EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1754

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUT L 285, 30.10.2015, p. 1–926 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1754/oj

30.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1754

av den 6 oktober 2015

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artiklarna 9 och 12, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att samtidigt tillgodose behoven i samband med Gemensamma tulltaxan och behoven i samband med statistiken över unionens utrikeshandel och annan unionspolitik rörande import eller export av varor upprättades genom förordning (EEG) nr 2658/87 en varunomenklatur (nedan kallad Kombinerade nomenklaturen).

(2)

I linje med strävandena efter att förenkla lagstiftningen bör Kombinerade nomenklaturen moderniseras och dess struktur ändras.

(3)

Det är nödvändigt att uppdatera Kombinerade nomenklaturen för att ta hänsyn till bl.a. ändrade krav när det gäller statistik och handelspolitik, ändringar som gjorts för att uppfylla internationella åtaganden, teknisk och handelsrelaterad utveckling, samt behovet av att anpassa eller förtydliga texter.

(4)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 2658/87 bör bilaga I till den förordningen från och med den 1 januari 2016 ersättas med en fullständig version av den kombinerade nomenklaturen tillsammans med de autonoma och konventionella tullsatser som fastställts till följd av bestämmelser som har antagits av rådet eller kommissionen.

(5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tidsfrist som fastställs av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA I

KOMBINERADE NOMENKLATUREN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – INLEDANDE BESTÄMMELSER

Avsnitt I – Allmänna bestämmelser

A.

Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen 15

B.

Allmänna bestämmelser om tullsatser 16

C.

Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser 17

Avsnitt II – Särskilda bestämmelser

A.

Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar 17

B.

Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg 19

C.

Farmaceutiska produkter 21

D.

Schablontullsats 21

E.

Behållare och förpackningsmaterial 23

F.

Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet 23
Tecken, förkortningar och symboler 25
Extra mängdenheter 26

DEL 2 – TULLTAXAN

Kapitel

Avdelning I

Levande djur; animaliska produkter

1.

Levande djur 29

2.

Kött och ätbara slaktbiprodukter 33

3.

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur 50

4.

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 72

5.

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 83

Avdelning II

Vegetabiliska produkter

6.

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt 85

7.

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar 88

8.

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner 94

9.

Kaffe, te, matte och kryddor 101

10.

Spannmål 104

11.

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten 109

12.

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter 114

13.

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter 119

14.

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 121

Avdelning III

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

15.

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer 122

Avdelning IV

Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

16.

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 134

17.

Socker och sockerkonfektyrer 140

18.

Kakao och kakaoberedningar 144

19.

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk 146

20.

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar 151

21.

Diverse ätbara beredningar 171

22.

Drycker, sprit och ättika 175

23.

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel 187

24.

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning 192

Avdelning V

Mineraliska produkter

25.

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement 194

26.

Malm, slagg och aska 200

27.

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer 203

Avdelning VI

Produkter av kemiska och närstående industrier

28.

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper 213

29.

Organiska kemikalier 228

30.

Farmaceutiska produkter 253

31.

Gödselmedel 258

32.

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch 262

33.

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel 267

34.

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips 270

35.

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer 273

36.

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter 276

37.

Varor för foto- eller kinobruk 277

38.

Diverse kemiska produkter 280

Avdelning VII

Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

39.

Plaster och plastvaror 290

40.

Gummi och gummivaror 304

Avdelning VIII

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

41.

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder 310

42.

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar 315

43.

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material 318

Avdelning IX

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

44.

Trä och varor av trä; träkol 320

45.

Kork och varor av kork 331

46.

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 332

Avdelning X

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor); papper och papp samt varor av papper eller papp

47.

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) 334

48.

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp 336

49.

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar 347

Avdelning XI

Textilvaror

50.

Natursilke 354

51.

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel 356

52.

Bomull 360

53.

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn 367

54.

Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer 370

55.

Konststapelfibrer 375

56.

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter 382

57.

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial 386

58.

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier 389

59.

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk 392

60.

Dukvaror av trikå 396

61.

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå 399

62.

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå 408

63.

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump 419

Avdelning XII

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

64.

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar 424

65.

Huvudbonader och delar till huvudbonader 430

66.

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar 431

67.

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår 432

Avdelning XIII

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

68.

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material 433

69.

Keramiska produkter 437

70.

Glas och glasvaror 440

Avdelning XIV

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

71.

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt 448

Avdelning XV

Oädla metaller och varor av oädel metall

72.

Järn och stål 454

73.

Varor av järn eller stål 475

74.

Koppar och varor av koppar 487

75.

Nickel och varor av nickel 493

76.

Aluminium och varor av aluminium 496

77.

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet)

78.

Bly och varor av bly 501

79.

Zink och varor av zink 504

80.

Tenn och varor av tenn 506

81.

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material 508

82.

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar 511

83.

Diverse varor av oädel metall 517

Avdelning XVI

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

84.

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor 521

85.

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater 567

Avdelning XVII

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

86.

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag 595

87.

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon 598

88.

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana 611

89.

Fartyg samt annan flytande materiel 613

Avdelning XVIII

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

90.

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar 616

91.

Ur och delar till ur 630

92.

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument 634

Avdelning XIX

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

93.

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition 636

Avdelning XX

Diverse varor

94.

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader 638

95.

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar 643

96.

Diverse artiklar 647

Avdelning XXI

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97.

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter 652

98.

Utförsel av hela industrianläggningar 654

99.

Särskilda KN-nummer 658

DEL 3 – TAXEBILAGOR

Avdelning I – Jordbruksbilagor

Bilaga 1

Jordbrukskomponenter (EA), tilläggstull på socker (AD S/Z) och tilläggstull på mjöl (AD F/M) 665

Bilaga 2

Produkter för vilka ett ingångspris tillämpas 681

Avdelning II – Förteckning över farmaceutiska ämnen för vilka tullfrihet tillämpas

Bilaga 3

Förteckning över internationella generiska benämningar (INN) som fastställts för farmaceutiska ämnen av världshälsoorganisationen och som är tullfria 723

Bilaga 4

Förteckning över de prefix och suffix som kombinerade med de internationella generiska benämningarna i bilaga 3 beskriver de senares salter, estrar eller hydrater. Dessa salter, estrar och hydrater är befriade från tull på villkor att de kan klassificeras under samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN 845

Bilaga 5

Salter, estrar och hydrater av INN vilka inte klassificeras under samma HS-nummer som motsvarande INN och som är tullfria 857

Bilaga 6

Förteckning över farmaceutiska mellanprodukter, dvs. sammansättningar av sådana slag som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter och som är tullfria 861

Avdelning III

Bilaga 7

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet) 897

Avdelning IV – Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

Bilaga 8

Varor som är olämpliga som livsmedel (förteckning över denatureringsmedel) 901

Bilaga 9

Intyg 907

Bilaga 10

Statistiska Taric-nummer 923

DEL 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

A. Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Vid klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen ska följande gälla:

1.

Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen ska bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

2.

a)

Anges en viss vara i ett HS-nummer ska varan klassificeras enligt detta HS-nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel ska klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, ska klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

b)

Anges ett visst material eller ämne i ett HS-nummer ska materialet eller ämnet klassificeras enligt detta HS-nummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen. Anges varor av ett visst material eller ämne i ett HS-nummer ska varor som helt eller delvis består av detta material eller ämne klassificeras enligt detta HS-nummer. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av regel 3.

3.

