Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1748 av den 30 september 2015 om undantag när det gäller ansökningsår 2015 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån på förskottsbetalningar av direktstöd och arealrelaterade och djurrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1748

av den 30 september 2015

om undantag när det gäller ansökningsår 2015 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån på förskottsbetalningar av direktstöd och arealrelaterade och djurrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 75.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna från och med den 16 oktober till den 30 november utbetala förskott på upp till 50 % i direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2) och upp till 75 % i arealrelaterade och djurrelaterade stödåtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (3).

(2)

I artikel 75.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 föreskrivs att de betalningar som avses i punkt 1 i den artikeln, inbegripet förskott av direktstöd, inte ska göras innan administrativa kontroller och kontroller på plats har slutförts enligt artikel 74 i den förordningen. När det gäller arealrelaterade och djurrelaterade stödåtgärder inom ramen för landsbygdsutveckling tillåter dock artikel 75.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 att förskott utbetalas efter det att administrativa kontroller slutförts enligt artikel 59.1 i den förordningen.

(3)

Den allvarliga ekonomiska situationen i vissa jordbrukssektorer, särskilt på mejerimarknaden, har skapat betydande ekonomiska svårigheter och likviditetsproblem för stödmottagarna. Denna situation sammanfaller med det första året av genomförandet av den nya direktstödsordningen. De svårigheter som medlemsstaterna möter i det praktiska genomförandet av dessa ordningar har därför medfört en försening i förvaltningen av den samlade ansökan, stödansökningar och stödanspråk samt ansökningar om tilldelning av stödrättigheter eller ökning av stödrättigheters värde inom ramen för ordningen för grundstöd. Som en följd av detta kommer de nödvändiga kontrollerna sannolikt att utföras senare än vanligt och utbetalningarna till stödmottagare blir sannolikt senarelagda.

(4)

På grund av den exceptionella karaktären av kombinationen av dessa omständigheter och de resulterande ekonomiska svårigheterna för stödmottagarna är det nödvändigt att mildra dessa svårigheter genom att låta mottagarna täcka förlusterna till dess att marknaderna har stabiliserat sig.

(5)

Det är därför motiverat att bevilja undantag från artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 för att låta medlemsstaterna betala högre förskottsnivåer till stödmottagare för ansökningsåret 2015.

(6)

Principen om att utbetala direktstöd först efter det att samtliga administrativa kontroller och kontroller på plats har slutförts är en hörnsten i den försäkring som ges i det integrerade administrations- och kontrollsystemet. Mot bakgrund av de allvarliga svårigheter som stödmottagarna möter är det dock nödvändigt, som en undantagsåtgärd för ansökningsåret 2015, att bevilja undantag från artikel 75.2 första stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 för att tillåta att förskott av direktstöd görs efter det att de administrativa kontroller som specificeras i artiklarna 28 och 29 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (4) har slutförts. Det är dock absolut nödvändigt att ett sådant undantag inte förhindrar en sund ekonomisk förvaltning och kravet på en tillräcklig nivå av säkerhet. De medlemsstater som utnyttjar detta undantag ansvarar därför för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att undvika för höga utbetalningar och att obefogade belopp faktiskt och snabbt återbetalas. Utnyttjande av detta undantag bör dessutom omfattas av den förvaltningsförklaring som avses i artikel 7.3 b i förordning (EU) nr 1306/2013 för budgetåret 2016.

(7)

Med tanke på de allvarliga ekonomiska svårigheter som stödmottagarna genomgår bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för landsbygdsutveckling, förvaltningskommittén för direktstöd och kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 när det gäller ansökningsår 2015, får medlemsstaterna betala förskott på upp till 70 % för direktstöd som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och upp till 85 % för stöd som beviljas inom ramen för landsbygdsutveckling som avses i artikel 67.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 75.2 första stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 när det gäller ansökningsår 2015, får medlemsstaterna betala förskott för direktstöd som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 efter det att de administrativa kontroller som avses i artikel 74 i förordning (EU) nr 1306/2013 har slutförts.

Artikel 3

För de medlemsstater som tillämpar artikel 2 i denna förordning ska förvaltningsförklaringen enligt artikel 7.3 b i förordning (EU) nr 1306/2013 för budgetåret 2016 innefatta en bekräftelse på att för stora utbetalningar till mottagare förhindrats och att obefogade belopp faktiskt och snabbt har återvunnits, på grundval av kontroll av all nödvändig information.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top