för ACC3-godkännande? Andra syften?

 

3.2

Omfattar säkerhetsprogrammet i tillräcklig utsträckning delarna i förteckningen ovan?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, beskriv varför och precisera skälen

 

3.3

Är de åtgärder för luftfartsskydd som beskrivs av säkerhetsprogrammet relevanta och tillräckliga för att skydda flygfrakt/flygpost med destination EU/EES enligt de standarder som krävs?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, beskriv varför och precisera skälen

 

3.4

Slutsats: Är säkerhetsprogrammet slutligt, stabilt och fullständigt?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 4

Rekrytering och utbildning av personal

Syfte: ACC3 ska utse personal med ansvar och kompetens för att arbeta med luftfartsskydd avseende flygfrakt eller flygpost. Personal med tillgång till flygfrakt som varit föremål för säkerhetsåtgärder ska ha den kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter och ska ha lämplig utbildning.

För att uppfylla detta mål ska det hos ACC3 finnas ett förfarande för att säkerställa att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda, inhyrd personal, chaufförer osv.) med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som omfattas eller har omfattats av säkerhetsåtgärder

har genomgått inledande och regelbundet återkommande pålitlighetskontroller före anställningen och/eller säkerhetsprövningar, som åtminstone överensstämmer med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade flygplatsen, och

har genomgått inledande och regelbundet återkommande säkerhetsutbildning för att få kunskap om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd i enlighet med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade flygplatsen.

Referens: Punkt 6.8.3.1

Anm.:

En säkerhetsprövning innebär kontroll av en persons identitet och tidigare erfarenhet, inbegripet, när det är lagenligt, eventuellt kriminellt förflutet, som en del av bedömningen av en persons lämplighet att vidta säkerhetsåtgärder och/eller för oeskorterad tillgång till ett behörighetsområde (enligt definitionen i Icao bilaga 17).

En pålitlighetskontroll före anställningen ska fastställa personens identitet på grundval av dokumentation, omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under åtminstone de fem föregående åren, och innebära att personen undertecknar en försäkran om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under åtminstone de fem föregående åren (enligt unionens definition).

4.1

Finns det ett förfarande som säkerställer att all personal med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

4.2

Innefattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

4.3

Finns ett förfarande som säkerställer att den person som har ansvaret för tillämpning och övervakning av genomförandet av säkerhetsåtgärder vid anläggningen omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

4.4

Innefattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

4.5

Genomgår personal med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder säkerhetsutbildning innan de får tillgång till flygfrakten/flygposten?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv utbildningens innehåll och längd

 

4.6

Genomgår personal som tar emot, säkerhetskontrollerar och/eller skyddar flygfrakt/flygpost särskild arbetsrelaterad utbildning?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv utbildningens innehåll och längd

 

4.7

Genomgår den personal som avses i punkterna 4.5 och 4.6 repetitionsutbildning?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange repetitionsutbildningens innehåll och frekvens

 

4.8

Slutsats: Innebär åtgärderna för rekrytering och utbildning att all personal med tillgång till flygfrakt/flygpost som varit föremål för säkerhetsåtgärder har utsetts och utbildats till en standard som är tillräckligt hög för att känna till sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 5

Mottagningsförfaranden

Syfte: ACC3 ska ha ett förfarande för att efter mottagandet av en försändelse bedöma och kontrollera dess säkerhetsstatus med avseende på tidigare kontroller.

Förfarandet ska omfatta följande:

Kontroll av huruvida försändelsen levereras av en person som har utsetts av en säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU och som finns upptagen i dess databas (del 6) eller en sådan säkerhetsgodkänd speditörs kontoavsändare.

Kontroll av huruvida försändelsen åtföljs av alla luftfartsskyddsrelaterade uppgifter (flygfraktsedel och information om säkerhetsstatus på papper eller elektroniskt) som avser de försändelser av flygfrakt och flygpost som levereras.

Kontroll av huruvida försändelsen är fri från tecken på manipulation.

Kontroll av huruvida försändelsen måste behandlas som högriskfrakt och högriskpost.

Referens: Punkt 6.8.3.1

Anm.:

En säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare är en verksamhetsutövare som hanterar frakt som har validerats av en validerare för luftfartsskydd i EU eller vars säkerhetsåtgärder har införts i ACC3:s EU-validerade säkerhetsprogram (i detta fall delar ACC3 ansvaret för säkerhetsåtgärderna).

En kontoavsändare är en verksamhetsutövare som hanterar gods för egen räkning under ansvar av en säkerhetsgodkänd speditör som validerats för luftfartsskydd i EU. Denne säkerhetsgodkände speditör har det fulla ansvaret för de säkerhetsåtgärder som vidtas av kontoavsändaren.

Den person som utsetts är den person som fått i uppdrag att leverera flygfrakten eller flygposten till lufttrafikföretaget. Den person som lämnar försändelsen till lufttrafikföretaget ska legitimera sig med id-kort, pass, körkort eller annan identitetshandling som bär personens foto och har utfärdats eller erkänts av den nationella myndigheten.

