Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1910

Kommissionens förordning (EU) 2015/1910 av den 21 oktober 2015 om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för guazatin i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1910/oj

24.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 280/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1910

av den 21 oktober 2015

om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för guazatin i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a, 18.1 b och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för guazatin i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena för guazatin i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (2). Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet guazatin har återkallats. Det har varken rapporterats importtoleranser på unionsnivå eller fastställts gränsvärden i Codex Alimentarius. Eftersom det saknas uppgifter om särskild god jordbrukspraxis som skulle kunna användas vid en bedömning av risken för konsumenterna konstaterade myndigheten att ett gränsvärde på 0,05 mg/kg ger en tillfredsställande skyddsnivå för konsumenterna i EU. Gränsvärden bör därför fastställas till den specifika bestämningsgränsen. Även definitionen av resthalt bör ändras.

(3)

Belgien angav dessutom att de befintliga gränsvärdena för guazatin när det gäller grapefrukter och apelsiner kan ge anledning till farhågor beträffande konsumentskyddet. I synnerhet gick det inte ens att utesluta en akut risk för konsumenterna genom en fördjupad riskbedömning, med beaktande av en bearbetningsfaktor för citrusfrukter. Europeiska kommissionen och de medlemsstater som är företrädda i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder ansåg det vara ett lämpligt riskhanteringsbeslut att sänka gränsvärdena till en nivå som har visat sig vara säker för konsumenterna i EU.

(4)

En ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i förordning (EG) nr 396/2005 för användningen av guazatin på citrusfrukter. I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades ansökan av den berörda medlemsstaten och utvärderingsrapporten sändes till kommissionen. Myndigheten bedömde ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och i förekommande fall för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande om de föreslagna gränsvärdena (3). Myndigheten sände yttrandet till kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten. Myndigheten konstaterade i yttrandet att den inte rekommenderar att de föreslagna gränsvärdena fastställs eftersom de tillgängliga uppgifterna inte var tillräckliga för att utesluta en risk för konsumenterna i EU.

(5)

Sökanden begärde enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 396/2005 en administrativ granskning av myndighetens motiverade yttrande. Slutsatsen av granskningen visade att inga väsentliga brister och fel i myndighetens bedömning kunde identifieras.

(6)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(7)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som lagligen framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(9)

De övergångsåtgärder som föreskrivs i denna förordning bör beakta de farhågor beträffande konsumentskyddet som rör de befintliga gränsvärdena för guazatin när det gäller grapefrukter och apelsiner.

(10)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(11)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

När det gäller guazatin ska förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen fortsätta att gälla för produkter som lagligen framställts före den 13 maj 2016, utom när det gäller grapefrukter och apelsiner.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 13 maj 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ”Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 11(2013):5, artikelnr 3239, [20 s.].

(3)  ”Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits”, The EFSA Journal, vol. 12(2014):8, artikelnr 3818, [29 s.].


BILAGA

Bilagorna III och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga III ska kolumnen för guazatin utgå.

2.

I bilaga V ska följande kolumn för guazatin läggas till:

”Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (2)

Guazatin (guazatinacetat, summan av komponenterna)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

0,05  (1)

0110000

Citrusfrukter

 

0110010

Grapefrukter

 

0110020

Apelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrukter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Övriga

 

0120000

Trädnötter

 

0120010

Mandlar

 

0120020

Paranötter

 

0120030

Cashewnötter

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnötter

 

0120060

Hasselnötter

 

0120070

Macadamianötter

 

0120080

Pekannötter

 

0120090

Pinjenötter

 

0120100

Pistaschmandlar

 

0120110

Valnötter

 

0120990

Övriga

 

0130000

Kärnfrukter

 

0130010

Äpplen

 

0130020

Päron

 

0130030

Kvitten

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japansk mispel

 

0130990

Övriga

 

0140000

Stenfrukter

 

0140010

Aprikoser

 

0140020

Körsbär (söta)

 

0140030

Persikor

 

0140040

Plommon

 

0140990

Övriga

 

0150000

Bär och små frukter

 

0151000

a)

Druvor

 

0151010

Bordsdruvor

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

Björnbär

 

0153020

Blåhallon

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

0153990

Övriga

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0154050

Nypon

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0154080

Fläderbär

 

0154990

Övriga

 

0160000

Diverse frukter med

 

0161000

a)

ätligt skal

 

0161010

Dadlar

 

0161020

Fikon

 

0161030

Bordsoliver

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0161070

Jambolanäpplen

 

0161990

Övriga

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

0162040

Kaktusfikon

 

0162050

Stjärnäpplen

 

0162060

Amerikansk persimon

 

0162990

Övriga

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

0163010

Avokado

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaya

 

0163050

Granatäpplen

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brödfrukter

 

0163100

Durian/durio

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0163990

Övriga

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

0,05  (1)

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

Maniok/kassava

 

0212020

Sötpotatis

 

0212030

Jamsbönrot

 

0212040

Arrowrot

 

0212990

Övriga

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

Rödbetor

 

0213020

Morötter

 

0213030

Rotselleri

 

0213040

Pepparrot

 

0213050

Jordärtskockor

 

0213060

Palsternackor

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

0213080

Rädisor

 

0213090

Haverrot

 

0213100

Kålrötter

 

0213110

Rovor/majrovor

 

0213990

Övriga

 

0220000

Lökgrönsaker

 

0220010

Vitlök

 

0220020

Kepalök

 

0220030

Schalottenlök

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

0220990

Övriga

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Paprikor

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

0231040

Okra/gombo

 

0231990

Övriga

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

Slanggurkor

 

0232020

Druvgurkor

 