När vid tillämpning av regel 2 b, eller i annat fall, två eller flera HS-nummer kan komma ifråga för en vara gäller följande:

a)

Det HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen ska tillämpas framför ett HS-nummer som har en mera allmän varubeskrivning. När det i var och en av två eller flera HS-nummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, ska dock dessa HS-nummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av HS-numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra.

b)

Blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, ska såvitt möjligt klassificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär.

c)

När en vara inte kan klassificeras med ledning av 3 a eller 3 b, ska det HS-nummer tillämpas som står sist av de HS-nummer som skäligen kan komma ifråga.

4.

Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående, ska klassificeras enligt det HS-nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

5.

Förutom ovanstående bestämmelser ska följande regler gälla för nedanstående varor:

a)

Fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen, ritbestick eller smycken samt liknande förvaringsartiklar som dels är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, ska klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa. Denna regel behöver dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvudsakliga karaktär.

b)

Om inte annat följer av regel 5 a ska förpackningsmaterial och förpackningar (1) i vilka varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna regel behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att förpackningsmaterialet eller förpackningen lämpar sig för upprepad användning.

6.

Klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett HS-nummer ska bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till dessa undernummer och av ovanstående regler i tillämpliga delar, varvid gäller att endast varubeskrivningar på samma siffernivå ska jämföras med varandra. Vid tillämpningen av denna regel ska anmärkningarna till den berörda avdelningen och det berörda kapitlet också beaktas, om inte omständigheterna kräver annat.

B. Allmänna bestämmelser om tullsatser

1.

De tullsatser som är tillämpliga på importerade varor med ursprung i länder som är avtalsslutande parter till Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) eller med vilka Europeiska unionen har avtal som innehåller en klausul om mest gynnad nation ska vara de konventionella tullsatser som anges i kolumn 3 i tulltaxan. Om inte omständigheterna kräver annat är dessa konventionella tullsatser tillämpliga på varor, andra än de som anges ovan, som importeras från tredje land.

De konventionella tullsatser som återges i kolumn 3 är tillämpliga fr.o.m. den 1 januari 2016.

I de fall då det finns autonoma tullsatser som är lägre än de konventionella tullsatserna, ska de autonoma tullsatserna, vilka indikeras via en fotnot, tillämpas.

2.

Punkt 1 ska inte tillämpas om särskilda autonoma tullsatser anges i fråga om varor med ursprung i vissa länder eller om förmånstullsatser är tillämpliga enligt avtal.

3.

Punkterna 1 och 2 hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa andra tullsatser än de som anges i Gemensamma tulltaxan, om tillämpningen av dessa andra tullsatser är berättigad enligt Europeiska unionens rätt.

4.

De tullsatser som är angivna som procentsatser är värdetullsatser.

5.

Förkortningen EA innebär att varorna i fråga ska beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs enligt bilaga 1.

6.

Förkortningen ”AD S/Z” eller ”AD F/M” i kapitlen 17–19 innebär att den högsta tullsatsen består av en värdetullsats plus en tilläggstullsats för vissa slag av socker eller för mjöl. Denna tilläggstullsats fastställs enligt bilaga 1.

7.

Förkortningen ”€/% vol/hl” i kapitel 22 innebär att en specifik tull, uttryckt i euro, ska beräknas för varje volymprocent alkohol per hektoliter. Således ska en dryck som innehåller 40 volymprocent alkohol taxeras på följande sätt:

”1 €/% vol/hl” = € 1 × 40, vilket ger en tull på 40 € per hektoliter, eller

”1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = € 1 × 40 plus 5 €, vilket ger en tull på 45 € per hektoliter.

Om dessutom förkortningen ”MIN” för minimivärde anges, t.ex. ”1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”, innebär det att den tull som beräknats med stöd av ovannämnda bestämmelse ska jämföras med minimitullen, t.ex. ”9 €/hl”, och att den högsta av dessa två ska tillämpas.

C. Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

1.

Om inget annat anges, ska de bestämmelser som gäller tullvärde tillämpas för att fastställa, förutom värdet för bestämmande av värdetullsatser, de värden som ska användas för att bestämma omfattningen av vissa nummer eller undernummer.

2.

Den tullpliktiga vikten, när det gäller varor som taxeras efter vikt, och den vikt som används för att fastställa omfattningen av vissa nummer eller undernummer ska vara följande:

a)

Vid angivande av bruttovikt, den sammanlagda vikten av varorna och allt förpackningsmaterial och annat emballage.

b)

Vid angivande av nettovikt eller endast vikt utan precisering, vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage.

3.

Motvärdet till euro i nationella valutor för medlemsstater, andra än deltagande medlemsstater såsom definierat i rådets förordning (EG) nr 974/98 (2) (nedan kallade inte deltagande medlemsstater), ska fastställas i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (3).

4.

Gynnsam behandling i tullhänseende av vissa varor på grund av deras särskilda användning:

Om den tillämpliga importtullen enligt ordningen för varor som ska användas för ett särskilt ändamål inte är lägre än den importtull som annars skulle tillämpas på varorna, ska dessa varor klassificeras enligt det nummer som gäller för den särskilda användningen utan att de bestämmelser som avses i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1) tillämpas.

AVSNITT II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

A. Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

1.

Tullsuspension ska medges för varor som är avsedda att ingå i de båtar eller andra fartyg som anges i följande tabell och som är avsedda att användas för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt för varor som är avsedda att användas till montering eller utrustning av sådana båtar och andra fartyg.

2.

Tullsuspension ska medges för följande varor:

a)

Varor avsedda att användas ombord på borrnings- eller produktionsplattformar:

1)

stationära, ur nr ex 8430 49 installerade i eller utanför medlemsstaternas territorialvatten,

2)

eller flytande eller nedsänkbara, nr 8905 20,

för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt varor som är avsedda som utrustning till nämnda plattformar.

Även sådana varor som motorbränsle, oljor och gas, vilka behövs för driften av maskiner och apparater som inte är avsedda för ständigt bruk och som inte är en integrerad del av plattformarna och som används ombord på dessa plattformar för deras konstruktion, reparation, underhåll, ombyggnad eller utrustning ska också anses vara avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar.

b)

Slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa borrnings- eller produktionsplattformar med fastlandet.

KN-nr

Varuslag

(1)

(2)

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

8901 10

–  Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag

8901 10 10

– –  För öppen sjö

8901 20

–  Tankfartyg

8901 20 10

– –  För öppen sjö

8901 30

–  Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20

8901 30 10

– –  För öppen sjö

8901 90

–  Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran

8901 90 10

– –  För öppen sjö

8902 00

Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter

8902 00 10

–  För öppen sjö

8903

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter

 

–  Andra

8903 91

– –  Segelbåtar, även med hjälpmotor

8903 91 10

– – –  För öppen sjö

8903 92

– –  Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor

8903 92 10

– – –  För öppen sjö

8904 00

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

8904 00 10

–  Bogserbåtar

 

–  Fartyg för påskjutning

8904 00 91

– –  För öppen sjö

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

8905 10

–  Mudderverk

8905 10 10

– –  För öppen sjö

8905 90

–  Andra slag

8905 90 10

– –  För öppen sjö

8906

Andra farkoster, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar

8906 10 00

–  Krigsfartyg

 

–  Andra slag

8906 90 10

– –  För öppen sjö

3.

Tullsuspension ska gälla enligt villkoren i tillämpliga Europeiska unionens bestämmelser i fråga om tullkontroll av sådana varors användning.

B. Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

1.

Tullbefrielse gäller för

civila luftfartyg,

vissa varor avsedda att användas i civila luftfartyg och att införlivas med sådana under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning,

markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa.

Dessa varor omfattas av de nummer som förtecknas i tabellerna i punkt 5.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 första och andra strecksatserna ska med uttrycket civila luftfartyg avses andra luftfartyg än de som används i medlemsstaterna inom försvarsmakten eller liknande och som är försedda med militär eller icke-civil beteckning.

3.

