Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1828

Rådets förordning (EU) 2015/1828 av den 12 oktober 2015 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

OJ L 266, 13.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1828/oj

13.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1828

av den 12 oktober 2015

om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) nr 36/2012 (2) ges verkan åt de flesta av de åtgärder som föreskrivs i beslut 2013/255/Gusp.

(2)

Den 12 oktober 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1836 (3) om ändring av beslut 2013/255/Gusp. Genom beslut (Gusp) 2015/1836 fastställs kriterier för när personer, enheter eller organ ska tas upp på förteckningarna i bilagorna I och II till det beslutet. Motiven för att ta upp personer, enheter eller organ på dessa förteckningar redovisas i skälen till beslut (Gusp) 2015/1836 och beslut 2013/255/Gusp.

(3)

Åtgärder för att frysa tillgångar faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och åtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(4)

Förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 15 ska följande punkter läggas till:

”1a.   Förteckningen i bilaga II ska omfatta fysiska och juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 28.2 i rådets beslut 2013/255/Gusp (4), av rådet har fastställts omfattas av en av följande kategorier:

a)

Ledande affärsmän med verksamhet i Syrien.

b)

Medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) eller Makhlouf.

c)

Personer som innehaft ministerposter i den syriska regeringen efter maj 2011.

d)

Företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ’överstes’ grad eller högre.

e)

Medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011.

f)

Medlemmar av regimtrogna milisförband.

g)

Personer, enheter, organ eller institutioner som är verksamma inom området för spridning av kemiska vapen.

Samt fysiska eller juridiska personer och enheter som har anknytning till dem, och för vilka artikel 21 i denna förordning inte ska tillämpas.

1b.   Personer, enheter och organ inom en av de kategorier som anges i punkt 1a ska inte uppföras eller kvarstå på förteckningen över personer, enheter och organ i bilaga II om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.

(4)  Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).”"

2.

Artikel 32.2 ska ersättas av följande:

”2.   Rådet ska meddela sitt beslut om uppförandet på förteckningen som avses i punkt 1 i denna artikel, inbegripet skälen därtill, till personen, enheten eller organet som berörs, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter. I synnerhet kan personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga II på grund av att de omfattas av de kategorier av personer, enheter eller organ som anges i artikel 15.1a framlägga bevis eller synpunkter om varför de anser att deras uppförande på förteckningen inte är berättigat även om de omfattas av en sådan kategori.”

3.

Rubriken till bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Förteckning över de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 14, 15.1 a och 15.1a”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 oktober 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (EUT L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1836 av den 12 oktober 2015 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (se sidan 75 i detta nummer av EUT).


Top