5.1

Fastställer lufttrafikföretaget huruvida en försändelse som det tar emot direkt kommer från en säkerhetsgodkänd speditör, en känd avsändare eller en kontoavsändare som validerats eller erkänts i enlighet med unionens lagstiftning om flygfrakt och som finns förtecknad i lufttrafikföretagets databas?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv förfarandet

 

5.2

Fastställer lufttrafikföretaget huruvida en försändelse som det tar emot direkt har en flygplats i EU/EES som destination?

JA eller NEJ – förklara

 

5.3

Om JA – vidtar lufttrafikföretaget samma säkerhetsåtgärder för all frakt eller post när destinationen är en flygplats i EU/EES?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv förfarandet

 

5.4

Fastställer lufttrafikföretaget huruvida en försändelse som det direkt tar emot ska betraktas som högriskfrakt och högriskpost, inbegripet försändelser som levereras med andra transportsätt än flyg?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur?

Beskriv förfarandet

 

5.5

Fastställer lufttrafikföretaget huruvida en skyddad försändelse som det tar emot har skyddats från obehörig åtkomst eller manipulation?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv (förseglingar, lås etc.)

 

5.6

Fastställer lufttrafikföretaget på grundval av givna data huruvida ytterligare säkerhetsåtgärder måste vidtas om lufttrafikföretaget accepterar transitflygfrakt/transitflygpost på denna plats (frakt/post som avgår med samma luftfartyg som den ankom med)?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur fastställs det?

 

Om NEJ, vilka kontroller genomförs för att garantera luftfartsskyddet avseende flygfrakt/flygpost med destination EU/EES?

 

5.7

Fastställer lufttrafikföretaget på grundval av givna data huruvida ytterligare säkerhetsåtgärder måste vidtas om lufttrafikföretaget accepterar transferflygfrakt/transferflygpost på denna plats (frakt/post som avgår med ett annat luftfartyg än det som den ankom med)?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur fastställs det?

 

Om NEJ, vilka kontroller genomförs för att garantera luftfartsskyddet avseende flygfrakt/flygpost med destination EU/EES?

 

5.8

Är den person som levererar känd flygfrakt som varit föremål för säkerhetsåtgärder till lufttrafikföretaget skyldig att uppvisa en officiell identitetshandling med foto?

JA eller NEJ

 

5.9

Slutsats: Är mottagningsförfarandena tillräckligt omfattande för att det ska gå att fastställa huruvida flygfrakt eller flygpost kommer från en säker leveranskedja, eller att den måste genomgå säkerhetskontroll?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 6

Databas

Syfte: Om en ACC3 inte är skyldig att tillämpa hundraprocentig säkerhetskontroll för flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES ska denne säkerställa att frakten eller posten kommer från en säkerhetsgodkänd speditör, känd avsändare eller säkerhetsgodkänd speditörs kontoavsändare som validerats för luftfartsskydd i EU.

För övervakning av den luftfartsskyddsrelaterade verifieringskedjan ska ACC3 upprätthålla en databas med följande uppgifter för varje verksamhetsutövare eller person som den direkt tar emot frakt eller post från:

Den inblandade verksamhetsutövarens status (säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare).

Uppgifter om företaget, inklusive korrekt företagsadress.

Företagets typ av verksamhet, utom känslig information om företaget.

Kontaktuppgifter, även kontaktuppgifterna för säkerhetsansvariga personer (en eller flera).

Företagets organisationsnummer (om tillämpligt).

När flygfrakt eller flygpost tas emot ska ACC3 kontrollera i databasen om verksamhetsutövaren finns förtecknad. Om verksamhetsutövaren inte finns i databasen ska den flygfrakt eller flygpost som den har levererat säkerhetskontrolleras före ombordlastning.

Referens: Punkterna 6.8.4.1 och 6.8.4.3

6.1

Har lufttrafikföretaget en databas som, i förekommande fall, innehåller de uppgifter som avses ovan angående

säkerhetsgodkända speditörer som validerats för luftfartsskydd i EU,

kända avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU,

en säkerhetsgodkänd speditörs kontoavsändare (på frivillig basis)?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv databasen

 

Om NEJ, förklara varför

 

6.2

Kan personal som tar emot flygfrakt och flygpost lätt få tillgång till databasen?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv metoden

 

6.3

Uppdateras databasen regelbundet så att den personal som tar emot flygfrakt och flygpost har tillgång till tillförlitliga data?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, förklara

 

6.4

Slutsats: Har lufttrafikföretaget en databas som säkerställer full insyn i dess förhållande till verksamhetsutövare från vilka det direkt tar emot frakt eller post (som omfattats av säkerhetskontroll eller säkerhetsåtgärder) för transport till unionen/EES?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 7

Säkerhetskontroll

Syfte: Om en ACC3 tar emot frakt och post från en verksamhetsutövare som inte har validerats för luftfartsskydd i EU, eller om den frakt som har tagits emot inte har skyddats från obehörig åtkomst sedan säkerhetsåtgärderna vidtogs, ska ACC3 se till att denna flygfrakt eller flygpost säkerhetskontrolleras innan den lastas ombord på ett luftfartyg. En ACC3 ska ha ett förfarande för att se till att flygfrakt och flygpost med destination EU/EES, för transferering, transitering eller lossning vid en flygplats i unionen, säkerhetskontrolleras med de metoder eller förfaranden som avses i unionslagstiftningen och enligt en standard som gör att det rimligen går att utesluta att den inte innehåller förbjudna föremål.