Vid tillämpning av punkt 1 andra strecksatsen ska uttrycket avsedda att användas i civila luftfartyg innefatta varor avsedda att användas i markträningsapparater för civil flygutbildning.

4.

För tullbefrielse erfordras att de villkor som anges i relevanta Europeiska unionens bestämmelser i fråga om tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EGT L 253, 11.10.1993, s. 1]).

5.

Varor som kan komma i fråga för tullbefrielse omfattas av följande nummer:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

För följande undernummer ska tullbefrielse för användning i civila luftfartyg endast beviljas för de varor som anges i kolumn 2:

Undernummer

Varuslag

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Försedda med kopplingsanordningar

4008 29

Profilerade stänger och strängar, avpassade

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

För tekniska ändamål

4504 90, 4823 90

Packningar, tätningar o.d.

6812 80

Andra än kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader, papper, papp och filt, tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar

6813 20, 6813 81, 6813 89

På basis av asbest eller andra mineraliska ämnen

7007 21

Vindrutor utan inramning

7312 10, 7312 90

Med anslutningar eller som färdiga artiklar

7322 90

Varmluftgeneratorer och varmluftsfördelare (med undantag av delar därtill)

7324 90

Sanitetsgods (med undantag av delar därtill)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Försedda med kopplingsanordningar, sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

8108 90

Rör med röranslutningar, och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor

8415 90

För luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Delar till värmeväxlare

8479 89

Hydropneumatiska batterier; mekaniska reverseranordningar för jetmotorer; speciella toaletter; luftfuktnings- och luftavfuktningsapparater; icke-elektriska skruvmekanismer; icke-elektriska startmotorer; pneumatiska startapparater för turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer; icke-elektriska vindrutetorkare; icke-elektriska apparater för propellerinställning

8501 20, 8501 40

Med en uteffekt av mer än 735 W men högst 150 kW

8501 31

Motorer med en uteffekt av mer än 735 W, likströmsgeneratorer

8501 33

Motorer med en uteffekt av högst 150 kW samt generatorer

8501 34

Generatorer med en uteffekt av mer än 375 kW

8501 51

Med en uteffekt av mer än 735 W

8501 53

Med en uteffekt av högst 150 kW

8516 80 20

Endast sammanbyggda med en enkel isolerstomme och elektriska anslutningskontakter, för förhindrande av isbildning eller för avisning

8517 69 31, 8517 69 39

För radiotelefoni eller radiotelegrafi

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

För radiotelegrafi eller radiotelefoni

8522 90

Komponenter till apparater enligt nr 8519 81 95 och 8519 89 90 bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8529 90

Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8543 70 90

Färdskrivare, elektriska synkronisatorer och omvandlare; avfrostnings- och avimningsanordningar med elektriska motstånd

8543 90

Komponenter till färdskrivare bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8803 90 90

Inbegripet segelflygplan

9014 90

Till instrument enligt nr 9014 10 eller 9014 20

9020 00

Inte delar

9029 10

Elektriska eller elektroniska varvräknare

9029 90

Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar

9031 90

Enligt nr 9031 80

9109 10, 9109 90

Med en bredd eller diameter av högst 50 mm

9401 10

Utan läderöverdrag

9405 10, 9405 60

Av plast eller av oädel metall

9405 92, 9405 99

Av plast eller av oädel metall, till artiklar enligt nr 9405 10 eller 9405 60

6.

De varor som anges under punkt 5 införs i Taric med undernummer och med en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda Europeiska unionens bestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EGT L 253, 11.10.1993, s. 1]).”

C. Farmaceutiska produkter

1.

Tullbefrielse gäller för farmaceutiska produkter av följande kategorier:

1)

De farmaceutiska ämnen som omfattas av CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) och de internationella generiska benämningar (INN) som förtecknas i bilaga 3.

2)

De salter, estrar eller hydrater av INN som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

3)

De salter, estrar eller hydrater av INN som förtecknas i bilaga 5 och inte kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

4)

De farmaceutiska mellanprodukter som förtecknas i bilaga 6, identifierbara genom ett kemiskt namn och ett CAS RN, och av sådana slag som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.

2.

Särskilda fall:

1)

INN omfattar endast de ämnen vilka är upptagna i förteckningen över rekommenderade och föreslagna INN som publiceras av Världshälsoorganisationen (WHO). När antalet ämnen som omfattas av INN är färre än de som omfattas av CAS RN, kan endast de ämnen som omfattas av INN komma i fråga för tullbefrielse.

2)

När en produkt i bilaga 3 eller 6 identifieras med hjälp av ett CAS RN som motsvarar en specifik isomer, kan endast denna isomer beviljas tullbefrielse.

3)

De dubbelderivat (salter, estrar eller hydrater) av INN, som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4 omfattas av tullbefrielsen, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

Exempel: alaninmetylester, hydroklorid.

4)

Om en INN i bilaga 3 är ett salt (eller en ester) omfattas inget annat salt (ingen annan ester) av den syra som motsvarar den INN det gäller av tullbefrielse.

Exempel: oxprenoatkalium (INN): tullfri,

oxprenoatnatrium: inte tullfri.

D. Schablontullsats

1.

Tull ska debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 2,5 % av värdet för varor

i sändningar som skickas från en privatperson till en annan, eller

i en resandes personliga reseutrustning,

under förutsättning att införseln av dessa varor inte sker i kommersiellt syfte.

Denna schablontullsats på 2,5 % ska tillämpas förutsatt att det faktiska värdet av de importtullbelagda varorna inte överskrider 700 € per sändning eller per resande.

En sådan schablontulltaxering får inte tillämpas på varor för vilka tullsatsen i tulltaxan är ”Fri” eller på varor enligt kapitel 24 som ingår i en sändning eller i en resandes personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger de som fastställs i artikel 27 eller artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (4).

2.

Införsel av varor ska inte anses ske i kommersiellt syfte om följande gäller:

a)

Varorna ska ingå i sändningar som sänds av en privatperson till en annan och dessa sändningar

ska vara av tillfällig natur,

ska innehålla varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varornas art eller mängd ska inte tyda på något kommersiellt syfte,

ska sändas till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betalning.

b)

Varorna ska ingå i resandes personliga reseutrustning och införseln

ska vara av tillfällig natur, och

ska omfatta uteslutande varor för resandes eller deras familjers personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och varornas art eller mängd ska inte tyda på något kommersiellt syfte.

3.

Schablontullsatsen ska inte tillämpas på varor som införs enligt de villkor som anges i punkterna 1 och 2 om den berättigade personen, innan schablontullsats har tillämpats på varorna, har begärt att de ska beläggas med de tullar som är tillämpliga på varorna. Alla varorna i sändningen ska då taxeras enligt de importtullar som är tillämpliga på dem, med beaktande av den tullfria införsel som föreskrivs enligt artiklarna 25–27 och 41 i förordning (EG) nr 1186/2009.

I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsvarande verkan och andra avgifter vid import enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda arrangemang för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

4.

Icke deltagande medlemsstater får avrunda det belopp som blir resultatet vid omräkning av beloppet 700 € till nationella valutor.

5.

Icke deltagande medlemsstater får behålla motsvarigheten i nationell valuta till beloppet 700 € oförändrat, om vid den årliga kursjustering som anges i artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2913/92, omräkningen av detta belopp, före den avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet i nationell valuta som är mindre än 5 % eller i en sänkning av beloppet.

E. Behållare och förpackningsmaterial

Följande bestämmelser är tillämpliga på sådana behållare och sådant förpackningsmaterial som avses i de allmänna tolkningsreglerna 5 a och 5 b och som börjar omsättas fritt vid samma tidpunkt som de varor behållarna innehåller eller presenteras tillsammans med:

1.