0232030

Zucchini/squash

 

0232990

Övriga

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

Meloner

 

0233020

Pumpor

 

0233030

Vattenmeloner

 

0233990

Övriga

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Övriga

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

Brysselkål

 

0242020

Huvudkål

 

0242990

Övriga

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

0243020

Grönkål

 

0243990

Övriga

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251020

Sallat

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

 

0251990

Övriga

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

 

0252010

Spenat

 

0252020

Portlaker

 

0252030

Mangold/betblad

 

0252990

Övriga

 

0253000

c)

Vinrankeblad och liknande arter

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

0255000

e)

Endivesallat

 

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

0256010

Körvel

 

0256020

Gräslök

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timjan

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

0256090

Lagerblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Övriga

 

0260000

Baljväxter, färska

 

0260010

Bönor (med balja)

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

0260050

Linser

 

0260990

Övriga

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

0270010

Sparris

 

0270020

Kardoner

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

0270040

Fänkål

 

0270050

Kronärtskockor

 

0270060

Purjolök

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambuskott

 

0270090

Palmhjärtan

 

0270990

Övriga

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

 

0280010

Odlade svampar

 

0280020

Vilda svampar

 

0280990

Mossor och lavar

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

 

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,05  (1)

0300010

Bönor

 

0300020

Linser

 

0300030

Ärter

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Övriga

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,05  (1)

0401000

Oljeväxtfröer

 

0401010

Linfrö

 

0401020

Jordnötter

 

0401030

Vallmofrö

 

0401040

Sesamfrö

 

0401050

Solrosfrö

 

0401060

Rapsfrö

 

0401070

Sojabönor

 

0401080

Senapsfrö

 

0401090

Bomullsfrö

 

0401100

Pumpafrö

 

0401110

Safflorfrö

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0401140

Hampfrö

 

0401150

Ricinfrö

 

0401990

Övriga

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

0402040

Kapok

 

0402990

Övriga

 

0500000

SPANNMÅL

0,05  (1)

0500010

Korn

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

0500030

Majs

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Råg

 

0500080

Durra/sorgum

 

0500090

Vete

 

0500990

Övriga

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebönor

 

0630000

Örtteer från

 

0631000

a)

blommor

 

0631010

Kamomill

 

0631020

Rosellhibiskus

 

0631030

Ros

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Övriga

 

0632000

b)

blad och örter

 

0632010

Jordgubbe

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate/maté

 

0632990

Övriga

 

0633000

c)

rötter

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Övriga

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

0640000

Kakaobönor

 

0650000

Johannesbröd

 

0700000

HUMLE

0,05  (1)

0800000

KRYDDOR

 

0810000

Frökryddor

0,05  (1)

0810010

Anis/anisfrö

 

0810020

Svartkummin

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spiskummin

 

0810060

Dill

 

0810070

Fänkål

 

0810080

Bockhornsklöver

 

0810090

Muskot

 

0810990

Övriga

 

0820000

Fruktkryddor

0,05  (1)

0820010

Kryddpeppar

 

0820020

Sichuanpeppar

 

0820030

Kummin

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Enbär

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820070

Vanilj

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Övriga

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (1)

0830010

Kanel

 

0830990

Övriga

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

0840010

Lakritsrot

0,05  (1)

0840020

Ingefära

0,05  (1)

0840030

Gurkmeja

0,05  (1)

0840040

Pepparrot

(+)

0840990

Övriga

0,05  (1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (1)

0850010

Kryddnejlika

 

0850020

Kapris

 

0850990

Övriga

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (1)

0860010

Saffran

 

0860990

Övriga

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (1)

0870010

Muskotblomma

 

0870990

Övriga

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,05  (1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

0900020

Sockerrör

 

0900030

Rotcikoria

 

0900990

Övriga

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

1010000

Vävnad från

0,05  (1)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fettvävnad

 

1011030

Lever

 

1011040

Njure

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1011990

Övriga

 

1012000

b)

nötkreatur

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fettvävnad

 

1012030

Lever

 

1012040

Njure

 

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1012990

Övriga

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fettvävnad

 

1013030

Lever

 

1013040

Njure

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1013990

Övriga

 

1014000

d)

get

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fettvävnad

 

1014030

Lever

 

1014040

Njure

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1014990

Övriga

 

1015000

e)

hästdjur

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fettvävnad

 

1015030

Lever

 

1015040

Njure

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1015990

Övriga

 

1016000

f)

fjäderfä

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fettvävnad

 

1016030

Lever

 

1016040

Njure

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1016990

Övriga

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fettvävnad

 

1017030

Lever

 

1017040

Njure

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1017990

Övriga

 

1020000

Mjölk

0,02  (1)

1020010

Nötkreatur

 

1020020

Får

 

1020030

Get

 

1020040

Häst

 

1020990

Övriga

 

1030000

Fågelägg

0,05  (1)

1030010

Höns

 

1030020

Anka

 

1030030

Gås

 

1030040

Vaktel

 

1030990

Övriga

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter

0,05  (1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,05  (1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,05  (1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,05  (1)


(1)  (*) Lägsta analytiska bestämningsgräns.

(2)  (a) Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.

Guazatin (guazatinacetat, summan av komponenterna)

(+)

Det gränsvärde som ska tillämpas för pepparrot (Armoracia rusticana) i gruppen kryddor (kod 0840040) är det som fastställs för pepparrot (Armoracia rusticana) i kategorin grönsaker, gruppen rot- och knölgrönsaker (kod 0213040), med beaktande av ändringar av halterna vid bearbetning (torkning) enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 396/2005.

0840040

Pepparrot”


Top