Om en ACC3 inte själv säkerhetskontrollerar flygfrakt eller flygpost ska den se till att lämplig säkerhetskontroll görs i enlighet med unionslagstiftningen. Förfarandena för säkerhetskontroll ska där så är lämpligt även omfatta frakt och post i transfer/transit.

Om säkerhetskontrollen av flygfrakt eller flygpost utförs av eller på uppdrag av den behöriga myndigheten i tredjelandet ska den ACC3 som tar emot sådan flygfrakt eller flygpost från verksamhetsutövaren ange detta i sitt säkerhetsprogram, och ange hur lämplig säkerhetskontroll säkerställs.

Referens: Punkterna 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3

7.1

Genomförs säkerhetskontrollen av lufttrafikföretaget eller för dess räkning av en verksamhetsutövare som omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram?

Om JA, precisera.

Ange uppgifter om den eller de verksamhetsutövare som omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram, om tillämpligt:

Namn

Platsspecifik adress

Status som godkänd ekonomisk aktör, om tillämpligt

 

Om NEJ, vilka verksamhetsutövare som inte omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram genomför säkerhetskontroll av flygfrakt eller flygpost som detta lufttrafikföretag transporterar till EU/EES?

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privat marktjänstföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Annan

 

7.2

Vilka metoder för säkerhetskontroll används för flygfrakt och flygpost?

Precisera, inbegripet uppgifter om den utrustning som används för säkerhetskontroll av flygfrakt och flygpost (tillverkare, typ, programvaruversion, standard etc.) för alla metoder som används

 

7.3

Ingår den utrustning eller den metod (t.ex. sprängämneshundar) som används i EU:s, Europeiska civila luftfartskonferensens (ECAC) eller Förenta staternas Transportation Security Administrations (TSA) senaste förteckning över godkända metoder och utrustning?

JA eller NEJ

 

Om JA, precisera

 

Om NEJ, ange detaljerade uppgifter om godkännandet av utrustningen och dagen för detta, samt eventuella indikationer på att den överensstämmer med EU:s standarder

 

7.4

Används utrustningen i enlighet med tillverkarens Conops (operativa koncept), och testas och underhålls utrustningen regelbundet?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv metoden

 

7.5

Tas försändelsens art i beaktande under säkerhetskontrollen?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur det garanteras att den metod för säkerhetskontroll som valts tillämpas enligt en standard som är tillräckligt hög för att i rimlig grad kunna säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

 

7.6

Finns det ett förfarande för att utreda larm som utlöses av utrustningen för säkerhetskontroll?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv förfarandet för att lösa larm i syfte att i rimlig grad säkerställa frånvaron av förbjudna föremål.

 

Om NEJ, beskriv vad som händer med försändelsen.

 

7.7

Finns det försändelser som är undantagna från säkerhetskontroll?

JA eller NEJ

 

7.8

Finns det undantag som inte är förenliga med unionens förteckning?

JA eller NEJ

 

Om JA, precisera

 

7.9

Kontrolleras tillträdet till området för säkerhetskontroll för att säkerställa att endast godkänd och utbildad personal beviljas tillträde?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

7.10

Finns ett etablerat system för kvalitetskontroll och/eller testning?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

7.11

Slutsats: Säkerhetskontrolleras flygfrakt/flygpost med någon av de metoder eller förfaranden som förtecknas i punkt 6.2.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/1998 enligt en standard som till rimlig grad säkerställer att den inte innehåller några förbjudna föremål?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 8

Högriskfrakt eller högriskpost

Syfte: Försändelser som har sitt ursprung eller som transfereras på platser som av EU betecknas som högriskområden, eller som förefaller ha utsatts för betydande manipulation, ska betraktas som högriskfrakt och högriskpost. Sådana försändelser ska säkerhetskontrolleras i enlighet med särskilda föreskrifter. Information om högriskdestinationer och instruktioner för säkerhetskontroll tillhandahålls av den behöriga myndighet i EU/EES som har godkänt en ACC3. ACC3 ska ha ett förfarande för att se till att högriskfrakt eller högriskpost med destination EU/EES identifieras och omfattas av lämpliga kontroller i enlighet med unionens lagstiftning.

En ACC3 ska hålla kontakt med den behöriga myndighet som ansvarar för de flygplatser i EU/EES till vilka den transporterar frakt i syfte att få tillgång till de senaste uppgifterna om ursprungsorter med hög risk.

En ACC3 ska vidta samma åtgärder oavsett om den tar emot högriskfrakt eller högriskpost från ett annat lufttrafikföretag eller via andra transportsätt.