När behållare och förpackningsmaterial klassificeras tillsammans med varorna enligt bestämmelserna i den allmänna tolkningsregeln 5 ska de

a)

tullbeläggas enligt samma tullsats som varorna

om dessa varor är belagda med värdetull, eller

om de ska inbegripas i varornas tullpliktiga vikt,

b)

införas tullfritt

om varorna är tullfria,

om varorna är tullpliktiga på annat sätt än enligt vikt eller värde, eller

om behållarna och förpackningsmaterialet inte ska inbegripas i varornas tullpliktiga vikt.

2.

Om behållare och förpackningsmaterial som omfattas av bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ovan innehåller eller presenteras med varor med flera olika varubeskrivningar i tulltaxan ska, när behållarna och förpackningsmaterialets tullpliktiga vikt eller värde bestäms, deras vikt och värde fördelas på alla varor i förhållande till vikten eller värdet av var och en av dessa varor.

F. Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

1.

Följande varor kan på vissa villkor beviljas gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av sin beskaffenhet:

Vissa varor som är olämpliga som livsmedel.

Vissa utsäden.

Okonfektionerad siktduk.

Vissa bordsdruvor, tobakstyper och nitrater.

Dessa varor omfattas av undernummer (5) med en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda” eller ”För denna gynnsamma behandling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda”.

2.

De som livsmedel olämpliga varor för vilka gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas som en följd av deras beskaffenhet förtecknas i bilaga 8, tillsammans med de undernummer enligt vilka de klassificeras och med benämningarna på och kvantiteterna av de denatureringsmedel som används. Sådana varor ska anses som olämpliga som livsmedel om de blandas homogent med denatureringsmedlet och det inte är ekonomiskt lönsamt att separera varorna från denatureringsmedlet.

3.

Följande varor kan klassificeras enligt de relevanta undernumren för utsäde, under förutsättning att de uppfyller villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser:

Sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris och sorghumhybrider för utsäde: rådets direktiv 66/402/EEG (6).

Utsädespotatis: rådets direktiv 2002/56/EG (7).

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för utsäde: rådets direktiv 2002/57/EG (8).

För sådana slag av sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris, sorghumhybrider, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för vilka jordbruksbestämmelserna inte är tillämpliga kan gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet dock beviljas enbart om det klart påvisas att varorna är avsedda att användas som utsäde.

4.

Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för okonfektionerad siktduk, under förutsättning att den är försedd med outplånliga märken som gör att den identifieras såsom avsedd för siktning eller liknande industriellt bruk.

5.

Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för vissa bordsdruvor, tobakstyper eller nitrater, under förutsättning att ett vederbörligen påtecknat intyg företes. De bestämmelser som är tillämpliga och förlagor för intyg finns i bilaga 9.

TECKEN, FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER

avser nya nummer

avser nummer använda föregående år men med annan omfattning

AD F/M

tilläggstull på mjöl

AD S/Z

tilläggstull på socker

b/f

flaska

cm/s

centimeter per sekund

EA

jordbrukskomponent

euro

INN

internationell generisk benämning

INNM

modifierad internationell generisk benämning

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

Kbit

1  024 bitar

kg/br

kilogram bruttovikt

kg/net

kilogram nettovikt

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg/net mas

kilogram, netto torrsubstans

MAX

maximum

Mbit

1 0 48  576 bitar

MIN

minimum

ml/g

milliliter per gram

mm/s

millimeter per sekund

RON

Research octane number

Anmärkning:

HS-nummer som är satt inom hakparentes i kolumn 1 i tulltaxan har upphört att gälla (t.ex. nr [1519]). I en bilaga till tulltaxan innebär hakparenteser kring bilagans referens att innehållet i den bilagan har utgått (t.ex. [Bilaga 7]).

EXTRA MÄNGDENHETER

c/k

karat (1 karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

antal celler

ct/l

lastförmåga i ton (9)

g

gram

gi F/S

gram klyvbara isotoper

kg H2O2

kilogram väteperoxid

kg K2O

kilogram kaliumoxid

kg KOH

kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

kilogram metylaminer

kg N

kilogram kväve

kg NaOH

kilogram natriumhydroxid (kaustik soda)

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg P2O5

kilogram fosforpentaoxid

kg 90 % sdt

kilogram torrvikt (med torrvikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 %)

kg U

kilogram uran

1  000 kWh

tusen kilowattimmar

l

liter

1  000 l

tusen liter

l alc. 100 %

liter ren (100 %) alkohol

m

meter

m2

kvadratmeter

m3

kubikmeter

1  000 m3

tusen kubikmeter

pa

antal par

p/st

styck

100 p/st

hundra styck

1  000 p/st

tusen styck

TJ

terajoule (total värmeenergi)

ingen extra mängdenhet

DEL 2

TULLTAXAN

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1.

Om inte annat föreskrivs ska i denna avdelning ett omnämnande av ett visst djursläkte eller en viss djurart också avse unga djur av det släktet eller den arten.

2.

Om inte annat föreskrivs ska i hela tulltaxan med torkade produkter också avses produkter som har dehydratiserats, evaporerats eller frystorkats.

KAPITEL 1

LEVANDE DJUR

Anmärkning

1.

Detta kapitel omfattar alla levande djur utom

a)

fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0301, 0306, 0307 eller 0308,

b)

kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002,

c)

djur enligt nr 9508.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

 

 

 

–  Hästar

 

 

0101 21 00

– –  Renrasiga avelsdjur (11)

Fri

p/st

0101 29

– –  Andra

 

 

0101 29 10

– – –  För slakt (12)

Fri

p/st

0101 29 90

– – –  Andra

11,5

p/st

0101 30 00

–  Åsnor

7,7

p/st

0101 90 00

–  Andra

10,9

p/st

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

 

 

 

–  Nötkreatur

 

 

0102 21

– –  Renrasiga avelsdjur (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

Fri

p/st

0102 21 30

– – –  Kor

Fri

p/st

0102 21 90

– – –  Andra

Fri

p/st

0102 29

– –  Andra

 

 

0102 29 05

– – –  Av undersläktet Bibos eller av undersläktet Poephagus

Fri

p/st

 

– – –  Andra

 

 

0102 29 10

– – – –  Med en vikt av högst 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Med en vikt högre än 300 kg

 

 

 

– – – – –  Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Kor

 

 

0102 29 61

– – – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Andra

 

 

0102 29 91

– – – – – –  För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Bufflar

 

 

0102 31 00

– –  Renrasiga avelsdjur (13)

Fri

p/st

0102 39

– –  Andra

 

 

0102 39 10

– – –  Tamboskap

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Andra

Fri

p/st

0102 90

–  Andra

 

 

0102 90 20

– –  Renrasiga avelsdjur (13)

Fri

p/st

 

– –  Andra

 

 

0102 90 91

– – –  Tamboskap

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Andra

Fri

p/st

0103

Levande svin

 

 

0103 10 00

–  Renrasiga avelsdjur (14)

Fri

p/st

 

–  Andra

 

 

0103 91

– –  Vägande mindre än 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Andra

Fri

p/st

0103 92

– –  Vägande 50 kg eller mer

 

 

 

– – –  Tamsvin

 

 

0103 92 11

– – – –  Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Andra

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Andra slag

Fri

p/st

0104

Levande får och getter

 

 

0104 10

–  Får

 

 

0104 10 10

– –  Renrasiga avelsdjur (15)

Fri

p/st

 

– –  Andra

 

 

0104 10 30

– – –  Lamm (upp till ett år gamla)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Andra

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Getter

 

 

0104 20 10

– –  Renrasiga avelsdjur (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Andra

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

 

 

 

–  Vägande högst 185 g

 

 

0105 11

– –  Höns av arten Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

 

 

0105 11 11

– – – –  Värphöns

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Andra

52 €/1  000 p/st

p/st

 

– – –  Andra

 

 