Referens: Punkterna 6.7 och 6.8.3.4

Anm.: Säkerhetskontrollerad högriskfrakt eller högriskpost för transport till EU/EES ska märkas med säkerhetsstatusen ”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

8.1

Vet lufttrafikföretagets personal med ansvar för att säkerhetsåtgärder vidtas vilken flygfrakt och flygpost som ska behandlas som högriskfrakt och högriskpost?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

8.2

Har lufttrafikföretaget rutiner för identifiering av högriskfrakt och högriskpost?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

8.3

Omfattas högriskfrakt och högriskpost av förfaranden för säkerhetskontroll av högriskfrakt eller högriskpost enligt EU-lagstiftningen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, ange de förfaranden som tillämpas

 

8.4

Utfärdar lufttrafikföretaget, efter säkerhetskontrollen, en försäkran om säkerhetsstatus för SHR i den dokumentation som åtföljer försändelsen?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur säkerhetsstatusen utfärdas och i vilket dokument

 

8.5

Slutsats: Är det förfarande som lufttrafikföretaget har infört relevant och tillräckligt för att säkerställa att all högriskfrakt och högriskpost har behandlats korrekt före lastning?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 9

Skydd

Syfte: En ACC3 ska ha förfaranden för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst, från och med det att säkerhetskontroll eller andra säkerhetsåtgärder vidtas, eller från och med mottagandet efter det att säkerhetskontroll eller säkerhetsåtgärder har tillämpats, fram till lastningen.

Skydd kan skapas på olika sätt, t.ex. fysiskt (hinder, låsta rum osv.), med personer (patruller, utbildad personal osv.) och tekniskt (CCTV, inbrottslarm osv.).

Säker flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES bör vara skild från flygfrakt eller flygpost som inte är säker.

Referens: Punkt 6.8.3

9.1

Skyddas flygfrakten och flygposten av lufttrafikföretaget eller för dess räkning av en verksamhetsutövare som omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram?

Om JA, precisera

 

Om NEJ, vilka verksamhetsutövare som inte omfattas av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram vidtar säkerhetsåtgärder för flygfrakt eller flygpost som detta lufttrafikföretag transporterar till EU/EES?

Beskriv av vilken typ dessa verksamhetsutövare är och precisera

Privat marktjänstföretag

Statligt reglerat företag

Statlig anläggning eller myndighet för säkerhetskontroll

Annan

 

9.2

Genomförs säkerhetsåtgärder och skydd för att förhindra manipulation under säkerhetskontrollen?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

9.3

Finns förfaranden för att säkerställa att flygfrakt/flygpost med destination EU/EES som varit föremål för säkerhetsåtgärder skyddas mot obehörig åtkomst från det ögonblick den varit föremål för säkerhetsåtgärder fram till ombordlastningen?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv hur den är skyddad

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

9.4

Slutsats: Är skyddet av försändelser tillräckligt starkt för att förhindra obehörig åtkomst?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 10

Åtföljande dokumentation

Syfte: ACC3 ska se till

1.

att försändelsens säkerhetsstatus anges i elektronisk eller skriftlig form i de åtföljande handlingarna, antingen i form av en flygfraktsedel, motsvarande postdokumentation eller i en separat försäkran, och

2.

att den unika alfanumeriska identitetskoden anges i elektronisk eller skriftlig form på handlingar som åtföljer försändelserna.

Referens: Punkterna 6.3.2.6 d, 6.8.3.4 och 6.8.3.5

Anmärkning: Följande beteckningar för säkerhetsstatus får anges:

”SPX”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg,

”SCO”, som betyder att försändelsen endast uppfyller kraven för att lastas ombord på frakt- och postluftfartyg, eller

”SHR”, som betyder att försändelsen är säker för passagerar-, frakt- och postluftfartyg i enlighet med högriskkrav.

I avsaknad av en säkerhetsgodkänd speditör får en ACC3 eller ett lufttrafikföretag som anländer från ett tredjeland som är undantaget från bestämmelserna om ACC3 utfärda försäkran om säkerhetsstatus.

10.1

Åtföljs försändelserna av dokumentation som bekräftar tidigare och aktuella säkerhetsåtgärder?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv innehållet i dokumentationen

 

Om NEJ, förklara varför och hur frakt eller post behandlas som ”säker” av lufttrafikföretaget om det lastas på ett luftfartyg

 

10.2

Ingår lufttrafikföretagets unika alfanumeriska identitetskod för ACC3 i dokumentationen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, förklara varför

 

10.3

Anges i dokumentationen fraktens säkerhetsstatus och hur denna status tilldelades?

JA eller NEJ

 

10.4

Slutsats: Är förfarandet för dokumentation tillräckligt för att säkerställa att frakt eller post tillhandahålls med åtföljande dokumentation som anger korrekt säkerhetsstatus?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälet till detta

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 11:

Överensstämmelse

Syfte: Efter att ha bedömt de tio tidigare delarna i denna checklista måste valideraren för luftfartsskydd i EU fastställa huruvida kontrollen på plats motsvarar innehållet i den del av lufttrafikföretagets säkerhetsprogram som beskriver åtgärderna för flygfrakt/flygpost med destination EU/EES och huruvida säkerhetsåtgärderna innebär att de mål som anges i denna checklista uppfylls i tillräckligt hög grad.