0105 11 91

– – – –  Värphöns

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Andra

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Kalkoner

152 €/1  000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Ankor

52 €/1  000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Gäss

152 €/1  000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Pärlhöns

52 €/1  000 p/st

p/st

 

–  Andra slag

 

 

0105 94 00

– –  Höns av arten Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Andra

 

 

0105 99 10

– – –  Ankor

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gäss

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Kalkoner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Pärlhöns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andra levande djur

 

 

 

–  Däggdjur

 

 

0106 11 00

– –  Primater

Fri

p/st

0106 12 00

– –  Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia)

Fri

p/st

0106 13 00

– –  Kameler och andra kameldjur (Camelidae)

Fri

p/st

0106 14

– –  Kaniner och harar

 

 

0106 14 10

– – –  Tamkaniner

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Andra

Fri

0106 19 00

– –  Andra

Fri

0106 20 00

–  Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Fri

p/st

 

–  Fåglar

 

 

0106 31 00

– –  Rovfåglar

Fri

p/st

0106 32 00

– –  Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

Fri

p/st

0106 33 00

– –  Strutsar; emuer (Dromaius novaehollandiae)

Fri

p/st

0106 39

– –  Andra

 

 

0106 39 10

– – –  Duvor

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Andra

Fri

 

–  Insekter

 

 

0106 41 00

– –  Bin

Fri

0106 49 00

– –  Andra

Fri

0106 90 00

–  Andra

Fri

KAPITEL 2

KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

Anmärkning

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter av sådana slag som är nämnda i nr 0201–0208 och 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,

b)

tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller 3002),

c)

animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).

Kompletterande anmärkningar

1.

A.

I nr 0201 och 0202 gäller följande:

a)

Med ”hela slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur” enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna importeras utan huvud, ska detta vara avskuret från kroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna importeras utan fötter, ska dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden. Med hel slaktkropp förstås även den främre delen av slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio par revben.

b)

Med ”halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur” enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås produkter erhållna genom symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen. Med halv slaktkropp förstås även den främre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio revben.

c)

Med ”kompenserade kvartsparter” enligt nr 0201 20 20 och 0202 20 10 förstås varor bestående av

framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med tio revben och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med tre revben, eller

framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med fem revben, med hela kållappen och bringan och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med åtta avskurna revben.

Framkvartsparter och bakkvartsparter som utgör ”kompenserade kvartsparter” ska uppvisas för tullen samtidigt och i samma antal och den sammanlagda vikten av framkvartsparterna ska vara den samma som bakkvartsparternas sammanlagda vikt. Emellertid tillåts en skillnad mellan vikten av sändningens två delar om den inte överstiger 5 % av vikten av den tyngsta delen (framkvartsparter eller bakkvartsparter).

d)

Med ”sammanhängande framkvartsparter” enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en slaktkropp med samtliga ben, hals och bog, med minst fyra och högst tio par revben (de fyra första paren revben ska vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

e)

Med ”avskilda framkvartsparter” enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben, hals och bog med minst fyra och högst tio revben (de fyra första revbenen ska vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

f)

Med ”sammanhängande bakkvartsparter” enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre par hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

g)

Med ”avskilda bakkvartsparter” enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

h)

1.

Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop” och ”chuck and blade” enligt nr 0202 30 50 förstås ryggstycket av framkvartsparten, inbegripet den övre delen av bogen, som erhålls från en framkvartspart med minst fyra och högst tio revben genom att lägga ett snitt efter en linje genom den punkt där det första revbenet är fäst vid den första bröstkotan till mellangärdets början vid det tionde revbenet.

2.

Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”brisket” enligt nr 0202 30 50 förstås den nedre delen av framkvartsparten med bringans nedre del.

B.

Produkter som omfattas av kompletterande anmärkning 1 A a till g till detta kapitel kan uppvisas med eller utan ryggrad.

C.

Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i kompletterande anmärkning 1 A, ska hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden. Om ryggraden avlägsnats, ska hänsyn endast tas till de hela eller avskurna revben som i annat fall skulle ha varit sammanhängande med ryggraden.

2.

A.

I nr 0203 och 0210 gäller följande:

a)

Med ”hela eller halva slaktkroppar” enligt nr 0203 11 10 och 0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje hals-, bröst-, länd-, och korskota, genom eller längs bröstbenet och bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, med eller utan käkar, fötter, ister, njurar, svans eller mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan ryggmärg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan förekomma med eller utan juver.

b)

Med ”skinka” enligt nr 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 och 0210 11 31 förstås den bakre (kaudala) delen av den halva slaktkroppen med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Skinkan är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den sista ländkotan.

c)

Med ”framändar” enligt nr 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 och 0210 19 60 förstås den främre (kraniala) delen av den halva slaktkroppen utan huvud, med eller utan käkar, med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Framänden är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den femte bröstkotan.

Den övre (dorsala) delen av framänden (nacke), med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, avses utgöra en del av ryggen, när den är skild från den nedre (ventrala) delen av framänden med ett snitt vilket högst läggs strax under ryggmärgskanalen.

d)

Med ”bog” enligt nr 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 och 0210 11 39 förstås den nedre delen av framänden med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Bogblad och därtill hörande muskler som föreligger särskilt klassificeras enligt detta nummer som del av bogen.

e)

Med ”rygg” enligt nr 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 och 0210 19 70 förstås den övre delen av den halva slaktkroppen, från den första halskotan till den näst sista ländkotan, med ben, med eller utan filé, bogblad, underhudsfett och svål.

Ryggen är skild från den nedre delen av den halva slaktkroppen med ett snitt strax under ryggmärgskanalen.

f)

Med ”sida” enligt nr 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 och 0210 12 19 förstås den nedre delen av den halva slaktkroppen mellan skinkan och bogen, (randig), med eller utan ben, men med svål och underhudsfett.

g)

Med ”baconsidor” enligt nr 0210 19 10 förstås halva slaktkroppar av svin utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.

h)

Med ”spencers” enligt nr 0210 19 10 förstås baconsida utan skinka, även benfri.

ij)

Med ”trekvartssida” enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan framände, även benfri.

k)

Med ”mittbit” enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan skinka och framände, även benfri.

Numret omfattar även delar av mittbiten, innehållande väv av rygg och sida motsvarande det naturliga förhållandet i hela mittbiten.

B.

Delar av de styckningsdelar, som är definierade i anmärkning 2 A f, klassificeras enligt samma nummer om de innehåller svål och underhudsfett.

Om styckningsdelar, vilka klassificeras enligt nr 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 och 0210 19 60, erhålls från en baconsida från vilken de ben som nämns i anmärkning 2 A g redan har tagits bort, ska snitten läggas på samma sätt som definieras i anmärkning 2 A b, c och d; dessa styckningsdelar eller delar därav ska i varje fall innehålla ben.

C.

Nr 0206 49 00 och 0210 99 49 omfattar i synnerhet hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav.

Huvudet är avskilt från resten av den halva slaktkroppen på följande sätt:

Genom ett snitt genom atlaskotan.

Genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida, varigenom käkarna finns kvar på den halva slaktkroppen.

Kindback, trynen och öron liksom det kött som finns på huvudet, särskilt på den bakre delen, anses utgöra delar av huvudet. Det benfria köttet från framändan separat föreliggande (halsbiten, käkarna eller halsbit och käkar ihopsittande), omfattas av nummer 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

Med ”underhudsfett av svin” enligt nr 0209 10 11 och 0209 10 19 förstås den fettvävnad som lagras under svålen på svinet och hänger samman med den på alla delar av svinet; vikten av fettvävnaden ska alltid överstiga svålens vikt.

Numren omfattar även underhudsfett av svin från vilket svålen är borttagen.

E.