Gör för era slutsatser åtskillnad mellan följande fyra tänkbara fall:

1.

Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram överensstämmer med tillägg 6-G till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och kontrollen på plats bekräftar överensstämmelse med checklistans mål.

2.

Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram överensstämmer med tillägg 6-G till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 men kontrollen på plats bekräftar inte överensstämmelse med checklistans mål.

3.

Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram överensstämmer inte med tillägg 6-G till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 men kontrollen på plats bekräftar överensstämmelse med checklistans mål.

4.

Lufttrafikföretagets säkerhetsprogram överensstämmer med tillägg 6-G till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 och kontrollen på plats bekräftar inte överensstämmelse med checklistans mål.

11.1

Allmän slutsats: Ange det fall som ligger närmast den situation som validerats

1, 2, 3 eller 4

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

Kommentarer från lufttrafikföretaget

 

Validerarens namn:

Datum:

Underskrift:


(1)  Europeiska unionens medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

(2)  Flygfrakt/flygpost/luftfartyg med destination EU/EES i denna valideringschecklista motsvarar flygfrakt/flygpost/luftfartyg med destination EU samt Island, Norge och Schweiz.


BILAGA

Förteckning över besökta och intervjuade personer och verksamhetsutövare

Uppgifter ska lämnas om verksamhetsutövarens namn, kontaktpersonens namn och datumet för besöket eller intervjun.

Verksamhetsutövarens namn

Kontaktpersonens namn

Datum för besök/intervjun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG 6-C4

VALIDERINGSCHECKLISTA FÖR KÄNDA AVSÄNDARE FRÅN TREDJELAND SOM VALIDERATS FÖR LUFTFARTSSKYDD I EU

Verksamhetsutövare i tredjeland har möjlighet att bli en del av en säker leveranskedja hos en ACC3 (lufttrafikföretag som transporterar flygfrakt eller flygpost till unionen från ett tredjelands flygplats) genom att ansöka om godkännande som känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU (KC3). En KC3 är en verksamhetsutövare som hanterar frakt i ett tredjeland som är validerad och godkänd som sådan på grundval av en validering av luftfartsskydd i EU.

En KC3 ska säkerställa att säkerhetsåtgärder har vidtagits för sändningar till unionen (1) och att sändningarna har skyddats från obehörig åtkomst sedan dessa säkerhetsåtgärder genomfördes och fram till att de överlämnas till en ACC3 eller en säkerhetsgodkänd speditör från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU (RA3).

Villkoren för att transportera flygfrakt eller flygpost till unionen (EU), Island, Norge eller Schweiz anges i genomförandeförordning (EU) 2015/1998.

Valideraren för luftfartsskydd i EU ska använda checklistan som verktyg för att bedöma skyddsnivån för flygfrakt eller flygpost (2) med destination EU/EES som transporteras av eller på uppdrag av en verksamhetsutövare som ansöker om KC3-godkännande. Checklistan ska bara användas i de fall som anges i punkt 6.8.4.1 b i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998. I de fall som anges i punkt 6.8.4.1 a i bilagan ska valideraren för luftfartsskydd i EU använda en ACC3-checklista.

Om valideringen av luftfartsskydd i EU visar att verksamhetsutövaren uppfyller målen i checklistan, ska en valideringsrapport överlämnas till den validerade verksamhetsutövaren. I valideringsrapporten ska anges att verksamhetsutövaren är en känd avsändare som validerats för luftfartsskydd i EU (KC3). En KC3 ska kunna använda rapporten i sina affärsförbindelser med alla ACC3 och RA3. Integrerade delar av valideringsrapporten ska minst innehålla följande:

a)

Den ifyllda checklistan (tillägg 6-C4 till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU och i förekommande fall kommenterad av den validerade verksamhetsutövaren.

b)

Försäkran om åtagande (tillägg 6-H3 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) undertecknad av den validerade verksamhetsutövaren.

c)

En försäkran om oberoende (tillägg 11-A till genomförandeförordning (EU) 2015/1998) med avseende på den validerade verksamhetsutövaren, undertecknad av valideraren för luftfartsskydd i EU.

Sidnumreringen, datumet för valideringen av luftfartsskydd i EU och validerarens och den validerade verksamhetsutövarens parafering på varje sida ska utgöra bevis för att valideringsrapporten är fullständig. Valideringsrapporten ska vara på engelska.

För de delar som inte kan bedömas mot kraven i genomförandeförordning (EU) 2015/1998 är de grundläggande kraven standarderna och rekommendationerna i bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart och anvisningarna i Icao:s Aviation Security Manual (Doc 8973 – Restricted).

Om valideringen av luftfartsskydd i EU visar att verksamhetsutövaren inte har uppfyllt målen checklistan ska verksamhetsutövaren få en kopia av den ifyllda checklistan där bristerna anges.