Med ”torkat eller rökt” enligt nr 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 och 0210 19 60–0210 19 89 förstås varor hos vilka förhållandet mellan vatten/protein (kväveinnehåll × 6,25) i köttet är 2,8 eller därunder. Kväveinnehållet ska bestämmas enligt ISO-metod 937-1978.

3.

A.

I nr 0204 gäller följande:

a)

Med ”hela slaktkroppar” enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna inkommer utan huvud, ska detta vara avskuret från slaktkroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna inkommer utan fötter ska dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden.

b)

Med ”halva slaktkroppar” enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås varor erhållna genom en symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen.

c)

Med ”kort framkvartspart” enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju par revben, hela eller avskurna.

d)

Med ”kort framkvartspart” enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av den halva slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju hela eller avskurna revben.

e)

Med ”Chines and/or best ends” (dubbelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chines avskurna från best ends ska innehålla minst fem ländkotor; best ends avskurna från chines ska innehålla minst fem par hela eller avskurna revben.

f)

Med ”Chine and/or best end” (enkelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av den halva slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chine avskuren från best end ska innehålla minst fem ländkotor; best end avskuren från chine ska innehålla minst fem hela eller avskurna revben.

g)

Med ”culotte” (dubbel kyl med ben) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av slaktkroppen med samtliga ben och kylarna skurna vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

h)

Med ”halv culotte” (enkel kyl) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben och kylen, skuren vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

B.

Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i anmärkning 3 A, ska hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden.

4.

I nr 0207 gäller följande:

a)

Med ”styckningsdelar av fjäderfä med ben” enligt nr 0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 44 21–0207 44 61, 0207 45 21–0207 45 61, 0207 54 21–0207 54 61, 0207 55 21–0207 55 61 och 0207 60 21–0207 60 61 förstås de i dessa nummer nämnda styckningsdelarna, med samtliga ben.

Styckningsdelar av fjäderfä nämnda i a från vilka en del av benen har blivit borttagna klassificeras enligt nr 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 eller 0207 60 81.

b)

Med ”halvor” enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 och 0207 60 21 förstås halva slaktkroppar av fjäderfä som delats med ett snitt längs bröstbenet och ryggraden.

c)

Med ”kvarter” enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 och 0207 60 21 förstås lår- och bröstkvarter som erhållits genom att en halva delats med ett tvärsnitt.

d)

Med ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” enligt nr 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 och 0207 60 31 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av överarmsbenet, underarmsbenet och armbågsbenet med omgivande muskulatur. Spetsen med handlovsbenen kan vara borttagen men behöver inte vara det. Snitten ska göras vid lederna.

e)

Med ”bröst” enligt nr 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 och 0207 60 51 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av bröstbenet och revbenen, fördelade på båda sidor om bröstbenet, med omgivande muskulatur.

f)

Med ”klubbor” enligt nr 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 och 0207 60 61 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten ska göras vid lederna.

g)

Med ”underlår av kalkon” enligt nr 0207 26 60 och 0207 27 60 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten ska göras vid lederna.

h)

Med ”andra klubbor av kalkon” enligt nr 0207 26 70 och 0207 27 70 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av lårbenet med omgivande muskulatur eller av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten ska göras vid lederna.

ij)

Med ”ank- eller gåspaletat” enligt nr 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 och 0207 55 71 förstås plockade och fullständigt urtagna ankor och gäss, utan huvud och fötter, med skelettet (bröstben, revben, ryggrad och korsben) borttaget men med lårben, skenben och överarmsben.

5.

De tullsatser som är tillämpliga för blandningar som klassificeras enligt detta kapitel ska vara:

a)

För blandningar där en av beståndsdelarna utgör minst 90 viktprocent tillämpas importavgiften för denna beståndsdel.

b)

För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

6.

a)

Okokt kryddat kött klassificeras enligt kapitel 16. Med kryddat kött förstås okokt kött som har kryddats antingen i själva köttet eller över hela ytan så att kryddningen är synlig för blotta ögat eller tydligt framgår av smaken.

b)

Produkter som klassificeras enligt nr 0210 vilka har tillsatts kryddor under framställningen klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att kryddningen inte har ändrat deras karaktär av produkter enligt nr 0210.

7.

Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake enligt nr 0210 11–0210 93 avses kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent, förutsatt att det är saltningen som säkerställer varaktig konservering. Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake enligt nr 0210 99 avses kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

 

 

0201 10 00

–  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Andra styckningsdelar med ben

 

 

0201 20 20

– –  Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Andra slag

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Benfritt kött

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

 

 

0202 10 00

–  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0202 20 10

– –  Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Andra slag

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Benfritt kött

 

 

0202 30 10

– –  Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Andra slag

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

 

 

 

–  Färskt eller kylt

 

 

0203 11

– –  Hela eller halva slaktkroppar

 

 

0203 11 10

– – –  Av tamsvin

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Annat

Fri

0203 12

– –  Skinka och bog samt delar därav, med ben

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

0203 12 11

– – – –  Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Annat

Fri

0203 19

– –  Annat

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

0203 19 11

– – – –  Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Rygg och delar därav, med ben

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Sida (randig) och delar därav

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Annat

 

 

0203 19 55

– – – – –  Benfritt

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Annat

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Annat

Fri

 

–  Fryst

 

 

0203 21

– –  Hela eller halva slaktkroppar

 

 

0203 21 10

– – –  Av tamsvin

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Annat

Fri

0203 22

– –  Skinka och bog samt delar därav, med ben

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

0203 22 11

– – – –  Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Annat

Fri

0203 29

– –  Annat

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

0203 29 11

– – – –  Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Rygg och delar därav, med ben

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Sida (randig) och delar därav

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Annat

 

 

0203 29 55

– – – – –  Benfritt

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Annat

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Annat

Fri

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

 

 

0204 10 00

–  Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Annat kött av får, färskt eller kylt

 

 

0204 21 00

– –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0204 22 10

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  ”Culotte”

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Annat

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Benfritt kött

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Annat kött av får, fryst

 

 

0204 41 00

– –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0204 42 10

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  ”Culotte”

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Annat

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Benfritt kött

 

 

0204 43 10

– – –  Av lamm

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Annat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Kött av get

 

 

 

– –  Färskt eller kylt

 

 

0204 50 11

– – –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  ”Culotte”

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Annat

 

 

0204 50 31

– – – –  Styckningsdelar med ben

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Benfria styckningsdelar

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Fryst

 

 

0204 50 51

– – –  Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  ”Culotte”

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Annat

 

 

0204 50 71

– – – –  Styckningsdelar med ben

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Benfria styckningsdelar

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

 

 

0205 00 20

–  Färskt eller kylt

5,1

0205 00 80

–  Fryst

5,1

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

 

 

0206 10

–  Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda

 

 

0206 10 10

– –  För framställning av farmaceutiska produkter (12)

Fri

 

– –  Andra

 

 

0206 10 95

– – –  Njurtapp och mellangärde

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Andra

Fri

 

–  Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta

 

 

0206 21 00

– –  Tunga

Fri

0206 22 00

– –  Lever

Fri

0206 29

– –  Andra

 

 

0206 29 10

– – –  För framställning av farmaceutiska produkter (12)

Fri

 

– – –  Andra

 

 

0206 29 91

– – – –  Njurtapp och mellangärde

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Andra

Fri

0206 30 00

–  Av svin, färska eller kylda

Fri

 

–  Av svin, frysta

 

 

0206 41 00

– –  Lever

Fri

0206 49 00

– –  Andra

Fri

0206 80

–  Andra slag, färska eller kylda

 

 

0206 80 10

– –  För framställning av farmaceutiska produkter (12)

Fri

 

– –  Andra

 

 

0206 80 91

– – –  Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0206 80 99

– – –  Av får och get

Fri

0206 90

–  Andra slag, frysta

 

 

0206 90 10

– –  För framställning av farmaceutiska produkter (12)

Fri

 

– –  Andra

 

 

0206 90 91

– – –  Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0206 90 99

– – –  Av får och get

Fri

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

 

 

 

–  Av höns av arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 11 10

– – –  Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %-kycklingar)

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Ostyckat, fryst

 

 

0207 12 10

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 13 10

– – – –  Benfria

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 13 20

– – – – –  Halvor och kvarter

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Bröst och delar därav

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Andra slag

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 13 91

– – – –  Lever

6,4

0207 13 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 14 10

– – – –  Benfria

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 14 20

– – – – –  Halvor och kvarter

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Bröst och delar därav

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Andra slag

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 14 91

– – – –  Lever

6,4

0207 14 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

 

–  Av kalkon

 

 

0207 24

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 24 10

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Ostyckat, fryst

 

 

0207 25 10

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 26 10

– – – –  Benfria

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 26 20

– – – – –  Halvor och kvarter

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Bröst och delar därav

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Klubbor och delar därav

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Underlår och delar därav

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Andra slag

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Andra slag

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 26 91

– – – –  Lever

6,4

0207 26 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 27 10

– – – –  Benfria

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 27 20

– – – – –  Halvor och kvarter

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Bröst och delar därav

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Klubbor och delar därav

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Underlår och delar därav

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Andra slag

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Andra slag

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 27 91

– – – –  Lever

6,4

0207 27 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

 

–  Av ankor

 

 

0207 41

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 41 20

– – –  Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor)

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Ostyckat, fryst

 

 

0207 42 30

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Fet anklever, färsk eller kyld

Fri

0207 44

– –  Andra slag, färska eller kylda

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 44 10

– – – –  Benfria

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 44 21

– – – – –  Halvor och kvarter

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Bröst och delar därav

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Ankpaletat

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 44 91

– – – –  Lever, med undantag av fet anklever

6,4

0207 44 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Andra slag, frysta

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 45 10

– – – –  Benfria

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 45 21

– – – – –  Halvor och kvarter

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Bröst och delar därav

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Ankpaletat

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 45 93

– – – – –  Fet anklever

Fri

0207 45 95

– – – – –  Andra slag

6,4

0207 45 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

 

–  Av gäss

 

 

0207 51

– –  Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 51 10

– – –  Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss)

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Ostyckat, fryst

 

 

0207 52 10

– – –  Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss)

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Fet gåslever, färsk eller kyld

Fri

0207 54

– –  Andra slag, färska eller kylda

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 54 10

– – – –  Benfria

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 54 21

– – – – –  Halvor och kvarter

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Bröst och delar därav

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Klubbor och delar därav

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Gåspaletat

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 54 91

– – – –  Lever, med undantag av fet gåslever

6,4

0207 54 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Andra slag, frysta

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 55 10

– – – –  Benfria

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 55 21

– – – – –  Halvor och kvarter

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Bröst och delar därav

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Klubbor och delar därav

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Gåspaletat

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

 

– – – –  Lever

 

 

0207 55 93

– – – – –  Fet gåslever

Fri

0207 55 95

– – – – –  Andra slag

6,4

0207 55 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Av pärlhöns

 

 

0207 60 05

– –  Ostyckat, färskt, kylt eller fryst

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Andra slag, färska, kylda eller frysta

 

 

 

– – –  Styckningsdelar

 

 

0207 60 10

– – – –  Benfria

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Med ben

 

 

0207 60 21

– – – – –  Halvor och kvarter

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Bröst och delar därav

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

0207 60 91

– – – –  Lever

6,4

0207 60 99

– – – –  Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

 

 

0208 10

–  Av kanin eller hare

 

 

0208 10 10

– –  Av tamkanin

6,4

0208 10 90

– –  Annat

Fri

0208 30 00

–  Av primater

9

0208 40

–  Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); av sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Valkött

6,4

0208 40 20

– –  Sälkött

6,4

0208 40 80

– –  Andra slag

9

0208 50 00

–  Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

9

0208 60 00

–  Av kameler och andra kameldjur (Camelidae)

9

0208 90

–  Andra slag

 

 

0208 90 10

– –  Av tama duvor

6,4

0208 90 30

– –  Av vilt, med undantag av kanin eller hare

Fri

0208 90 60

– –  Av ren

9

0208 90 70

– –  Grodlår

6,4

0208 90 98

– –  Annat

9

0209

Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

 

 

0209 10

–  Av svin

 

 

 

– –  Underhudsfett av svin

 

 

0209 10 11

– – –  Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Torkat eller rökt

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 10 11 och nr 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Av andra slag

41,5 €/100 kg/net

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

 

 

 

–  Kött av svin

 

 

0210 11

– –  Skinka och bog, samt delar därav, med ben

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltat eller i saltlake

 

 

0210 11 11

– – – – –  Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Torkat eller rökt

 

 

0210 11 31

– – – – –  Skinka och delar därav

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Bog och delar därav

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Annat

15,4

0210 12

– –  Sida (randig) och delar därav

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

0210 12 11

– – – –  Saltat eller i saltlake

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Torkat eller rökt

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Annan

15,4

0210 19

– –  Annat

 

 

 

– – –  Av tamsvin

 

 

 

– – – –  Saltat eller i saltlake

 

 

0210 19 10

– – – – –  Baconsidor och ”spencers”

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Trekvartssida och mittbit

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Rygg och delar därav

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Annat

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Torkat eller rökt

 

 

0210 19 60

– – – – –  Framändar och delar därav

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Rygg och delar därav

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Annat

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Benfritt

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Annat

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Annat

15,4

0210 20

–  Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

 

 

0210 20 10

– –  Med ben

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Benfritt

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

 

 

0210 91 00

– –  Av primater

15,4

0210 92

– –  Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); av sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

15,4

 

– – –  Andra

 

 

0210 92 91

– – – –  Kött

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Slaktbiprodukter

15,4

0210 92 99

– – – –  Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

15,4

0210 99

– –  Annat

 

 

 

– – –  Kött

 

 

0210 99 10

– – – –  Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

6,4

 

– – – –  Kött av får eller get

 

 

0210 99 21

– – – – –  Med ben

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Benfritt

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Av ren

15,4

0210 99 39

– – – –  Annat

130 €/100 kg/net

 

– – –  Slaktbiprodukter

 

 

 

– – – –  Av tamsvin

 

 

0210 99 41

– – – – –  Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Andra

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Av nötkreatur eller andra oxdjur

 

 

0210 99 51

– – – – –  Njurtapp och mellangärde

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Andra

12,8

 

– – – –  Andra

 

 

 

– – – – –  Fjäderfälever

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake

Fri

0210 99 79

– – – – – –  Annan

6,4

0210 99 85

– – – – –  Andra

15,4

0210 99 90

– – –  Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Anmärkningar

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

däggdjur enligt nr 0106,

b)

kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),

c)

fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga till människoföda antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda (nr 2301),

d)

kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).

2.

Med ”pelletar” förstås i detta kapitel små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av en liten mängd bindemedel.

Kompletterande anmärkningar

1.

För tillämpning av undernr 0305 32 11 och 0305 32 19 anses torskfiléer (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) med ett totalt saltinnehåll av minst 12 viktprocent som är lämpliga som livsmedel utan ytterligare industriell bearbetning, vara saltad fisk.

Frysta torskfiléer med ett totalt saltinnehåll av mindre än 12 viktprocent ska däremot klassificeras enligt undernr 0304 71 10 och 0304 71 90 om en faktisk och varaktig konservering i huvudsak är avhängig av frysning.

2.