Förklarande anmärkningar

1.

Alla delar i checklistan måste fyllas i. Om ingen information lämnas måste detta förklaras.

2.

Efter varje del ska valideraren för luftfartsskydd i EU fastställa om och i vilken utsträckning målen i delen har uppfyllts.

DEL 1

Organisation och ansvarsfördelning

1.1

Valideringsdatum

Använd exakt datumformat, t.ex. 01.10.2012–02.10.2012

dd/mm/åååå

 

1.2

Datum för föregående validering i förekommande fall

dd/mm/åååå

 

Tidigare KC3-registreringsnummer, om sådana finns.

 

AEO-certifikat/C-TPAT-status/övriga certifieringar, där sådana finns.

 

1.3

Uppgifter om valideraren för luftfartsskydd

Namn

 

Företag/organisation/myndighet

 

Unik alfanumerisk identitetskod (UAI)

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

1.4

Verksamhetsutövarens namn

Namn

 

Företagsnummer (t.ex. organisationsnummer om sådant finns)

 

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.5

Organisationens huvudadress (om den avviker från adressen för den anläggning som ska valideras)

Nummer/avdelning/byggnad

 

Gata

 

Ort

 

Postnummer

 

Stat (i förekommande fall)

 

Land

 

Boxadress, om sådan finns

 

1.6

Typ av verksamhet – typ av frakt som hanteras

Vilken är verksamhetens art – typ av frakt som hanteras i sökandens anläggningar?

 

1.7

Har sökanden ansvar för …?

a)

Produktion

b)

Förpackning

c)

Lagring

d)

Klarering

e)

Övrigt, v.g. specificera

 

1.8

Ungefärligt antal anställda vid anläggningen

Antal

 

1.9

Namn och befattning på den person som är ansvarig för luftfartsskydd i samband med flygfrakt/flygpost från tredjeland

Namn

 

Befattning

 

E-postadress

 

Telefonnummer, inkl. landsnummer

 

DEL 2

Organisation och ansvarsfördelning för känd avsändare från tredjeland som validerats i fråga om luftfartsskydd i EU

Syfte: Ingen flygfrakt eller flygpost ska transporteras till EU/EES utan att omfattas av säkerhetsåtgärder. Frakt och post som överlämnas av en KC3 till en ACC3 eller en RA3 får bara godtas som säker frakt eller post om KC3 vidtagit sådana säkerhetsåtgärder. Nedanstående delar i denna checklista innehåller uppgifter om sådana åtgärder.

KC3 ska ha infört rutiner för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för all flygfrakt och flygpost med destination EU/EES och att säker frakt eller post skyddas tills den överlämnas till en ACC3 eller en RA3. Säkerhetsåtgärderna ska bestå av åtgärder som i rimlig grad kan säkerställa att inga förbjudna föremål finns dolda i försändelsen.

Referens: Punkt 6.8.3

2.1

Har verksamhetsutövaren utarbetat ett säkerhetsprogram?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, gå direkt till punkt 2.5.

 

2.2

Verksamhetsutövarens säkerhetsprogram

Datum – använd exakt datumformat dd/mm/åååå

 

Version

 

Har säkerhetsprogrammet lämnats in till och/eller godkänts av den behöriga myndigheten i det land där verksamhetsutövaren är verksam? Om JA, beskriv förfarandet.

 

2.3

Omfattar säkerhetsprogrammet i tillräcklig utsträckning de delar som nämns i checklistan (delarna 4–11)?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, beskriv varför och precisera skälen

 

2.4

Är säkerhetsprogrammet slutligt, stabilt och fullständigt?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, ange skälen.

 

2.5

Har verksamhetsutövaren etablerat en metod för att säkerställa att flygfrakt eller flygpost med destination EU/EES omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder innan den överlämnas till en ACC3 eller en annan RA3?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv metoden

 

2.6

Har verksamhetsutövaren ett ledningssystem (t.ex. instrument, instruktioner, etc.) för att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder genomförs?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv ledningssystemet och ange om det är godkänt, kontrolleras eller tillhandahålls av den behöriga myndigheten eller en annan verksamhetsutövare.

 

Om NEJ, förklara hur verksamhetsutövaren garanterar att säkerhetsåtgärder vidtas på erforderligt sätt.

 

2.7

Slutsatser och allmänna kommentarer om processens tillförlitlighet, slutgiltighet och stabilitet.

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 3

Identifierbar flygfrakt/flygpost

Syfte: Att fastställa den punkt (eller plats) där frakt/post blir identifierbar som flygfrakt/flygpost.

3.1

Fastställande, genom inspektion av produktionsområde, förpackningsanläggning, lager, urvals- och klareringsområde och andra berörda områden, var och hur en flygfrakt-/flygpostförsändelse med destination EU/EES blir identifierbar som sådan.

Beskrivning

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

Anm.: I delarna 6–9 ska detaljerade uppgifter tillhandahållas om skydd av identifierbar flygfrakt/flygpost mot obehörig åtkomst och manipulering.

DEL 4

Rekrytering och utbildning av personal

Syfte: KC3 ska utse kompetent och ansvarig personal för att arbeta med skydd av flygfrakt eller flygpost och för att säkerställa att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Personal med tillgång till identifierbar flygfrakt ska ha lämplig utbildning och besitta den kompetens som krävs för att utföra sina uppgifter.

För att uppfylla detta mål ska finnas ett förfarande hos KC3 som säkerställer att all personal (fast anställda, tillfälligt anställda, inhyrd personal, chaufförer osv.) med direkt och oeskorterad tillgång till flygfrakt/flygpost som omfattas eller har omfattats av säkerhetsåtgärder

a)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande pålitlighetskontroller före anställningen och/eller säkerhetsprövningar, som minst överensstämmer med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade KC3-anläggningen, och

b)

har genomgått både inledande och regelbundet återkommande säkerhetsutbildning för att få kunskap om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd i enlighet med de krav som ställs av de lokala myndigheterna för den validerade KC3-anläggningen.

Anm.:

En säkerhetsprövning innebär kontroll av en persons identitet och tidigare erfarenhet, inbegripet, när det är lagenligt, eventuellt kriminellt förflutet, som en del av bedömningen av en persons lämplighet att vidta säkerhetsåtgärder och/eller för oeskorterad tillgång till ett behörighetsområde (enligt definitionen i Icao bilaga 17).

En pålitlighetskontroll före anställningen ska fastställa personens identitet på grundval av dokumentation, omfatta anställning, utbildning och eventuella luckor under åtminstone de fem föregående åren, och innebära att personen undertecknar en försäkran om eventuellt kriminellt förflutet i alla hemvistländer under åtminstone de fem föregående åren (enligt unionens definition).

Referens: Punkt 6.8.3.1

4.1

Finns det rutiner som säkerställer att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

4.2

Innefattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

4.3

Finns ett förfarande som säkerställer att den person som har ansvaret för tillämpning och övervakning av genomförandet av säkerhetsåtgärder vid anläggningen omfattas av pålitlighetskontroll före anställning för bedömning av bakgrund och kompetens?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange antalet år som beaktas för pålitlighetskontrollen före anställning och ange vilken verksamhetsutövare som utför kontrollen.

 

4.4

Innefattar detta förfarande följande?

Säkerhetsprövning

Pålitlighetskontroll före anställning

Kontroll av straffregister

Intervjuer

Övrigt (precisera)

Förklara uppgifterna, ange vilken verksamhetsutövare som utför dem och ange i förekommande fall den föregående tidsperiod som beaktas.

 

4.5

Genomgår personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost utbildning innan de får denna tillgång?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv utbildningens innehåll och längd

 

4.6

Genomgår den personal som avses i punkt 4.5 repetitionsutbildning?

JA eller NEJ

 

Om JA, ange repetitionsutbildningens innehåll och frekvens

 

4.7

Slutsats: Innebär åtgärderna för rekrytering och utbildning att all personal med tillgång till identifierbar flygfrakt/flygpost med destination EU/EES på ett korrekt sätt har rekryterats och utbildats till en standard som är tillräckligt hög för att de ska ha kännedom om sitt ansvar i fråga om luftfartsskydd?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 5

Fysisk säkerhet

Syfte: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får det inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Företaget måste visa hur dess anläggning eller lokaler är skyddade och att relevanta tillträdeskontroller används. Det är viktigt att tillgången till det område där identifierbar flygfrakt/flygpost hanteras eller lagras är övervakad. Dörrar, fönster och annat tillträde till flygfrakt/flygpost med destination EU/EES måste vara säkrade eller omfattas av tillträdeskontroll.

Fysisk säkerhet kan vara, men är inte begränsad till följande:

Fysiska hinder, t.ex. avspärrning eller hinder.

Teknik som använder larm och/eller övervakningskameror.

Personal, exempelvis anställda som arbetar med att utföra övervakningen.

Referens: Punkt 6.8.3.1

5.1

Omfattas alla tillträdespunkter till identifierbar flygfrakt/flygpost av tillträdeskontroll och är tillträdet begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om JA, hur kontrolleras tillträdet? Förklara och beskriv. Det går att ange flera svar.

Av säkerhetspersonal

Av annan personal

Manuella kontroller om personer beviljas tillträde till området

Elektroniska system för kontroll av tillträde

Annat (ange vilket)

 

Om JA, hur säkerställs det att en person har tillstånd att vistas på området? Förklara och beskriv. Det går att ange flera svar.

Användning av ett företagsidentitetskort

Användning av en annan typ av identitetskort t.ex. pass eller körkort

Förteckning över godkända personer som används av (säkerhets-) personal

Elektroniska tillstånd, t.ex. genom användning av ett chip

Distribution av nycklar eller tillträdeskoder endast till godkänd personal

Annat (ange vilket)

 

5.2

Är alla tillträdespunkter till identifierbar flygfrakt/flygpost skyddade? Detta inbegriper tillträdespunkter som inte används permanent och punkter som normalt sett inte används som tillträdespunkter, t.ex. fönster.

JA eller NEJ

 

Om JA, hur säkras dessa punkter? Förklara och beskriv. Det går att ange flera svar.

Närvaro av säkerhetspersonal

Elektroniska system för kontroll av tillträde som ger tillträde till en person åt gången

Hinder, t.ex. luckor eller lås

System med bevakningskameror

Inbrottslarm

 

5.3

Finns det ytterligare åtgärder för att allmänt öka förbättra säkerheten i lokalerna?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara och beskriv vilka de är

Stängsel eller hinder

System med bevakningskameror

Inbrottslarm

Övervakning och patrullering

Annat (ange vilket)

 

5.4

Är byggnadens konstruktion solid?

JA eller NEJ

 

5.5

Slutsats: Är verksamhetsutövarens åtgärder tillräckliga för att förhindra obehörig åtkomst till de områden inom anläggningen och i lokalerna där identifierbar flygfrakt/flygpost med destination EU/EES hanteras eller lagras?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 6

Produktion

Syfte: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får det inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Verksamhetsutövaren måste visa att tillträdet till produktionsområdet är kontrollerat och att produktionsprocessen övervakas. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under produktionens gång, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under produktionsprocessen.

6.1

Är tillträdet till produktionsområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

6.2

Övervakas produktionsprocessen?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur den övervakas.

 

6.3

Finns det kontroller som förebygger manipulering under produktionsskedet?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

6.4

Slutsats: Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda den identifierbara flygfrakten/flygposten med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under produktionsfasen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 7

Förpackning

Syfte: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande under förpackningsfasen. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får det inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Verksamhetsutövaren måste visa att tillträdet till förpackningsområdet är kontrollerat och att förpackningsprocessen övervakas. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under förpackningens gång, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede. Alla färdiga varor måste kontrolleras före förpackning.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under förpackningsprocessen.

7.1

Är tillträdet till förpackningsområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

7.2

Övervakas förpackningsprocessen?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur den övervakas.

 

7.3

Finns det kontroller som förebygger manipulering under förpackningsskedet?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

7.4

Beskriv den slutgiltiga ytterförpackningen:

a)

Är den färdiga ytterförpackningen robust?

JA eller NEJ

 

Beskrivning

 

b)

Är den utformad så att det tydligt syns om den har utsatts för manipulering?

JA eller NEJ

 

Om JA, beskriv vilken process som används för att det tydligt ska synas om den utsatts för manipulering, exempelvis med hjälp av numrerade förseglingar, säkerhetstejp eller särskilda stämplar, etc.

 

Om NEJ, beskriv vilka skyddsåtgärder som vidtagits för att säkerställa försändelsens integritet.

 

7.5

Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda den identifierbara flygfrakten/flygposten med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under förpackningsfasen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 8

Lagring

Syfte: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåtet manipulerande under lagring. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får det inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Företaget måste visa att tillträde till lagerlokalerna kontrolleras. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under lagringen, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under lagringen.

8.1

Är tillträdet till lagerområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

8.2

Lagras den färdigställda och förpackade flygfrakten/flygposten säkert och kontrolleras den för spår av manipulering?

JA eller NEJ

 

Om JA, specificera

 

Om NEJ, förklara hur verksamhetsutövaren garanterar att den färdigställda och förpackade flygfrakten/flygposten med destination EU/EES, flygfrakt och flygpost skyddas mot obehörig åtkomst och manipulering.

 

8.3

Slutsats: Vidtar verksamhetsutövaren tillräckliga åtgärder för att skydda den identifierbara flygfrakten/flygposten med destination EU/EES mot obehörig åtkomst eller manipulering under lagringen?

JA eller NEJ

 

Om NEJ, v.g. ange skälen till detta

 

Synpunkter från verksamhetsutövaren.

 

Kommentarer från valideraren för luftfartsskydd i EU

 

DEL 9

Klarering

Syfte: KC3 ska ha rutiner för att säkerställa att flygfrakt och/eller flygpost med destination EU/EES skyddas mot obehörig åtkomst och/eller otillåten manipulering under klareringen. Om sådan frakt eller post inte skyddas, får det inte överlämnas till en ACC3 eller RA3 som säker frakt eller post.

Verksamhetsutövaren måste visa att tillträde till klareringsområdet kontrolleras. Om produkten blir identifierbar som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under klareringen, ska verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärder vidtas för att skydda flygfrakten/flygposten mot obehörig åtkomst eller manipulering från och med detta skede.

Dessa frågor ska besvaras om produkten kan identifieras som flygfrakt/flygpost med destination EU/EES under klareringen.

9.1

Är tillträdet till klareringsområdet kontrollerat och begränsat till godkända personer?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur tillträdet kontrolleras och begränsas till godkända personer.

 

9.2

Vem har tillgång till klareringsområdet? Det går att ange flera svar.

Anställda hos verksamhetsutövaren

Chaufförer

Besökare

Entreprenörer

Övriga, specificera

 

9.3

Övervakas klareringsprocessen?

JA eller NEJ

 

Om JA, förklara hur den övervakas.