För tillämpning av de undernummer som avses i tredje stycket ska ordet ”filéer” även omfatta ”loins”, dvs. köttstycken som utgör den övre eller nedre, högra eller vänstra sidan av en fisk förutsatt att huvud, inälvor, fenor (ryggfena, analfena, stjärtfena, bukfenor och bröstfenor) och ben (ryggrad, revben, bäckengördel, skuldergördel osv.) har avlägsnats.

Klassificeringen av sådana produkter som filéer påverkas inte av att de är uppskurna i stycken, förutsatt att dessa stycken kan identifieras som härrörande från filéer.

Bestämmelserna i de två första styckena gäller

a)

tonfisk (av släktet Thunnus) enligt undernr 0304 49 90 och 0304 87 00,

b)

svärdfisk (släktet Xiphias gladius) enligt undernr 0304 45 00 och 0304 84 00,

c)

spjutfiskar (från familjen Istiophoridae) enligt undernr 0304 49 90 och 0304 89 90,

d)

pelagiska hajar (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, eller från familjerna Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae och Isuridae) enligt undernr 0304 49 90 och 0304 89 59.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Levande fisk

 

 

 

–  Akvariefisk

 

 

0301 11 00

– –  Sötvattenfisk

Fri

0301 19 00

– –  Annan

7,5

 

–  Annan levande fisk

 

 

0301 91

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Annan

12

0301 92

– –  Ål (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  Med en längd av mindre än 12 cm

Fri

0301 92 30

– – –  Med en längd av minst 12 cm men mindre än 20 cm

Fri

0301 92 90

– – –  Med en längd av minst 20 cm

Fri

0301 93 00

– –  Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Annan

 

 

 

– – –  Sötvattenfisk

 

 

0301 99 11

– – – –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  Annan

8

0301 99 85

– – –  Annan

16

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

 

 

 

–  Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 11

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0302 11 80

– – –  Annan

12

0302 13 00

– –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Annan

8

 

–  Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 21

– –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Rödspätta (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Tunga (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Piggvar (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Annan

 

 

0302 29 10

– – –  Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Annan

15

 

–  Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 31

– –  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Annan

22 (10)

0302 32

– –  Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Annan

22 (10)

0302 33

– –  Bonit

 

 

0302 33 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Annan

22 (10)

0302 34

– –  Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Annan

22 (10)

0302 35

– –  Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Annan

22 (10)

 

– – –  Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Annan

22 (10)

0302 36

– –  Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Annan

22 (10)

0302 39

– –  Annan

 

 

0302 39 20

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Annan

22 (10)

 

–  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), taggmakrillar (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) och svärdfisk (Xiphias gladius), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 41 00

– –  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Skarpsill (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Taggmakrillar (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Taggmakrill (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Annan

15

0302 46 00

– –  Cobia (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

 

–  Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 51

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Av arten Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Annan

12

0302 52 00

– –  Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Kummel av släktet Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Sydkummel (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Annan

15 (10)

0302 54 90

– – –  Kummel av släktet Urophycis

15

0302 55 00

– –  Alaskapollack (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Blåvitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Annan

 

 

0302 59 10

– – –  Fisk av arten Boreogadus saida

12

0302 59 20

– – –  Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Lyrtorsk (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Långa (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Annan

15

 

–  Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 71 00

– –  Tilapior (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  Ål (Anguilla spp.)

Fri

0302 79 00

– –  Annan

8

 

–  Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 81

– –  Haj

 

 

0302 81 10

– – –  Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0302 81 20

– – –  Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  Annan

8

0302 82 00

– –  Rockor (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Havsabborre (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Annan

15

0302 85

– –  Pangablecka (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Havsruda (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0302 85 30

– – –  Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Annan

15

0302 89

– –  Andra slag

 

 

0302 89 10

– – –  Sötvattenfisk

8

 

– – –  Annan

 

 

 

– – – –  Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) nämnd i nr 0302 33

 

 

0302 89 21

– – – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Annan

22 (10)

 

– – – –  Kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Av arten Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Annan

7,5

0302 89 40

– – – –  Havsbraxen (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Marulk (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Annan fisk

15

0302 90 00

–  Lever, rom och mjölke

10

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

 

 

 

–  Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 11 00

– –  Sockeyelax (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Annan stillahavslax (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0303 14 90

– – –  Annan

12

0303 19 00

– –  Annan

9 (10)

 

–  Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 23 00

– –  Tilapior (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  Ål (Anguilla spp.)

Fri

0303 29 00

– –  Annan

8

 

–  Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 31

– –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Rödspätta (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Tunga (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Piggvar (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Annan

 

 

0303 39 10

– – –  Skrubba (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Fisk av släktet Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Annan

15

 

–  Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 41

– –  Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Annan

22 (10)

0303 42

– –  Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

 

 

 

– – – –  Hel

 

 

0303 42 12

– – – – –  Vägande mer än 10 kg per styck

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  Annan

20 (18)  (10)

 

– – – –  Annan

 

 

0303 42 42

– – – – –  Vägande mer än 10 kg per styck

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  Annan

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Annan

22 (10)

0303 43

– –  Bonit

 

 

0303 43 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Annan

22 (10)

0303 44

– –  Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Annan

22 (10)

0303 45

– –  Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Annan

22 (10)

 

– – –  Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Annan

22 (10)

0303 46

– –  Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Annan

22 (10)

0303 49

– –  Annan

 

 

0303 49 20

– – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Annan

22 (10)

 

–  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), taggmakrillar (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) och svärdfisk (Xiphias gladius), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 51 00

– –  Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Skarpsill (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  Av arten Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Taggmakrillar (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Taggmakrill (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Annan

15

0303 56 00

– –  Cobia (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

 

–  Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 63

– –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Av arten Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Av arten Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Av arten Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Kummel av släktet Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Sydkummel (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Annan

15 (10)

0303 66 90

– – –  Kummel av släktet Urophycis

15

0303 67 00

– –  Alaskapollack (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Blåvitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Blåvitling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Annan

 

 

0303 69 10

– – –  Fisk av arten Boreogadus saida

12

0303 69 30

– – –  Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Lyrtorsk (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Långa (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Annan

15

 

–  Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 81

– –  Haj

 

 

0303 81 10

– – –  Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0303 81 20

– – –  Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  Annan

8

0303 82 00

– –  Rockor (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Havsabborre (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Annan

15

0303 89

– –  Andra slag

 

 

0303 89 10

– – –  Sötvattenfisk

8

 

– – –  Annan

 

 

 

– – – –  Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) nämnd i nr 0303 43

 

 

0303 89 21

– – – – –  För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Annan

22 (10)

 

– – – –  Kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Av arten Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Annan

7,5

0303 89 40

– – – –  Fisk av arten Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 45

– – – –  Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0303 89 50

– – – –  Havsruda (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Havsbraxen (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Marulk (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Annan

15

0303 90

–  Lever, rom och mjölke

 

 

0303 90 10

– –  Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat (12)

Fri

0303 90 90

– –  Annan

10

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

 

 

 

–  Färska eller kylda filéer av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapior (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Nilabborre (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Annan

9

 

–  Färska eller kylda filéer av annan fisk

 

 

0304 41 00

– –  Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0304 42 50

– – –  Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Annan

12

0304 43 00

– –  Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae)

18

0304 44

– –  Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

18

0304 44 30

– – –  Gråsej (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Annan

18

0304 45 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

18

0304 49

– –  Andra

 

 

0304 49 10

– – –  Sötvattenfisk

9

 

– – –  Annan

 

 

0304 49 50

– – – –  Kungsfisk (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Annan

18

 

–  Andra slag, färska eller kylda

 

 

0304 51 00

– –  Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Laxfisk (Salmonidae)

8

0304 53 00

– –  Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0304 59

– –  Annan

 

 

0304 59 10

– – –  Sötvattenfisk

8

 

– – –  Annan

 

 

0304 59 50

– – – –  Lappar av sill och strömming

 (19)

0304 59 90

– – – –  Annan

15 (10)

 

–  Frysta filéer av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus